Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Kobylany

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - 1940-1954
- brak danych - 1940 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Kobylany na mocy dekretu władz Księstwa Warszawskiego wydanego w 1809 r. zostały jednowioskową gminą (Dz. P. K. W. t. I, s. 227-236). W wyniku podziału Królestwa Polskiego na powiaty i gminy, dokonanego na początku 1867 r. przez Komitet Urządzający (Dz. P. K. P. t. 66, s. 279n.), gmina Kobylany znalazła się w powiecie bialskim guberni siedleckiej (w latach 1912-1915 - gubernia chełmska). Obejmowała następujące wsie: Błotków, Berezówka, Kobylany, Koroszczyn, Lehuty, Łobaczew, Małaszewicze, Michałków, Malowa Góra, Polatycze, Podolanka, Samowicze, Starzynka. W latach 1919-1939 położona była w granicach powiatu bialskiego w województwie lubelskim. W okresie okupacji - dystrykt lubelski. W 1952 r. siedzibę gminy przeniesiono do Błotkowa Dużego. W 1954 r. w miejsce gminy Hołowczyce powstały Gromadzkie Rady Narodowe w Hołowczycach, Horoszkach Dużych, Litewnikach Nowych (Dz. Urz. WRN w Lublinie Nr 15, poz. 64).
Siedziba gminy - Kobylany, od 1952 r. Błotków Duży.
Status prawny - jednostka podziału terytorialnego.
Dekret z 23 lutego 1809 r. (Dz. P. K. W. t. I, s. 227-236) ustanowił gminy wiejskie jako jednostki administracji państwowej niższego stopnia i równocześnie komórki samorządu terytorialnego. Na czele gminy stał wójt, który był wykonawcą zarządzeń państwowych, opiekował się majątkiem gminy, jej instytucjami i zakładami, czuwał nad bezpieczeństwem, porządkiem i zdrowiem mieszkańców wsi. Nadzorował pracę sołtysów przewodzących gromadom, na które dzieliły się gminy. Ukaz z 19 lutego 1864 r. o urządzeniu gmin wiejskich (Dz. P. K. P. t. 62, s. 37) uzupełniony zarządzeniem z 1871 r., w miejsce jednoosobowej władzy wójta tworzył organy administracji gminnej: zebrania gminne, sądy gminne, wójtów i sołtysów. Po odzyskaniu niepodległości na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego nadal obowiązywał częściowo ukaz z 1864 r. Dekret Naczelnika Państwa z dnia 27 listopada 1918 r. (Dz. P. Nr 18, poz. 48) wprowadził tylko pewne uzupełnienia. Zniósł instytucje pełnomocników gminnych ustanawiając radę gminną. W jej skład wchodził wójt, jego zastępca i 12 członków wybieranych podczas zgromadzenia gminnego. Rada stała się organem zarządzającym i kontrolnym gminy. Ustawa dla gmin z 23 marca 1933 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 294) znosiła zgromadzenia gminne przekazując część ich kompetencji radzie gminnej. Organem wykonawczym został zarząd gminny. W okresie okupacji, na mocy rozporządzenia generalnego gubernatora z dn. 28 listopada 1939 r., gminy w GG zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, a samorząd zniesiony. Gminą zarządzał jednoosobowo wójt mianowany przez starostę. Władza wójta miała charakter porządkowo-policyjny. Na mocy ustawy z dn. 11 września 1944 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 22) powstały gminne rady narodowe jako władza uchwałodawcza. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy, na czele z wójtem) prezydium gminnej rady nardowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). Na mocy ustawy z dn. 20 marca 1950 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 130) rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę.
Okres okupacji:
Dział administracyjny z lat 1940-1944 (4 j.a.): spisy ludności, rejestry wydanych dowodów osobistych;
Okres PRL:
Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1954 (29 j.a.): podział administracyjny, protokoły z posiedzeń GRN i Prezydium GRN, protokoły z zebrań Zarządu, akta komisji, protokoły z sesji sołtysów, protokoły z zebrań wiejskich, kontrole wewnętrzne,
Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1954 (167 j.a.): budżet gminy, sprawozdania rachunkowe i budżetowe, wykazy osób posiadajacych gospodarstwa rolne, księgi biercze podatku gruntowego, arkusze wymiarowe podatku gruntowego, księgi biercze świadczeń drogowych, statystyka,
Dział admistracyjno-społeczny z lat 1945-1954 ( 27 j.a.): oświata i kultura, ewidencja i kontrola ruchu ludności, rejestr wydanych tymczasowych zaświadczeń tożsamości, rejestr osób poszukiwanych, rejestr osób, przesiedlenia do ZSRR, sprawy budowlane i odbudowy, pomoc sąsiedzka
- brak danych -

Amount of archival material

227

227

0

2.17

2.17

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -