Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Radzyńskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Międzyrzecu Podlaskim

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - [1949-1951]1952-1972[1973]
- brak danych - 1949 - 1973
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - drobny przemysł polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Radzyńskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Miedzyrzecu Podlaskim utworzono na mocy Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dn. 25 maja 1952 r. (Dz. Urz. WRN w Lublinie Nr 15, poz. 107) na mocy dekretu z dn. 16 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439). Do rejestru przedsiębiorstw zakład wpisano 1 lipca 1952 r. Na mocy Uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim z dn. 8 września 1969 r. zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego "Zempet" w Międzyrzecu Podlaskim. Od stycznia 1973 r., na mocy Zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 15 stycznia 1973 r., zakład przekształcono w Międzyrzecki Zakład Mechanizacji Budownictwa "ZREMB" i włączono do Zjednoczenia Mechanizacji "ZREMB" w Warszawie.
Siedzibą RZPT w Międzyrzecu Podlaskim było miasto Międzyrzec Podlaski.
RZPT w Międzyrzecu Podl., zgodnie z treścią rejestru przedsiębiorstw zajmowało się produkcją maszyn dla rolnictwa, wozów mieszkalnych, przyczep, odlewów żeliwnych, handlowych i na potrzeby wewnętrzne.
Na czele przedsiębiorstwa stał dyrektor odpowiedzialny za działalność przedsiębiorstwa, sporządzanie i wykonywanie wszelkich planów, dobór kadr i ich szkolenie oraz gospodarkę zakładów. Współudział załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem miała zapewnić ustawa o samorządzie robotniczym. Organami samorządu robotniczego były konferencja samorządu robotniczego, rada robotnicza, jej prezydium i wydziałowe rady robotnicze.
Zarządzenia i organizacja przedsiębiorstwa [1949] 1952-1972 [1973]:
przepisy prawne (sygn. od 1 do 5),
zarządzenia dyrekcji (sygn. od 6 do 8),
protokoły zebrań załogi i dyrekcji przedsiębiorstw (sygn.od 9 do 18),
organizacja wewnętrzna przedsiębiorstwa (sygn. od 19 do 24),
sprawozdawczość i analiza ekonomiczna (sygn. od 25 do 49),
koordynacja i kooperacja (sygn. od 50 do 56),
samorząd robotniczy, organizacje zawodowe i społeczne (sygn. od 57 do 75),
archiwum zakładowe i wydawnictwa własne (sygn. od 76 do 77),
kontrole (sygn. od 78 do 86) Personel z lat 1959-1972:
plany pracy (sygn. od 87 do 89),
zatrudnienie, dyscyplina i wydajność pracy (sygn. od 90 do 109),
bezpieczeństwo i higiena pracy (sygn. od 110 do 126) Zaopatrzenie rzeczowe z lat 1956-1965:
inwestycje i remonty (sygn. od 127 do 128),
gospodarka środkami trwałymi (sygn. 129) Finanse z lat [1950]1952-1972[1973]:
plany finansowe (sygn. od 130 do 144),
sprawozdania finansowe (sygn. od 145 do 147),
bilanse przedsiębiorstwa (sygn. od 148 do 177) Przygotowanie i realizacja produkcji z lat 1955-1972:
postęp techniczny (sygn. od 178 do 192),
planowanie operatywne produkcji (sygn. od 193 do 232),
sprawozdania z wykonania produkcji (sygn. od 233 do 245) Zbyt produkcji przemysłowej z lat 1954-1958 (sygn. od 246 do 248).
- brak danych -

Amount of archival material

248

248

0

2.30

2.30

0.00

Amount of non-archival material

73

0.80

1955-1972