^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Proekt˝ Rudol´fa Gundelâha nastoâtelâ Êvangelič[esko] Augsburs[kago] Prihoda Sv[âtoj] Trojcy na postrojku kamen[nago] 3h˝ êt[ažnago] fligelâ i 1-o êt[ažnago] hozâjstv[ennago] stroenìâ pod˝ No 2 po Petrokovskoj ul[ice] v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 14129
Projekt na budowę przez Rudolfa Gundlacha - proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej św. Trójcy - murowanej, dwupiętrowej oficyny i parterowego budynku gospodarczego pod numerem 2 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1912

1912 - 1912
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, korespondencja z konsystorzem, zobowiązanie nadzorującego budowę, protokół oględzin istniejących ścian, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy
612/1912 10276
poszyt maszynopis rękopis
dobry
14 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

Gundlach, Rudolf (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej)
Nebelski, Szymon (architekt)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 2

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Parafia ewangelicko-augusburska św. Trójcy w Łodzi

Javascript support needed to browse indexes