Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Łodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1775-1945
- brak danych - 1775 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
przewodnik po zespole No - brak danych -
Pierwsza wzmianka o Łodzi pochodzi z 1332 r. Prawa miejskie otrzymała 14 lipca 1423 r. Przywilej lokacyjny został wydany przez Władysława Jagiełłę w Przedborzu. Do końca XVIII w. położona była w województwie łęczyckim i stanowiła własność biskupów kujawskich. W 1793 r. znalazła się w granicach państwa pruskiego, prowincji Prusy Południowe. Dobra biskupie zostały sekularyzowane i miasteczko stało się własnością rządową. Dnia 30 stycznia1821 r. Łódź otrzymała prawa osady fabrycznej, co zapoczątkowało przestrzenny i gospodarczy rozwój miasta oraz nasilenie się procesów osadniczych, głównie za sprawą sukienników i tkaczy przybywających przede wszystkim z Saksonii, Śląska i Prus. Na czele władz stał wówczas burmistrz, który dysponował aparatem wykonawczym w postaci urzędu municypalnego. W 1841 r. Łódź uzyskała prawa miasta gubernialnego, co spowodowało, iż odtąd zarząd miasta znajdował się w rękach prezydenta i magistratu. W latach 1807-1866 Łódź była położona kolejno w granicach: departamentu warszawskiego (1807-1815), województwa mazowieckiego (1815-1837), guberni warszawskiej (1837-1866). Po reformie administracyjnej 1867 r. miasto znalazło się w granicach guberni piotrkowskiej i stało się siedzibą władz powiatowych. Rosyjska administracja zarządzała Łodzią do początków 1915 r. Po jej ewakuacji pieczę na miastem przejął Główny Komitet Obywatelski, zastąpiony w lipcu tegoż roku przez niemiecki magistrat. Ten ostatni wykonywał swoje funkcje do listopada 1918 r. Wówczas to władzę w Łodzi objęły polskie instytucje samorządowe. Od 1919 r. Łódź była siedzibą nowoutworzonego województwa, a następnie także starostwa grodzkiego. Samorządowe władze miasta zaprzestały swojej działalności we wrześniu 1939 r. Początkowo ich miejsce zajął niemiecki Szef Zarządu Cywilnego przy 8 Armii. Od października 1939 r., aż do 19 stycznia1945 r. funkcjonował w Łodzi Zarząd Miejski (Stadtverwaltung), kierowany przez pochodzącego z nominacji nadburmistrza. Miasto zostało włączone do Rzeszy i od lutego 1940 r. znajdowało się w Okręgu „Kraj Warty” (Reichsgau Wartheland). W tym samym roku stało się siedzibą rejencji, a także zmieniło nazwę na Litzmannstadt. Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu z lat 1794-1875 (okres funkcjonowania kancelarii polskiej): Wydział Administracyjny – organizacja władz miejskich, opis historyczno-statystyczny, regulacja miasta, wytyczanie nowych dzielnic, podział na cyrkuły, sprawy o granice z właścicielami Bałut, rejestry pomiarowe, organizacja i działalność cechów, budowle miejskie, zagospodarowanie ulic, brukowanie i oświetlenie, regulacja rzek, budowa mostów i tam, eksploatacja lasów miejskich, sprawy finansowe miasta, wydatkowanie funduszów fabrycznych, pożyczki dla fabrykantów, akta ławnika fabrycznego w osadzie „Łódzka”, protokoły posiedzeń Rady Miejskiej z lat 1861-1869; Sekcja Fabryczna – wydzielenie terenów pod osadnictwo przemysłowe, założenie osad fabrycznych, budowa bielnika, folusza i przędzalni z funduszy rządowych, budowa fabryk prywatnych między innymi Ludwika Geyera, Traugotta Grohmana, Karola Scheiblera, kontrakty z osadnikami, pożyczki i ulgi dla nich, kontrola przywozu przędzy i produkcji, znaki fabryczne, dane statystyczne o produkcji włókienniczej, statystyka dotycząca ludności i gospodarki miasta oraz sąsiednich gmin; Wydział Policyjny – kontrola ludności, ruch ludności, zezwolenia na przyjazd cudzoziemców, wyjazdy za granicę, emigracja, kontrola paszportów, nadzór policyjny nad ludnością, przestępstwa, areszty i śledztwa, zwalczanie chorób zakaźnych, zezwolenia na otwarcie aptek, budowa szpitali, kontrola sanitarna miasta, organizacja służby lekarskiej, kontrola cen na targowiskach, paszporty na wyjazd za granicę, świadectwa przesiedleń, dzienniki korespondencyjne; Wydział Skarbowy – dochody i wydatki Kasy Miejskiej, dzierżawcy gruntów należących do miasta, czynsze i opłaty od mieszkańców, dochody skarbowe od cukru, soli, trunków i wyrobów tytoniowych, defraudacje skarbowe, licytacje i spadki, akta opieki nad małoletnimi i zabezpieczenie majątku po zmarłych rodzicach; Wydział Oświecenia – budowa kościołów i domów modlitwy, ustanowienie dozorów kościelnych i bożniczych, urządzanie cmentarzy, kontrola funduszów kościelnych, fundusze szkolne, rachunki kas szkolnych, budowa i stan szkół, szkoły w osadzie przemysłowej „Łódka” i szkoła Rzemieślniczo-Niedzielna; Wydział Służby Ogólnej – akta dotyczące obsadzania stanowisk burmistrzów, sekretarzy i urzędników, ustanowienie służby ogólnej, egzaminy na ławników i kasjerów, nominacje, deklaracje i odznaczenia, ogłaszanie przepisów prawnych, ekspedycja poczty, akta personalne urzędników i funkcjonariuszy; Wydział Wojskowy – utrzymanie gwardii narodowej i miejskiej, przemarsze wojsk, kwatery i furaż dla wojska, budowa koszar, pobór do wojska, spisy poborowych. Magistrat m. Łodzi z lat 1867-1914 (akta kancelarii rosyjskiej): Wydział Administracyjny, Oddział Administracyjny – organizacja i kompetencje władz oraz instytucji miejskich, rozporządzenia prezydenta i władz zwierzchnich, budżety miasta, dochody z eksploatacji majątku miejskiego i zakładów, podatki, budownictwo miejskie oraz prywatne, zabudowa placów i ulic, pomiary i plany miasta oraz ulic, budowa studni i wodociągów, kanalizacja miejska, oświetlenie miasta, eksploatacja lasów miejskich, utrzymanie parków, powstawanie spółek akcyjnych, zakładanie i utrzymanie szkół, teatry, kina,chóry i towarzystwa śpiewacze, sprawy wyznaniowe, akta personalne urzędników magistratu oraz ich pensji i emerytur; Oddział Oświaty – organizacja szkół i władz szkolnych, stan szkół elementarnych państwowych i prywatnych, średnich męskich państwowych żeńskich, szkół żydowskich, szkoły zawodowe, nauczyciele i ich uposażenia, fundusze szkolne, stypendia; Oddział Zdrowia – przepisy, zarządzenia, organizacja szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej, zakładanie aptek, walka z chorobami zakaźnymi, stan sanitarny miasta, statystyka zachorowalności, personel służby zdrowia; Oddział Administracji i Gospodarki Miejskiej – uroczystości państwowe, wybory do Dumy, zarządzenia prezydenta w sprawie herbu, wydawnictwa urzędowe, organizacja magistratu, podatki miejskie, statystyka gospodarcza, ubezpieczenia od ognia, nadzór nad cechami rzemieślniczymi, statystyka przemysłowa, zaopatrzenie fabryk, oszacowanie majątku fabrykantów, wystawy przemysłowe, zbiórki pieniężne, zezwolenia na prowadzenie kantorów, nadzór nad instytucjami wyznaniowymi; Oddział Policyjny – organizacja władz policyjnych, przepisy dotyczące spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczanie przestępczości, włóczęgostwa i fałszerstw, kontrola ksiąg ludności, przesiedlenia w obrębie miasta, kontrola cudzoziemców, sprawy paszportowe, nadzór budowlany, kontrola placówek handlu, restauracji i szynków, sprawy porządkowo-sanitarne miasta, zwalczanie przestępstw pospolitych, utrzymanie aresztów i osób aresztowanych, poszukiwanie zbiegów i osób skazanych wyrokami sądowymi; Oddział Wojskowo-Kwaterunkowy – akta spraw dotyczących zakwaterowania i zaopatrzenia wojska; Oddział Wojskowo-Policyjny – sprawy ogólne i organizacyjne, statystyka mieszkańców, kontrola ruchu ludności, przesiedlenia, pobór rekruta, spisy poborowych, odroczenia od służby wojskowej, księgi ludności stałej i niestałej; Kasa Miejska. Zarząd Miejski z lat 1915-1939: Rada Miejska – stenograficzne protokoły posiedzeń, księgi uchwał Rady, akta powołania komisji radzieckich, protokoły zebrań komisji, zatwierdzanie statutów wydziałów, sprawy osobowe pracowników Zarządu; Wydział Prezydialny – protokoły posiedzeń Magistratu, przepisy prawne, regulaminy dotyczące organizacji Zarządu Miejskiego i wydziałów, sprawozdania z działalności wydziałów, kontakty z urzędami administracji państwowej, udział miasta w uroczystościach, obchodach, zjazdach i kongresach, protokoły, sprawozdania oraz rejestracja drobnego przemysłu i rzemiosła, sprawozdania wydziałów dla prasy, odpowiedzi i wyjaśnienia w związku z ukazującymi się artykułami, wycinki z gazet, zakresy czynności pracowników, statutu etatów i stanowisk służbowych, klasyfikacja pracowników, ruch służbowy, przepisy dyscyplinarne, pomoc lekarska, emerytury i ubezpieczenia, wybory do Rady Miejskiej, wybory do Sejmu i Senatu; Wydział Finansowy – organizacja Wydziału, przepisy biurowe, instrukcje kasowo-rachunkowe, budżety, sprawozdania finansowe, bilanse zamknięcia w instytucjach miejskich, rewizje, lustracje finansowe w wydziałach, pożyczki miejskie, listy gwarancyjne, prośby o zwolnienie od udziału w subskrypcjach, regulacja pożyczek przez banki; Wydział Podatkowy – organizacja wydziału, statuty podatków i opłat na rzecz miasta oraz państwowych, sprawozdania oddziałów, przejęcie części kompetencji wydziału przez władze skarbowe, wymiar podatków miejskich i państwowych, wykaz posesji wraz ze szkicami sytuacyjnymi i tytułami własności do celów podatkowych; Wydział Oświaty i Kultury (początkowo Wydział Szkolny), Oddział Oświaty – sprawy ogólne, skład, regulaminy, protokoły posiedzeń Wydziału, Rada Szkolna, komisje, sprawozdania, budżety Wydziału, wydatki szkół, kontakty z władzami szkolnymi, akta osobowe nauczycieli szkół miejskich, szkoły polskie, żydowskie, niemieckie powszechne, średnie miejskie, szkolne pracownie specjalistyczne, ambulatoria i pomoc lekarska dla uczniów, Opieka i Wychowanie – kolonie, wycieczki, orkiestry szkolne, Oddział Obowiązku Szkolnego – statut, sprawozdania Komisji Powszechnego Nauczania, przymus szkolny, frekwencja, kontrola szkół, szkoły miejskie powszechne i wieczorowe, kursy dla dorosłych, protokoły posiedzeń Komisji Kulturalno-Oświatowej, Oddział Kultury – komisje: Oświaty i Kultury, Biblioteczna, Miejska Biblioteka Publiczna, biblioteki terenowe, wypożyczanie, zasób, ruch książek i czytelników, protokoły posiedzeń Komisji Teatralnej, afisze, programy, frekwencja, Miejski Kinematograf Oświatowy – afisze, programy, koncerty, poranki muzyczne, muzea; Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy Biednym – organizacja, protokoły i sprawozdania z działalności, funkcjonowanie Komitetu Tanich Kuchen, protokoły posiedzeń Delegacji i Komisji Wydziału; Wydział Opieki Społecznej – sprawozdania z działalności Komitetu Tanich Kuchen, Komitet Rozdziału Chleba i Mąki – organizacja, podział miasta na okręgi, ich likwidacja, budżet, zadłużenie, likwidacja Komitetu, dostawy mąki, wypiek i sprzedaż chleba, kontrola i ekspertyza jakości produkcji, Instytucje dobroczynne – składy zarządów, regulaminy, sprawozdania z działalności, prośby o dotacje, zawiadomienia o przyznanych dotacjach, pomoc dla więźniów, pomoc lekarska dla ubogich, pomoc prawna i pomoc dla bezrobotnych; Wydział Zdrowia Publicznego – rozporządzenia, przepisy wydziałowe i władz nadzorczych, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności, budżety i sprawy osobowe, Oddział Szpitalnictwa – protokoły posiedzeń komisji lekarskiej, szpitale – statuty, sprawozdania, subsydia, ruch chorych, leczenie i żywienie, sanatoria, ambulatoria, zbiornia miejska i przytułki, Sekcja Walki z Gruźlicą – propaganda, organizacja dni gruźlicy, Oddział Sanitarny – uchwały, sprawozdania, zjazdy lekarzy, raporty z dokonanych inspekcji sanitarnych miasta, higiena, epidemie, komoro dezynfekcyjna, Oddział Weterynaryjny – rozporządzenia, sprawozdania statystyczne z zakresu chorób zwierzęcych i uboju; Wydział Techniczny, Oddział Ogólny – regulaminy i schematy organizacyjne, przepisy kancelaryjne, komisje Wydziału, przepisy budowlane, cenniki, nabywanie nieruchomości, wywłaszczenia, dzierżawy, odszkodowania, Oddziała Budowlany – plan zabudowy Łodzi i terenów podłódzkich, budowa kolonii mieszkaniowych, budowa placówek oświatowych, leczniczych, instytucji gospodarczych (rzeźni, stajni, garaży), gmachy miejskie – budowa, przebudowa, utrzymanie, budowa domów urzędniczych i robotniczych oraz baraków dla bezrobotnych; Oddział Drogowy – plany Łodzi i powiatów: łódzkiego, brzezińskiego, łęczyckiego, plan zabudowy okręgu łódzkiego, program robót, roboty publiczne i inwestycje, budowa i utrzymanie dróg, przebudowa ulic, konserwacja, pomiary ruchu drogowego, regulacja rzek, plany prac wodno-kanalizacyjnych, Oddział Regulacji – protokoły Komisji Planu i Regulacji, plany ogólne zabudowy Łodzi, plany szczegółowe dzielnic i obiektów, ulice – spisy, przemianowanie, oświetlenie, rozbudowa sieci tramwajowej, Oddział Pomiarów – granice miasta, plany zabudowy i regulacji, regulacja dzielnic, ulic, placów, dróg, szos, rzek, plany i szkice parków, boisk ogrodów, szpitali, kościołów, zakładów miejskich, podział nieruchomości, Inspekcja Budowlana – protokoły rozporządzenia, okólniki, sprawozdania, statystyka, Warsztaty Miejskie – cegielnie, budynki stanowiące własność Zarządu Miejskiego; Wydział Plantacji – delegacje Wydziału, organizacja, protokoły, sprawozdania z działalności, zadrzewienia miasta, ulic, parków, skwerów miejskich, zagospodarowanie obiektów sportowych, wystawy ogrodnicze i pokazy opieka nad grobami poległych w czasie I wojny światowej; Wydział Gospodarczy – przepisy dotyczące aprowizacji, cenniki na artykuły pierwszej potrzeby, kredyt aprowizacyjny dla miasta, wykazy tanich kuchen i przydzielonych im produktów, wykazy kooperatyw, statuty organizacyjne Wydziału i podległych przedsiębiorstw, lustracje wydziału, oczyszczanie miasta, nieruchomości miejskie – najem i dzierżawa; Wydział Statystyczny – organizacja Wydziału, kancelaria, zjazdy, wydawnictwa własne, meteorologia – notowania dzienne, demografia – spisy powszechne, ruch ludności, statystyka wydziałów Zarządu, statystyka nieszczęśliwych wypadków, samobójstw, alkoholizmu, więziennictwa, statystyka gospodarcza – płace, zatrudnienie, eksport tkanin, statystyka cen – artykułów powszechnego użytku, hurtowych artykułów spożywczych, hurtowych w innych miastach Polski, ceny detaliczne i targowe odzieży oraz obuwia, budżety rodzin, sprawozdania dla GUS o cenach i kosztach utrzymania, obszar miasta i inkorporacje, kwestionariusze rodzin spisu ludności z 1918 r.; Wydział Ewidencji Ludności – regulamin biura, przepisy meldunkowe, sprawozdania Biura Adresowego i Biura Ksiąg Ludności Stałej, statystyka ruchu cudzoziemców, ruch ludności polskiej w Łodzi; Urząd Stanu Cywilnego – organizacja, sprawozdania, komisja do spraw ustalania wieku, sekty chrześcijańskie i zmiana wyznania, bezwyznaniowi; Urząd Rozjemczy ds. Najmu – protokoły posiedzeń, sprawy sporne pomiędzy lokatorami i właścicielami domów; Urząd Mieszkaniowy – sprawozdania z działalności, sprawy personalne; Urząd Zasiłkowy – instrukcje dotyczące wypłaty zasiłków, opinie, biuletyny, budżet, statystyka wpływów i wypłat zasiłków; Wydział Przedsiębiorstw i Aprowizacji – protokoły delegacji Wydziału, statuty i przepisy organizacyjne, organizacja nowych przedsiębiorstw, projekty budowy kolei Łódź-Rokiciny-Tomaszów, unowocześnienie rzeźni miejskiej, gazownia, elektrownia, oświetlenie ulic, budowa stacji autobusowych i benzynowych, Łódzkie Towarzystwo Elektryczne – statut, sprawozdania, taryfy, tramwaje miejskie i podmiejskie, koncesje statut sprawozdania, budżety, oczyszczanie miasta, targowiska, Oddział Aprowizacji – organizacja, statystyka ludności miasta i gmin podłódzkich, organizacja aprowizacji dla ludności Łodzi w 1939 r.; Wydział Przemysłowy – przejęcie funkcji władzy przemysłowej I instancji od Komisarza Rządu na m. Łódź, organizacja i sprawozdania z działalności, cechy – ankiety rzemieślnicze, rejestr cechów, legalizacja statutów, protokoły zebrań wyborczych, rejestry i skorowidze zakładów przemysłowych i handlowych; Wydział Prawny – spory o wynagrodzenie za pracę, upadłości przedsiębiorstw oraz czynsze i związane z tym eksmisje; Wydział Kontroli – powołanie Wydziału, udział w komisjach miejskich, usprawnienia gospodarki miejskiej, protokoły kontroli ogólnej, lustracja wydziałów i instytucji miejskich, budżety Zarządu, wydziałów i instytucji, Komisja Rewizyjna Rady Przybocznej – powołanie, sprawozdania z działalności. Zarząd Miejski w Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt) 1939-1945. Zarząd Ogólny (Allgemeine Verwaltung). W jego skład wchodziły następujące wydziały: Główny i Organizacyjny (Haupt und Organisationsamt) – okólniki nadburmistrza dotyczące spraw wewnętrznych Zarządu, sprawozdania wydziałów i przedsiębiorstw, budżety, sprawozdania komisarza miasta, prywatne prośby Niemców do nadburmistrza, protokoły posiedzeń decernentów, korespondencja burmistrza z prezesem rejencji, burmistrzami innych miast i władzami partyjnymi. Wydział Personalny (Personalamt) –organizacja Wydziału, przepisy dotyczące uposażeń zatrudnionych pracowników, wykazy zatrudnionych według narodowości i wydziałów, wykazy pracowników wcielonych do wojska, do „Volkssturmu” i do obrony przeciwlotniczej. Wydział Prawny (Rechtsamt) – akta procesowe o czynsze, dzierżawy, ujednolicenie umów, podania, informacje o odszkodowaniach dla volksdeutschów za szkody wojenne i „terror polski”. Wydział Statystyczny (Statistiches Amt) – organizacja Wydziału, publikacje danych statystycznych, statystyka ludności, ruch naturalny ludności w dzielnicach, wyniki spisu ludności w 1940 r.; statystyka cen artykułów żywnościowych, odzieżowych, gospodarstwa domowego, budżety rodzinne; statystyka gospodarcza – wykazy fabryk, zestawienia zakładów rzemieślniczych, przedsiębiorstwa miejskie, rzeźnia, kanalizacja i wodociągi, tramwaje, oczyszczanie miasta; placówki oświaty i kultury – szkoły, biblioteki, teatry, muzea, hale sportowe; szpitale – ruch chorych, personel lekarski; opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą; rolnictwo – wykazy zasiewów, zwierząt gospodarskich, spis rolny z 1942 r.; meteorologia – dzienne zestawienia temperatur, wilgotności, wiatru; Zarząd Getta (Gettoverwaltung) – utworzenie getta, statystyka ruchu ludności, zaopatrzenie w żywność, leki i opał oraz rozdzia Księgi wójtowskie i radzieckie z lat 1471-1835 w Archiwum Głównym Akt Dawnych
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 8 0
1 Księga radziecka (księga wieczysta) 0 0
2 Urząd Municypalny i Magistrat m. Łodzi 1794-1867 0 0
2.1 Wydział Administracyjny 454 1794-1913 0
2.1.1 Sekcja Fabryczna 119 1808-1882 18
2.2 Wydział Policyjny 368 1798-1874 0
2.3 Wydział Skarbowy 515 1807-1879 0
2.3.1 Kasa Miejska 117 1821-1877 0
2.4 Wydział Oświecenia 143 1806-1894 0
2.5 Wydział Służby Ogólnej 155 1810-1874 7902
2.6 Wydział Wojskowy 83 1804-1891 22238
3 Magistrat m. Łodzi (Magistrat goroda Lodzi) 1867-1914 0 0
3.1 Wydział Administracyjny 0 0
3.1.1 Oddział I 2555 1867-1918 3849
3.1.2 Oddział II 461 1870-1916 0
3.1.3 Oddział III 689 1868-1914 0
3.1.4 Oddział IV 1442 1825-1987 0
3.2 Wydział Wojskowo-Policyjny 0 0
3.2.1 Oddział V 1233 1848-1914 0
3.2.2 Oddział VI 350 1866-1914 0
3.2.3 Oddział VII 2978 1013-1983 133138
3.3 Kasa Miejska 379 1867-1918 0
3.4 Dawne pomoce kancelaryjne 21 1784-1914 0
4 Zarząd Miejski w Łodzi 1915-1939 0 0
4.1 Rada Miejska 1227 1915-1939 0
4.2 Wydział Prezydialny 6948 1911-1958 0
4.3 Wydział Finansowy 2682 1913-1943 0
4.4 Wydział Podatkowy 1020 1915-1949 0
4.5 Wydział Oświaty i Kultury 1532 1907-1941 0
4.6 Wydział Opieki Społecznej 6589 1903-1949 0
4.7 Wydział Zdrowia 0 0
4.7.1 Oddział Ogólny 122 1915-1940 0
4.7.2 Oddział Szpitalnictwa (Lecznictwa) 372 1899-1941 0
4.7.3 Oddział Sanitarny 227 1915-1939 0
4.7.4 Oddział Świadczeń i Rewindykacji 13 1916-1940 0
4.8 Wydział Techniczny 3820 1876-1952 0
4.9 Wydział Plantacji 95 1915-1939 0
4.10 Wydział Gospodarczy 229 1912-1940 0
4.11 Wydział Statystyczny 0 0
4.11.1 Kancelaria 104 1915-1939 0
4.11.2 Meteorologia 18 1903-1939 0
4.11.3 Sekcja I Demograficzna 67 1911-1939 0
4.11.4 Sekcja II Statystyki Demograficznej i Społecznej 348 1918-1940 0
4.11.5 Sekcja III Statystyki Gospodarczej 118 1913-1939 0
4.11.6 Sekcja III A - Referat Cen 216 1914-1939 0
4.11.7 Różne 32 1918-1949 0
4.12 Wydział Ewidencji Ludności 1775 1833-1940 299817
4.13 Urząd Stanu Cywilnego 56 1913-1939 0
4.14 Urząd Rozjemczy ds. Najmu 59 1919-1936 0
4.15 Urząd Mieszkaniowy 37 1919-1924 0
4.16 Urząd Zasiłkowy 48 1924-1934 0
4.17 Wydział Wojskowy 3 1939-1939 0
4.18 Wydział Przedsiębiorstw Miejskich 0 0
4.18.1 Oddział Ogólny 41 1919-1939 0
4.18.2 Oddział Organizacji Nowych Przedsiębiorstw 56 1914-1939 0
4.18.3 Oddział Kontroli 194 1887-1940 0
4.18.4 Oddział Aprowizacji 47 1920-1939 0
4.19 Wydział Przemysłowy 47364 1894-1963 0
4.20 Wydział Prawny 227 1909-1940 0
4.21 Wydział Kontroli 133 1917-1939 0
5 Zarząd Miejski w Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt) 1939-1945 0 0
5.1 Zarząd Ogólny (Allgemeine Verwaltung) 0 0
5.1.1 Wydział Główny i Organizacyjny (Haupt-und Organisationsamt) 153 1936-1945 0
5.1.2 Biuro Nadburmistrza (Büro des Oberbürgermeisters) 26 1939-1944 0
5.1.3 Wydział Personalny (Personalamt) 25315 1194-1993 0
5.1.4 Wydział Prawny (Rechtsamt) 107 1939-1944 0
5.1.5 Wydział Statystyczny (Statistisches Amt) 220 1939-1944 0
5.1.6 Wydział Informacji (Nachrichtenamt) 8 1940-1944 0
5.1.7 Urząd Stanu Cywilnego (Standesamt) 8 1940-1945 0
Wydział Ubezpieczeń (Versicherungsamt) 16 1940-1944 0
5.1.9 Wydział Gospodarki i Wyżywienia (Ernährungs und Wirtschaftsamt) 3 1939-1943 0
5.1.10 Zarząd Getta (Gettoverwaltung) 2192 1939-1945 667370
5.1.11 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego (Amt für Raumbewirtschaftung) 7 1943-1943 0
5.2 Zarząd Policji 0 0
5.2.1 Wydział Policji Budowlanej (Baupolizeiamt) 132 1933-1945 0
5.2.2 Wydział Policji Przemysłowej (Gewerbepolizei) 24 1940-1945 0
5.2.3 Wydział Obrony Powietrznej (Luftschutzamt) 69 1941-1944 0
5.3 Zarząd Szkolnictwa (Schulverwaltung) 167 1939-1945 0
5.4 Zarząd Kultury i Wypoczynku (Verwaltung der Kultur und Gemeinschaftspflege) 0 0
5.4.1 Wydział Miejskich Scen (Städtisches Bühnenamt) 2 1941-1944 0
5.5 Zarząd Opieki Społecznej i Pomocy Młodzieży (Verwaltung der Fürsorge und Jugendhilfe) 0 0
5.5.1 Wydział Opieki Społecznej (Volkspflegeamt) 197 1934-1945 0
5.5.2 Wydział Młodzieżowy (Jugendamt) 48 1939-1944 0
5.6 Zarząd Zdrowia i Wychowania Fizycznego (Verwaltung des Gesundheitswesens und der Volks und Judendertüchtigung) 0 0
5.6.1 Wydział Zdrowia (Gesundheitsamt) 59 1939-1945 0
5.7 Zarząd Budownictwa, Osiedli i Mieszkań (Verwaltung des Bau, Wohnungs und Siedlungswesen) 0 0
5.7.1 Wydział Budownictwa (Bauverwaltungsamt) 327 1939-1945 0
5.7.2 Wydział Planowania (Stadtplannungsamt) 354 1939-1945 0
5.7.3 Wydział Osiedli i Mieszkań (Wohnbau und Siedlungsamt) 35 1939-1942 0
5.7.4 Wydział Pomiarów (Stadtvermessungsamt) 1860 1940-1945 0
5.7.5 Wydział Budownictwa Naziemnego (Hochbauamt) 294 1939-1945 0
5.7.6 Wydział Materiałów Budowlanych (Baustoffamt) 59 1940-1945 0
5.8 Zarząd Instytucji Użyteczności Publicznej (Verwaltung der öffentlichen Einrichtungen und der Wirtschaftsörderung) 0 0
5.8.1 Wydział Plantacji (Gartenamt) 1 1939-1939 0
5.8.2 Rzeźnia (Schlacht-und Viehhof) 1 1940-1940 0
5.8.3 Cmentarze (Friedhofsamt) 1 1942-1942 0
5.8.4 Wydział Pożyczek (Leihamt) 0 0
5.8.5 Miejska Kasa Oszczędnościowa (Stadtsparkasse) 5 1940-1944 0
5.8.6 Wydział Roszczeń Gospodarczych (Amt für Wirtschaftforderung) 0 0
5.9 Zarząd Przedsiębiorstw Gospodarczych (Verwaltung für wirtschaftliche Unternehmungen) 0 0
5.9.1 Gazownia (Gaswerk) 2 1939-1944 0
5.9.2 Wodociągi (Wasserwerk) 1 1944-1944 0
5.10 Zarząd Podatków i Finansów (Finanz- und Steuerverwaltung) 0 0
5.10.1 Wydział Skarbowy (Kämmereiamt) 1 1942-1942 0
5.10.2 Wydział Nieruchomości (Liegenschaftsamt) 175 1915-1949 0
5.10.3 Wydział Podatkowy (Steueramt) 1605 1940-1950 0

Amount of archival material

33067

32572

0

873.14

864.14

0.00

Amount of non-archival material

72952

378.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.