Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz kartkowy roboczy Yes 3595 j.a.
spis roboczy Yes 153 j.a. (w tym kat. B)
Miejska Rada Narodowa była organem planowania działalności publicznej oraz kontroli nad rządowymi i samorządowymi organami wykonawczymi, spełniającym również funkcję reprezentanta samorządu. Jako ciało kolegialne składała się z przedstawicieli delegowanych przez legalnie działające partie polityczne i organizacje społeczne. Funkcjonowała na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (nowelizacja ustawą z 3.01.1946 r.) oraz z 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Obsługę kancelaryjną prac Rady prowadziło Biuro Prezydialne MRN. Zarząd Miejski stanowił podległy prezydentowi miasta Łodzi jego aparat wykonawczy. Był organem sprawującym funkcje administracji państwowej ogólnej i samorządowej II instancji. Podstawą prawną funkcjonowania były dekrety PKWN z 21.08.1944 r., o trybie powoływania władz administracji państwowej ogólnej I i II instancji oraz z 23.11.1944 r., o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Na terenie Łodzi podlegały mu trzy starostwa grodzkie wykonujące swoje uprawnienia w I instancji. Cały aparat Zarządu wykonywał decyzje i podlegał kontroli MRN, prezydenta i Kolegium Zarządu (podporządkowanie poziome) oraz ministerstw i urzędów centralnych (podporządkowanie pionowe). Likwidacja Rady i Zarządu nastąpiła na mocy ustawy z 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Większość ich funkcji i kompetencji przejęło Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi. Miejska Rada Narodowa: stenogramy i protokoły posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, rozporządzenia Krajowej Rady Narodowej i Ministerstwa Administracji Publicznej, skład osobowy oraz składy komisji, wnioski i interpelacje radnych, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń komisji radzieckich oraz komitetów doraźnych, sprawy rehabilitacji i weryfikacji osób, które odstąpiły od narodowości polskiej, pozbawienie obywatelstwa, spory lokalowe, upaństwowienie przedsiębiorstw, referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego, subwencje i subsydia, sprawy osobowe członków Zarządu Miejskiego. Wydział Prezydialny: protokoły posiedzeń Magistratu i Kolegium Zarządu Miejskiego, protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Miejskiego, rozporządzenia Ministerstwa Administracji Publicznej i innych władz państwowych, rozporządzenia i okólniki Zarządu, sprawy personalne i wykaz etatów, prenumerata czasopism, subwencje, instalacja telefonów dla pracowników, udział w zjazdach i konferencjach, informacje udzielane zarządom innych miast, plany pracy, sprawozdania z działalności wydziałów, korespondencja związana z nadzorem nad pozostałymi wydziałami i starostwami grodzkimi, funkcjonowanie Archiwum Miejskiego, sprawozdania z działalności przedsiębiorstw miejskich, pisma okólne Oddziału Organizacyjnego, regulaminy, instrukcje i przepisy służbowe, sytuacja materialna pracowników Zarządu, ogłoszenia i wycinki prasowe, opinie prawne, projekty rozporządzeń i innych aktów normatywnych, uzgodnienia tekstów obwieszczeń, hipoteka posesji Zarządu, akta spraw prowadzonych przed sądami. Wydział Oświaty i Kultury: akta miejskich szkół wieczorowych, zarządzenia i okólniki Kuratorium, rozporządzenia i okólniki władz miejskich, organizacja szkół, budżety Wydziału, sprawy personalne nauczycieli, przydział lokali dla szkół, sprawozdania z działalności, stypendia, organizacja przedszkoli i bibliotek. Wydział Opieki Społecznej: organizacja Wydziału, sprawozdania i lustracje dotyczące działalności własnej oraz podległych jednostek, umieszczanie dzieci oraz dorosłych w zakładach opiekuńczych, opieka nad matką i dzieckiem, rewindykacji dzieci polskich z Niemiec, kuchnie miejskie, rozdawnictwo darów UNRRA, wydawanie protez inwalidom. Wydział Zdrowia: rozporządzenia i okólniki władz nadzorczych oraz własne Wydziału, sprawozdania z działalności, lustracje Wydziału, kartoteki pracowników zwolnionych, statut etatów, zmiany budżetowe, rejestracja lekarzy, felczerów i akuszerek, koncesjonowanie aptek i drogerii, nadzór nad hurtowniami materiałów aptecznych, rewindykacja mienia poniemieckiego, zapotrzebowania szpitali na sprzęt, odzież i żywność, umieszczanie chorych w szpitalach, kontrola stanu sanitarnego miasta, szczepienia ochronne i zwalczanie epidemii, rachunki za leczenie kolejarzy, rachunki dla Ubezpieczalni Społecznej, funkcjonowanie sanatorium w Łagiewnikach, sprawy personalne. Wydział Budownictwa (poprzednio Techniczny, a następnie Odbudowy): organizacja Wydziału, okólniki ministerstw Administracji Publicznej i Odbudowy, zarządzenia własne, ewidencja pracowników, wycinki prasowe, budżety, sprawozdania z działalności, plany inwestycyjne, przydział kredytów, dokumentacja techniczna obiektów. Wydział Plantacji: organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności, budżet, przejmowanie i wywłaszczanie nieruchomości pod parki i skwery, zadrzewianie ulic, budowa ogrodu botanicznego, przejęcie parków prywatnych, cmentarze wojenne. Wydział Gospodarczy: statut etatów, zarządzenia władz miejskich, budżety, przekazywanie akt do składnicy, sprawozdania z działalności i lustracje Wydziału, przejmowanie nieruchomości poniemieckich, wizytacja majątku Łagiewniki. Wydział Statystyczny: organizacja Wydziału i statut etatów, zakresy czynności służbowych pracowników, sprawozdania z działalności, biuletyny statystyczne, stan i struktura ludności, ruch naturalny, statystyka zdrowia i szpitali, organizacja spisu powszechnego w 1946 r., statystyka mieszkaniowa, ruch budowlany, pożary, meteorologia, zieleń w mieście, stan zabrukowania ulic, opieka społeczna, szkolnictwo, teatry i muzea, statystyka radiofoniczna, kanalizacja i wodociągi, sprawozdania z działalności agend i przedsiębiorstw miejskich oraz administracji gospodarczej, statystyka przemysłu, komunikacja, hotelarstwo, sprawozdania o cenach wolnorynkowych, spis użytków rolnych i zwierząt gospodarskich, rejestracja szkód wojennych. Wydział Ewidencji Ludności: statystyka meldunkowa. Wydział Przedsiębiorstw Miejskich: okólniki Zarządu i organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności, statuty przedsiębiorstw miejskich, protokoły posiedzeń Rady Zarządzającej, upaństwowienie przedsiębiorstw, kredyty bankowe, teczki nadzoru nad poszczególnymi przedsiębiorstwami: Kolej Elektryczna Łódzka, Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe, Łódzkie Towarzystwo Elektryczne, Gazownia Miejska, Kanalizacja i Wodociągi, Targowiska Miejskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Cegielnia Stoki, Zakład Oczyszczania Miasta, Ogród Zoologiczny, Zarząd Nieruchomości Miejskich, Miejskie Majątki Rolne, Hotele Miejskie. Wydział Przemysłowy: wydawanie koncesji i likwidacja przedsiębiorstw prywatnych. Wydział Kultury i Sztuki: organizacja Wydziału, rozporządzenia władz nadzorczych, sprawy personalne, inwentarze majątku Wydziału, sprawozdania z działalności, sprawozdania dotyczące teatrów, ochrony zabytków, nagrody artystyczne miasta, utrzymanie i nadzór nad działalnością muzeów, teatrów i Filharmonii. Wydział Aprowizacji: statuty, protokoły posiedzeń Komisji Aprowizacyjnej, sprawozdania z działalności, budżet, współpraca ze związkami zawodowymi i partiami politycznymi, zarządzenia w sprawie zaopatrzenia w żywność, wzory kart aprowizacyjnych, zezwolenia na prowadzenie i likwidacja lokali gastronomicznych. Wydział Kontroli: organizacja Wydziału oraz protokoły kontroli poszczególnych wydziałów i przedsiębiorstw miejskich. Wydział Planowania Przestrzennego: rozporządzenia i okólniki władz nadzorczych, budżety, sprawozdania z działalności, założenia i plany zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiana granic, opinie w sprawie wykupu nieruchomości, regulacja ulic, przemianowywanie ulic, nadawanie i zmiany numerów poszczególnych posesji. Wydział Administracyjny: organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności, granice miasta, udział w konferencjach i naradach, szkolenie urzędników, orzecznictwo karno-administracyjne, sprawy nadania i utraty obywatelstwa, wykonywanie nadzoru nad urzędami stanu cywilnego, statystyka przestępczości, sprawy volksdeutschów, sprawy wyznaniowe, zezwolenia na zgromadzenia, wiece i zbiórki publiczne, nadzór nad stowarzyszeniami i starostwami grodzkimi. Wydział Weterynarii: ewidencja i akta personalne lekarzy, statystyka, kontrole Wydziału, zwalczanie chorób zakaźnych, nadzór nad lecznicami weterynaryjnymi oraz ubojem zwierząt. Wydział Rolnictwa: przejęcie gruntów pod budowę lotniska na Lublinku oraz obiektów wojskowych na Stokach. Wydział Pomiarów: organizacja i sprawozdania z działalności Wydziału, przekazywanie akt do składnicy, pomiary miasta, ochrona znaków pomiarowych, klasyfikacja i szacunek nieruchomości. Biuro Planowania Ekonomicznego: plan inwestycyjny na 1950 r., plan sześcioletni dla poszczególnych wydziałów, sprawozdania z działalności wydziałów i przedsiębiorstw, kredyty inwestycyjne, sytuacja mieszkaniowa na terenie Łodzi. Zespół częściowo zmikrofilmowany: Protokoły Rady Narodowej, 12302-120319
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/222/0/1/1 Stenogramy posiedzeń plenarnych [Miejskiej Rady Narodowej m. Łodzi] 1947 0
39/222/0/1/2 [Stenogramy posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej m. Łodzi] 1948 0
39/222/0/1/3 [Stenogramy posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej m. Łodzi za I półrocze 1949 r.] 1949 0
39/222/0/1/4 [Stenogramy posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej m. Łodzi za II półrocze 1949 r.] 1949 0
39/222/0/1/5 [Stenogramy posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej m. Łodzi] 1950 0
39/222/0/1/6 [Protokoły posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi] 1945 0
39/222/0/1/7 [Protokoły posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi] 1946 0
39/222/0/1/8 [Protokoły posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi] 1947 0
39/222/0/1/9 [Protokoły posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi] 1948 0
39/222/0/1/9a [Protokoły posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi] 1949-1950 0
39/222/0/1/9b [Protokoły posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi] 1949 0
39/222/0/1/10 [Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi] 1945-1947 0
39/222/0/1/11 [Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi] 1948 0
39/222/0/1/12 [Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi] 1949-1950 0
39/222/0/1/13 [Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej m. Łodzi] 1950 0
1 2 3 4 ... 29 30 31 32 33 ... 60 61 62 63

Amount of archival material

3619

0

0

56.80

0.00

0.00

Amount of non-archival material

128

13.40

1945-1950

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.