Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spółdzielczy Bank Przemysłowców Zgierskich

Archiwum Państwowe w Łodzi
- brak danych - 1922-1951 [1953]
- brak danych - 1922 - 1951
1953 - 1953
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Spółdzielczy Bank Przemysłowców Zgierskich Spółka Akcyjna utworzono 19 XII 1922 r. Jego siedzibą był Zgierz. Realizował operacje w zakresie organizowania i finansowania przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych, rolniczych, górniczych, żeglugowych, kolejowych oraz przewozowych. Udzielał pożyczek oraz otwierał kredyty na termin, specjalne bieżące i kontokurentne rachunki pod zastaw państwowych papierów procentowych, obligacji, udziałów, akcji, listów zastawnych, pod hipotekę nieruchomości ziemskich i miejskich, świadectw składów towarowych, kwitów przewozowych, dróg żelaznych i towarzystw żeglugi parowej, na towary niepodlegające łatwemu psuciu, pod zastaw drogich kamieni, metali oraz towarów. W 1926 r. dokonano przekształcenia Banku ze spółki akcyjnej w spółdzielcze przedsiębiorstwo bankowe pod nazwą „Bank Przemysłowców Zgierskich z odpowiedzialnością ograniczoną”. Dnia 29 XI 1937 r. walne zgromadzenie udziałowców przyjęło uchwałę o rozwiązaniu spółdzielni. Proces likwidacji trwała w trakcie II wojny światowej i bezpośrednio po niej. Dekret z dnia 25 X 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych oraz Dekret z tego samego dnia o reformie bankowej regulowały dalszy ciąg likwidacji banku. Dnia 17 II 1950 r. Minister Skarbu wyznaczył Państwowy Bank Rolny likwidatorem niektórych spółdzielni kredytowych, w tym także Banku Przedsiębiorców Zgierskich z odpowiedzialnością ograniczoną. Dnia 14 V 1951 r. Sąd Powiatowy w Łodzi wykreślił Bank z rejestru spółdzielni. Protokół kwalifikacji aktywów zlikwidowanego Spółdzielczego Banku Przemysłowców Zgierskich w Zgierzu sporządzono 31 VIII 1953 r. Statut, odpisy z rejestru sądowego, protokoły walnych zgromadzeń i posiedzeń zarządu, ewidencja członków, sprawozdanie z działalności, procesy sądowe, dokumentacja księgowa (księgi główna, inwentarz, wierzyciele, wkłady pieniężne, rachunki bieżące), akta likwidacyjne. - brak danych -

Amount of archival material

30

30

0

0.90

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -