Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum rodziny Bartoszewiczów

Archiwum Państwowe w Łodzi
Archiwum Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów 1552-1933
- brak danych - 1552 - 1933
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
ruski
indeks rzeczowy No - brak danych -
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Adam Mateusz Bartoszewicz, syn Jana i Anny, (1792 lub 1794-1878) był nauczycielem, inspektorem szkolnym, paremiografem, zbieraczem książek. Studiował na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Wileńskiego. Następnie pracował jako nauczyciel w szkołach w Mirosławiu i Białej Podlaskiej. W kolejnych latach pełnił funkcje inspektora Szkoły Obwodowej w Warszawie i Gimnazjum Gubernialnego w Łukowie. W „Tygodniku Illustrowanym” oraz „Encyklopedii Powszechnej” Samuela Orgelbranda publikował liczne artykuły literackie. Jego syn Julian Bartoszewicz (1821-1870), zasłynął przede wszystkim jako historyk, redaktor, zbieracz książek i dokumentów. Po ukończeniu studiów w 1842 r., na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Petersburskiego pracował jako nauczyciel łaciny w I Gimnazjum Warszawskim. Następnie pełnił funkcję inspektora szkoły powiatowej w miejscowości Końskie. Po powrocie do Warszawy w latach 1849-1863, był nauczycielem łaciny, historii i języka polskiego w II i III Gimnazjum Warszawskim oraz w Warszawskim Instytucie Muzycznym, dodatkowo latach 1863-1868 pełnił funkcję kustosza Biblioteki Głównej. Obok działalności pedagogicznej redagował pismo „Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych”, opublikował kilkanaście większych prac historycznych, oraz wiele artykułów na łamach dzienników warszawskich i galicyjskich oraz w "Encyklopedii Powszechnej" Samuela Orgelbranda. Kazimierz Bartoszewicz, syn Juliana i Kazimiery z Zapałowskich (1852-1930), był nie tylko redaktorem czasopism krakowskich, publicystą i krytykiem literackim, ale także znanym księgarzem i wydawcą. W 1875 r. ukończył studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był redaktorem „Szkiców Społecznych i Literackich”, „Diabła”, "Harapa”, „Ananasa”, „Przeglądu Literackiego i Artystycznego, „Kuriera Krakowskiego”, „Krakusa”. Artykuły, obrazki rodzajowe, humoreski i satyry jego autorstwa, poza wyżej wymienionymi pismami publikowane były w: „Gazecie Krakowskiej”, „Nowej Reformie”, „Słowie Polskim”, „Dzienniku Polskim”, „Gońcu Warszawskim”, „Dzienniku Bydgoskim”, „Głosie Narodu”, „Kurierze Polskim”. Osobnych wydań doczekało się kilkadziesiąt jego prac historycznych, publicystycznych oraz dotyczących historii literatury. W latach siedemdziesiątych i początku lat osiemdziesiątych XIX w., dzierżawił księgarnię Franciszka Ksawerego Pobudkiewicza w Krakowie, w 1877 r. przejął krakowską księgarnię wydawniczą Adolfa Dygasińskiego, którą od 1882 r. prowadził pod własnym nazwiskiem. Brał czynny udział w życiu społecznym i politycznym. Należał do założycieli „Towarzystwa Oświaty”, „Koła Literacko-Artystycznego”, towarzystwa „Sokół”. Był prezesem I Koła „Towarzystwa Szkoły Ludowej”, wiceprezesem „Związku Literackiego”, prezesem stowarzyszenia "Straż Polska" i redaktorem miesięcznika o tej samej nazwie. Od 1896 r. pełnił funkcję radcy miejskiego w Krakowie. Należał w tym okresie do komisji teatralnej, był członkiem Muzeum Narodowego, referentem i organizatorem Kursów Wyższych dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego. W 1878 r. zawarł związek małżeński z Amelią Gebhardt. Wśród sześciorga dzieci Kazimierza i Amelii najstarszym synem był Julian Adam Jan Kanty, (1883-1926), działacz społeczny, redaktor i publicysta. W 1909 r. Ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie był sekretarzem Koła Męskiego „Straży Polskiej”, organizatorem Drużyn Bartoszowych, brał udział w uroczystościach grunwaldzkich. W czasie I wojny światowej był zatrudniony w Wydziale Jeńców i Obcych Poddanych Komitetu Polskiego w Moskwie. Pracował w redakcjach „Nowości Ilustrowanych” oraz „Wieńca i Pszczółki”, współpracował także z redakcją „Gońca Krakowskiego”. Jego młodszy brat Kazimierz Władysław, (1885-1919), już w okresie studiów na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego brał aktywny udział w pracach organizacji młodzieżowych: organizował tajne szkółki młodzieży narodowej, był członkiem ZETU (trójzaborowego Związku Młodzieży Polskiej), wiceprezesem „Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej”, członkiem Koła Akademickiego „Straży Polskiej”. Po ukończeniu studiów w 1912 r. należał do „Związku Narodowego”,„Junactwa Polskiego”, organizował Drużyny Bartoszowe i był członkiem „Ligi dla spolszczenia miast”. Pracował jako sekretarz „Tygodnika Polskiego” w Warszawie, na łamach tego pisma ukazał się między innymi cykl jego artykułów „Dzisiejsza Młodzież”. Po powrocie do Krakowa w 1914 r. współpracował z „Głosem Narodu”, był również współzałożycielem miesięcznika „Rok Polski”. W skład zespołu wchodzi osiem serii akt. Pierwszą stanowią cenne i zróżnicowane zbiory historyczne Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów, powstałe w wyniku ich działalności kolekcjonerskiej, między innymi: przywileje królewskie, dokumenty prawno-majątkowe różnych osób, korespondencja, księgi silva rerum, niewielki zbiór gazet pisanych i starych czasopism. Następne pięć serii zawiera akta osobiste oraz materiały związane z pracą zawodową, działalnością redaktorską, literacką, społeczną i polityczną głównych twórców archiwum: Adama, Juliana, Kazimierza, Kazimierza Władysława i Juliana Kantego Bartoszewiczów. Siódmą serię stanowią akta pozostałych członków rodziny, przede wszystkim dokumenty osobiste oraz korespondencja Amelii, Amelii-Kazimiery i Marii-Aldony. Ostatnia, ósma seria to materiały niezwiązane bezpośrednio z rodziną Bartoszewiczów. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Zbiory Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów 0 0
1.1 Dokumenty, uniwersały, przywileje 41 240
1.2 Akta dotyczące miast i województw 45 2399
1.3 Materiały dotyczące dóbr i wsi 34 1348
1.4 Teki Wessla 55 1058
1.5 Materiały dotyczące stosunków Polski z zagranicą 10 1346
1.6 Materiały dotyczące rodzin i osób 141 5284
1.7 Korespondencja 153 2631
1.8 Gazety pisane 10 622
1.9 Silva rerum 48 16224
1.10 Ulotki, odezwy, statuty 73 1234
1.11 Druki i czasopisma 120 1775-1839 5493
2 Materiały Adama Bartoszewicza 0 0
2.1 Biograficzne 19 1076
2.2 Prace i notatki 38 7474
2.3 Korespondencja 6 936
3 Materiały Juliana Bartoszewicza 0 0
3.1 Biograficzne 21 2549
3.2 Prace historyczne i literackie 222 13586
3.3 Recenzje 10 190
3.4 Tłumaczenia 9 1328
3.5 Materiały do prac, odpisy, notatki 99 46321
3.6 Działalność redaktorska, społeczna i pedagogiczna 48 1507
3.7 Prace innych autorów 103 9875
3.8 Korespondencja 142 2714
4 Materiały Kazimierza Bartoszewicza 0 0
4.1 Biograficzne 41 1693
4.2 Prace drukowane 40 3502
4.3 Artykuły i felietony 305 5527
4.4 Recenzje 60 616
4.5 Utwory wierszowane i humorystyczno - satyryczne 54 3947
4.6 Wykłady, odczyty, prelekcje 9 209
4.7 Notatki i materiały do prac 58 3254
4.8 Działalność redaktorska i wydawnicza 84 4041
4.9 Prace innych autorów 641 14414
4.10 Działalność polityczna i społeczna 84 2805
4.11 Korespondencja 639 10542
4.12 Listy redakcji 87 1287
4.13 Zaproszenia i zawiadomienia 14 874
5 Materiały Kazimierza Władysława Bartoszewicza 0 0
5.1 Biograficzne 13 1802
5.2 Artykuły, utwory wierszowane i satyryczne 31 1265
5.3 Notatki 7 647
5.4 Działalność polityczna i społeczna 20 875
5.5 Korespondencja 21 1240
6 Materiały Juliana Kantego Bartoszewicza 0 0
6.1 Biograficzne 5 825
6.2 Działalność redaktorska i społeczna, artykuły i felietony 22 880
6.3 Korespondencja 35 1199
7 Materiały członków rodziny Bartoszewiczów 0 0
7.1 Amelia Bartoszewicz 83 1829
7.2 Amelia - Kazimiera Bartoszewicz 8 235
7.3 Maria-Aldona Bartoszewicz 11 742
7.4 Inni członkowie rodziny 30 983
8 Varia 19 593
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
39/592/0/1.1/1 [Odpis] Grzymisława księżna potwierdza przekazanie przez Jakuba Dzierżka wsi Dzierżki zakonowi [Braci Krzyżowych Pańskiego Grobu Jerozolimskiego] w Miechowie. 1230, [18 XI] in oct. B. Marci [I poł. XIX w.] 3
39/592/0/1.1/2 [Odpis z kopii] Kazimierz król Polski etc. potwierdza przywilej (1250) dla opactwa witowskiego swobodnego połowu na rzece Luciąży. Piotrków 1346, [1 VII] in oct. nativitatis s. Joannis Bapt [1855] 5
39/592/0/1.1/3 [Odpis] Janisław arcybiskup gnieźnieński uposaża kościół w Drzewicy. Kurzelów 1338, [29 VI] in die bb. ap. Petri et Pauli [I poł XIX w.] 4
39/592/0/1.1/4 [Odpis] Kazimierz król Polski etc. zezwala Spytkowi kasztelanowi krakowskiemu na wydobycie kruszców w jego dobrach. 1350 [poł. XIX w.] 3
39/592/0/1.1/5 [Odpis] Kazimierz król Polski etc. potwierdza dokument Władysława króla Polski etc. (1409, 23 IV - fer. 3 in f. s. Adalberti - in Radzeyowo) nadający przywileje miastu Radziejów. Sącz 1440 [XIX w.] 5
39/592/0/1.1/6 [Kopia] Aleksander król polski etc. potwierdza dokumenty wydane przez Władysława króla Polski etc. (1431, fer. 5 infra conductum solennis Paschae - Cracoviae) i Jana Olbrachta króla Polski etc. (1500, 17 VI - fer. 4 proxima a. f. Corporis Christi - Cracoviae) dla klasztoru Ciała Bożego na Kazimierzu [w Krakowie] Augustianów. Kraków 1502, 2 IV [poł. XIX w.] 5
39/592/0/1.1/7 [Dokumety króla Zygmunta I - odpisy] [I poł. XIX w.] 6
39/592/0/1.1/8 [Odpis] Zygmunt August etc. Potwierdza małżeństwo zawarte między Sewerynem Bonarem starostą rabsztyńskim i Reginą córką Eustachego Wołowicza kasztelana trockiego, podkomorzego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Lublin 1569, 8 VIII [poł. XIX w.] 4
39/592/0/1.1/9 [Uniwersały królów: Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza z lat 1593-1659 dotyczące powiatu łomżyńskiego - odpisy] [po 1659] 18
39/592/0/1.1/10 Zygmunt III król Polski etc. ustanawia Łukasza Kopcia podkomorzym brzeskim. [1610, 15 IX] [1610] 5
39/592/0/1.1/11 Zygmunt III król Polski etc. potwierdza układ Jana Tarły wicewojewody lubelskiego z Andrzejem Dziedzickim. Warszawa 1616, 12 I 1616 5
39/592/0/1.1/12 [Przywileje królów Zygmunta III, Augusta II i Augusta III - kopie] 1724, 1736, [II poł. XIX w.] 8
39/592/0/1.1/13 Konstanty książe Ostrogski nadaje Krzysztofowi Modrzewskiemu wieś Belczyna i wioskę Nowosiółek pod Ostrogiem. Jarosław 1616, 13 V 1616 2
39/592/0/1.1/14 Konstancja królowa Polski etc. daruje relikwię św. Benona kościołowi św. Jana Nepomucena w Warszawie. Warszawa 1625, 10 III 1625 3
39/592/0/1.1/15 Taxa rerum Vendibilium [cennik artykułów spożywczych, przemysłowych i usług ustanowiony w Lublinie] 1640 12
39/592/0/1.1/16 Władysław IV [król Polski] zezwala Kazimierzowi Tyszkiewiczowi podczaszemu Wielkiego Księstwa Litewskiego, staroście czeczerskiemu na oddanie wsi Łużki z służbami Koleśniki i Chłusy w powiecie rzeczyckim małżonkom Wacławowi Starzyńskiemu i Judycie Kossakowskiej. Warszawa 1645, 20 III 1645 2
39/592/0/1.1/17 [Wypis z ksiąg grodzkich mścisławskich - protestacja. 1646, 10 VI] 1646 3
39/592/0/1.1/18 Jan Kazimierz król Polski etc. Zezwala Filonowi Wrocińskiemu na oddanie połowy wsi Rososzyce w powiecie rzeczyckim, starostwie czeczerskim małżonkom Krzysztofowi Możejko kapitanowi i Agnieszce Kunińskiej. Warszawa 1657, 23 III 1657 3
39/592/0/1.1/19 [Dokumenty hetmanów wojsk Zaporoskich] 1658-1722 14
39/592/0/1.1/20 [Przywileje królewskie dla miasta Piotrkowa - kopie] [II poł. XIX w.] 24
39/592/0/1.1/21 1. August II król Polski etc. zezwala Łukaszowi Wolskiemu na odstąpienie wsi Sobótka. 1709, 28 X, 2. August II król Polski etc. zatwierdza Adama Skulskiego na funkcji sędziego warszawskiego. Wilanów 1710, 05 V, 3. August II król Polski etc. zezwala Czazij Murzy Ułanowi, porucznikowi tatarskiemu na ustąpienie swej wioski Pilokolnie. Warszawa 1732, X 18 1709-1732 7
39/592/0/1.1/22 [Marcin Załuski biskup draceński, sufragan i koadiutor prepozyta płockiego etc. Potwierdza przywilej rodziny Korabitów patronatu nad Kolegiatą Łaską i wynikające z nich uprawnienia. Łask] [1732-1767] 3
39/592/0/1.1/23 1. [Kopia] August II król Polski etc. zezwala Marcinowi Załuskiemu sufraganowi nominatowi, dziekanowi płockiemu i pułtuskiemu lokować miasto o nazwie Załuszyn, z dóbr Kobyłka w województwie mazowieckim. Warszawa 1731, 18 XII , 2. [Kopia] Stanisław August król Polski etc. potwierdza dokument Augusta III (1752, 23 II - Varsoviae), który potwierdza darowanie przez ks. Janusza Aleksandra Sanguszko klucza Wiewiórskiego w województwie sandomierskim swojej małżonce. Warszawa 1785, 26 IX [XVIII w.] 7
39/592/0/1.1/24 August II król Polski etc. nadaje grunta i część wsi Czeremile w województwie trockim Romanowi Sienkiewiczowi. Warszawa 1732 1732 3
39/592/0/1.1/25 [Odpis] August II król Polski etc. potwierdza darowiznę Jana Bogatko wsi Kobylino w województwie podlaskim swojej żonie Teresie Babińskiej [XVIII w.] 2
39/592/0/1.1/26 [Odpis] August II król Polski etc. nadaje Samuelowi Oleykiewiczowi porucznikowi przedniej straży chorągwi tatarskiej za służbę dla dobra Rzeczypospolitej grunta, lasy, łąki i zabudowania we wsi Waka Prudziany w województwie wileńskim [XVIII w.] 3
39/592/0/1.1/27 [Prośba pułkowników pułku starodubskiego do carycy Anny Iwanownej. 1739, 30 IV] 1739 2
39/592/0/1.1/28 [Prośba władz miejskich miasta Pogary do carycy Elżbiety Pietrownej. 1749, 28 II] 1749 5
39/592/0/1.1/29 August III król Polski etc. Oddaje Janowi Mejerowi strażnikowi kowieńskiemu dzierżawę Poszyrwinty i Jegliniszki w województwie trockim. 1762, 26 VI [rewersał z 1762, 1 IX] 1762 2
39/592/0/1.1/30 August III król Polski etc. przenosi prawo własności dobr Kromszewice na dzieci Jana i Agnieszki Kretkowskich. Warszawa 1762, 7 IV 1762 3
39/592/0/1.1/31 [Odwrocie listu zapowiedniego dla Aleksandra Ułana - potwierdzenie autentyczności] [1764] 2
39/592/0/1.1/32 [Uniwersał Ignacego hr. Krasickiego biskupa warmińskiego w sprawie funduszy biskupstwa warmińskiego. 1774, 18 V] [II poł. XVIII w.] 4
39/592/0/1.1/33 [Dekret Komisji Sejmowej w sprawie fundacji dla zakonu Szarytek w Żytomierzu. Żytomierz 1776, 19 VI - odpis] 1776 5
39/592/0/1.1/34 [Uniwersały podatkowe] 1789 10
39/592/0/1.1/35 Komisja Rzeczypospolitej Skarbu Kronnego powtarza uniwersał (1789, 10 VI) zabraniający wprowadzania i fałszowania monet zagranicznych w wewnętrznym walorze monecie krajowej niewyrównującej. Warszawa 1790, 15 VI 1790 4
39/592/0/1.1/36 Antoni Andrzej Pobóg Malinowski biskup Cinna, prepozyt warszawski nadaje święcenia kapłańskie ojcu Franciszkowi Kąckiemu [franciszkaninowi]. Warszawa 1793, 25 V 1793 2
39/592/0/1.1/37 Stanisław August król Polski (etc.) oznajmia dekret sądu asesorskiego koronnego (1792, 6 XII - Warszawa) [w sprawie między] Stanisławem Pierzkowskim opatem klasztoru lubieńskiego i Bernardem Łuniewskim proboszczem jeżowskim, przeciwko burmistrzowi i radcom miasta Jeżowa, o rolę i łąkę. Warszawa 1793, 2 III [odpis poświadczony przez proboszcza jeżowskiego księdza Bernarda Dutkowskiego] 1827 12
39/592/0/1.1/38 Stanisław August król Polski etc. mianuje Antoniego Ożarowskiego szambelanem. Warszawa 1794, II 12 1794 2
39/592/0/1.1/39 1. Stanisław August król Polski etc. mianuje Marcina Chrzanowskiego podczaszym ziemi warszawskiej. Warszawa 1781, 23 IV, 2. Stanisław August król Polski etc. udziela dymisji Józefowi Birgielowi feldfebelowi w regimencie gwardii pieszej Wielkiego Księstwa Litewskiego i mianuje go chorążym. Warszawa 1785, 30 VI 1781-1785 5
39/592/0/1.1/40 Ordynans J.W. Panu Wolskiemu porucznikowi pułku Buławy Polnej Koronnej, ażeby się stawił u Prześwietnej Komisji Wojsk Obojga Narodów w Warszawie 1792 0
39/592/0/1.1/41 1. [Kopia poświadczona] Michał Kociałkowski scholastyk metropolitalny i administrator generalny archidiecezji gnieźnieńskiej i Mateusz Chylewski transumują przywilej Kazimierza króla Polski (1357, [1 III] in oct. Cinerum - Cracoviae) dla arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława. Łowicz 1794, 31 XII, 2. [Kopia poświadczona] Jan Baptysta Albertrandi kanonik metropolitalny gnieźnieński, wikariusz i oficjał warszawski, prepozyt kolgialny warszawski transumuje dokument Ignacego Nałęcz Raczyńskiego biskupa poznańskiego (1794, 10 XI - Wschów) tworzący wikariat i oficjalat generalny archidiecezjalny warszawski. Warszawa 1795, 11 XII, 3. [Kopia poświadczona] Teofil Wolicki kanonik katedralny poznański poświadcza dokument Jana Baptysty Albertrandiego (1795, 11 XII - Varsoviae), który poświadcza dokument Ignacego Nałęcz Raczyńskiego biskupa poznańskiego tworzący wikariat i oficjalat generalny archidiecezjalny warszawski. Poznań 1796, 4 I 1794-1796 23
39/592/0/1.2/42 [Inwentarz dóbr i przedmiotów gdańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny - kopia] [po 1525] 6
39/592/0/1.2/43 [Akta dotyczące miasta i kościoła w Żarnowcu z lat 1563-1821: wypisy z ksiąg grodzkich i ziemskich uposarzeń kościoła w Żarnowcu, summariusze dokumentów, dokumenty arcybiskupie między innymi Teodora Potockiego arcybiskupa gnieźnieńskiego - 1719, odynanse Adama Mikołaja z Granowa Sieniawskiego hetmana wielkiego koronnego z lat 1710-1711, kopie uniwersałów królewskich, inwentarz] 1563-1821 246
39/592/0/1.2/44 Informatio circa Hospitale [historia szpitala św. Ducha przy klasztorze i kościele Augustianów pod wezwaniem św. Marcina w Warszawie] 1614 6
39/592/0/1.2/45 [Akta dotyczące kościoła i szpitala Bractwa św. Benona w Warszawie] 1629-1739 116
39/592/0/1.2/46 [Odpis z ksiąg grodzkich krakowskich. Cesja Heleny z Wiśniowieckich Warszyckiej na rzecz klasztoru Franciszkanów - Reformatów w Warszawie. 1631, 18 X (Sabbatho p. f. s. Hadvigis electa)] 1631 7
39/592/0/1.2/47 [Akta dotyczące miasta Lubienia w województwie brzeskim kujawskim, powiat kowalski - odpisy z akt Metryki Koronnej, wypisy z ksiąg grodzkich kowalskich] [II poł. XVIII w.] -1824 27
39/592/0/1.2/48 Księga poborowa województwa lubelskiego z 1648 r. (śmierć Władysława IV wstąp[ienie] na tron Jana Kazimierza) 1648 349
39/592/0/1.2/49 [Odpis] Komisyjne objęcie przez ojca Ambrożego Skopowskiego [tzw.] Kaplicy Moskiewskiej na Krakowskim Przemieściu w Warszawie. 1668 [poł. XIX w.] 7
39/592/0/1.2/50 [Akta dotyczące opactwa witowskiego] 1681-1784 57
39/592/0/1.2/51 [Akta dotyczące procesu między klasztorem Cystersów w Sulejowie, a klasztorem Norbertanów w Witowie o wsie: Przygłów, Łęczno, Borkowice i inne] 1740 17
39/592/0/1.2/52 [Fragment kroniki klasztoru księży Augustianów przy kościele św. Marcina w Warszawie] [po 1682] 8
39/592/0/1.2/53 [Akta dotyczące konwentu Pijarów w Łukowie i ich dóbr - poświadczone odpisy z ksiąg grodzkich, umowy, akta procesowe, kwity] 1695-1797 71
39/592/0/1.2/54 [Wypisy z ksiąg grodzkich łuckich] [1706], 1776 11
39/592/0/1.2/55 [Uchwały sejmików ziemi łomżyńskiej z lat 1710-1711 - odpisy] 1710-1711 9
39/592/0/1.2/56 [Akta dotyczące Bractwa św. Rocha przy kościele św. Krzyża w Warszawie i założenia szpitala Bractwa św. Rocha z lat 1710-1721] 1710-1846 18
39/592/0/1.2/57 [Wypis z ksiąg grodzkich sieradzkich. 1716, 13 VI (Sabbatho infra oct. F. Sacrifissimi Corporis Domini Nostri Jesu Christi). Uchwała skonfederowanego województwa sieradzkiego. Szadek 1716, 8 VI] 1716 9
39/592/0/1.2/58 Excerpt z taryfy miejskiej Anni 1736 ustanowionej to jest simple Placów, Gruntów, Pól Wielebnych OO. Piarum Scholarum konwentu Łukowskiego [...] wypisany d.13 8bris Anno 1738. [oraz tabela podatku od pól, placów i ogrodów należacych do Collegium Łukowskiego] 1738 16
39/592/0/1.2/59 Nuncjusz apostolski w Królestwie Polskim [Paulicci Marlini] rozstrzyga spór graniczny między konwentem warszawskim zakonu św. Franciszka Bernardynów i Karmelitanek Bosych. Warszawa 1733, 17 III 1733 4
39/592/0/1.2/60 [Wypis z akt wizytacji biskupa Trzebnickiego dotyczący ołtarza św. Erazma w Katedrze Krakowskiej. 1735, 3 V] 1735 3
39/592/0/1.2/61 [Wyciąg z ksiąg grodzkich krzemienieckich. Akt w sprawie Borkowskiego z synagogą żydowską w Krzemieńcu.1753, 16 IV] 1754 3
39/592/0/1.2/62 August III król Polski etc. potwierdza dekret w sprawie miedzy prokuratorem królewskim Janem Krzysztofem Krajewskim i mieszkańcami miasta Kalisza. Warszawa 1756, 25 X 1756 16
39/592/0/1.2/63 Relacya o Decessach na Pradze, Gruncie Biskupstwa Kamienieckiego, cum Iniuria D'ni Fundi, dziejących się 1759 14
39/592/0/1.2/64 Kopia Rokoszu Gliniańskiego [opis sytuacji w Królestwie Polskim pod panowaniem króla Ludwika Węgierskiego] [1759] 9
39/592/0/1.2/65 Index albo Regestr Przywilejów y Dekretów Czterech Województw Kijowskiego, Wołyńskiego, Bracławskiego i Czernichowskiego w Xsięgach Metryki Koronnej począwszy od Roku 1569 aż do Roku 1673 Pod panowaniem wiekopomney pamięci Nayiaśniejszych Królów Polskich Zygmunta Augusta, Henryka, Stefana, Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza y Michała znaydujących się Przez Imć Pana Jana Franciszka Cywińskiego tejże Metryki Koronnej Regenta zebrany w Warszawie Roku Pańskiego 1761 1761 599
39/592/0/1.2/66 [Raporty Seweryna Pągowskiego z Kalisza. 1722, 11 i 19 III] 1772 4
39/592/0/1.2/67 Concio pro Dominica XVI. post Pentecosten in Ecclesia VV.PP. Dominicanorum tempore Capituli Provinciae Polonae pro Electione Provincialis Congregati Plocia A[n]no D[omi]ni 1790 Die 12 Septembris proclamata per […] Alexium Wardynski SI. Lektorem Priorem Gedanensem Ordinis Praedicatorum Typo Cum Licentia Superiorum tradita [XVIII w.] 32
39/592/0/1.2/68 Kopia listu Komisji Cywilno - wojskowej województwa Rawskiego ziemi Gostyńskiej, pisanego do Najjaśniejszego Pana. 1791, 27 VII [XIX w.] 3
39/592/0/1.2/69 Summarium Dokumentorum ad Bona Oppidi Odrzywoł et Villam Wysokin in Palatinatu Sandomiriene discritu Opocznene jacentia sese Negulantium Circa resignationem haereditatis horumce Bonor per Magnificum Antonium de Swidno Swidziński Rotmagistrum Cavaleriae Nationalis [...] in Personam [...] Adalberti de Eadem Swidno Swidziński [...] ad Tenorem Transactionum Resignatoriar extraditor Anno 1793. Conscriptum in binasq Classes ac distinctos Eardem Fascienlos divisum 1793 - 1795 33
39/592/0/1.2/70 Raport komisyi Kupna Dóbr Pil[i]ca od Nay[jasniejszej] Królewiczowej Jeym[oś]ci [Marii Józefy Sobieskiej] [XVIII w.] 9
39/592/0/1.2/71 Sumariusz dokumentów miasta Krzemieńca [XVIII w.] 0
39/592/0/1.2/72 Puncta Reformationis Cleri Saecularis et Religiosi in Provinciis Poloniae ab Austriacis factae [XVIII w.] 6
39/592/0/1.2/73 Dyariusz Seymiku W[ojewó]dztwa Brzeskiego [II poł. XVIII w.] 5
39/592/0/1.2/74 [Akta dotyczące miast śląskich w XVIII wieku - odpisy] [XIX w.] 133
39/592/0/1.2/75 [Wykaz dochodów parafii Raków, diecezji krakowskiej, dekanat bodzentyński] 1802 3
39/592/0/1.2/76 Dziennik Oblężenia Twierdzy Zamościa w Roku 1813 [rękopis nieznanego autora zawierający dziennik oblężenia, potwierdzony przez naczelnego dowódcę generała Hauke oraz spisy oficerów i urzędników, rozkazy dzienne, rozporządzenia, korespondencję] [XIX w.] 189
39/592/0/1.2/77 [Kopia uwierzytelniona] Consignatio Realitatum Ecclesiae Parochialis simulqui Praeposituralis r: l: in Oppido Rososze Cirkulo Bialensi Juris Patronatus Privati Familiae Ossolinski sitarum spectantium. Międzyrzec 1803, 12 IV 1826 6
39/592/0/1.2/78 Akta szczegółowe obeymujące przeprowadzoną korespondencyą z JWm Generałem Adjutantem Wincentym Hrabią Krasińskim, w przedmiocie wykazania, jakie klęski i wyniszczenia dotknęły w Rewolucyą Wo[jewództwo] Krakowskie z R: 1832 oraz w przedmiocie przedstawienia odznaczających się w Rewolucję Osób poświęceniem Osobistem lub Majątkowem 1832 217
39/592/0/1.2/79 [Spis ludności stałej w Warszawie dom nr 1852 lit. B] 1832 9
39/592/0/1.2/80 Tabela ceny zboża tudzież taxy Chleba, Piwa, Mięsa i innych żywności potrzeb w Praszce Obwodu Wieluńskiego Guberni Kaliskiej. 1839, [1-15 V] 1839 5
39/592/0/1.2/81 Kopia Retromanifestu Obywateli Wolno - handlowego Miasta Odessy przeciw Manifestowi Obywateli [...] Berdyczowskiej 1858 3
39/592/0/1.2/82 Inwentarz ruiny zamku piotrkowskiego dokonany d. 4 Stycznia 1869 r. i zarazem spisany przez Leona Rzeczniowskiego, profesora historii w gimnazjum piotrkowskim [wyjątki z lustracji z lat 1659, 1776] [1869] 16
39/592/0/1.2/83 [Informacje udzielone adwokatowi krakowskiemu Władysławowi Kastoremu dotyczące nadużyć podczas prawyborów w Cholerzynie. 1895, IX - odpis uwierzytelniony] 1895 9
39/592/0/1.2/84 [Dzieje kościołów diecezji kamienieckiej] [XIX w.] 80
39/592/0/1.2/85 Ruch Ludności Miasta Krakowa Kwartał Iszy 1903 r 1903 5
39/592/0/1.2/86 Kronika Wypadków przemyskich od dnia 1 listopada 1918 r. Wspomnienia przewrotu wojskowego 1918 4
39/592/0/1.3/87 [Wypis z ksiąg ziemskich drohickich. 1543, 3 XII (fer. 2 in vig. S. Barbarae virg.) Zygmunt król Polski etc. Potwierdza zamianę dóbr Lissowo, Narojczyce, Bryki i Czachary powiat Drohiczyn własności Jana Sapiehy wojewody witebskiego, kapitana bracławskiego, marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego na dobra Dubno w ziemi i powiecie bielskim należące do Leonarda Kossieńskiego. Piotrków 1512, 13 XI (Sabbatho p. f. s. Martini)] [II poł. XVIII w.] 5
39/592/0/1.3/88 [Inwentarz archiwum w Wiśniowcu wraz ze streszczeniem dokumentów z lat 1560-1664 w układzie chronologicznym] [XIX w.] 243
39/592/0/1.3/89 [Wypisy poświadczone z ksiąg ziemskich kolneńskich i zambrowskich oraz ksiąg grodzkich łomżyńskich z lat 1544-1566. Akta dotyczące Kolna i Zambrowa oraz Andrzeja Krusza, Marcina Zaręby i Grzegorza Choczkiewicza] [1795-1806] 26
39/592/0/1.3/90 Akta 1570 roku z miesiąca Stycznia, Lutego i Marca [fragment] 1570 0
39/592/0/1.3/91 [Wypisy poświadczone z ksiąg ziemskich drohickich] [1795-1806] 19
39/592/0/1.3/92 [Odpis] Stefan król Polski etc. znosi powinności mieszkańców wsi Popowce, powiat kamieniecki udziału w wyprawach wojennych i obrony zamku Szarogrod (Szarigrod). Wilno 1579, 9 III 1579 4
39/592/0/1.3/93 [Transkrypt z listu dzielczego. 1579, XI i wypis z ksiąg ziemskich żmudzkich 1581, 11 X . Podział dóbr należących do sukcesji po Stanisławie Mikołajewiczu Kieżgajle podczaszym Wielkiego Księstwa Litewskiego, staroście tykocińskim i mohylewskim między Andrzejem i Janem Zawiszami, a Melchiorem Wojciechowiczem i Barbarą Dorostajską] 1779 17
39/592/0/1.3/94 [Wypisy poświadczone z ksiąg grodzkich wąsoskich z lat 1600-1776] 1801 62
39/592/0/1.3/95 [Wypisy poświadczone z ksiąg grodzkich łuckich] 1625-1647 7
39/592/0/1.3/96 [Akta dotyczące Kazimierza Tyszkiewicza podczaszego Wielkiego Księstwa Litewskiego i wsi: Łużki, Koleśniki, Chłusy] 1637-1645 15
39/592/0/1.3/97 Kazimierz Tyszkiewicz podczaszy Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta czeczerski odstępuje swą wioskę Łużki z służbami Koleśniki i Chłusy Wacławowi Starzyńskiemu i Judycie Kossakowskiej. Warszawa 1645, 28 III 1645 3
39/592/0/1.3/98 [Odpis] Andrzej Zdzański wydzierżawia Stanisławowi Bielińskiemu część swoich dóbr w Dęmbowie, powiat przeworski za 1000 złp Przemyśl 1646, [23 I] fer. 3 p. f. s. Agnetis virg. et mart 1646 5
39/592/0/1.3/99 [Wypisy z ksiąg grodzkich i sądu ziemskiego w Przemyślu] 1657-1723 81
39/592/0/1.3/100 1. Regestr Papirów do Dóbr Kaszyc, Trzcianca, Rossoki, Krywego y Łodzinki należących przez sucessorów […] Cecyli z Radochowiec Sobieski, Czesnikowey Korony, od […] Pani Konstancji na Twierdzey y Toporowi Kossakowskiey, niegdy […] Pana Sobieskiego Cześnika Korony pozostałej małżonki. Przemyśl 1715, 17 VI, 2. Punkty dekretu trybunalskiego w sprawie między sukcesorami Cecyli z Radochowiec Sobieskiej [...] 1715 11
1 2 3 4 ... 17 18 19 20 21 ... 36 37 38 39

Amount of archival material

3868

3868

0

19.00

19.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.