Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum rodu Lehndorff ze Sztynortu pow.węgorzewski

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - [1667] 1715-1929
- brak danych - 1667 - 1667
1715 - 1929
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ród Lehndorff uważany jest za starą osiadłą szlachtę pruską, o której wspominają dokumenty z 1236r. jako o rodzie Maul żyjącym na Pomorzu, na lewym brzegu Wisły. Od głównego majątku Mgowo- Legendorff ród przyjął nazwisko, które uległo później zmianom na Lehendorf i Lehndorff. Sztynort był w posiadaniu rodziny Lehndorff od XVw. Dobra sztynorckie otrzymał prawdopodobnie Fabian Lehndorff (1469-1545). Jego następcy, m.in. Meinhard (1590-1639) posiadali liczne majątki w byłym powiecie węgorzewskim, jak również w powiatach Pruska Iławka , Królewiec, Fischhausen. Majątki położone na północy utworzyły drugi klucz dóbr, gdzie w XIXw. utworzyła się boczna linia rodziny Lehndorff , z siedzibą rodzinną w Preyl. Najbardziej może znany przdstawiciel rodu Ahasverus Gerhard Lehndorff (1637-1688), człowiek wszechstronnie wykształcony, który służył królowi Janowi Kazimierzowi, elektorowi brandenburskiemu, księciu Orańskiemu w Holandii, w 1683r. otrzymał godność hrabiego z rąk cesarza niemieckiego, Leopolda. W 1689r. Maria Eleonora z domu Dönhoff, jego trzecia żona, rozpoczęła budowę barokowego pałacu na fundamentach dotychczasowej sztynorckiej siedziby rodu.Wokół pałacu rozciągał się osiemnastohektarowy park. W wieku XIX majątek sztynorcki podupada. Karol Lehdorff (1826-1883), przebywający najczęściej z dala od domu, nie wykazywał zainteresowania majątkiem. Faktycznie dobrami zarządzała jego żona, Anna z domu Hahn. Ich syn, Karol Meinhard (1860-1936) doprowadził swoją rozrzutnością majątek do ruiny. Od 1869r. majątek znajdował się pod przymusowym zarządem, a hrabia otrzymał roczną pensję i możliwość mieszkania w pałacu. Po jego bezpotomnej śmierci Sztynort otrzymał Heinrich Lehndorff (1909-1944), przedstawiciel bocznej linii Lehndorff-Preyl. Był to ostatni właściciel Sztynortu. Po nieudanym zamachu na Hitlera 20.07.1944r., w którym brał udział, został stracony, a majątek zarekwirowano. Pomoce archiwalne, 1800; 1862-1892 sygn.1-2
Akta dot.tytułów prawnych: kontrakty kupna, dzierżawa majątków, operacje finansowe, sekwestr majatków i ich oddłużenie, 1715-1917 sygn. 3-43
Akta administracyjno-gospodarcze: Sztynort i przynależne folwarki- dzierżawa prawa łowienia ryb, dzierżawy majątków, kontrakty budowlane, rachunki, rejestry gospodarcze dot. zbiorów, gospodarcze raporty tygodniowe, 1721-1929 sygn. 44-194; 655-656
Landkeim-zarząd majątkami, dzierżawy, kosztorysy budowlane, roczne rachunki, 1771-1839 sygn. 195-219
administracja lasów, 1788-1914 sygn.220-229
majątek Rydzówka - rejestry gospodarcze, rachunki, 1792-1894 sygn. 230-263
hodowla koni, 1814-1917 sygn. 264-273
sprawy personalne, korespondencja, budowa pieca komorowego w cegielni w Małym Sztynorcie, 1733-1910 sygn. 274-281; 657.
Akta osobiste i rodzinne: korespondencja krewnych i przyjaciół (m.in. Schlippenbach, Hahn, Dönhoff, Eulenburg), zatrudnionych w majatku urzędników, domowych nauczycieli, guwernerów; notatki z podróży, genealogia rodziny, ogłoszenia z okazji, narodzin, zaręczyn, ślubów, zgonów; akta dot. służby wojskowej członków rodziny, [1667] 1793-1911 sygn. 282-533.
Akta dot. działalności publicznej i patrymonialnej: patronat nad kościołami, szkołami, sądownictwo patrymonialne, sprawy sporne, 1723-1912 sygn. 534-574
Zbiory: akta dot. działalności filantropijnej, m.in. Anny Lehndorff, 1851-1897 sygn. 575-624
druki i rękopisy dot. landtagu; notatki i korespondencja dot. zagadnień religijnych; notatki i odpisy dot. historii rodziny, historii Prus, kurs botaniki, 1797- 1920 sygn. 625-654
Nr mikr.:130651-131285; wykazano brak 1j.a. podczas skontrum
Show all units in the collection:
Units in series:: 5 Akta dot. działalności publicznej i patrymonialnej
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
42/382/0/5/319 /Briefe der Angestellten- Witwe Marie Peirse an die Gfin Anna v. Lehndorff/ 1859-1891 148
42/382/0/5/534 /Revisions- Rapport über das beim den Steinorter Bauern befundene Getriede, Erbsen, Bohnen, die abgegebne Butter u. das Armen- Verzeichniss/ 1744 17
42/382/0/5/535 Correspondence die Serwillensche Müle betr. /Surwile; kętrz./ 1773-1775 63
42/382/0/5/536 /Einführung eines Collegiums zur Abhilfe den Missstände in der Verwaltung des Vermögens der Kirchen und milden Stiftungen Ermlands u. eines Status/ 1794 22
42/382/0/5/537 /Lehndorffsche Patronatsakten die Kirchen in Rosengarten- Doben betreffend/ 1785-1911 123
42/382/0/5/538 /Extract der Kirchen- Kassenrechnungen von Rosengarten u. Doben/ 1755, 1834-1835 14
42/382/0/5/539 /Schriftstücke in der Angelegenheit der Rosengartenschen Kirchenbauten u. Promemorias u. Lehndorffs Vermögensverhältnisse/ 1832 31
42/382/0/5/540 Recess betr. die Ablösung der auf der Fideiherrschaft Steinort Kr. Angerburg, für die geistl. Institute in Drengfuhrt haftenden Reallasten 1885 27
42/382/0/5/541 /Lehndorffschen Patronatsakten betr. die Schulen in Doben, Steinort, Stawisken, Pristanien, Rosengarten, Taberlack u. Rehsau/ 1795, 1799, 1802-1877, 1890-1892 58
42/382/0/5/542 Schulbausachen der Schule zu Steinort 1830-1837 21
42/382/0/5/543 Akten betr. die Einrichtung der Schule zu Steinort 1830-1898 65
42/382/0/5/544 /30 Protocolle der gräfl. Lehndorffschen Patrimonialgerichte in Drengfurth, Steinort, Rosengarten etc. / 1723-1743, 1752-1792 142
42/382/0/5/545 /Patrimonial- Gerichts- Entscheid mit Supplica der unmenschlich behandelten Christian u. Martin Gelischschen Eheleute u. 15 andere Gerichtsprotokolle/ 1734-1836 58
42/382/0/5/546 /Extract aus den Quitbüchern, was die Pauern an Zinsresten schuldig geblieben sind u. an Kühen, Schafen, Federvieh u. Naturalien, Verzeichnis der jungen Leute, die von der Compagnie mit Pässcen versehen worden/ 1732-1734 33
42/382/0/5/547 /Extract aus dem Verhör entlaufener Unterthanen im Hofe Steinorth/ 1735 8
1 2 3

Amount of archival material

657

657

0

4.40

4.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.