Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Archiwum Państwowe w Olsztynie
- brak danych - [1945] 1946-1950 [1952]
- brak danych - 1945 - 1945
1946 - 1950
1952 - 1952
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Wojewódzki w Olsztynie powstał z przekształcenia Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski. Proces przekształcenia zakończony został w czerwcu 1946 r. Dopiero na początku 1947 r. wprowadzono nową instrukcję kancelaryjną, a 01.07.1947 r. statut organizacyjny, który obowiązywał do końca istnienia urzędu. 06.02.1947 r. do Urzędu Wojewódzkiego włączono Wojewódzki Urząd Ziemski, jako dział Rolnictwa i Reform Rolnych, a następnie Regionalną Dyrekcję Planowania Przestrzennego. W latach 1946-1950 ilość wydziałów zmieniała się i prawie wszystkie ulegały reorganizacji. Likwidacja Urzędu Wojewódzkiego nastapiła z chwilą powołania Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, zgodnie z ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20.03.1950 r. Wydział Ogólny [Organizacyjny]: akty normatywne, plany pracy i sprawozdania z działalności Urzędu i poszczególnych wydziałów, protokoły z konferencji naczelników wydziałów i szefów urzędów niezespolonych, protokoły ze zjazdów starostw, kronika Urzędu Wojewódzkiego, zarzadzenia polustracyjne, sprawozdania statystyczne ogólne, sprawozdania starostw powiatowych, sprawozdania Zarządu Miejskiego w Olsztynie i Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej,organizacje społeczne, korespondencja dot. zmian terytorialnych Okręgu Mazurskiego,wykaz nowych nazw miejscowości w poszczególnych powiatach [1945] 1946-1950 sygn.1-130, 2301-2305, 2566-2567
Wydział Inspekcji: akty normatywne, plany i sprawozdania, protokoły z kontroli, materiały z konferencji i zjazdów, sprawozdania starostw powiatowych, korespondencja, akta likwidacyjne Wojewódzkiego i powiatowych komitetów opieki społecznej, sprawozdania miesięczne Okregowego Urzędu Likwidacyjnego i Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Olsztynie [1945] 1946-1950 sygn.131-219
Wydział Administracyjno- Prawny: akty normatywne, protokoły i zarządzenia polustracyjne w zarządach gmin, sprawozdania, rejestracja szkód wojennych, sprawy karno-administracyjne, wnioski i zezwolenia na tymczasowe zajęcia nieruchomości, akty nadania nazwisk, sprawy obywalelstwa-wyjazdy do Niemiec, akcja wyborcza (1946 i 1947 r.) 1946-1950 sygn.220-234, 2321-2325
Wydział Społeczno- Polityczny: akty normatywne, plany Wydziału, sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania urzędów niezespolonych, wykazy ludności miejskiej, wojewódzkie i okręgowe komitety narowodościowe, protokoły z posiedzeń i sprawozdania komisji weryfikacyjnych, wykazy Mazurów i Warmiaków, rejestry dowodów stwierdzenia polskiej przynależności narodowej, korespondencja dot. cudzoziemców, ewidencja ludności niemieckiej, sprawy zatrudnienia ludności miejskiej, stan bezpieczeństwa w Okręgu Mazurskim, akcja wyborcza, działalność partii politycznych, związków, stowarzyszeń na terenie województwa olsztyńskiego, organizacja kościoła rzymsko-katolickiego, sprawy wyznaniowe, przydział kościołów ewangelickich, wykazy grobów wojennych, dzienniki podawcze dla spraw tajnych, sprawy graniczne- zarządzenia, wytyczne [1945] 1946-1950 sygn.235-308, 2326-2328, 2460-2477, 2506, 2563
Wydział Samorządowy: akty normatywne, plany pracy, sprawozdania, budżet powiatowych związków samorządowych, zarządów miejskich i gminnych oraz przedsiębiorstw samorządowych, podział administracyjny Okręgu Mazurskiego, protokoły ze zjazdów starostów i naczelników wydziałów, sprawy podatków gruntowych, sprawozdania z wpływów pieniężnych, plany lasów niepaństwowych w zakresie przerobu drewna, korespondencja dot. elektryfikacji kraju, protokoły z posiedzeń Komisji Odbudowy, wykazy nieczynnych szkół, budżety i sprawozdania finansowe szkół średnich w Pasłęku i Olsztynie oraz powiatowych bibliotek publicznych, budżet na rok 1948 Muzeum w Szczytnie, budżety szpitali powiatowych i ośrodków zdrowia, korespondencja dot. opieki społecznej, protokoły z przejęcia zakładów 1946-1950 sygn.309-1278
Wydział Gospodarki Komunalnej: akty normatywne, projekty i plany gospodarcze poszczególnych powiatów i miasta Olsztyna,sprawozdania komitetów lokalnych funduszu gospodarki mieszkaniowej, plany z poszczególnych powiatów, protokoły poinspekcyjne, korespondencja dot. zatrudnienia i spraw gospodarki szpitalnej, grobownictwo wojenne 1946-1950 sygn.1279-1327, 2398-2400
Wydział Wojskowy: akty normatywne, protokoły z posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Lokalowej, wykazy stanu lokalowego Olsztyna, wykaz stanu personalnego urzędów, sprawy bezpieczeństwa na terenach granicznych, korespondencja Wydziału, wykazy umocnień polowych w województwie 1946-1949 sygn.1328-1335, 2564
Wydział Osiedleńczy: akty normatywne, plany pracy i sprawozdania z działalności Wydziału, zarządzenia polustracyjne, protokoły z konferencji, sprawozdania w sprawach osiedleńczych, sprawozdania starostw powiatowych, protokoły z posiedzeń Wojewódzkiego i powiatowych komitetów osadnictwa rolniczego, wykazy statystyczne ludności miejskiej i wiejskiej, akcja ,,Wisła", wykazy osób przesiedlonych, sprawozdania statystyczne, kwestionariusze ludności miejscowej, sprawozdania z przebiegu akcji osiedleńczej w poszczególnych powiatach, wykazy rodzin osiedleńczych, sprawozdania statystyczne, wykazy wolnych majątków, sprawozdania z akcji uwłaszczeniowej, wykazy nieruchomości miejskich, sprawy przemysłu, wykazy zakładów i przedsiębiorstw z terenu województwa olsztyńskiego, gospodarka lokalowa, pomoc powodzianom, wykazy referentów osiedleńczych z poszczególnych powiatów, korespondencja, sprawy prawne, monografie powiatów, wykazy statystyczne, zestawienia wolnych gospodarstw, sprawozdania z akcji uwłaszczeniowej, chłonność osadnicza rolna-sprawozdania [1945] 1946-1950 sygn.1336-1544, 2306-2315, 2491-2505, 2558-2561
Wydział Aprowizacji i Handlu: akty normatywne Wydziału, zestawienia ilościowe przedsiębiorstw handlowych, korespondencja 1946-1947 sygn.1545-1547
Wydział Aprowizacji: bilans zamknięcia Funduszu Aprowizacyjnego 1947-1949 sygn.1548
Wydział Handlu :sprawozdania, protokoły z kontroli magazynów zbożowo-młynarskich, sprawozdania miesięczne młynów, korespondencja 1946-1950 sygn.1549-1553
Wydział Przemysłowy: sprawozdania z działalności w zakresie uruchomienia przemysłu, sprawozdania statystyczne, wykazy i kwestionariusze przedsiębiorstw, sprawy rzemiosła, plany techniczno-finansowe, plany produkcyjne 1946-1950 [1951] sygn.1554-1565, 2365-2391, 2565
Wydział Przemysłu i Handlu: akty normatywne, sprawozdania opisowe z działalności Wydziału i podległych jednostek, sprawozdania statystyczne, protokoły z kontroli podległych jednostek, zezwolenia na wywóz mienia ruchomego, wykazyi sprawozdania młynów, wykazy przedsiębiorstw, bilanse roczne, dokumentacja techniczna, plany sieci handlu detalicznego, wykazy placówek spółdzielczych, sprawy organizacji cechów rzemieślniczych, zrzeszenia samodzielnych kupców w pow. działdowskim, sprawozdania z działalności referatów przemysłu i handlu w powiatach [1945] 1946-1950 sygn.1566-1691, 2353-2364, 2507
Wydział Przemysłu: sprawozdania opisowe z działalności Wydziału i podległych zakładów, protokoły i zarządzenia pokontrolne, protokoły zdawczo-odbiorcze przejętych zakładów, kartoteki zakładów, sprawozdania przedsiębiorstw przemysłowych, preliminarze budżetowe i bilanse, zestawienia ilościowe pracowników zatrudnionych w Dyrekcji Przemysłu Miejscowego w Olsztynie i jej podległych jednostkach, korespondencja, wykazy zakładów rzemieślniczych [1945] 1946-1950 sygn.1692-1759
Wydział Opieki Społecznej: sprawozdania Wydziału, preliminarze budżetowe, usługi i świadczenia opieki społecznej, sprawozdania zakładów opiekuńczych, opieka nad matką i dzieckiem, sprawozdania miejskich i powiatowych KOS 1946-1950 sygn.1760-1824
Wydział Planowania Miast i Osiedli: akty normatywne, sprawozdania finansowe, planowanie przestrzenne miast, plany inwestycyjne, korespondencja, wytyczne regionalne dla planów miejscowych 1947-1950 sygn.1825-1843, 2397
Wydział Pomiarów: pomiary lotnisk, wnioski, plany inwestycyjne i kosztorysy, zestawienia dot. powierzcni województwa 1946-1948 sygn.1844, 2395-2396
Wydział Budownictwa: akty normatywne, plany, sprawozdania, protokoły poinspekcyjne, protokoły z posiedzeń, zjazdów i konferencji, preliminarze budżetowe, sprawozdania z akcji,,W", sprawozdania i korespondencja dot. odbudowy wsi, plany inwestycyjne, wykazy przedsiębiorstw materiałów budowlanych zgłoszonych do upaństwowienia, odbudowa miast, plany gospodarki mieszkaniowej, projekty odbudowy, protokoły odbioru robót, sprawozdania statystyczne o stanie zatrudnienia, plan 6-letni 1946-1950 sygn.1845-1972, 2401-2405
Wydział Komunikacji : akty normatywne, sprawozdania, protokoły z narad, sprawozdania z kontroli ruchu drogowego, akta byłego Okręgowego Urzędu Samochodowego, wypadki samochodowe, wykazy mostów i dróg, sprawozdania z robót inwestycyjnych i gospodarki drogowej, zmiany w długościach dróg państwowych, [1945] 1946-1949 sygn.1973-1982, 2444-2447, 2508-2547
Wydział Zdrowia: sprawozdania Wydziału i lekarzy powiatowych, plany gospodarcze służby zdrowia, protokoły z inspekcji referatów zdrowia, sprawozdania statystyczne i inwestycyjne, sprawozdania o stanie zatrudnienia w Wydziale Zdrowia, sprawozdania z działalności kolumn przeciwepidemiologicznych, sprawozdania inspektora farmaceutycznego, lekarze w komisjach poborowych [1945] 1946-1950 sygn.1983-2006, 2412-2413
Wydział Kultury i Sztuki: akty normatywne, plany pracy, sprawozdania z działalności Wydziału, preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe dot. kultury, szkół muzycznych w Olsztynie i Szczytnie, orkiestra symfoniczna, sprawozdania Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, sprawy świetlicy w Kolnie, dokumentacja techniczna, konserwacja i ochrona zabytków 1946-1950 sygn.2007-2033, 2392-2394
Wydział Rolnictwa: okólniki i zarządzenia, korespondencja [1945] 1946-1949 sygn.2034-2038
Wydział Melioracyjny: akty normatywne, plany i sprawozdania z działalności Wydziału i organów podległych, protokoły z odpraw, sprawozdania poinspekcyjne, statystyczne, budżety, inwentaryzacja terenów, sprawy utrzymania, regulacji wód i brzegów, ochrona przed powodzią, spółki wodne, torfowiska, ewidencja personelu Wydziału 1946-1950 sygn.2039-2095
Wydział Finansów Rolnych: zarządzenia i okólniki, sprawozdania statystyczne, wykazy majatków z poszczególnych powiatów, protokoły z rozdziału inwentarza, sprawy mleczarń, gorzelni, cegielni [1945] 1946-1950 sygn.2096-2300
Wydział Administracji i Finansów Komunalnych: sprawozdania z utworzenia przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości, plany pracy, statuty organizacyjne dla biur i zarządów miejskich,plan gospodarczy na rok 1950 w zakresie gospodarki komunalnej z rozbiciem na zakłady 1948-1950 sygn.2316-2320
Wydział Odbudowy: organizacja budownictwa wiejskiego, sprawy majątków, wnioski do planu inwenstycyjnego 1946-1950 sygn.2330-2334
Wydział Planowania i Statystyki: sprawozdania zakładów, instrukcje sprawozdawcze, rejestry przedsiębiorstw przemysłowych, zestawienia statystyczne przedsiębiorstw, sprawozdania o stanie gospodarczym województwa, 1946-1950 sygn.2335-2352
Wydział Samorządowy: samorząd terytorialny-zakres jego działania, sprawozdania dot. akcji przesiedleńczej, przejęcie przedsiębiorstw na własność państwa, podatek gruntowy-zestawienia wpływów i zaległości, sprawozdania z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego, sprawozdania z działalności Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, regionalny plan gospodarczy województwa 1946-1950 sygn.2406-2411, 2478-2490
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: sprawozdania z działalności Wydziału, plany, sprawy przepadku mienia na rzecz państwa, przejmowanie majątków, sprawozdawczość dot. spółdzielni produkcyjnych, sprawozdania z akcji siewnej, likwidacja odłogów, oświata rolnicza 1946-1950 [1952] sygn.2414-2443
Wydział Personalny: sprawy odznaczeń, zarządzenia własne Wydziału, sprawy osobowe, ewidencja pracowników samorządowych [1945] 1946-1949 sygn.2448-2459
ewidencja mogił poległych żołnierzy Armii Czerwonej w powiatach Bartoszyce, Górowo Iławeckie [1945] 1946-1949 [1951] sygn.2548-2549
sprawozdania sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Olsztynie [1945] 1946-1949 sygn.2550
sprawy muzealne - Frombork, Kętrzyn, Olsztyn, Olsztynek, Szczytno 1947-1949 sygn.2551
protokoły z lustracji domu straców w Lidzbarku Warmińskim Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej [Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej] 1947-1947 sygn.2552
egzaminy na mechaników kinomatograficznych, organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Polski, kursów pożarniczych, pokazów i zawodów 1948-1950 sygn.2553
protokoły kontroli ośrodków wodnych [Wojewódzki Urząd Kultury Fizycznej] 1948-1948 sygn. 2554
budynki służby zdrowia w powiatach, szpitale i ośrodki zdrowia - plansza 1947-1948 sygn. 2555
Wydział Oświaty Rolniczej: sprawozdania z wizytacji i lustracji, protokoły kontroli i protokoły zdawczo odbiorcze szkół rolniczych 1948-1950 [1951] sygn. 2556-2557, 2562
szkice lotnisk województwa olsztyńskiego - dokumentacja techniczna 1947-1947 sygn.2568
zespół zmikrofilmowany: M13663-14014, wykazano brak 18j.a. podczas skontrum (1997, 2018)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 15 181
0 Suplement 7 1945-1951 0
1 Wydział Opieki Społecznej 65 1946-1950 0
2 Wydział Organizacyjny 11 1945-1949 3361
3 Wydział Inspekcyjny 89 1945-1950 38669
4 Wydział Administracyjno- Prawny 20 1946-1964 2054
5 Wydział Społeczno- Polityczny 97 1945-1953 10055
6 Wydział Samorządowy 976 1945-1951 5433
7 Wydział Gospodarki Komunalnej 49 1949-1950 0
8 Wydział Wojskowy 8 1946-1949 0
9 Wydział Osiedleńczy 234 1945-1950 0
10 Wydział Ogólny 123 1945-1950 32751
11 Wydział Aprowizacji i Handlu 3 1946-1947 0
12 Wydział Aprowizacji 1 1947-1949 0
13 Wydział Handlu 5 1946-1950 0
14 Wydział Przemysłowy 12 1946-1947 0
15 Wydział Przemysłu i Handlu 28 1945-1949 0
Wydział Przemysłu 205 1945-1954 0
17 Wydział Planowania Miast i Osiedli 20 1947-1950 0
18 Wydział Pomiarów 3 1946-1948 0
19 Wydział Budownictwa 133 1946-1951 0
20 Wydział Komunikacji 50 1945-1950 0
21 Wydział Zdrowia 26 1945-1950 0
22 Wydział Kultury i Sztuki 30 1946-1962 0
23 Wydział Rolnictwa 6 1945-1949 0
24 Wydział Melioracji 56 1946-1950 0
25 Wydział Finansów Rolnych 205 1945-1950 0
26 Wydział Odbudowy 5 1946-1950 0
27 Wydział Komunalny 0 0
28 Wydział Planowania i Statystyki 32 1946-1950 0
29 Wydział Pomiarów 0 0
30 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 3 1946-1950 0
31 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 30 1945-1952 0
32 Wydział Komunikacyjny 4 1945-1947 0
33 Wydział Personalny 12 1945-1949 0
34 Wydział Administracji i Finansów Komunalnych 5 1948-1950 0

Amount of archival material

2568

2568

0

38.06

38.06

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.