Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Grodkowa

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1407-1944
- brak danych - 1407 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
czeski
inwentarz książkowy Yes 1383 j.a.
16 No - brak danych -
Pierwsza wzmianka dotycząca miejscowości Grodków znajduje się w dokumencie księcia Henryka z 1276. Grodków lokowany był jako osada targowa. W 1278 roku otrzymał niemieckie prawo miejskie, a 1467 - prawo magdeburskie. Miasto początkowo stanowiło własność Piastów Śląskich, w 1344 roku miasto kupił od Bolka III biskup wrocławski Przecław i do czasu sekularyzacji, Grodków stanowił własność biskupów wrocławskich. Po sekularyzacji przeszedł na własność Prus i został zrównany w prawach z innymi miastami pruskimi. W latach 1524-1532 Grodków był miejscem zebrań stanów śląskich. Do 1392 roku na czele miasta stał wójt dziedziczny, następnie wójtostwo zostało sprzedane miastu i od tegi czasu miastem zarządzał burmistrz i radni. Od 1621 roku w skład magistratu wchodził burmistrz, 3 radnych, 1 starszy i 9 ławników. W 1809 roku wprowadzono ordynację miejską, jednolitą dla wszystkich miast pruskich. Zmodyfikowano ją w 1831 roku. Określała ona prawa wyborcze do rady miejskiej według wysokiego czynszu majątkowego. Liczba radnych w zależności od wielkości miasta wynosiła od 9 do 60 osób wybieranych co 3 lata. W grodkowie liczba ta wynosiła 18 członków wybieranych na 6 lat. Kolejna modyfikacja ordynacji miejskiej z 1853 roku określała terytorium miasta i status jego obywateli. Niższa władza sądownicza znajdowała się początkowo w rękach wójta dziedzicznego, później w rękach iasta. Wyższą władzę sądowniczą od 1344 roku sprawował biskup. Z chwilą sekularyzacji, sądownictwo miejskie przeszło w ręce sądów powszechnych.
[Na postawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole 1993]
Dokumenty: kontrakty kupna - sprzedaży, dzierżawy, przywileje warzenia piwa, pożyczki udzielane miastu przez mieszczan, sprawy spadkowe, potwierdzenia prawego pochodzenia, zawarcie ugody 1407-1853 (172 j.a.), Akta: sprawy komunalne miasta, gmina miejska i jej granice, statystyka, ruch ludnościowy 1742-1933 (66 j.a.), sprawy magistratu, burmistrzowie, wybory do rady miejskiej, ordynacja miejska z 1808 roku 1794-1930 (64 j.a.), zarządzanie miastem, registratura, sprawozdania prasowe, opinie policyjne, hodowla owiec, produkcja wełny, wysiewy i zbiory 1775-1930 (79 j.a.), finanse miasta, sprawozdania finansowe, roczne, kasa miejska, sprawy rolno - leśne 1790-1941 (83 j.a.), zarząd majątkiem miasta, dzierżawa, kupno, sprzedaż parcel, uwolnienie od ciężarów na rzecz miasta, szarwarki 1743-1929 (64 j.a.), gospodarka leśna, zatrudnianie rosyjskich jeńców wojennych 1618-1929 (54 j.a.), sprawy budowlane domów, ulic, dróg, kolei, sprawy poczty, sprawy celne 1756-1929 (68 j.a.), organizacja policji miejskiej 1664-1930 (78 j.a.), sprawy przeciwpożarowe, bractwo kurkowe, strzelnice 1698-1929 (61 j.a.), targi, jarmarki, waga miejska, handel 1789-1928 (47 j.a.), rzemiosło, akta cechów, szkoły zawodowe 1604-1929 (42 j.a.), przemysł, manufaktury 1743-1929 (19 j.a.), sprawy wyznaniowe, szkoły ewangelickie i katolickie, fundacje 1627-1941 (51 j.a.), opieka społeczna 1815-1830 (30 j.a.), szpital, lecznictwo, głuchoniemi, ociemniali, sprawy opiekuńcze, ubezpieczenia 1725-1929 (48 j.a.); nab. 8647/2016: rzeczowy wykaz akt XVIII-XIX w. (1 j.a.), koncepcja na lata 1934/1935 dla wsi Szadurczyce 1934-1936 (1 j.a.), akta dotyczące Grodkowa w Archiwum Państwowym we Wrocławiu XX w. (1 j.a.). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygn. 1-47, 1250-1371. zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Dokumenty 47 1639-1858 0
2 Akta 0 0
2.1 Sectio I - sprawy komunalne miasta 0 0
2.1.1 Gmina miejska , jej granice, statut miasta, plan sytuacyjny, pomiary geometryczne miasta, przyjęcie nowych obywateli do prawa miejskiego, sprawy komunalne, podatkowe 68 1759-1933 0
2.1.2 Magistrat, burmistrze, wybory do rady miejskiej, roczne sprawozdania, policja, cenzura, ordynacja miejska z 1808 roku, poświadczenia moralności 64 1794-1929 0
2.1.3 Zarządzanie miastem, registratura, sprawozdania prasowe, opinie policyjne, produkcja wełny, zasiewy, zbiory 80 1775-1940 0
2.1.4 Finanse miasta, sprawozdania finansowe miesięczne, roczne, kasa miejska, sprawy rolno-leśne związane z majątkiem miejskim 83 1749-1944 0
2.1.5 Zarząd majątkiem miasta, dzierżawa, kupno, sprzedaż parcel, uwolnienie od ciężarów na rzecz miasta, szarwarki 65 1742-1944 0
2.1.6 Gospodarka leśna, zatrudnienie w niej rosyjskich jeńców wojennych 54 1618-1930 0
2.1.7 Sprawy budowy domów, ulic, dróg, kolei, poczta, cło 70 1756-1929 0
2.1.8 Organizacja policji miejskiej, sprawy podatkowe 79 1664-1930 0
2.1.9 Sprawy przeciwpożarowe, bractwo kurkowe, strzelnicze 60 1698-1929 0
2.1.10 Targi, opłaty targowe, waga miejska, handel 47 1789-1929 0
2.1.11 Rzemiosło, szkoły zawodowe łącznie z internatami, biblioteka, księgarnia, drukarnia, zatrudnienie kobiet i nieletnich 46 1547-1929 0
2.1.12 Przemysł, manufaktury 20 1743-1936 0
2.1.13 Sprawy wyznaniowe, szkoły ewangelickie i katolickie, fundacje 54 1627-1943 0
2.1.14 Opieka społeczna 31 1815-1928 0
2.1.15 Szpital, lecznictwo, sprawy opiekuńcze, głuchoniemi, ociemniali 51 1725-1930 0
2.2 Sectio II - sprawy podatkowe, mennicy, paiery wartościowe 99 1778-1965 0
2.3 Sectio III - sprawy ogólnopaństwowe, ustrój, administracja, wybory do parlamentu, przepisy państwowe 38 1662-1945 0
2.4 Sectio IV - sądownictwo, sprawy kryminalne, ściąganie kar finansowych 53 1783-1930 0
2.5 Sectio V - sprawy wojskowe, szpital wojskowy, wyposażenie żołnierzy na front 48 1799-1929 0
2.6 Sectio VI - Policja krajowa 0 0
2.6.1 Kradzieże, domy poprawcze, więzienia, cenzura, gry hazardowe, listy gończe, handel materiałami wybuchowymi 51 1775-1930 0
2.6.2 Służba zdrowia, choroby zakaźne, zakład psychiatryczny, szczepienia ochronne, weterynaria 44 1767-1929 0
2.6.3 Urząd Stanu Cywilnego 4 1860-1940 0
3 Dokumenty - dopływ 127 1403-1899 0
4 Akta - dopływ 3 1900-1945 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/11/0/1/1 Burmistrz i rada miasta Grodkowa poświadczają, że Adam Ludwig jest prawego pochodzenia, synem Liborio /?/Ludwig/Sayler/ i matki Barbary, Grodków, 1639.11.II 1639 0
45/11/0/1/2 Jerzy Seibett /?/, wójt rady i sądu książęcego miasta Grodkowa /des Raths unnde Gerichts Voigt der Fürstl Stadt Grottkaw/ orzeka w sporze prawnym jaki toczyli między sobą Jakub Scholtz, mieszczanin tamże, jako powód z jednej strony, a Jerzy Zindler /?/ płócienkarz, oraz Maciej /Matthes/ Weigell jako pozwani z drugiej strony. Skargę wniósł wspomniany Jakob Scholtz o zniesławienie go za rzekome niestosowne zachowanie się /wegen eines ungebürlichen Fürnchmens/. Wyrok zapadł na korzyść Jakuba Scholtz'a /niem./ 1655, 31/?/VI, Grottkaw /Grodków/ 1655 0
45/11/0/1/3 Franciszek Ludwik, biskup wormacki i wrocławski, palatyn reński, naczelny starosta w księstwie górno- i dolnośląskim, poświadcza burmistrzowi i rajcom m.Grodkowa na ich prośbę, że cztery jarmarki maja się odbywać w następującym porządku: pierwszy w poniedziałek po Niedzieli Palmowej, drugi w poniedziałek po niedzieli Cantate, trzeci w poniedziałek po Nawiedzeniu NMP, czwarty w poniedziałek przed uroczystością św. Michała /Archanioła/, z tym, że w tym ostatnim ma się odbywać, jak to kiedyś było zwyczajem, równocześnie publiczny i powszechny targ na konie i na bydło. Jarmark wyznaczony na poniedziałek po niedzieli Cantate /po czwartej niedzieli po Wielkanocy/ był przed 15 mniejwięcej laty przeniesiony na podziałek po uroczystości Trzech Króli. /niem./ 1715, 2.XII, Bresslau 1715 0
45/11/0/1/4 /Ugoda zawarta między dwoma poszkodowanymi, a potwierdzona przez radnego Grodkowa/ 1742 1742 0
45/11/0/1/5 Sententz in Sachen des Magistrats zu Grottkau, entgegen u.wider die unterthänige Gemeinde Ober Nieder Tarnau und Klein Neundorf 1767.28.VIII Brieg 1767 0
45/11/0/1/6 Dyrektor, burmistrz i rada m. Grodkowa potwierdzają: 1/ że mistrz czerwonoskórników Matias Bartsch pożyczył miastu 600 Rtl, 1807, 8, V 2/ miasto zwróciło się do Bresl. Kriegs u Domainen Cammer z prośbą o pożyczkę, 1807 r. 3/ 1819, 8.V. Mathias Bartch potwierdza zwrot długu 1807, 9 May Grottkau 1819, 8 May Grottkau 1807-1819 0
45/11/0/1/7 1/ Mayer Sittenfeld kupie żydowski pożycza miastu 2 czerwca, sumę 77 Rtl. 29 gr 2/ 31.XII.1822 potwierdza zwrot pożyczonej sumy 1810, 2.VI. Grottkau 1822, 31. XII. 1810, 1822 0
45/11/0/1/8 Joseph Tittel mistrz siodlarski pożycza miastu sumę 266 Rtl. 20 sgr 1810, 3.VI Grottkau 1810 0
45/11/0/1/9 Magistrat miasta Grodkowa potwierdza dn.23.V.1810 zgodność odpisu z oryginałem z 19.V.1810 r. w sprawie poczynionych świadczeń przez Anton Suchanek na rzecz stacjonujących wojsk na sumę 2281 Rtl. 23 sgr., która to suma ostatecznie została zwrócona do 30.VI.1822 r. 19.V.1810 23.V.1810 30.VI.1822 1810, 1822 0
45/11/0/1/10 Kontrakt dzierżawy między magistratem i radnymi a cieślą Gottfried Worbs na mocy którego wymieniony dzierżawi kramy jarmarczne przez okres 6 lat 1812, 8.IV. Grottkau 1812 0
45/11/0/1/11 Kontrakt dzierżawny między magistratem i radnymi Grodkowa z jednej, a płóciennikiem /Tuchmacher/ Franz Manigel jun. z drugiej strony na mocy którego powyższy dzierżawi przez 6 lat Stadtwald położony od Nyskiej bramy do muru strzeleckiego /Schussmauer/ 1812, 10.VII Grottkau 1812 0
45/11/0/1/12 Między Cämmerei Comission w Grodkowie a emerytowanym Thorschreiber Johan Hauser zawarto mowę dzierżawną o mieszkanie 1812, 29 Juli Grottkau 1812 0
45/11/0/1/13 Kauf-Contract zwischen dem Joseph Weinkopf und der hiesigen Stadt Commune uber das haus Nr 191,13 August 1812 Confirmacja 2.X.1812 1812, 13 August 1812 1812,2 October 1812 /1826 1812, 1826 0
45/11/0/1/14 Pacht Contract zwischen dem Magistrat und den Stadtverordneten zu Grottkau und der kaufmanns Wittwe Anna Maria Thielin Über den am Eingange auf den Rathsthurm befindlichen Keller. auf 6 Jahre 1812, 7 October Grottkau 1812 0
45/11/0/1/15 Pacht Contract zwischen der Cämmeri Commision und dem Brandweinbremmer Franz Wolff Über die Brennung und den Ausschank der sogenannten 6 Herrenbiere pro 1812-1813 1812, 11 November /XI/ Grottkau 1812-1813 0
1 2 3 4 ... 44 45 46 47 48 ... 90 91 92 93

Amount of archival material

1386

1383

0

28.50

28.47

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.