Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromet" Spółka z o.o. w Brzegu

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1951-1999
- brak danych - 1951 - 1999
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł ciężki polski
16 No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Początki przedsiębiorstwa wiążą się z zarządzeniem z dnia 31 sierpnia 1951 r. Ministra Przemysłu Ciężkiego, którym utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Fabryka Siewników w budowie w Brzegu. Siedziba przedsiębiorstwa mieściła się przy ul. Władysława Łokietka 36 . Nowo powołane przedsiębiorstwo rozpoczęło odbudowę budynków byłej poniemieckiej Fabryki Kotłów i Maszyn Parowych Guttle i Spółka w Brzegu. Do robót wyburzeniowych i budowlanych przystąpiono na początku 1952 r. Rozruch zakładu nastąpił już IV kwartale 1952 r., a produkcję podjęto z dniem 1 stycznia 1953 r.
Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa była produkcja siewników i ich części.
Z dniem 13 lipca 1960 r. na podstawie Zarządzenia Nr 117 Ministra Przemysłu Ciężkiego przedsiębiorstwo połączono z Fabryką Maszyn Rolniczych w Lewinie Brzeskim. Fabryka w Lewinie Brzeskim stała się Zakładem nr 2.
W oparciu o Zarządzenie Nr 12/Org/66 z dnia 16 marca 1966 r. Ministra Przemysłu Ciężkiego utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Fabryka Śrub w Lewinie Brzeskim. Nowo utworzonemu przedsiębiorstwu przydzielono do prowadzenia zakład w Lewinie Brzeskim wchodzący od 1960 r. w skład Fabryki Siewników „Brzeg”. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 1966 r. Tym samym Fabryka Siewników utraciła swój dotychczasowy Zakład nr 2.
Na podstawie Zarządzenia Nr 4/Org/73 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 7 marca 1973 r. utworzono przedsiębiorstw państwowe typu kombinatu przemysłowego pod nazwą „Agromet” Fabryka Maszyn Rolniczych. Z dniem 1 kwietnia 1973 r. celem koncentracji produkcji maszyn rolniczych i części zamiennych, szczególnie do zbioru ziemniaków połączono Fabrykę Sprzętu Rolniczego „Pionier” w Strzelcach Opolskich, Fabrykę Siewników w Brzegu i Brzeską Fabrykę Obrabiarek w Brzegu. Utworzony kombinat przemysłowy nosił nazwę Fabryka Maszyn Rolniczych z siedzibą w Strzelcach Opolskich.
Od tej chwili brzeska fabryka stała się Zakładem Maszyn do Nawożenia Mineralnego w Brzegu, prowadzonym według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, a rolę zakładu wiodącego w kombinacie pełnił Zakład Maszyn do Zbioru Ziemniaków w Strzelcach Opolskich.
Stan ten jednak nie trwał długo gdyż już w 1976 r. Zarządzeniem Nr 34/Org/76 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 18 marca zakład wydzielono z kombinatu. Po przekształceniu utworzył on przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Agromet” Fabryka Maszyn Rolniczych w Brzegu .
Celem działalności przedsiębiorstwa było zaspokojenie potrzeb społecznych na wyroby objęte przedmiotem jego działania. Przedmiotem tym była produkcja i rozwój:
1.maszyn do nawożenia mineralnego gleby,
2.odlewów z żeliwa szarego,
3.części zamiennych do produkowanych maszyn,
4.innych wyrobów pokrewnych, produkowanych na podstawie odrębnych decyzji.
W drugiej połowie 1999 r. przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet” Spółka z o.o. w Brzegu . W 2003 r. weszła w skład Unia Group grupującej takich producentów sprzętu rolniczego jak: Unia Grudziąc, Kraj Kutno, Agromet Brzeg, Pilmet Brzeg, Fanarol Słupsk. Obecnie przedsiębiorstwo jest producentem rozsiewaczy nawozów jedno i dwutarczowych, rozsiewaczy nawozów i wapna zaczepianych oraz rozrzutników, maszyn do uprawy i zbioru ziemniaków.
Dokumentacja aktowa: 617 j.a. – 9,34 mb.
Organy Kolegialne: konferencje samorządu robotniczego, protokoły posiedzeń rady robotniczej i prezydium rady robotniczej, prezydium i plenum rady zakładowej, konferencji samorządu pracowniczego, rady pracowniczej, prezydium rady pracowniczej, zebrań delegatów samorządu załogi, materiały komisji wyborczych do organów samorządu załogi, posiedzeń zakładowej komisji wynalazczości, zakładowej komisji współzawodnictwa pracy, społecznej komisji gospodarki materiałowej, komisji zakładowej i zespołów problemowych, notatki z narad dyrekcyjnych, narad i odpraw pracowniczych, wytwórczych i technicznych,; (1952-1999) 84 j.a.
Organizacja: statuty, rejestr przedsiębiorstwa, regulaminy, schematy organizacyjne, księgi służb, instrukcje, organizacja jednostki podległej, zbiory aktów normatywnych własnej jednostki, rejestry normatywów; (1951-1999) 106 j.a.
Planowanie: Plany wieloletnie, roczne plany bezpieczeństwa i higieny pracy, finansowe, kosztów produkcji, remontów kapitalnych, marketingowy, produkcji, rozwoju produkcji nowych wyrobów, rozwoju techniki, techniczno-ekonomiczne, techniczno-przemysłowo-finansowe, zatrudnienia i funduszu płac, analizy ekonomiczno-gospodarcze, techniczno-ekonomiczne, wykonania planów nakładów i kosztów produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, kompleksowa, preliminarz budżetowy; (1951-1994) 194 j.a.
Statystyka i sprawozdanie: sprawozdania opisowe i statystyczne GUS, bilanse zamknięcia, opinie i raporty z badań sprawozdań finansowych: (1952-1999) 91 j.a.
Wydawnictwa informacyjne: katalog maszyn rolniczych, informatory zakładowego ośrodka informacji technicznej i ekonomicznej, wycinki prasowe z działalności własnej; (1951-1997) 6 j.a.
Współdziałanie: współpraca z zagranicą (1993-1995) 1 j.a.
Biurowość, Archiwum Zakładowe: rejestr pieczęci; (1965-1973) 1 j.a.
Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych, zarządzenia pokontrolne i ich wykonanie, kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, finansowych, stanu ochrony środowiska, społecznego przeglądu stanu gospodarki i warunków pracy, kontroli jednostki podległej; (1953-1999) 42 j.a.
Personel (Kadry): zakładowa umowa zbiorowa, ogólne zasady pracy i płacy, konkurs na stanowisko dyrektora; (1956-1996) 3 j.a.
Ochrona pracy: analizy wypadków i chorób zawodowych: (1969-1978) 4 j.a.
Postępowe metody pracy: wynalazczość pracownicza, społeczny przegląd stanu techniki i wynalazczości, okresowe oceny wynalazczości pracowniczej, analizy techniczno-ekonomiczne z zakresu rozwoju techniki; (1956-1981) 67 j.a.
Środki rzeczowe: zbiorcze zestawienie kosztów budowy budynków mieszkalnych: (1962-1963) 1 j.a.
Księgowość-Finanse: zakładowy plan kont (1994-1997) 1 j.a.
Rachuba kosztów: cent zbytu, kalkulacje planowe i wynikowe (1982-1999) 3 j.a.
Kontrola techniczna: pomiary środowiskowe hałasu, oświetlenia, zapylenia, toksykologii, mikroklimatu; (1971-1978) 12 j.a.
Eksport i sprzedaż: kontrakt kupna i sprzedaży (1986-1995) 1 j.a.
Dokumentacja techniczna: 15 j.a. – 0,92 mb.
Projekty techniczne siewników produkowanych w zakładzie (1950) 15 j.a.
Baza danych IZA 6.0, zmiany w rozmiarze na podstawie decyzji CKAOD z dnia 23.09.2008
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/1351/0/-/1 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia 1956 0
45/1351/0/-/2 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia 1957 0
45/1351/0/-/3 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia 1958 0
45/1351/0/-/4 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia 1959 0
45/1351/0/-/5 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia 1964 0
45/1351/0/-/6 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia t.1 1965 0
45/1351/0/-/7 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia t.2 1965 0
45/1351/0/-/8 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia t.1 1966 0
45/1351/0/-/9 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia t.2 1966 0
45/1351/0/-/10 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia t.1 1967 0
45/1351/0/-/11 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia t.2 1967 0
45/1351/0/-/12 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia t.1 1968 0
45/1351/0/-/13 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia t.2 1968 0
45/1351/0/-/14 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia t.1 1969 0
45/1351/0/-/15 Wynalazczość pracownicza-zgłoszenia projektów, projekty, opinie, protokoły komisji, kalkulacje, rozliczenia t.2 1969 0
1 2 3 4 ... 19 20 21 22 23 ... 40 41 42 43

Amount of archival material

634

634

0

10.28

10.28

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -