Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zakład Elementów Specjalizowanych w Brzegu

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1945-1975 [1976]
- brak danych - 1945 - 1975
1976 - 1976
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - drobny przemysł polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Dnia 27.11.1945 roku Państwowy Zarząd Wodny w Brzegu przejął od władz Armii Czerwonej stocznię i warsztat byłej „Maschinenfabrik geselschaft” pod nazwą „Pzillas”. Zakład zajmował się wyciąganiem z Odry i kanału zatopionych wraków, które poddawano remontowi. Pięć lat później (z dniem 03.01.1950 r) Stocznia w Brzegu dawniej Brzeska Fabryka Maszyn Pzillas została przekazana przez Dyrekcję Okręgową Dróg Wodnych we Wrocławiu Dyrekcji Państwowego Przemysłu Miejscowego z siedzibą we Wrocławiu. Zakład został przemianowany ze Stoczni Państwowej Zarządu Wodnego w Brzegu na Brzeskie Zakłady Przemysłowe w Brzegu. Dnia 01.07.1950 roku Dyrekcja Państwowego Przemysłu Miejscowego we Wrocławiu przyłączyła do Brzeskich Zakładów Przemysłowych Fabrykę Papy i Wyrobów Drucianych w Brzegu, która dotychczas należała do Fabryki Maszyn Rolniczych „Rolnik” w Lewinie Brzeskim Dnia 11.05.1951 roku na podstawie Zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości powołano do istnienia Brzeskie Zakłady Przemysłowe . Dnia 28.04.1959 roku Zarządzenie nr 113/2 Ministra Przemysłu Ciężkiego podporządkowało Brzeskie Zakłady Przemysłowe Zjednoczeniu Przemysłu Obrabiarkowego (od 1961 roku Zjednoczenie Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi). Zmiana podporządkowania spowodowała zmianę profilu produkcyjnego, zakład podjął produkcję pras i obrabiarek . Dnia 01.01.1970 roku powołano do istnienia Kombinat „Ponar-Plaso”, w skład którego weszły Brzeskie Zakłady Przemysłowe, w tym samym roku nastąpiła zmiana nazwy przedsiębiorstwa z Brzeskich Zakładów Przemysłowych na Brzeską Fabrykę Obrabiarek .
Dnia 07.10.1972 roku na spotkaniu w KW PZPR w Opolu Minister Przemysłu Maszynowego podjął decyzję o przekazaniu Brzeskiej Fabryki Obrabiarek do planowanego do utworzenia Zjednoczenia „Agromet” . Zarządzeniem Nr 4/Org/73 z dnia 07.03.1973 Ministra Przemysłu Maszynowego powołano przedsiębiorstwo państwowe typu kombinat przemysłowy pod nazwą Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet”, (powstało ono przez połączenie Fabryki Sprzętu Rolniczego „Pionier” w Strzelcach Opolskich, Fabryki Siewników „Brzeg” w Brzegu oraz poprzez przejęcie Brzeskiej Fabryki Obrabiarek w Brzegu i utworzenie Samodzielnego Oddziału Inwestycyjnego ). W marcu 1973 roku Brzeska Fabryka Obrabiarek kolejny raz zmieniła nazwę na Zakład Elementów Specjalizowanych.
Zakład Elementów Specjalizowanych w Brzegu został z dniem 01.07.1975 roku włączony zgodnie z pismem Ministra Przemysłu Maszynowego (znak PO-IV-0231-20/75) z dnia 17.07.1975 roku do Zakładu Maszyn do Nawożenia Mineralnego. Zakład Maszyn do Nawożenia Mineralnego wszedł w prawa i obowiązki zakładu wiodącego wobec Zakładu Elementów Specjalizowanych. Od tego momentu Zakład Elementów Specjalizowanych stanowił Wydział Produkcyjny nr 2 Zakładu Maszyn do Nawożenia Mineralnego .
Organy kolegialne 71 j.a. (1952-1976)
Protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego, jej prezydium, protokoły działalności. Protokoły kontroli realizacji uchwał organów samorządu robotniczego, protokoły posiedzeń Rady Robotniczej, Rady Zakładowej, Rady Oddziałowej. Protokoły posiedzeń Komisji do Społecznego Przeglądu Stanu, Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji Kulturalno-Oświatowej, Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Ochrony Pracy, Komisji Przeglądu Stanowisk Pracy, Komisji Reklamacyjna Podziału Funduszu, Komisji Społecznego Przeglądu Gospodarki Materiałowej, Komisji Strukturalnej, Komisji Szkoleniowej, Komisji Współzawodnictwa Pracy, Zakładowej Komisji Technicznego Normowania Pracy, Zakładowej Komisji Wynalazczości i Racjonalizacji, Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Związków Zawodowych, protokoły narad. Protokoły Związku Zawodowego Metalowców, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, Okręgowego Klubu Kultury Fizycznej, instrukcje w sprawie wyborów.
Organizacja 45 j.a. (1950-1976)
Rejestr przedsiębiorstwa, protokoły przekazania i przejęcia zakładów, struktura organizacyjna, regulamin organizacyjny, księga służb, zakresy działania oddziałów przedsiębiorstwa, protokoły zdawczo-odbiorcze przejecia przedsiębiorstwa przez nową Dyrekcję, protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia stanowisk , dokumnetacji i środków, zarządzenia Dyrektora, pisma okólne, okólniki, polecenia służbowe, notatki służbowe, referaty,.
Planowanie 67 j.a. (1948-1975)
Programy, plany wieloletnie, pięcioletnie, trzyletnie, plany działalności, plany ekonomiczno-finansowe, plany techniczno-ekonomiczne, plany techniczno-finansowo-przemysłowe, plany produkcji, plany finansowe, inwestycyjne, kapitalnych remontów, zaopatrzenia, postępu technicznego. Plany Brzeskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Brzegu, Fabryki Kafli w Lewinie Brzeskim, Fabryki Maszyn Rolniczych "Rolnik" w Lewinie Brzeskim, Spółdzielczej Wytwórni Przemysłowych Urządzeń Czyszczących "Siew" w Brzegu.
Sprawozdawczość 92 j.a. (1946-1975)
Sprawozdania przedsiębiorstwa państwowego, sprawozdania z działalności zakładu, z działalności inwestycyjnej, sprawozdania ekonomiczne. Sprawozdania z wykonania planu obrotów materiałowych, płac, produkcji, wykorzystania środków finansowych, zaopatrzenia, zatrudnienia, sprawozdania z wykonania norm pracy, sprawozdania z mechanizacji oraz postępowych metod technologicznych, z siatkówki. Sprawozdania Brzeskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Brzegu, Fabryki Kafli w Lewinie Brzeskim, Fabryki Maszyn Rolniczych "Rolnik" w Lewinie Brzeskim, Spółdzielczej Wytwórni Przemysłowych Urządzeń Czyszczących "Siew" w Brzegu. 40 j.a. (1947-1975)
Bilanse, bilanse Brzeskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Brzegu, Fabryka Ceramiki i Kafli w Lewinie Brzeskim, Fabryki Maszyn Rolniczych "Rolnik" w Lewinie Brzeskim, Ośrodek Produkcyjny Lewin Brzeski-Brzeg, Spółdzielczej Wytwórni Przemysłowych Urządzeń Czyszczących "Siew" w Brzegu. Analiza działalności, analiza działalności gospodarczej, analiza ekonomiczna, analiza I etapu NTU, zdolności produkcyjnych, planu efektywności, informacje 52 j.a. (1946-1975)
Kontrole 8 j.a. (1955-1975)
Protokoły kontroli zewnętrznych kompleksowych, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne
Zatrudnienie 2 j.a. (1965-1975)
Regulaminy dotyczące zasad wynagradzania i premiowania pracowników, kryteria do opracowania opinii dla pracowników fizycznych i umysłowych przy zwalnianiu z pracy i w miarę potrzeb.
Ochrona pracy 1 j.a. (1974-1975)
BHP-protokoły wizytacji Inspektora Pracy, zarządzenia powypadkowe.
Postępowe metody pracy 19 j.a. (1963-1975)
Racjonalizacja pracy - wykazy wniosków, informacja o realizacji wniosków racjonalizatorskich, wynalazczość pracownicza - zgłoszenia projektu, uchwała Komisji oraz projekty.
Środki rzeczowe 1 j.a. (1958)
Założenia do budowy odlewni żeliwa w Brzeskich Zakładach Przemysłowych.
Księgowość finanse 2 j.a. (1951-1952)
Arkusze ewidencyjne subskrypcji Brzeskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Brzegu i Spółdzielczej Wytwórni Przemysłowych Urządzeń Czyszczących "Siew" w Brzegu na Narodową Pożyczkę Rozwoju Sił Polski.
Ochrona środowiska 1 j.a. (1975)
Pomiary środowiska - hałas i toksykologia, zapylenie, mikroklimat.
IZA 6.0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/1388/0/-/1 Bilans zamknięcia Fabryki Papy Dachowej za 1945 rok 1946 0
45/1388/0/-/2 Bilans zamknięcia Fabryki Papy Dachowej za 1946 rok 1947 0
45/1388/0/-/3 Bilans [Fabryki Maszyn Rolniczych "Rolnik" w Lubieniu] za 1947 rok 1948 0
45/1388/0/-/4 Bilans Zakładów Ceramicznych i Fabryki Kafli w Lewinie Brzeskim za lata 1947-1948 1948-1949 0
45/1388/0/-/5 Bilans [Fabryki Kafli w Lewinie Brzeskim] za 1948 rok 1948-1949 0
45/1388/0/-/6 Sprawozdania z wykonania planów PPI [Państwowego Zarządu Wodnego Stocznia - Brzeg] za 1948 rok 1949 0
45/1388/0/-/7 Bilans [Ośrodka Produkcyjnego Lewin Brzeski-Brzeg] za 1949 rok 1950 0
45/1388/0/-/8 Sprawozdania z działalności inwestycyjnej [Stoczni w Brzegu] 1949 0
45/1388/0/-/9 [Plany działalności Fabryki Maszyn Rolniczych "Rolnik" w Lewinie Brzeskim na 1948 rok] 1948 0
45/1388/0/-/10 [Sprawozdania miesięczne z działalności Fabryki Maszyn Rolniczych "Rolnik" w Lewinie Brzeskim za 1948 rok] 1948 0
45/1388/0/-/11 [Plany działalności Fabryki Maszyn Rolniczych "Rolnik" w Lewinie Brzeskim na 1949 rok] 1949 0
45/1388/0/-/12 [Plany działalności Fabryki Maszyn Rolniczych "Rolnik" w Lewinie Brzeskim na 1950 rok] 1949-1950 0
45/1388/0/-/13 Protokoły przekazania stoczni Dyrekcji Przemysłu Miejscowego we Wrocławiu 1950 0
45/1388/0/-/14 Plany inwestycyjne [Stoczni- Brzeg] na 1950 rok 1950 0
45/1388/0/-/15 Sprawozdania z wykonania planu produkcji za 1950 rok 1951 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 18 19 20 21

Amount of archival material

309

309

0

2.24

2.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -