Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Paczkowie

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - [1650] 1879-1945 [1975]
Amtsgericht Patschkau 1650 - 1650
1879 - 1945
1975 - 1975
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
niemiecki
czeski
16 No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 5334 j.a.
Na podstawie ordynacji miejskiej z dnia 19 listopada 1808 roku o wyłączeniu sądownictwa na terenie miast z administracji miejskiej, z dniem 23.07.1809, utworzono Królewski Sąd Ziemski i Miejski w Paczkowie (Königlisches Land und Stadtgericht Patschkau) mający pod swoją jurysdykcją 1020 gospodarstw i 6 475 osób z Paczkowa, Starego Paczkowa, Kamienicy, Gościc i Dziewiętlic .
Rozporządzeniem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV z dnia 02.01.1849 zniesiono całkowicie jurysdykcję prywatną i sądownictwo dla osób uprzywilejowanych. Wówczas powołano Sąd Powiatowy (Kreis Gericht) w Nysie. W Głuchołazach i Paczkowie powołano Komisje Sądowe. Sąd Powiatowy w Nysie w roku 1863 miał pod swoją jurysdykcją 80 808 osób. Sprawy podlegające kompetencji Sądu Przysięgłych (Schwurgericht) toczyły się również przy Sądzie Powiatowym w Nysie . Taki stan przetrwał do 1879 roku.
Sądy obwodowe jako sądy pierwszej instancji powołane zostały ustawą o ustroju sądownictwa z 27 stycznia 1877 roku , a miejscowości w których miały one działać ustalone zostały w zarządzeniu króla pruskiego Wilhelma I z dnia 26 lipca 1878 roku . W Prusach sądami obwodowymi, których siedziby i obwody mogły być zmienione wyłącznie na mocy ustawy, zawiadywał sędzia jednoosobowo. Sędzia okręgowy mógł jednocześnie być członkiem albo dyrektorem nadrzędnym w sądzie krajowym. Ogólne zwierzchnictwo służbowe mogło być przekazane prezydentowi nadrzędnego sądu krajowego. Zasada ta nie miała zastosowania w przypadku, kiedy sąd I instancji dysponował wieloma sędziami, z reguły więcej niż 15, mógł wówczas wyznaczyć na kierownika jednego z nich.
W spornych sprawach cywilnych (Rechtsstreitigkeiten) sądy I instancji były kompetentne do rozstrzygania spraw o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, spraw z tytułu umowy najmu, umowy o pracę, spraw alimentacyjnych, spraw upadłości, czy spraw dotyczących postępowania odwoławczego. Do kompetencji sądów obwodowych należały również sprawy dotyczące ksiąg gruntowych, opiekuństwa, rejestrów postępowań z zakresu sądu polubownego. Sądy te posiadały również kompetencje rozstrzygania spraw karnych. W przypadku gdy sędzia I-szej instancji nie rozstrzygał samodzielnie, sprawy karne rozstrzygane były przez sąd ławniczy (Schöffengericht). Ławnicy, którzy byli uprzednio wybrani przez komisję, w czasie głównej rozprawy sądowej korzystali w pełnym zakresie z uprawnień sędziów.
Sąd Obwodowy w Paczkowie rozpoczął swą działalność w 1879 roku na podstawie zarządzenia króla pruskiego Wilhelma I z 5 lipca 1879 roku . Swoim zasięgiem objął z powiatu nyskiego: okręg miejski w Paczkowie, okręg urzędu w Ujeźdzcu i w Paczkowie. Do końca swojego urzędowania nie zmienił swojej właściwości terytorialnej.
Sąd Obwodowy w Paczkowie (Amtsgericht Patschkau) podlegał sądowi krajowemu (Landgericht ) w Nysie i Wyższemu Sądowi Krajowemu (Oberlandgericht) w Katowicach. Przewodniczącym sądu był od 01.09.1938 r. dr Hübrich .
W obrębie działania sądu w Paczkowie powołano 8 obwodów dla sądów rozjemczych w tym 2 dla samego miasta Paczków. W samym mieście też rozpatrywano najwięcej spraw. Dla przykładu w 1943 r., 73 sprawy na 104 prowadził sędzia z Paczkowa .
Sąd Obwodowy w Paczkowie zakończył swoją działalność na początku 1945 r.
Sprawy ogólne 1793-1944 (72 j.a.); Korespondencja sądu 1879-1943 (4 j.a.); Wystąpienia z Kościoła i Synagogi 1885-1943 (3 j.a.); Sądownictwo niesporne 1843-1943 (37 j.a.); Sąd ławniczy 1910-1915 (1 j.a.); Akta spraw cywilnych 1779-1943 (29 j.a.); Akta spraw karnych 1779-1944 (9 j.a.); Spisy właścicieli 1934 (2 j.a.); Księgi gruntowe 1770-1975 (125 j.a.); Akta gruntowe 1650-1945 (3066 j.a.); Urbarze 1765-1812 (7 j.a.); Rejestry publiczne 1885-1944 (12 j.a.); Spółki 1896-1941 (8 j.a.); Uwłaszczenia i parcelacje 1833-1912 (7 j.a.); Upadłości i wywłaszczenia, licytacje 1935-1943 (6 j.a.); Sprawy podatkowe 1873-1942 (26 j.a.); Martykuły niepodzielnych gospodarstw rolnych 1934-1942 (4 j.a.); Niepodzielne gospodarstwa rolne 1934-1944 (126 j.a.); Testamenty i sprawy spadkowe 1816-1945 (1684 j.a.); Sprawy rodzinne i opiekuńcze 1844-1944 (37 j.a.); akta personalne 1793-1939 (8 j.a.), przes.1644/2011: akta spraw gruntowych 1783, 1932-1944 (2 j.a.), akta gruntowe miejscowości Paczków 1841-1944 (2 j.a.); przes. 2300/2015: akta dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów ludności żydowskiej, przepisy dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów w kościele katolickim i ewangelickim 1824-1847 (6 j.a.); przes. 2301/2015: akta gruntowe, sprawy spadkowe i testamentowe 1744-1941 (17 j.a.). baza danych IZA 4.0
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Sprawy ogólne 0 0
1.1 Organizacja sądu 14 1889-1944 0
1.2 Geschäftsgang 3 1937-1943 0
1.3 Sprawy finansowe 12 1793-1943 0
1.4 Budżet 2 1936-1943 0
1.5 sprawy gospodarcze sądu 3 1880-1944 0
1.6 wirtschaftsangegenheiten 2 1936-1943 0
1.7 wojenne 2 1889-1922 0
1.8 sprawy urzędnicze 12 1871-1943 0
1.9 stosunki prawne urzędników i pracowników państwowych 3 1936-1943 0
1.10 Sprawy różne 17 1813-1943 0
2 Korespondencja sądu 5 1872-1943 0
3 Wystąpienia z kościoła i synagogi 3 1885-1943 0
4 Sądownictwo niesporne 38 1843-1943 0
5 Sąd ławniczy 1 1910-1915 0
6 Akta spraw cywilnych 7 1921-1931 0
6.1 rejestry 7 1919-1943 0
6.2 akta 12 1779-1926 0
7 Akta spraw karnych 0 0
7.1 ogólne 4 1875-1939 0
7.2 akta 7 1779-1944 0
8 Spisy właścicieli 2 1934-1934 0
9 Księgi gruntowe 0 0
9.1 Ritterguth 2 1770-1975 0
9.2 Sprawy ogólne 1 1901-1934 0
9.3 Alt Patschkau 9 1815-1943 0
9.4 Alt Wilmsdorf 4 1849-1943 0
9.5 Charlottenthal 1 1837-1941 0
9.6 Fuchswinkel 4 1857-1941 0
9.7 Gesses 10 1783-1943 0
9.8 Gostitz, Gostal 7 1837-1943 0
9.9 Heinzendorf 7 1858-1941 0
9.10 Kamitz, Grenztal 18 1835-1942 0
9.11 Kosel 5 1837-1944 0
9.12 Patschkau 31 1834-1974 0
9.13 Patschkau Acker 3 1837-1943 0
9.14 Patschkau dominiale Parzelle 1 1884-1937 0
9.15 Patschkau Fleischbank, Gerichtikeit 1 1853-1930 0
9.16 Patschkau Gärten 1 1847-1937 0
9.17 Patschkau Kattersdorf 3 1800-1966 0
9.18 Patschkau Scheuer 2 1849-1943 0
9.19 Patschkau Vorstadt 16 1806-1973 0
10 Akta gruntowe 2 1833-1854 0
10.1 Zarządzenie w sprawie akt gruntowych 6 1853-1945 0
10.2 Sprawy budowlane 2 1936-1942 0
10.3 Rittergut Alt Patschkau 7 1787-1942 0
10.4 Alt Patschkau 336 1650-1945 0
10.5 Rittergut Alt Wilmsdorf 1 1873-1941 0
10.6 Alt Wilmsdorf 90 1748-1945 0
10.7 Charlottenthal 24 1786-1942 0
10.8 Rittergut Fuchswinkel 5 1805-1942 0
10.9 Fuchswinkel 47 1725-1944 0
10.10 Rittergut Gesess 3 1785-1943 0
10.11 Gut Gesess 6 1657-1907 0
10.12 Gesess 198 1662-1945 0
10.13 Rittergut Gostitz, Gostal 3 1788-1940 0
10.14 Gostitz, Gostal 178 1746-1945 0
10.15 Heinzendorf 139 1705-1944 0
10.16 Rittergut Kamitz 2 1877-1944 0
10.17 Gut Kamitz 1 1814-1875 0
10.18 Kamitz, Grenztal 445 1734-1945 0
10.19 Rittergut Kosel 5 1785-1943 0
10.20 Kosel 136 1700-1945 0
10.21 Rittergut Patschkau 1 1935-1943 0
10.22 Gut Patschkau 1 1861-1874 0
10.23 Patschkau 864 1745-1945 0
10.24 Patschkau Acker 138 1774-1944 0
10.25 Patschkau dominiale Parzelle 4 1877-1942 0
10.26 Patschkau Fleischbank, Gerichtigkeit 16 1779-1934 0
10.27 Patschkau Gärten 35 1781-1943 0
10.28 Patschkau Kattersdorf 65 1686-1943 0
10.29 Patschkau Scheuern 21 1784-1945 0
10.30 Patschkau Vorstadt 288 1764-1945 0
11 Urbarze 7 1765-1812 0
11.1 Podatki od nieruchomości 0 0
12 Rejestry publiczne 2 1885-1908 0
12.1 zarządzenia 7 1816-1938 0
12.2 rejestry spółek 1 1902-1902 0
12.3 rejstry towarzystw 2 1891-1944 0
12.4 rejestry związków 1 1911-1938 0
12.5 rejestry firm 0 0
13 Spółki 7 1896-1937 0
13.1 AKTA 0 0
14 Uwłaszczenia i parcelacje 4 1852-1912 0
15 Upadłości i wywłaszczenia 1 1935-1937 0
16 Licytacje 5 1935-1943 0
17 Sprawy podatkowe 26 1873-1942 0
18 Matrykuły niepodzielnych gospodarstw rolnych 4 1934-1942 0
19 Niepodzielne gospodarstwa rolne 0 0
19.1 Alt Patschkau 22 1934-1944 0
19.2 Alt Wilmsdorf 7 1934-1943 0
19.3 Fuchswinkel 3 1934-1941 0
19.4 Gesses 12 1934-1944 0
19.5 Gostitz, Gostal 5 1934-1940 0
19.6 Heinzendorf 16 1934-1944 0
19.7 Kamitz, Grenztal 41 1934-1944 0
19.8 Kosel 15 1934-1944 0
19.9 Patschkau 5 1934-1943 0
20 Testamenty i sprawy spadkowe 0 0
20.1 Rejestry 3 1885-1943 0
20.2 Erbeslegitimationen 14 1861-1928 0
20.3 Akta 1666 1831-1945 0
21 Sprawy rodzinne i opiekuńcze 0 0
21.1 rejestry 7 1879-1941 0
21.2 akta 30 1844-1944 0
22 Protokoły sądów rozjemczych 1 0
23 Akta personalne 8 1793-1939 0
24 Przesunięcie z Sądu Obwodowego w Otmuchowie 9.11.2007 53 1709-1944 0
25 Przesunięcie z Sądu Obwodowego w Nysie 11.2007 8 1811-1941 0
26 Przesunięcie z Sądu Obwodowego w Głubczycach 4 1783-1944 0
27 Dołączono z rozsypu VII 2009 17 1744-1941 0
28 wyłączenie ze szczątku zespołu Gminy Żydowskie Śląska Opolskiego (IV 2015) 6 1824-1921 0
29 Przyjęcie z Sądu Rejonowego w Nysie z 2007 roku 146 1858-1974 0

Amount of archival material

5507

5334

0

70.26

69.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -