Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Głubczycach

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - [1728] 1879-1945 [1978]
Amtsgericht Leobschütz 1728 - 1728
1879 - 1945
1978 - 1978
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
polski
rosyjski
łaciński
niderlandzki
włoski
czeski
indeks geograficzny Yes - brak danych -
indeks rzeczowy Yes - brak danych -
16 No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
indeks osobowy Yes - brak danych -
Sąd obwodowy w Głubczycach rozpoczął działalność w 1879 roku na podstawie zarządzenia króla pruskiego, przejmując w sukcesji akta istniejącego wcześniej sądu powiatowego (Kreisgericht). Swoim zasięgiem objął teren powiatu głubczyckiego z wyłączeniem tych miejscowości, które podlegały pod jurysdykcję sądów w Baborowie i Kietrzu. Do głównych kompetencji sądu należało orzecznictwo w sprawach roszczeń majątkowych do wysokości 300 marek oraz w procesach cywilnych. W jego gesti leżało także prowadzenie postępowania upadłościowego (Konkurs) i egzekucyjnego (Zwangsvollstreckung), prowadzenie rejestru handlowego, rejestru firm i spółek prawa handlowego. Sporą część spraw załatwiano w trybie tzw. postępowania nieprocesowego (łac. iurisdictio voluntaria, niem. Freiwillige Gerichtsbarkeit), ograniczając się jedynie do sporządzenia aktu prawnego w celu osiągnięcia określonego skutku prawnego. W sprawach karnych orzekał sędzia przy współudziale dwóch ławników tworząc sąd ławniczy (Schöffengericht). Instancją odwoławczą dla głubczyckiego sądu obwodowego był sąd krajowy (Landgericht) w Raciborzu, III instancją natomiast był wyższy sąd krajowy (Oberlandesgericht) we Wrocławiu, a od 1941 roku w Katowicach (Oberlandesgericht Kattowitz).
Czasy narodowego socjalizmu przyniosły pewne rozwiązania prawne, których ślady zachowały się w aktach głubczyckiego sądu. W 1933 została wydana ustawa o dziedzicznie niepodzielnych gospodarstwach rolnych (Reichserbhofgesetz), wprowadzająca odrębne sądownictwo (Anerbengericht) działające przy sądach obwodowych. Do kompetencji tych sądów należało m. in. prowadzenie matrykuł i akt (Erbhöferrolle, Erbhofakten). Ustawą z 25 czerwca 1935 roku wprowadzono urzędy do spraw oddłużeń (Entschuldungsämter), które miały działać na obszarze jednego bądź kilku sądów obwodowych. Ze względów uwarunkowanych administracyjnie wspomniany urząd stal się częścią składową sądu obwodowego w Głubczycach.
W 1911 roku czynności urzędowe były skupione w 5 wydziałach: wydział I – zawiadywał nim radca sądowy (Amtsgerichtsrat) nazwiskiem Adolph, który był jednocześnie naczelnikiem więzienia (Gefängnisvorsteher); zajmował się sprawami związanymi z wyborem ławników, kradzieżami leśnymi, sprawami karnymi o literach B, C, D, E oraz postępowaniem karnym względem młodocianych i ich resocjalizacją, wydział II – na czele stał sędzia Kutzner; zajmował się sprawami związanymi z postępowaniem pojednawczym i upomnieniami, sprawami postępowania cywilnego, sprawami karnymi o literach F i G oraz roztrzygał w sprawach opłat dla notariuszy, wydział III – na czele radca sądowy Peterschütz; zajmował się rejestrem wpływów, egzekucjami, sprawami postępowania cywilnego o literach E i F, zwalnianiem od kosztów procesowych w przypadkach postępowania egzekucyjnego, sprawami urzędu stanu cywilnego, depozytami i sprawami fundacji, wydział IV – z sędzią dr Jencke na czele; zajmował się przepisywaniem nieczytelnych ksiąg gruntowych oraz sprawami gruntowymi Głubczyc, Włodzienina, Równego i Lwowian, sprawami spadkowymi i prawem rodzinnym, wystąpieniami z kościoła i gminy żydowskiej, wydział V – przewodniczył sędzia Scholz, zajmował się sprawami gruntowymi obrębów nie wymienionych w wydziale IV. W 1939 roku czynności sądowe zostały rozdzielone w obrębie już tylko 4 wydziałów: wydział I – sędzia (Oberamtsrichter) Wiedorn, zajmował się nadzorem służbowym, zarządem więzienia i depozytami, sprawawmi związanymi z wyborem ławników, sprawami sądu dla dziedzicznie niepodzielnych gospodarstw, sprawami najmu i dzierżaw, postępowaniem w sprawach cywilnych, egzekucją, sprawami umożenia długów, wydział II – radca sądowy Gomolka, był kierownikiem urzędu do spraw oddłużeń, wydział III – asesor sądowy Kirsch, zajmował się pomocą prawną i sądownictwem niespornym, prawem spadkowym i rodzinnym, sprawami fundacji, wystąpieniami z kościoła, wydział IV – asesor sądowy dr Leß, zajmował się sprawami registratury, księgami gruntowymi, rewaloryzacją, sprawami długów hipotecznych. Jak wynika z ostatnich wpisów do akt, sąd obwodowy w Głubczycach działał do początku 1945 roku.
Akta instytucji wymiaru sprawiedliwości działających przed 1878 rokiem 1781 - 1892 (105 j.a.); Akta ogólne (Generalia) - organizacja sądu, stosunki służbowe urzędników, właściwość terytorialna sądu, budżet i finanse, nadzór służbowy, areszt sądowy, administracja budynków sądowych ,akta osobowe pracowników sądu, odpisy ksiąg katastalnych i aktów stanu cywilnego - 1834 - 1945 (403 j.a.); Dzienniki i rejestry sądowe 1909 - 1939 (26 j.a.); Akta spraw cywilnych 1896 - 1944 (14 j.a.); Akta spraw karnych 1918 - 1938 (20 j.a.); Postępowanie upadłościowe 1930 - 1937 (8 j.a.); Postępowanie w sprawie oddłużenia 1926 - 1944 (23 j.a.); Przymusowe dzierżawy 1939 - 1940 (1 j.a.); Spisy właścicieli i nieruchomości 1933 - 1935 (36 j.a.); Księgi gruntowe 1735 - 1978 (1040 j.a.); Akta gruntowe 1728 - 1945 (17503 j.a.); Sprawy gruntowe 1790 - 1944 (21 j.a.); Rewaloryzacja 1925 - 1928 (7 j.a.); Regulacja stosunków wiejskich ,osadnictwo 1817 - 1938 (22 j.a.); Sprawy podatkowe 1865 - 1899 (20 j.a.) Prawo spadkowe 1793 - 1945 (3204 j.a.); Prawo rodzinne i opiekuńcze 1881 - 1945 (202 j.a.); Depozyty sądowe 1830 - 1906 (3 j.a.); Sąd dla dziedzicznych gospodarstw rolnych 1932 - 1945 (1073 j.a.); Akta spółek handlowych, związków i stowarzyszeń 1872 - 1945 (285 j.a.); Akta z rozsypu (Dissoluta): akta opiekuńcze i kuratele, akta o nieustalonej tematyce, puste formularze i okładki 1892 - 1942 (3 j.a.); przes. 2287/2015 wykazy urodzeń z uwzględnieniem wyznania 1813-1829 (3 j.a.); przes. 2288/2015 rejestr urodzeń Żydów 1848-1884 (1 j.a.); przes. 2289/2015 rejestr zgonów Żydów 1847 (1 j.a.); nab. 7948/2015 rejestr urodzeń Żydów 1847-1849 (1 j.a.). Baza danych IZA 6.0.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 1 0
1 Akta instytucji wymiaru sprawiedliwości działających przed 1878 r 0 0
1.1 Sąd powiatowy w Głubczycach (Kreis Gericht Leobschütz) 41 1793-1890 0
1.2 Sąd dóbr Zakonu Niemieckiego (Gericht der Güter des Deutschen Ordens) 11 1826-1849 0
1.3 Urząd sądowy w Pomorzowicach (Gerichtsamt Pommerswitz) 2 1808-1849 0
1.4 Urząd sądowy w Branicach (Gerichtsamt Branitz) 6 1798-1849 0
1.5 Urząd sądowy w Posucicach (Gerichtsamt Possnitz) 4 1802-1841 0
1.6 Urząd sądowy w Grobnikach (Königliche Justiz Amt Gröbnig) 2 1845-1848 0
1.7 Urząd sądowy w Dobieszowie i Mokrych (Gerichtsamt Dobersdorf und Mocker) 1 1839-1847 0
1.8 Urząd sądowy we Włodzieninie (Gerichtsamt Bladen) 2 1846-1854 0
1.9 Urząd sądowy w Wysokiej (Gerichtsamt der Güther Waissak) 1 1821-1826 0
1.10 Urząd sądowy w Pietrowicach i Braciszowie (Gerichtsamt Peterwitz und Bratsch) 3 1817-1841 0
1.11 Urząd rejencji książąt Lichtenstein (Fürstlich Lichtensteinsche Landes Amts Regierung) 8 1781-1838 0
1.12 Urząd sądowy w Bogdanowicach i Nowej Wsi Głubczyckiej (Gerichtsamt Badewitz und Neudorf) 1 1840-1848 0
1.13 Urząd sądowy w Ciermięcicach i Chomiąży (Gerichtsamt Türmitz und Comeise) 1 1845-1847 0
1.14 Urząd sądowy w Lenartowicach (Gerichtsamt Geppersdorf) 2 1841-1845 0
1.15 Królewsko - Pruska Komisja (Königlich Preussische Commission) 2 1834-1842 0
1.16 Sąd patrymonialny w Boguchwałowie (Patrimonial Gericht über Hohndorf) 1 1810-1851 0
1.17 Sprawy ludności żydowskiej 17 1812-1892 0
2 Akta ogólne (Generalia) 0 0
2.1 Ustawodawstwo i organizacja sądu 43 1858-1945 0
2.2 Ogólne stosunki służbowe urzędników 6 1928-1944 0
2.3 Stosunki służbowe poszczególnych grup urzędników 10 1834-1945 0
2.4 Właściwość terytorialna i organizacja pracy sądu 8 1911-1944 0
2.5 Budżet i finanse 9 1925-1945 0
2.6 Sekretariat i kancelaria sądu 3 1912-1944 0
2.7 Koszta sądowe, opłaty, rachunki, stemple 6 1910-1943 0
2.8 Areszt sądowy 4 1936-1942 0
2.9 Nadzór służbowy 5 1927-1945 0
2.10 Administracja budynków sądowych 2 1927-1941 0
2.11 Sprawy administracji sądowej 4 1911-1945 0
2.12 Akta osobowe pracowników sądu 46 1880-1945 0
2.13 Sprawy lenn, fideikomisów i fundacji 6 1905-1942 0
2.14 Odpisy ksiąg katastralnych 205 1873-1943 0
2.15 Sprawy urzędów stanu cywilnego 45 1839-1944 0
2.16 Organizacja sądu do spraw niepodzielnych gospodarstw rolnych 0 0
3 Dzienniki i rejestry 27 1908-1939 0
4 Akta spraw cywilnych 0 0
4.1 Rejestr spraw 7 1896-1912 0
4.2 Akta spraw 7 1904-1944 0
5 Akta spraw karnych 20 1918-1938 0
6 Postępowanie upadłościowe 8 1930-1937 0
7 Postępowanie w sprawie oddłużenia 23 1926-1944 0
8 Przymusowe dzierżawy 1 1939-1940 0
9 Spis właścicieli i nieruchomości 0 0
9.1 Altwiendorf 1 0
9.2 Amaliengrund 1 0
9.3 Babitz 1 0
9.4 Berndau 2 0
9.5 Bladen 2 1933-1935 0
9.6 Bleischwitz 1 0
9.7 Boblowitz, Hedwigsgrund 1 0
9.8 Bratsch 1 0
9.9 Damasko-Langendorf 1 0
9.10 Dobersdorf 1 0
9.11 Geppersdorf 1 0
9.12 Gröbnig 1 0
9.13 Hohndorf 1 0
9.14 Kaltenhausen 1 0
9.15 Königsdorf 1 0
9.16 Kreisewitz 1 0
9.17 Kreuzendorf 1 0
9.18 Krug 1 0
9.19 Löwitz 1 0
9.20 Mocker 1 0
9.21 Neudorf 1 0
9.22 Neustift 1 0
9.23 Pommerswitz 1 0
9.24 Sabschütz 1 0
9.25 Sauerwitz 1 0
9.26 Schlegenberg 1 0
9.27 Schmeisdorf 1 0
9.28 Schönwiese 1 0
9.29 Soppau 1 0
9.30 Taumlitz 1 0
9.31 Ternkau 1 0
9.32 Tropplowitz 1 0
9.33 Türmitz 1 0
9.34 Waissak, Lindau 1 0
9.35 Wanowitz, Hubertusruh 0 0
10 Księgi gruntowe 0 0
10.1 Amaliengrund 3 1804-1943 0
10.2 Altwiendorf 5 1869-1943 0
10.3 Altwiendorf Gebaudesteuerrolle 2 1793-1912 0
10.4 Babitz 17 1851-1944 0
10.5 Rittergut Badewitz und Neudorf 2 1778-1932 0
10.6 Badewitz, Badenau dominial 12 1803-1973 0
10.7 Badewitz, Badenau rustikal 21 1803-1944 0
10.8 Badenau dom. 2 1890-1944 0
10.9 Badewitz rust. 7 1878-1945 0
10.10 Gut Berndau 1 1906-1941 0
10.11 Berndau 4 1786-1959 0
10.12 Rittergut Bladen 2 1767-1926 0
10.13 Bladen Zinsacker 1 1837-1923 0
10.14 Bladen Scholtisei 2 1817-1944 0
10.15 Bladen dominial 7 1819-1944 0
10.16 Bladen rustikal 58 1844-1973 0
10.17 Rittergut Bleischwitz 1 1777-1912 0
10.18 Bleischwitz 23 1805-1959 0
10.19 Blümsdorf 1 1791-1940 0
10.20 Boblowitz-Bauergut 1 1804-1908 0
10.21 Boblowitz, Hedwigsgrund 9 1852-1961 0
10.22 Boblowitz Rittergut 1 1904-1939 0
10.23 Rittergut Branitz 2 1870-1942 0
10.24 Branitz-Bleischwitz 1 1829-1940 0
10.25 Branitz dominial 6 1825-1964 0
10.26 Branitz rustikal 34 1855-1962 0
10.27 Rittergut Bratsch 1 1862-1940 0
10.28 Bratsch dominial 7 1854-1944 0
10.29 Bratsch rustikal 22 1857-1944 0
10.30 Bürgstädtel 1 1856-1936 0
10.31 Choltitz 2 1799-1944 0
10.32 Damasko-Langendorf 4 1850-1963 0
10.33 Rittergut Dobersdorf 2 1750-1913 0
10.34 Dobersdorf 9 1843-1942 0
10.35 Rittergut Geppersdorf 2 1803-1942 0
10.36 Geppersdorf Bauergut Geppersdorf 1 1800-1908 0
10.37 Geppersdorf 2 1872-1942 0
10.38 Rittergut Gläsen 1 1913-1941 0
10.39 Gläsen Bauergut 1 1838-1908 0
10.40 Gläsen, Gross Gläsen 11 1832-1945 0
10.41 Commende Gröbnig 2 1812-1934 0
10.42 Gröbnig Haus und Garten 3 1786-1911 0
10.43 Gröbnig dominial 12 1813-1944 0
10.44 Gröbnig rustikal 33 1811-1970 0
10.45 Rittergut Hennerwitz 2 1782-1934 0
10.46 Hennerwitz 11 1818-1961 0
10.47 Rittergut Hochkretscham 1 1814-1912 0
10.48 Hochkretscham dominial 2 1839-1943 0
10.49 Hochkretscham rustikal 14 1804-1969 0
10.50 Hohndorf dominial 6 1840-1944 0
10.51 Hohndorf rustikal 16 1806-1944 0
10.52 Rittergut Kaldaun 2 1786-1934 0
10.53 Kaldaun, Osterdorf-Kaldaun 6 1810-1971 0
10.54 Kaltenhausen 1 1886-1936 0
10.55 Karlsberg 1 1802-1936 0
10.56 Rittergut Kasimir 1 1913-1939 0
10.57 Kasimir 16 1804-1962 0
10.58 Kittelwitz, Kitteldorf dominial 2 1832-1942 0
10.59 Kittelwitz, Kitteldorf rustikal 6 1837-1941 0
10.60 Kittelwitz, Kitteldorf Strade 2 1852-1944 0
10.61 Klein Gläsen 2 1803-1944 0
10.62 Komeise 5 1896-1944 0
10.63 Königsdorf 11 1844-1944 0
10.64 Gut Kreisewitz 2 1855-1944 0
10.65 Kreisewitz 6 1861-1944 0
10.66 Gut Kreuzendorf 2 1854-1912 0
10.67 Kammergut Kreuzendorf 2 1904-1940 0
10.68 Kreuzendorf 9 1854-1962 0
10.69 Kreuzendorf Fürstlich 2 1867-1942 0
10.70 Gut Kreuzwald 2 1877-1936 0
10.71 Rittergut Krug 2 1774-1938 0
10.72 Krug 7 1846-1944 0
10.73 Krug Colonie 1 1804-1933 0
10.74 Leisnitz 50 1783-1961 0
10.75 Kämmereigütern Leobschütz 2 1878-1941 0
10.76 Leobschütz Stadt 19 1794-1963 0
10.77 Leobschütz Bauernfeld 1 1872-1943 0
10.78 Leobschütz Fleischerfeld 5 1835-1944 0
10.79 Leobschütz Garten 6 1901-1969 0
10.80 Leobschütz Gärten und Wiese 1 1816-1909 0
10.81 Leobschütz Hospitalacker 4 1785-1943 0
10.82 Leobschütz Niederfeld 9 1841-1962 0
10.83 Leobschütz Niedervorstadt 6 1882-1963 0
10.84 Leobschütz Oberfeld 20 1871-1967 0
10.85 Leobschütz Obervorstadt 7 1883-1964 0
10.86 Leobschütz Scheuer 6 1815-1961 0
10.87 Rittergut Löwitz 2 1776-1913 0
10.88 Löwitz Alte rustical 1 1820-1838 0
10.89 Löwitz dominial 23 1789-1945 0
10.90 Löwitz rustical 6 1883-1944 0
10.91 Michelsdorf 3 1843-1944 0
10.92 Rittergut Mocker 1 1747-1871 0
10.93 Mocker rustical 1 1822-1909 0
10.94 Mocker 33 1852-1944 0
10.95 Neudorf dominial 2 1875-1940 0
10.96 Neudorf Feldbuch 1 1828-1937 0
10.97 Neudorf Pathenhof 2 1869-1944 0
10.98 Neudorf Pfarracker 1 1827-1942 0
10.99 Neudorf rustikal 9 1829-1945 0
10.100 Neu Josefsthal 1 1844-1943 0
10.101 Neu Wiendorf 2 1897-1942 0
10.102 Neustift 1 1885-1961 0
10.103 Osterwitz, Osterdorf 9 1876-1960 0
10.104 Rittergut Peterwitz 1 1906-1935 0
10.105 Peterwitz, Zietenbusch dominial 7 1857-1944 0
10.106 Peterwitz, Zietenbusch rustikal 14 1865-1945 0
10.107 Pilgersdorf dominial 2 1845-1944 0
10.108 Pilgersdorf rustikal 9 1800-1944 0
10.109 Rittergut Pommerswitz und Altwiendorf 1 1907-1940 0
10.110 Pommerswitz Acker 2 1855-1909 0
10.111 Pommerswitz 16 1873-1944 0
10.112 Rittergut Possnitz 1 1910-1944 0
10.113 Possnitz alt 1 1855-1910 0
10.114 Possnitz 20 1866-1966 0
10.115 Possnitz Colonie 1 1899-1962 0
10.116 Raden dominial 2 1860-1944 0
10.117 Raden rustikal 5 1800-1944 0
10.118 Raden rust. 2 1904-1944 0
10.119 Roben dominal 2 1900-1941 0
10.120 Roben rustikal 29 1856-1961 0
10.121 Sabschütz 12 1882-1962 0
10.122 Saliswalde 4 1832-1937 0
10.123 Sauerwitz dominial 3 1898-1945 0
10.124 Sauerwitz Mühlwald 1 1839-1937 0
10.125 Sauerwitz rustikal 3 1824-1944 0
10.126 Sauerwitz rust. 26 1858-1945 0
10.127 Schlegenberg 3 1864-1943 0
10.128 Domäne Schmeisdorf 1 1905-1944 0
10.129 Schmeisdorf 4 1854-1962 0
10.130 Schönau 29 1807-1945 0
10.131 Schönbrunn 15 1834-1971 0
10.132 Rittergut Schönwiese 2 1761-1938 0
10.133 Schönwiese 5 1800-1978 0
10.134 Domaine Soppau 1 1902-1935 0
10.135 Soppau 12 1848-1959 0
10.136 Steubendorf 15 1863-1944 0
10.137 Stirnau 1 1893-1944 0
10.138 Taumlitz 4 1852-1961 0
10.139 Gut Thomnitz 0 0
10.140 Thomnitz, Thomas 4 1864-1969 0
10.141 Ternkau 3 1875-1961 0
10.142 Troplowitz Dorf 3 1871-1944 0
10.143 Troplowitz Städtel 2 1892-1944 0
10.144 Kämmergut Türmitz 1 1735-1913 0
10.145 Türmitz dominial 2 1839-1944 0
10.146 Türmitz rustikal 7 1876-1969 0
10.147 Commende Waissak 1 1833-1912 0
10.148 Rittergut Waissak 2 1786-1925 0
10.149 Waissak, Lindau Comende 2 1899-1944 0
10.150 Waissak, Lindau dominial 3 1864-1962 0
10.151 Waissak, Lindau rustikal 9 1867-1944 0
10.152 Wanowitz, Hubertusruh dominial 3 1840-1944 0
10.153 Wanowitz, Hubertusruh rustikal 18 1872-1944 0
10.154 Wernersdorf 8 1864-1944 0
11 Akta gruntowe 1 1819-1934 0
11.1 Amaliengrund (Sławoszów) 38 1785-1943 0
11.2 Altwiendorf (Pomorzowiczki) 54 1783-1943 0
11.3 Altwiendorf Gebaudesteuerrolle 2 1790-1929 0
11.4 Babitz (Babice) 532 1740-1945 0
11.5 Rittergut Badewitz (Bogdanowice) und Neudorf (Nowa Wieś Głubczycka) 3 1846-1936 0
11.6 Badewitz, Badenau (Bogdanowice) 7 1791-1880 0
11.7 Badewitz, Badenau (Bogdanowice) dominial 576 1784-1944 0
11.8 Badewitz, Badenau (Bogdanowice) rustikal 827 1751-1945 0
11.9 Rittergut Berndau (Biernatów) 1 1853-1913 0
11.10 Berndau (Biernatów) 59 1784-1944 0
11.11 Rittergut Bladen (Włodzienin) 7 1767-1926 0
11.12 Bladen (Włodzienin) Zinsacker 28 1770-1942 0
11.13 Bladen (Włodzienin) Scholtisei 63 1810-1944 0
11.14 Bladen (Włodzienin) dominial 386 1792-1944 0
11.15 Bladen (Włodzienin) rustikal 1976 1790-1945 0
11.16 Rittergut Bleischwitz (Bliszczyce) 0 0
11.17 Bleischwitz (Bliszczyce) Rustical 0 0
11.18 Bleischwitz (Bliszczyce) 567 1784-1945 0
11.19 Blümsdorf (Kwiatoniów) 1 1798-1911 0
11.20 Rittergut Boblowitz (Boboluszki) 3 1860-1940 0
11.21 Boblowitz, Hedwigsgrund (Boboluszki) 293 1792-1945 0
11.22 Rittergut Branitz (Branice) 2 1797-1903 0
11.23 Branitz-Bleischwitz 7 1803-1932 0
11.24 Branitz (Branice) dominal 184 1800-1944 0
11.25 Branitz (Branice) rustikal 816 1728-1945 0
11.26 Rittergut Bratsch (Braciszów) 7 1746-1935 0
11.27 Bratsch (Braciszów) dominial 181 1817-1943 0
11.28 Bratsch 2 1875-1890 0
11.29 Bratsch (Braciszów) rustikal 532 1771-1944 0
11.30 Burgstädtel (Grodzie, Grodziec) 4 1833-1937 0
11.31 Choltitz (kolonia Piotrowic) 21 1799-1945 0
11.32 Damasko-Langendorf (część Kazimierza) 97 1786-1944 0
11.33 Rittergut Dobersdorf (Dobieszów) 3 1882-1944 0
11.34 Dobersdorf (Dobieszów) 145 1784-1944 0
11.35 Rittergut Geppersdorf (Lenarcice) 1 1902-1942 0
11.36 Geppersdorf (Lenarcice) 45 1787-1944 0
11.37 Rittergut Gläsen (Klisino) 6 1852-1944 0
11.38 Gläsen Bauergut 0 0
11.39 Gläsen, Gross Gläsen (Klisino) 250 1775-1944 0
11.40 Klein Gläsen (Klisino Małe, Klisinko) 21 1795-1944 0
11.41 Commende Gröbnig (Grobniki) 1 1815-1912 0
11.42 Gut Gröbnig 2 1857-1944 0
11.43 Gröbnig Haus und Garten 0 0
11.44 Gröbnig (Grobniki) dominial 250 1812-1944 0
11.45 Gröbnig (Grobniki) rustikal 645 1752-1945 0
11.46 Rittergut Hennerwitz (Jędrychowice) 3 1783-1903 0
11.47 Hennerwitz (Jędrychowice) 214 1788-1945 0
11.48 Rittergut Hochkretscham (Wódka) 0 0
11.49 Hochkretscham (Wódka) dominial 7 1798-1943 0
11.50 Hochkretscham (Wódka) rustikal 146 1794-1945 0
11.51 Hohndorf (Boguchwałów) dominial 66 1817-1942 0
11.52 Hohndorf (Boguchwałów) rustikal 187 1770-1945 0
11.53 Rittergut Kaldaun (Kałduny) 1 1901-1939 0
11.54 Kaldaun, Osterdorf - Kaldaun (Kałduny) 78 1764-1944 0
11.55 Kaltenhausen (Studzienica) 15 1779-1943 0
11.56 Karlsberg (Dobrogostów) 5 1803-1941 0
11.57 Rittergut Kasimir (Kazimierz) 1 1936-1944 0
11.58 Kasimir (Kazimierz) 307 1774-1945 0
11.59 Kittelwitz, Kitteldorf (Kietlice) rustikal 125 1784-1944 0
11.60 Kittelwitz, Kitteldorf (Kietlice) dominial 41 1800-1938 0
11.61 Kittelwitz, Kitteldorf (Kietlice) Strade 42 1830-1944 0
11.62 Komeise (Chomiąża) 109 1800-1945 0
11.63 Königsdorf (Królowe) 187 1790-1944 0
11.64 Kreisewitz (Krzyżowice) 87 1768-1945 0
11.65 Fürstlich Kreuzendorf 2 1884-1939 0
11.66 Kammergut Kreuzendorf (Gołuszowice) 1 1913-1934 0
11.67 Kreuzendorf (Gołuszowice) 105 1764-1945 0
11.68 Gut Kreuzendorf (Gołuszowice) 1 1782-1912 0
11.69 Kreuzwald (Głusko) 1 1927-1939 0
11.70 Krug (Dzbańce) dominial 14 1818-1910 0
11.71 Krug (Dzbańce) 47 1804-1944 0
11.72 Krug (Dzbańce) Colonie Krug (Dzbańce) Colonie 1 1939-1940 0
11.73 Leisnitz (Lisięcice) 492 1780-1945 0
11.74 Leobschütz (Głubczyce) Kämmereigüter 2 1865-1898 0
11.75 Leobschütz (Głubczyce) Stadt 261 1777-1945 0
11.76 Leobschütz (Głubczyce) Bauernfeld 3 1806-1939 0
11.77 Leobschütz (Głubczyce) Fleischerfeld 25 1797-1943 0
11.78 Leobschütz (Głubczyce) Garten 83 1787-1944 0
11.79 Leobschütz (Głubczyce) Hospitalacker 62 1837-1944 0
11.80 Leobschütz (Głubczyce) Hospitalhof 1 1781-1913 0
11.81 Leobschütz (Głubczyce) Niederfeld 124 1768-1945 0
11.82 Leobschütz (Głubczyce) Niedervorstadt 115 1790-1945 0
11.83 Leobschütz (Głubczyce) Oberfeld 235 1775-1944 0
11.84 Leobschütz (Głubczyce) Obervorstadt 108 1780-1944 0
11.85 Leobschütz (Głubczyce) Scheuer 60 1789-1943 0
11.86 Löwitz (Lewice) dominial 11 1840-1944 0
11.87 Löwitz (Lewice) rustikal 488 1763-1945 0
11.88 Rittergut Löwitz (Lewice) 2 1840-1913 0
11.89 Michelsdorf (Michałkowice) 41 1809-1944 0
11.90 Mocker (Mokre) 225 1797-1944 0
11.91 Neudorf (Nowa Wieś Głubczycka) dominiale 25 1801-1937 0
11.92 Neudorf (Nowa Wieś Głubczycka) Feldbusch 11 1811-1933 0
11.93 Neudorf (Nowa Wieś Głubczycka) Pathenhof 4 1827-1934 0
11.94 Neudorf (Nowa Wieś Głubczycka) Pfarracker 6 1831-1897 0
11.95 Neudorf (Nowa Wieś Głubczycka) rustikal 86 1795-1944 0
11.96 Neu Josefsthal (Włodzienin Kolonia) 18 1782-1943 0
11.97 Neuwiendorf 7 1900-1933 0
11.98 Neustift (Nowosady) 1 1785-1901 0
11.99 Osterwitz, Osterdorf (Niekazanice) 122 1772-1945 0
11.100 Rittergut Peterwitz (Pietrowice) 1 1892-1932 0
11.101 Peterwitz, Zietenbusch (Pietrowice) rustikal 212 1759-1944 0
11.102 Peterwitz, Zietenbusch (Pietrowice) dominial 68 1789-1944 0
11.103 Pilgersdorf (Pielgrzymów) rustikal 107 1796-1944 0
11.104 Pilgersdorf (Pielgrzymów) dominial 26 1843-1944 0
11.105 Pommerswitz (Pomorzowice) Rittergut 1 1943-1944 0
11.106 Pommerswitz (Pomorzowice) 189 1787-1944 0
11.107 Possnitz (Posucice) dominial 1 1828-1837 0
11.108 Possnitz (Posucice) Colonie 5 1837-1944 0
11.109 Possnitz (Posucice) Rittergut 4 1905-1944 0
11.110 Possnitz (Posucice) 122 1794-1944 0
11.111 Raden (Radynia) rustikal 92 1783-1944 0
11.112 Raden (Radynia) dominial 18 1824-1944 0
11.113 Roben (Równe) dominial 31 1809-1943 0
11.114 Roben (Równe) rustikal 528 1783-1945 0
11.115 Sabschütz (Zawiszyce) 250 1783-1944 0
11.116 Saliswalde (Chróstno, Zalesie) 18 1797-1944 0
11.117 Sauerwitz (Zubrzyce) dominial 51 1818-1944 0
11.118 Sauerwitz (Zubrzyce) Mühlwald 1 1843-1917 0
11.119 Sauerwitz (Zubrzyce) rustikal 436 1765-1944 0
11.120 Schlegenberg (Lwowiany) 52 1777-1944 0
11.121 Schmeisdorf (Gadzowice) 8 1789-1945 0
11.122 Schönau (Szonów) 565 1764-1944 0
11.123 Schönbrunn (Debrzyca) 269 1777-1945 0
11.124 Rittergut Schönwiese (Krasne Pole) 3 1851-1938 0
11.125 Schönwiese (Krasne Pole) 107 1774-1944 0
11.126 Soppau (Zopowy) 234 1786-1944 0
11.127 Domäne Soppau (Zopowy) 1 1890-1935 0
11.128 Steubendorf (Ściborzyce Małe) 255 1780-1945 0
11.129 Stirnau (kolonia Dobieszowa) 3 1907-1944 0
11.130 Taumlitz (Dębnice) 14 1832-1944 0
11.131 Thomnitz, Thomas (Tomice) 79 1787-1944 0
11.132 Trenkau (Trankowa) 45 1735-1944 0
11.133 Troplowitz (Opawica) Dorf 50 1785-1944 0
11.134 Troplowitz (Opawica) Städtel 47 1786-1944 0
11.135 Türmitz (Ciermięcice) dominial 20 1799-1944 0
11.136 Türmitz (Ciermięcice) rustikal 151 1771-1944 0
11.137 Rittergut Waissak (Wysoka) 1 1850-1912 0
11.138 Waissak, Lindau (Wysoka) Commende 10 1839-1944 0
11.139 Waissak ,Lindau (Wysoka) dominial 7 1839-1939 0
11.140 Waissak, Lindau (Wysoka) 99 1798-1945 0
11.141 Wanowitz, Hubertusruh (Wojnowice) dominial 15 1817-1933 0
11.142 Wanowitz, Hubertusruh (Wojnowice) rustikal 138 1771-1945 0
11.143 Wernersdorf (Bernacice) 111 1781-1944 0
12 Sprawy Gruntowe 21 1790-1944 0
13 Rewaloryzacja 7 1925-1928 0
14 Regulacja stosunków wiejskich, osadnictwo 0 0
14.1 uwłaszczenia 3 1817-1883 0
14.2 regulacje granic 19 1847-1938 0
15 Sprawy podatkowe 0 0
15.1 katastry gruntowe 20 1865-1899 0
16 Prawo spadkowe 0 0
16.1 Rejestry 7 1897-1938 0
16.2 IV Testamenty 1710 1793-1945 0
16.3 V Dział spadku 2 1937-1938 0
16.4 VI Stwierdzenie nabycia spadku 1039 1822-1943 0
16.5 Xa Wykazy majątku 423 1868-1944 0
16.6 Akta z rozsypu 22 1824-1943 0
17 Prawo rodzinne i opiekuńcze 0 0
17.1 Rejestry 16 1897-1945 0
17.4 Opieka nad niepełnoletnimi 58 1881-1945 0
17.5 Kuratela 28 1888-1945 0
17.6 Adopcja 5 1914-1927 0
17.7 Uznanie pełnoletności 11 1881-1943 0
17.8 Resocjalizacja 3 1933-1945 0
17.9 Uznanie za zmarłego 2 1931-1937 0
18 Depozyty sądowe 3 1830-1906 0
19 Sąd dla dziedzicznych gospodarstw rolnych 14 1934-1944 0
19.1 Akta ogólne 4 1933-1945 0
19.2 Alt Wiendorf 1 1935-1941 0
19.3 Amaliengrund, Sławoszów 5 1933-1939 0
19.4 Babitz, Babice 23 1933-1944 0
19.5 Badewitz, Badenau, Bogdanowice 44 1933-1944 0
19.6 Berndau, Biernatów 15 1933-1944 0
19.7 Bladen, Włodzienin 46 1934-1944 0
19.8 Bleischwitz, Bliszczyce 30 1933-1943 0
19.9 Boblowitz, Hedwigsgrund, Boboluszki 6 1934-1944 0
19.10 Branitz, Branice 29 1933-1943 0
19.11 Bratsch, Braciszów 27 1933-1944 0
19.12 Dobersdorf, Dobieszów 16 1934-1942 0
19.13 Geppersdorf, Lenarcice 14 1932-1942 0
19.14 Gläsen, Klisino 17 1932-1943 0
19.15 Gröbnig, Grobniki 32 1934-1944 0
19.16 Hennerwitz, Jędrychowice 10 1934-1941 0
19.17 Hochkretscham, Wódka 20 1934-1944 0
19.18 Hohndorf, Boguchwałów 30 1933-1944 0
19.19 Kaldaun, Osterdorf - Kaldaun, Kałduny 2 1934-1939 0
19.20 Kasimir, Kazimierz 43 1933-1944 0
19.21 Kittelwitz, Kitteldorf, Kietlice 13 1933-1944 0
19.22 Komeise, Chomiąża 10 1934-1944 0
19.23 Königsdorf, Królowe 17 1933-1944 0
19.24 Kreisewitz, Krzyżowice 32 1933-1944 0
19.25 Kreuzendorf, Gołuszowice 13 1933-1944 0
19.26 Krug, Dzbańce 11 1934-1944 0
19.27 Leisnitz, Lisięcice 59 1933-1944 0
19.28 Leobschütz, Głubczyce 31 1933-1944 0
19.29 Löwitz, Lewice 32 1933-1944 0
19.30 Mocker, Mokre 14 1934-1942 0
19.31 Neudorf, Nowa Wieś Głubczycka 15 1934-1944 0
19.32 Osterwitz, Osterdorf, Niekazanice 18 1933-1945 0
19.33 Peterwitz, Zietenbusch, Pietrowice 15 1933-1943 0
19.34 Pilgersdorf, Pielgrzymów 19 1933-1943 0
19.35 Pommerswitz, Pomorzowice 18 1934-1943 0
19.36 Possnitz, Posucice 15 1934-1943 0
19.37 Raden, Radynia 17 1934-1944 0
19.38 Roben, Równe 53 1930-1944 0
19.39 Sabschütz, Zawiszyce 34 1934-1944 0
19.40 Sauerwitz, Zubrzyce 43 1933-1944 0
19.41 Schmeisdorf, Gadzowice 2 1933-1944 0
19.42 Schönau, Szonów 35 1934-1944 0
19.43 Schönbrunn, Debrzyca 27 1933-1944 0
19.44 Schönwiese, Krasne Pole 2 1933-1942 0
19.45 Soppau, Zopowy 23 1934-1943 0
19.46 Steubendorf, Ściborzyce Małe 22 1933-1944 0
19.47 Thomnitz, Thomas, Tomice 3 1935-1937 0
19.48 Trenkau, Trankowa 1 1935-1942 0
19.49 Troplowitz, Opawica 3 1934-1936 0
19.50 Türmitz, Ciermięcice 5 1934-1939 0
19.51 Waissak, Lindau, Wysoka 4 1933-1945 0
19.52 Wanowitz, Hubertusruh, Wojnowice 29 1933-1944 0
19.53 Wernersdorf, Bernacice 10 1933-1941 0
20 Akta spółek handlowych, związków i stowarzyszeń 0 0
20.1 Firmy 12 1872-1936 0
20.2 Spółki handlowe 264 1881-1945 0
20.3 Stowarzyszenia 8 1876-1945 0
20.4 Rejestr giełdowy 1 1896-1910 0
21 Akta z rozsypu (dissoluta) 0 0
21.1 Odpisy aktów stanu cywilnego 0 0
21.2 Sprawy spadkowe 0 0
21.3 Varia 3 1829-1942 0
22 wyłączenie ze szczątku zespołu Gminy Żydowskie Śląska Opolskiego (IV 2015) 6 1813-1884 0
23 korekta ewidencji 2015 1 1828-1856 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/1797/0/1.1/17658 General Acten des Königlichen Kreis Gericht Leobschütz - die Verhandlungen der Freiwilligen Gerichtsbarkeit 1871. [1871 - 1872] 0
45/1797/0/1.1/17659 General Acten des Königlichen Kreis Gericht Leobschütz - die Verhandlungen der Freiwilligen Gerichtsbarkeit 1870. [1870 - 1872] 0
45/1797/0/1.1/17663 General Acten des Königlichen Kreis Gericht zu Leobschütz die Verhandlungen Freiwilligen Gerichtsbarkeit für das Jahr 1866. [1866] 0
45/1797/0/1.1/17690 General Acten des Fürstl[ich] Licht[ensteinschen] Domainen Gerichtsamt die Verhandlungen der nicht strittigen Gerichtsbarkeit für das Jahr 1829 [1829] 0
45/1797/0/1.1/17698 Acta Generalia des Fürst Lichtenstein Troppau Jaegendorffer Fürstethums Gerichts Königl[ich] Preuss[ischen] Antheil bettreffend die Geschäfte der willkührlichen Gerichtsbarkeit von Häusen Pachten Cessionen. [1824 - 1840] 0
45/1797/0/1.1/17708 Acta des Fürstlich Lichtensteinschen Stadtgericht zu Leobschütz - die Verhandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit pro 1832, 1833, 1834. [1831 - 1839] 0
45/1797/0/1.1/17718 Acta Commissionis des Fürst Lichtenschteinschen Troppau Jaegerndorfer Fürstenthums Gericht Königl[ich] Preuß[ischen] Anteils zu Leobschütz betreffend die Beibringung der zur Abschreibung der von Seiten der Gemeinde Sauerwitz [Zubrzyce] an den Brauermeister Kremser veräußerten Realitaeten benötigten Requisite. [1816 - 1821] 0
45/1797/0/1.1/17730 Acte der Freiwilligen Gerichtsbarkeit. [1871 - 1877] 1879 - 1890 0
45/1797/0/1.1/17742 Acten die Verhandlungen der nichtstrittigen Gerichtsbarkeit für das Jahr 1831. [1831 - 1835] 0
45/1797/0/1.1/17749 Acta Generalia die Actus Voluntariae Jurisdictionis. [1793 - 1816] 0
45/1797/0/1.1/17830 General Acten die Verhandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit. [1871 - 1877] 0
45/1797/0/1.1/17839 General Acten die Führung der Liste über die Eintragungen neuer Eigenthümer in den Grundbücher. [1873] 0
45/1797/0/1.1/17886 General Acten die Verhandlungen der Freiwilligen Gerichtsbarkeit 1865 [1865 - 1877] 0
45/1797/0/1.1/17898 Acte die freiwilligen Gerichtsbarkeit. [1875 - 1879] 0
45/1797/0/1.1/17906 General Acten - Actus voluntariae jurisdictionis [1866 - 1867] 0
1 2 3 4 ... 796 797 798 799 800 ... 1594 1595 1596 1597

Amount of archival material

24026

24019

0

277.84

277.78

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.