Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Opola

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1322-1945
- brak danych - 1322 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 4794 j.a.
spis roboczy Yes 274 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 2 j.a.
Po raz pierwszy miejscowość została wymieniona w dokumencie księcia Kazimierza Opolskiego w 1217 roku. Miejscowość posiadała różnorakie nazwy- Opolini, Opul, Opol. Ostatnią nazwą, która przetrwała do roku 1945 roku była Oppeln. Od XIII wieku Opole stanowiło własność książąt śląskich z dynastii Piastów. Pierwszy z nich Mieszko Plątonogi używał tytułu księcia raciborskiego, natomiast jego syn Kazimierz tytułował się jako książę opolski. W latach 1211-1217 Kazimierz lokował miasto na prawie flamandzkim. W roku 1327 Opole otrzymało prawo średzkie na mocy przywileju księcia. Wraz z dalszym rozwojem, Opole otrzymało prawo magdeburskie, które bardzo wzmacniało pozycję bogatego mieszczaństwa. Ostatnim księciem piastowskim na Śląsku był Jan II Dobry zmarły bezpotomnie w 1532 roku. Po jego śmierci Opole kilkakrotnie zmieniało właścicieli. Na krótko było własnością Hohenzollernów, w połowie XVII należało do Ludwiki Marii królowej Polski. W latach 1666-1740 stanowiło własność Habsburgów, a od 1740 roku było w granicach państwa pruskiego. Częsta zmiana panujących, a także toczące się wojny wpływały niekorzystnie na rozwój miasta. (wojny religijne, najazd "lisowczków", najazd szwedzki). Oprócz wojen miasto było nawiedzane prze epidemie i pożary. Do szczególnie groźnych należały pożary z lat 1615 i 1739. W połowie roku 1742 Opole weszło w skład państwa pruskiego. W 1816 Opole stało się siedzibą Rejencji, którą było do 1945 roku.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole 1998]
Dokumenty: nadanie i potwierdzenie przywilejów, transakcje kupna - sprzedaży, umowy, nadanie statutów, potwierdzenia spłat suplik, umowy, potwierdzenie fundacji, potwierdzenie prawego pochodzenia, otrzymanie suplik, fundacje, nobilitacja, uwolnienie z poddaństwa, potwierdzenie tytułów własności 1327-1806 (142 j.a.), księgi miejskie: 1552-1849 (236 j.a.), akta: dział ogólny 1724-1944 (1030 j.a.), policja 1604-1942 (954 j.a.), szkolnictwo 1746-1944 (136 j.a.), kultura i kościół 1404, 1653-1944 (198 j.a.), opieka społeczna 1752-1944 (79 j.a.), zdrowie 1649-1941 (197 j.a.), budownictwo 1737-1944 (468 j.a.), gospodarka miejska 1742-1944 (86 j.a.), zarząd przedsiębiorstwami 1834-1945 (61 j.a.), finanse 1696-1944 (311 j.a.), pomoce archiwalne 1905-1926 ( 21 j.a.), akta osobowe (831 j.a.), plany techniczne budynków 58 j.a., akta osobowe pracowników magistratu 109 j.a., przes.1798/2012: plan budowy nowej strzelnicy w Opolu b.d. (1 j.a.), plan sytuacyjny nieruchomości należących do bractwa kurkowego w Opolu b.d. (1 j.a.), rysunek techniczny chlewa 1937 (1 j.a.); nab. 8649/2016 materiały dotyczące miasta z okresu XIX-XX w. (193 j.a.); przes. 2450/2016: dokumentacja techniczna dotycząca budynku opolskiego ratusza, dokumentacja techniczna Biura Geodezji w Opolu 1889-1935 (107 j.a.), nab.9179/2017: wycinki prasowe dotyczące wykopalisk na Ostrówku i historii Górnego Śląska zmikrofilmowano jednostki archiwalne o syganturach 1-3193, zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Dokumenty 132 1322-1945 639
2 Księgi miejskie 237 1532-1869 31520
3 Allgemeineverwaltung [Dział ogólny] 1030 1724-1945 79799
4 Polizeiverwaltung [Policja] 954 1604-1945 48655
5 Szkolnictwo 136 1532-1945 0
6 Kultura, oświata, kościół 54 1750-1945 0
7 Ogród zoologiczny 2 1925-1937 0
8 Stowarzyszenia kulturalne 10 1839-1940 0
9 Kultura - Muzeum w Opolu 20 1847-1941 0
10 Kultura - Kościół katolicki 32 1729-1945 0
11 Kultura - Kościół ewangelicki 9 1809-1941 0
12 Kultura - synagoga żydowska 30 1743-1943 0
13 Opieka społeczna - fundusze rożnych kas dla biednych 9 1786-1871 0
14 Opieka społeczna - fundacje indywidualne 11 1801-1936 0
15 Opieka społeczna - sprawy biednych 4 1846-1934 0
16 Opieka społeczna - pomoc dla miejscowych biednych 14 1809-1883 0
17 Opieka społeczna - opieka nad wdowami i sierotami 14 1752-1944 0
18 Opieka społeczna - inwalidzi 4 1757-1875 0
19 Opieka społeczna - opieka nad byłymi wojskowymi i ich rodzinami 13 1770-1882 0
20 Opieka społeczna - pomoc dla pogorzelców i ofiar klęsk żywiołowych 10 1761-1939 0
21 Zdrowie - medycyna ogólna, lekarze, zielarze, komisje sanitarne 14 1746-1937 0
22 Zdrowie - miejskie kasy chorych 9 1670-1943 4
23 Zdrowie - położnictwo 8 1743-1912 0
24 Zdrowie - lecznictwo obcych osób spoza Opola 5 1837-1870 0
25 Zdrowie - choroby zakaźne 12 1770-1931 0
26 Zdrowie - samobjóstwa, morderstwa 10 1755-1937 0
27 Zdrowie - zakład psychiatryczny dla głuchoniemych, ocimniałych 12 1784-1923 0
28 Zdrowie - apteki, lekarstwa, trucizny 7 1649-1876 0
29 Zdrowie - szpitale 37 1809-1941 0
30 Zdrowie - Siostry Miłosierdzia, sport 6 1855-1943 0
31 Budownictwo - sprawy ogólne 48 1744-1944 0
32 Budownictwo - planowanie zabudowy miasta 60 1897-1945 0
33 Budownictwo - wysokościowe, nowe budownictwo 51 1768-1943 0
34 Budownictwo - budownictwo głębinowe 14 1737-1945 0
35 Budownictwo - ulice, place, drogi 134 1757-1945 0
36 Budownictwo - mosty, śluzy, regulacja rowów 66 1737-1941 0
37 Budownictwo - plany zabudowy, kataster pomiarowy 95 1814-1945 0
38 Gospodarka miejska - zarządzenia ogólne 1 1933-1937 0
39 Gospodarka miejska - oświetlenie ulic, utrzymanie ich w czystości 15 1803-1944 0
40 Gospodarka miejska - odwodnienie miasta, utrzymanie ścieków i kanałów odwadniających 9 1835-1945 0
41 Gospodarka miejska - cmentarz 7 1833-1940 0
42 Gospodarka miejska - rzeźnia miejska 3 1816-1884 0
43 Gospodarka miejska - zakład kąpielowy, pralnia miejska 7 1817-1892 0
44 Gospodarka miejska - ogrody, parki 3 1844-1936 0
45 Gospodarka miejska - kasy oszczędnościowe 4 1840-1932 0
46 Gospodarka miejska - rolnictwo, parcelacja gruntów, uprawy morwy 22 1742-1944 0
47 Gospodarka miejska - komunikacja konna, samochodowa, parkingi, turystyka 15 1810-1945 0
48 Betriebsverwaltung - administracja zakładów 63 1834-1945 0
49 Sprawy finansowe ogólnie 68 1774-1945 0
50 Statystyka 3 1934-1941 0
51 Budżet 63 1747-1945 0
52 Różne podatki i wpływy 12 1780-1937 0
53 Majątek i zadłużenie 29 1700-1944 177
54 Dzierżawy budynków 116 1756-1944 6323
55 Łowiectwo 7 1790-1866 0
56 Opodatkowanie na rzecz utrzymania ulic 18 1888-1943 0
57 Fundacje 62 1696-1922 3468
58 Podatki 107 1743-1941 10197
59 Dotacje instancji wższych 4 1829-1941 234
60 Inwentarze niemieckie 20 1900-1951 1104
61 Akta osobowe 822 1772-1945 9852
63 Dokumenty - dopływ 9 1459-1800 0
65 Mapy 58 1865-1945 0
66 Dokumentacja techniczna - wyłączone z zespołu: Mapy i plany miasta Brzegu 28 1900-1945 0
66.1 Opolski ratusz 58 1930-1939 0
66.2 Vermessungsamt Oppeln 21 1900-1945 0
67 Do wyłączenia z zesp. 2634 3 1900-1945 0
68 Dokumentacja fotograficzna 26 1900-1945 0
69 korekta ewidencji 53 1651-1945 0
70 Kategoria B 18 1808-1944 0
71 zakup 2015 1 1890-1910 4
72 Przeniesione z zespołu nr 143 Szpital św. Aleksego w Opolu 0 0
73 Dopływ z 2017 r. 2 1930-1938 0
74 Spis mieszkańców 5 1500-1799 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/22/0/1/1 Bolko książę opolski nadaje miastu Opole prawa miejskie według statutu miasta Środy. 1327 6
45/22/0/1/2 Władysław I i Bolesław książęta opolscy oraz Rada Miejska w Opolu ustalają, że w przeciągu jednego roku wszyscy właściciele niezabudowanych dotąd placów budowlanych w mieście mają starać się o ich zabudowanie 1365 4
45/22/0/1/3 Bolko książę opolski poświadcza, że Ludwik książę pan na Brzegu zapłacił dwieście kop za wójtów miejskich i za wsie na Kluczborku, Byczynie i Wołczynie 1372 4
45/22/0/1/4 Władysław [II] książę opolski nadaje miastu Opolu przywilej swobodnego rozporządzenia przez radę miejską zdewastowanymi domami, pozostawionymi przez ich właścicieli w stanie dewastacji przez okres 6 tygodni 1376 4
45/22/0/1/5 Władysław [Opolczyk] potwierdza umowę Opola, Głogówka i 20 innych miast, zawartą w Głogówku celem utrzymania pokoju publicznego dnia poprzedniego. 1384 4
45/22/0/1/6 Władysław, książę na Opolu etc. Potwierdza fundację jaką ustanowił obywatel Opola Cunae Cromer na cześć św. Aleksego dotyczącą założenia szpitala dla 8 osób chorych obojga płci i udziela w tym celu radzie miasta Opola odpowiedniego polecenia 1400 4
45/22/0/1/7 [Cztery strony z nieznanego mszału romańskiego, początek historii o słudze nielitościwym] 1400 6
45/22/0/1/8 Offka, księżna na Opolu [czu Opul] etc. Zabrania rajcom i całej społeczności miejskiej sprzedaży gruntów objętych prawem miejskim 1405 4
45/22/0/1/9 [IN] Nicolaus [Mikołaj] quondam Nicolai de Gliwicz [ongiś Mikołaj z Gliwic] notariusz publiczny, potwierdza dla rady m. Opola dok. wystawiony przez Ofkę, księżną op. [1404,31 III - In castro nro Civitatis Glogovie superioris], mocą którego księżna zezwala 1410 4
45/22/0/1/10 Bolesław i Bernard, książęta i panowie na Opolu, potwierdzają, że rajcowie ławnicy, przysięgli, starszyzna oraz całe miasto Opole sprzedali za zgodą książąt ścisle okresloną sume z rocznego wieczystego czynszu ich bratu Janowi, księciu i panu na Opolu... 1420 4
45/22/0/1/11 Umowa pod przewodnictwem Teodoryka z Kluczborka, kanonika i oficjała włocławskiego miedzy Janem Grosilem przeorem klasztoru BMV w Opolu na Górce Zakonem Predykantów [Dominikanów] i magistrem Szczepanem Wolffem adwokatem konsystorza we Wrocławiu odnośnie.. 1421 5
45/22/0/1/12 Konsystorz wrocławski wystawia na prośbę przeora klasztoru Dominkanów w Opolu Jana Gresila dokument zatwierdzający dot. kontraktu kupna i sprzedaży odnośnie darowizny księcia opolskiego Jana I biskupa włocławskiego na rzecz konwentu 1421 6
45/22/0/1/13 [IN] Petrus [Piotr] de Opoll [z Opola], notariusz publiczny, uwierzytelnia legat bpa włocławskiego i księcia opolskiego Jana [Kropidły] w sprawie zapisu na rzecz budowy masywnych domów w Opolu 1421 4
45/22/0/1/14 Piotr gwardianin, Jan zastepca jego i Bartłomiej zakrystianin konwentu OO Minorytów w Opolu, Strzelcach i Niemodlinie potwierdzają, że odprawiać będą za jego zmarłą małżonkę Jadwigę w ściśle określonych dniach msze św. 1425 4
45/22/0/1/15 Jan, prowincjał zakonu kaznodziejskiego w Polsce pozwala miastu Opolu, w dowód uznania dla jego zasług położonych dla jego rozwoju, uczestniczyć we wszytskich mszach świętcyh, modlitwach i dobrych uczynkach zakonu kaznodziejskiego 1439 4
1 2 3 4 ... 167 168 169 170 171 ... 336 337 338 339

Amount of archival material

5078

4794

0

56.59

50.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -