Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Opola

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1322-1945
- brak danych - 1322 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 4794 j.a.
spis roboczy Yes 274 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 2 j.a.
Po raz pierwszy miejscowość została wymieniona w dokumencie księcia Kazimierza Opolskiego w 1217 roku. Miejscowość posiadała różnorakie nazwy- Opolini, Opul, Opol. Ostatnią nazwą, która przetrwała do roku 1945 roku była Oppeln. Od XIII wieku Opole stanowiło własność książąt śląskich z dynastii Piastów. Pierwszy z nich Mieszko Plątonogi używał tytułu księcia raciborskiego, natomiast jego syn Kazimierz tytułował się jako książę opolski. W latach 1211-1217 Kazimierz lokował miasto na prawie flamandzkim. W roku 1327 Opole otrzymało prawo średzkie na mocy przywileju księcia. Wraz z dalszym rozwojem, Opole otrzymało prawo magdeburskie, które bardzo wzmacniało pozycję bogatego mieszczaństwa. Ostatnim księciem piastowskim na Śląsku był Jan II Dobry zmarły bezpotomnie w 1532 roku. Po jego śmierci Opole kilkakrotnie zmieniało właścicieli. Na krótko było własnością Hohenzollernów, w połowie XVII należało do Ludwiki Marii królowej Polski. W latach 1666-1740 stanowiło własność Habsburgów, a od 1740 roku było w granicach państwa pruskiego. Częsta zmiana panujących, a także toczące się wojny wpływały niekorzystnie na rozwój miasta. (wojny religijne, najazd "lisowczków", najazd szwedzki). Oprócz wojen miasto było nawiedzane prze epidemie i pożary. Do szczególnie groźnych należały pożary z lat 1615 i 1739. W połowie roku 1742 Opole weszło w skład państwa pruskiego. W 1816 Opole stało się siedzibą Rejencji, którą było do 1945 roku.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska, Opole 1998]
Dokumenty: nadanie i potwierdzenie przywilejów, transakcje kupna - sprzedaży, umowy, nadanie statutów, potwierdzenia spłat suplik, umowy, potwierdzenie fundacji, potwierdzenie prawego pochodzenia, otrzymanie suplik, fundacje, nobilitacja, uwolnienie z poddaństwa, potwierdzenie tytułów własności 1327-1806 (142 j.a.), księgi miejskie: 1552-1849 (236 j.a.), akta: dział ogólny 1724-1944 (1030 j.a.), policja 1604-1942 (954 j.a.), szkolnictwo 1746-1944 (136 j.a.), kultura i kościół 1404, 1653-1944 (198 j.a.), opieka społeczna 1752-1944 (79 j.a.), zdrowie 1649-1941 (197 j.a.), budownictwo 1737-1944 (468 j.a.), gospodarka miejska 1742-1944 (86 j.a.), zarząd przedsiębiorstwami 1834-1945 (61 j.a.), finanse 1696-1944 (311 j.a.), pomoce archiwalne 1905-1926 ( 21 j.a.), akta osobowe (831 j.a.), plany techniczne budynków 58 j.a., akta osobowe pracowników magistratu 109 j.a., przes.1798/2012: plan budowy nowej strzelnicy w Opolu b.d. (1 j.a.), plan sytuacyjny nieruchomości należących do bractwa kurkowego w Opolu b.d. (1 j.a.), rysunek techniczny chlewa 1937 (1 j.a.); nab. 8649/2016 materiały dotyczące miasta z okresu XIX-XX w. (193 j.a.); przes. 2450/2016: dokumentacja techniczna dotycząca budynku opolskiego ratusza, dokumentacja techniczna Biura Geodezji w Opolu 1889-1935 (107 j.a.), nab.9179/2017: wycinki prasowe dotyczące wykopalisk na Ostrówku i historii Górnego Śląska zmikrofilmowano jednostki archiwalne o syganturach 1-3193, zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 06.11.2009 (protokół nr 8/09)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Dokumenty 132 1322-1945 639
2 Księgi miejskie 237 1532-1869 31520
Allgemeineverwaltung [Dział ogólny] 1030 1724-1945 79799
4 Polizeiverwaltung [Policja] 954 1604-1945 48655
5 Szkolnictwo 136 1532-1945 0
6 Kultura, oświata, kościół 54 1750-1945 0
7 Ogród zoologiczny 2 1925-1937 0
8 Stowarzyszenia kulturalne 10 1839-1940 0
9 Kultura - Muzeum w Opolu 20 1847-1941 0
10 Kultura - Kościół katolicki 32 1729-1945 0
11 Kultura - Kościół ewangelicki 9 1809-1941 0
12 Kultura - synagoga żydowska 30 1743-1943 0
13 Opieka społeczna - fundusze rożnych kas dla biednych 9 1786-1871 0
14 Opieka społeczna - fundacje indywidualne 11 1801-1936 0
15 Opieka społeczna - sprawy biednych 4 1846-1934 0
16 Opieka społeczna - pomoc dla miejscowych biednych 14 1809-1883 0
17 Opieka społeczna - opieka nad wdowami i sierotami 14 1752-1944 0
18 Opieka społeczna - inwalidzi 4 1757-1875 0
19 Opieka społeczna - opieka nad byłymi wojskowymi i ich rodzinami 13 1770-1882 0
20 Opieka społeczna - pomoc dla pogorzelców i ofiar klęsk żywiołowych 10 1761-1939 0
21 Zdrowie - medycyna ogólna, lekarze, zielarze, komisje sanitarne 14 1746-1937 0
22 Zdrowie - miejskie kasy chorych 9 1670-1943 4
23 Zdrowie - położnictwo 8 1743-1912 0
24 Zdrowie - lecznictwo obcych osób spoza Opola 5 1837-1870 0
25 Zdrowie - choroby zakaźne 12 1770-1931 0
26 Zdrowie - samobjóstwa, morderstwa 10 1755-1937 0
27 Zdrowie - zakład psychiatryczny dla głuchoniemych, ocimniałych 12 1784-1923 0
28 Zdrowie - apteki, lekarstwa, trucizny 7 1649-1876 0
29 Zdrowie - szpitale 37 1809-1941 0
30 Zdrowie - Siostry Miłosierdzia, sport 6 1855-1943 0
31 Budownictwo - sprawy ogólne 48 1744-1944 0
32 Budownictwo - planowanie zabudowy miasta 60 1897-1945 0
33 Budownictwo - wysokościowe, nowe budownictwo 51 1768-1943 0
34 Budownictwo - budownictwo głębinowe 14 1737-1945 0
35 Budownictwo - ulice, place, drogi 134 1757-1945 0
36 Budownictwo - mosty, śluzy, regulacja rowów 66 1737-1941 0
37 Budownictwo - plany zabudowy, kataster pomiarowy 95 1814-1945 0
38 Gospodarka miejska - zarządzenia ogólne 1 1933-1937 0
39 Gospodarka miejska - oświetlenie ulic, utrzymanie ich w czystości 15 1803-1944 0
40 Gospodarka miejska - odwodnienie miasta, utrzymanie ścieków i kanałów odwadniających 9 1835-1945 0
41 Gospodarka miejska - cmentarz 7 1833-1940 0
42 Gospodarka miejska - rzeźnia miejska 3 1816-1884 0
43 Gospodarka miejska - zakład kąpielowy, pralnia miejska 7 1817-1892 0
44 Gospodarka miejska - ogrody, parki 3 1844-1936 0
45 Gospodarka miejska - kasy oszczędnościowe 4 1840-1932 0
46 Gospodarka miejska - rolnictwo, parcelacja gruntów, uprawy morwy 22 1742-1944 0
47 Gospodarka miejska - komunikacja konna, samochodowa, parkingi, turystyka 15 1810-1945 0
48 Betriebsverwaltung - administracja zakładów 63 1834-1945 0
49 Sprawy finansowe ogólnie 68 1774-1945 0
50 Statystyka 3 1934-1941 0
51 Budżet 63 1747-1945 0
52 Różne podatki i wpływy 12 1780-1937 0
53 Majątek i zadłużenie 29 1700-1944 177
54 Dzierżawy budynków 116 1756-1944 6323
55 Łowiectwo 7 1790-1866 0
56 Opodatkowanie na rzecz utrzymania ulic 18 1888-1943 0
57 Fundacje 62 1696-1922 3468
58 Podatki 107 1743-1941 10197
59 Dotacje instancji wższych 4 1829-1941 234
60 Inwentarze niemieckie 20 1900-1951 1104
61 Akta osobowe 822 1772-1945 9852
63 Dokumenty - dopływ 9 1459-1800 0
65 Mapy 58 1865-1945 0
66 Dokumentacja techniczna - wyłączone z zespołu: Mapy i plany miasta Brzegu 28 1900-1945 0
66.1 Opolski ratusz 58 1930-1939 0
66.2 Vermessungsamt Oppeln 21 1900-1945 0
67 Do wyłączenia z zesp. 2634 3 1900-1945 0
68 Dokumentacja fotograficzna 26 1900-1945 0
69 korekta ewidencji 53 1651-1945 0
70 Kategoria B 18 1808-1944 0
71 zakup 2015 1 1890-1910 4
72 Przeniesione z zespołu nr 143 Szpital św. Aleksego w Opolu 0 0
73 Dopływ z 2017 r. 2 1930-1938 0
74 Spis mieszkańców 5 1500-1799 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Allgemeineverwaltung [Dział ogólny]
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
45/22/0/3/371 Verfügung der Reichsgrafen Carl Heinrich v[on] Sobeck Freih[err] v[on] Rauthen, Erbherr der Herrschaften Schloss Ratibor u[nd] Koschentin w.2/9 1824 [1724] betr[effend] den Schriftwerkehr pp. für die Ortschaften Oppeln u[nd] Ratibor. 1724 25
45/22/0/3/372 A[cta] G[eneralia] der Magistrats zu Breslau von Deserteurs deren Aufgreifung und Fangegeld den entwichenen Cantonisten und Stadt Kindern, den über die gesetzlichen Jahre auf der Wanderschaft bleibenden Gesellen und Ausmittelung, Einziehung und Confiscation derselben Vermögen 1742-1802 156
45/22/0/3/373 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend Zurückberufung der im Auslande sich aufhaltenden schlesischen Unterthanen. 1743-1756 33
45/22/0/3/374 Acta und koenigl[iche] Verordnungen den Hohen und Niedren Adel in Schlesien betreffende [...] 1744-1755 41
45/22/0/3/375 Acta von Publicirten Standes - Erhöhungen 1787 24
45/22/0/3/376 Acta Miscellanea des Magistrats zu Oppeln [- powódź i wyrządzone przez nią szkody, wywóz towarów poza Śląsk, sprzedaż zboża do browarów, spedycja kamienia wapiennego, egzekwowanie niezapłaconych danin, itp.] 1804-1813 104
45/22/0/3/377 Acta betreffend verschiedene Verordnungen der Königl[ichen] Bresl[auischen] Kriegs und Domainen Cammer 1798-1809 52
45/22/0/3/378 [Edykty i związana z nimi korespondencja dotycząca zwolnienia z pańszczyzny] 1809 13
45/22/0/3/379 Acta Generalia. Von Orden und Ehren Zeichen so wie das unbefugte Tragen derselben betreffend Vol. I [...] 1813-1820 15
45/22/0/3/380 Instruction für die Verwaltung des Cassen- und Rechnungs-Wesens in den Städten der Oppelnschen Regierungs-Bezirks. XX w. 27
45/22/0/3/381 Acta die neue ständische Einrichtung für das Herzogthum Schlesien betreffend Vol. I 1825-1827 46
45/22/0/3/382 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die bei der preussischen National - Versammlung in Berlin angebrachten Petitionen und Anträge. 1848-1852 174
45/22/0/3/383 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Bildung des Sicherheits - Ausschusses [...] 1848 24
45/22/0/3/384 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Gemeinde - Ordnung und die Kreis-, Bezirks- und Provinzial - Ordnung. 1849-1851 243
45/22/0/3/385 Akta Commissions Comtoirs betref[fend] 1809-1810 7
45/22/0/3/386 Acta des Magistrats Oppeln wegen der von S[einer] Königl[ichen] Majestät von Preussen ausgeschriebenen Anlaihe von 1 500 000 [Reichsthaler] 1809-1851 143
45/22/0/3/387 Acta den Landes - Trauer und Erb - Landes Huldigung 1784-1840 104
45/22/0/3/388 Acta Cameralia. Die Allerhöchst verordneten sowohl General-, als Special-Landes-Visitationes betreffend. Vol. II 1772-1787 175
45/22/0/3/389 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Huldigung S[einer] Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm IV. beim Antritt der Regierung 1840-1842 55
45/22/0/3/390 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend Regierungs - Antritt Geburtstags Feier u[nd] Landestrauer S[einer] Majestät der Könige 1841-1887 339
45/22/0/3/391 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend: 1.Die Vorbereitungen zum feierlichen Empfange Seiner Majästet des Königs am 21-ten September 1846. 2. Den Aufenthalt S[einer] Majästet über Nacht vom 30 ten September zum 1 ten October 1846 bei der Weiterreise über Gleiwitz, Neudek, Tarnowitz nach Ratibor und 3. Die Durchreise am 3 ten October 1846 von Ratibor nach Erdmannsdorf. 1846-1853 137
45/22/0/3/392 Die Vorbereitungen zu feierlichem Empfange S[einer] Majestät des Königs am 18-ten Mai 1853 und die bei der Durchreise S[einer] Majestät nach Königshütte [Chorzów] am 29 August 1853 1853-1854 22
45/22/0/3/393 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Feier der silbernen Hochzeit S[einer] Königl[ichen] Hoheit des Prinzen von Preussen 1854 26
45/22/0/3/394 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Aufbringung der Geldmittel zur Beschaffung eines Kanonenboots, als Geschenk für S[eine] Majestät den König 1861-1862 81
45/22/0/3/395 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die allgemeine Beleuchtung der Stadt am Tage der feierlichen Krönnung Ihrer Majestäten des Königs und der Königin am 18 Oktober 1861 1861-1862 22
45/22/0/3/396 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Jubelfeier der vor 50 Jahren stattgehabten Erhebung von 1813 1863 58
45/22/0/3/397 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Sedanfeier 1872-1894 288
45/22/0/3/398 Den Besuch S[einer] Majestät im Jahre 1876 1876 21
45/22/0/3/399 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend das am 26-ten July 1844 früh Morgens auf die Allerhöchste Person S[einer] Majestät des Königs verübte Attentat 1844-1878 23
45/22/0/3/400 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Feier der goldenen Hochzeit unseres Erlauchten Kaiserpaares am 11 Juni 1879 1879 32
45/22/0/3/401 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Feierlichkeit der silbernen Hochzeit des Kronprinzlichen Paares 1883, 1887 - 1888 11
45/22/0/3/402 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend das 25 jähr[ige] Regierungs - Jubiläum S[einer] Majestät des Kaisers und resp. 80 jähr[ige] Dienstjubiläum S[einer] Maj[estät] 1886-1887 21
45/22/0/3/403 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend Regierungsantritt S[einer] Majestät Kaiser Friedrich 1888 8
45/22/0/3/404 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend Bismark - Feier pp. 1895-1899 58
45/22/0/3/405 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend 25 jährige Jubelfeier der Errichtung des deutschen Reiches. 1896 48
45/22/0/3/406 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Centenarfeier Vol. I 1897 126
45/22/0/3/407 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend Abhaltung eines deutschen National Festes 1898 33
45/22/0/3/408 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend das 200 Jährige bestehen des Königreichs Preussen. 1900-1901 116
45/22/0/3/409 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend Sammlung zu einer Spende anlässlich der silbernen Hochzeit Ihrer Majestäten zur freien Verfügung denselben Vol. I 1903 10
45/22/0/3/410 Verfassungsfeiern vom Juli 1929 bis [1932] 1929-1932 200
45/22/0/3/411 Acten von Ausmittelung der Quartiere zur Unterbringung des nach Oppeln bestimmten Regierungs Personals Vol. I 1815-1828 153
45/22/0/3/412 Acten des Magistrats zu Oppeln betreffend die aus dem hiesiegen rathhäuslichen Archiv geforderten Nachrichten über die Grenzen zwischen Preussen und Pohlen. Vol. I 1816-1817 18
45/22/0/3/413 Acta generalia des Magistrats zu Oppeln betreffend alle höhere Ortserlassenen Verordnungen in Rücksicht der Fremden - Polizei, der Aufsicht über revolutionair gesinnte Personen, Verfolgung von verdächtigen Ausländern, und aller derjenigen Verfügungen welche die pohlnischen Insurection betreffen. 1830-1834 124
45/22/0/3/414 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend das Verfahren gegen die russischen und polnischen Ueberläufer 1837-1844 98
45/22/0/3/415 Acta betreffend die in hiesiger Stadt sich aufhaltenden polnischen Flüchtlinge und Ueberläufer. 1851 7
45/22/0/3/416 Acten betreffend den wegen politischen Vergehen zu Dresden verhaftet gewesen und zur Auslieferung an das russische Gouvernement am 14-ten Oktober 1835 zum weitern Transport hier krank abgelieferten Corvin von Kochanowsky 1835-1838 62
45/22/0/3/417 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Berichte über hier stattgefundenen ausserordentliche Begebenheiten und Unglücks - Fälle an den Oberpräsidenten u[nd] Landrath so wie wegen den Konflikten zwischen Militair und Zivil an den Minister des Innern. 1858-1881 126
45/22/0/3/418 [Sprawozdania prasowe Rejencji Opolskiej do króla w sprawach polskich] 1904 18
45/22/0/3/419 [Kampania prasowa przeciwko postanowieniom traktatu wersalskiego z okazji 10-tej rocznicy jego wejścia w życie i inne] 1929 69
45/22/0/3/420 Besuch des Provinzial - Ausschusses 1929-1931 25
45/22/0/3/421 [Dochodzenie w sprawie antypaństwowych wypowiedzi technika mierniczego Romana Barona oraz pracownika miejskiego Kotzyby] 1933-1934 13
45/22/0/3/422 [Akta dotyczące organizacji urzędów, między innymi sądu apelacyjnego i prezydium policji.] 1933 24
45/22/0/3/423 [Izba Przemysłowo - Handlowa, Rzemieślnicza i Rolnicza w Opolu - materiały] 1933 31
45/22/0/3/424 Arbeiter - Räte 1918-1920 39
45/22/0/3/425 [Warunki przyjęcia w szeregi "Kraft Durch Freude" jako oddziału "Deutsche Arbeits Front"] 1936-1937 49
45/22/0/3/426 [Powinności z tytułu posiadłości przylegającej do drogi jakie winien miastu Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Opolu] 1935-1944 22
45/22/0/3/427 Akta das Statut von der Stadt Oppeln betreffend. 1809-1834 25
45/22/0/3/428 Acta betreffend Aufträge von hohen Behörden an den Magistrats Dirigenten 1843 - 82. 1843-1882 71
45/22/0/3/429 Geheim Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend Verleihung des Präsentationsrechts für das Herrenhaus an die Stadt Oppeln 1894-1917 41
45/22/0/3/430 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Begrüssung des neu ernannten Regierungs Präsidenten Dr. Viebahn durch die Mitglieder des Magistrats und der Stadtverordenten Versammlung 1856-1881 17
45/22/0/3/431 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Anbringung einer Tafel im Rathhaus zum Aufschluss über Gründung der Stadt pp. Vol. I 1893 9
45/22/0/3/432 [Akta dotyczące wydania historii miasta Opola ("Geschichte der Stadt Oppeln") przez nauczyciela gimnazjum Franciszka Idzikowskiego oraz sprzedaży jego książki - korespondencja.] 1859-1932 205
45/22/0/3/433 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend den Verwaltungsbericht 1895/6. Vol. I 1895-1897 232
45/22/0/3/434 Acta Specialia des Magistrats zu Oppeln betreffend den Verwaltungsbericht von 1892 u[nd] 1893 1892-1894 230
45/22/0/3/435 Bericht des Magistrats der Stadt Oppeln über die Verwaltung und den Stand der Gemeinde - Angelegenheiten für das Statsjahr 1893/94 1893-1906 168
45/22/0/3/436 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend Verwaltungsbericht Oppeln pro 1899 bis 1902 Vol. I 1899-1902 265
45/22/0/3/437 [Sprawozdania Zarządu Miejskiego za lata 1923 - 1931] 1923-1934 73
45/22/0/3/438 [Sprawy związane z Zarządem Miejskim 1923 - 32] 1923-1932 144
45/22/0/3/439 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend Nachweisung der bei der Commune angestellten Beamten pp. 1891-1900 17
45/22/0/3/440 [Spis radnych i innych urzędników, oraz sprawy z nimi związane] 1928-1930 16
45/22/0/3/441 [Częściowe wykazy urzędników i innych osób zatrudnionych w Rejencji Opolskiej i Zarządzie Miejskim] 1934-1935 25
45/22/0/3/442 Sonderberichte 1. Oberstudiendirektor Grond. Das höhere Schulwesen. 2. Rektor Talar. Feuerlösch -und Rettungsverein. 3. Major a[usser] D[ienst] Reymann. Die alten Soldaten und ihre Vereine. 4. Studienrat Moltke. Turnen und Sport. 5. Stadtarchivar Steinert. Unser ehemalige Schlosspark. 6.Direktor Müller. Besondere Gedenktage. 1933 69
45/22/0/3/443 Rundschreiben verschiedener Art B[an]d II 1938-1942 311
45/22/0/3/444 Kriegswirtschaft 1940-1944 115
45/22/0/3/445 Erlasse, Verfügungen usw. [und so weiter] 1941-1944 306
45/22/0/3/446 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die abzuhaltenden Städtetage 1861-1865, 1882 177
45/22/0/3/447 Acta des Magistrats zu Oppeln von der Einfürung der neuen Städte - Ordnung von 19-ten November 1808. Von der Wahl der Stadtverordneten und des neuen Magistrats 1809. 1809 169
45/22/0/3/448 Die städtischen Statuts, Geschäfts - Reglements und dessen Deputationen 1809 45
45/22/0/3/449 Acta des Magistrats zu Oppeln die, wegen Einfürung der neuen Städte Ordnung ausgeschiedenen Magistratualen betreffend Vol. II [...] 1809-1837 133
45/22/0/3/450 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Einführung der Städte - Ordnung vom 30-ten Mai 1853 und Aufnahme der Liste der Stimmfähiger Bürger 1853-1873 175
45/22/0/3/451 Acta des Magistrats zu Oppeln. Die Haltung: 1. der Gesetz - Sammlung und 2. des Amts - Blattes betreffend. 1810-1816 106
45/22/0/3/452 Stadt - Blatt von Oppeln für das Jahr 1828 von No 1 bis [68] 1828-1869 175
45/22/0/3/453 Akten des Magistrats zu Oppeln betreffend die neue besoldete Stadtrat - Stelle u[nd] Abänderung des Ortsstatuts über die Zahl der Magistrats - Mitglieder 1908 34
45/22/0/3/454 Besoldung Lt. Etat 1936 1936 30
45/22/0/3/455 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die in der schlesischen Chronik Nr 5 pro 1843 enthaltene Schmähschrift auf die hiesige Bürgerschaft 1843 78
45/22/0/3/456 Chronik der Stadt Oppeln für die Zeit vom 1 April 1923 bis 31 März 1932 1923-1932 18
45/22/0/3/457 Denkschrift für die Stadt Oppeln beim Eintritt in das Jahr 1900 1899-1905 26
45/22/0/3/458 [Historia miasta Opola - korespondencja] 1896-1939 14
45/22/0/3/459 [Artykuły prasowe i korespondencja - różne] 1927-1932 33
45/22/0/3/460 [Wycinki prasowe i korespondencja - różne] 1930-1935 19
45/22/0/3/461 [Korespondencja na temat wycinków z prasy dot. Opola i Śląska Opolskiego wraz z wycinkami] 1934-1937 73
45/22/0/3/462 [Wycinki prasowe - różne] 1944 330
45/22/0/3/463 Acte der Einsendung von denen in der Stadt Oppeln befindlichen Adelichen Familien und Vasallen. 1799-1810 37
45/22/0/3/464 [Sprawy heraldyki, w szczególności dotyczące herbu miasta Opola] 1868-1870, 1928 - 1931 12
45/22/0/3/465 Acta des Magistrats zu Oppeln ueber die Frage ob die ehemalige Minoritten Innsel Polko zum Lande oder zum städtischen Verbande gehören? 1813. 1813 49
45/22/0/3/466 Schloss Pascheken - Commune Oppelner Kreises Vol. I 1824-1832 282
45/22/0/3/467 Acta der Gemeinde zu Wilhelmsthal [Bolko] betreffend Gemeinde Angelegenheiten Vol. IV 1825-1865 208
45/22/0/3/468 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Einschulung der Landgemeinde Wilhelmsthal [Bolko] nach Oppeln 1857-1859 25
45/22/0/3/469 Acta des Magistrats zu Oppeln betreffend die Abtrennung der Gemeinde Wilhelmsthal [Bolko] von dem Standesamtbezirk Oppeln 1887-1889 16
45/22/0/3/470 Acta Specialia des Amtsbezirks Wilhelmsthal [Bolko] Oppelner Kreises betreffend die Vereinigung der Gemeinde Wilhelmsthal mit der Stadt Oppeln 1889-1890 46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

5078

4794

0

56.59

50.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -