Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Fabryka Maszyn i Urządzeń "Agromet-Pionier" w Strzelcach Opolskich

Archiwum Państwowe w Opolu
- brak danych - 1945-2003
- brak danych - 1945 - 2003
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł ciężki polski
16 No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Od 1895 do 1945 roku istniała w Strzelcach Opolskich fabryka Gebrüder Prankel Eisengiesseri u. Maschinenfabrik Landmaschinen-Grosshandlung Erasatzteile- Lager. Od 17.04 do 20.05.1945 Pełnomocnik dla Spraw Przemysłowych inż. Stanisław Richter przejmował fabrykę z rąk radzieckich . Fabrykę upaństwowiono na podstawie art. 2 ustawy z dnia 3.01.1946 roku , i w dniu 18.01.1946 roku została przejęta przez Łódzkie Zjednoczenie Maszyn Rolniczych . Na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15.09.1948 roku utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Fabryka Sprzętu Rolniczego „Pionier” . Zarządzeniem Nr 4/Org/73 z dnia 07.03.1973 Ministra Przemysłu Maszynowego wprowadzono w Fabryce Sprzętu Rolniczego „Pionier” następujące zmiany:
- powołano przedsiębiorstwo państwowe typu kombinat przemysłowy pod nazwą Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet”, (powstało ono przez połączenie Fabryki Sprzętu Rolniczego „Pionier” w Strzelcach Opolskich, Fabryki Siewników „Brzeg” w Brzegu oraz poprzez przejęcie Brzeskiej Fabryki Obrabiarek w Brzegu i utworzenie Samodzielnego Oddziału Inwestycyjnego ).
Trzy lata później Zarządzenie Nr 35/Org/76 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 18.03.1976 roku przekształciło dotychczasowy Zakład Maszyn do Zbioru Ziemniaków w Strzelcach Opolskich wchodzący w skład kombinatu przemysłowego pod nazwą „Agromet” Fabryka Maszyn Rolniczych w przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Agromet” Fabryka Maszyn Rolniczych w Strzelcach Opolskich. Nowopowstałe przedsiębiorstwo przejęło należności i zobowiązania kombinatu przemysłowego „Agromet” Fabryka Maszyn Rolniczych w Strzelcach Opolskich. Jednocześnie Naczelny Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Rolniczych „Agromet” dokonał podziału zadań oraz środków i funduszy, wytworzonych na szczeblu kombinatu dla wydzielonych z tego kombinatu przedsiębiorstw: „Agromet” Fabryki Maszyn Rolniczych w Strzelcach Opolskich, „Agromet” Fabryki Maszyn Rolniczych w Brzegu .
29.10.1991 roku uchwałą zebrania delegatów zmieniono nazwę przedsiębiorstwa, jego statut i statut samorządu załogi, od tego momentu przedsiębiorstwo nosiło nazwę Fabryka Maszyn i Urządzeń „Agromet-Pionier” w Strzelcach Opolskich. Na podstawie ustawy z dnia 8.08.1996 „o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej” z dniem 01.10.1996 roku Wojewoda Opolski przejął uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego przedsiębiorstwa . Rok później (04.08.1997) Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów rekomendował Radzie Ministrów wyrażenie zgody na prywatyzację bezpośrednią w drodze wniesienia do spółki Fabryki Maszyn i Urządzeń „Agromet-Pionier” w Strzelcach Opolskich . 19.08.1997 roku Rada Ministrów wyraziła zgodę na prywatyzację bezpośrednią . W 2003 roku z rejestru przedsiębiorstw państwowych została wykreślona Fabryka Maszyn i Urządzeń „Agromet – Pionier” w Strzelcach Opolskich w związku z ukończeniem postępowania upadłościowego .
Organy kolegialne 83 j.a.(1945-1999)
Konferencja Samorządu Robotniczego, akta Rady Robotniczej i Rady Pracowniczej, akta Rady Zakładowej i Rady Oddziałowej 57 j.a. (1946-1999)
Akta komisji działających w zakładzie, zebrania delegatów, protokoły narad i odpraw kierowników, zebrania załogi 15 j.a. (1948-1999)
Konferencje organizowane przez przedsiębiorstwo, udział w obcych konferencjach, sprawozdania z podróży służbowych na targi, uchwały narad produkcyjnych i wykonanie uchwał 11j.a. (1945-1998)
Organizacja 92 j.a.(1945-1999)
Zasady organizacji, statut, dokumenty prawne, akta Centrali Handlu Zagranicznego „Agromet-Motoimport”, schematy organizacyjne 14 j.a. (1945-1996)
Regulaminy organizacyjne, dokumenty rejestracyjne jednostki, regulamin ochrony przeciwpożarowej, konkurs na dyrektora 12 j.a. (1953-1999)
Zarządzenia dyrektora, pisma okólne dyrektora, polecenia służbowe 45 j.a. (1947-1999)
Instrukcje notatki służbowe , restrukturyzacja zakładu, prace naukowo-badawcze 19 j.a. (1952-1999)
Protokoły zebrania koła zakładowego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, protokoły zebrań Klubu Sportowego „Stal” 2 j.a. (1949-1954)
Planowanie 157 j.a. (1948-1999)
Wskaźniki i wytyczne, plany perspektywiczne, plany 6-letnie, 5-letnie, 3-letnie, plany działalności, plany akcji socjalnych, Narodowy Plan Gospodarczy 21 j.a. (1950-1989)
Plany techniczno-przemysłowe, plany techniczno przemysłowo-finansowe, plany techniczno-ekonomiczne, korekty planów techniczno-ekonomicznych, projekt planu produkcji 64 j.a. (1949-1990)
Plany finansowe, korekta planów finansowych, plany produkcji, plany inwestycyjne 42 j.a. (1948-1999)
Plany zaopatrzenia, kapitalnych remontów, kooperacji i dostaw, plany postępu technicznego, plany prac rozwojowych i wdrożeniowych, plany zużycia materiałów i przewozów towarowych plany wykorzystania maszyn 15 j.a. (1950-1999)
Plany poprawy organizacji techniki i technologii, plany poprawy organizacji, plany zatrudnienia i płac, plany etatyzacji, plan BHP, plany operatywne 17 j.a. (1953-1973)
Statystyka i sprawozdawczość 306 j.a. (1945-2000)
Zestawienia zbiorcze, zestawienia, sprawozdania z wykonania plany 6-letniego, sprawozdania i meldunki z działalności 35 j.a. (1945-1999)
Sprawozdania o stanie przygotowań do prywatyzacji, sprawozdania z produkcji, zamierzeń i planów organizacyjno-technicznych sprawozdania inwestycyjne 98 j.a. (1947-1999)
Sprawozdania z z zatrudnienia i funduszu płac, ze stanu i ruchu zatrudnionych, wypłat z funduszu płac, o strukturze wynagrodzeń,, sprawozdania z wykształcenia, sprawozdania dotyczące pracowników według urlopu, badanie popytu i kosztów na pracę, z poziomu mechanizacji i automatyzacji stanowisk pracy, sprawozdania o zasobach mieszkaniowych, z BHP, sprawozdania z inspekcji i kontroli 44 j.a. (1947-2000)
Sprawozdania z działalności naukowej i badawczo rozwojowej, o wynalazczości i innowacjach, z transportu kolejowego i samochodowego, o ochronie środowiska, z wykorzystania energii, z zużycia paliw i olejów, o obiektach noclegowych 11 j.a. (1947-2000)
Sprawozdania finansowe, badania sprawozdań finansowych, bilanse 75 j.a. (1945-2000)
Analizy działalności przedsiębiorstwa, analizy ekonomiczne, analizy norm pracy, analizy zdolności produkcyjnych, analizy obciążenia stanowisk pracy, analizy kosztów, informacje 43 j.a. (1947-1998)
Normalizacja 5 j.a. (1948-1966)
Normy pracy, zestawienia zbiorcze norm zużycia materiałów
Współdziałanie 12 j.a. (1954-1998)
Współdziałanie z organami rad narodowych, z instytucjami krajowym, opinie
Kontrole 39 j.a. (1949-1999)
Kontrole zewnętrzne, zalecenia pokontrolne, decyzje dotyczące ochrony środowiska Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego, badania i decyzje Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska
Kadry 16 j.a. (1949-1997)
Umowy Zbiorowe, regulaminy pracy, zakładowy system wynagradzania, wykazy, karty pracownicze kadry kierowniczej
Ochrona Pracy 1 j.a. (1949-1954)
Karty wypadków przy pracy
Szkolenie pracowników 1j.a. (1952-1955)
Sprawozdania ze szkoleń wewnątrzzakładowych
Postępowe metody pracy 5 j.a. (1946-1981)
Współzawodnictwo pracy, Młodzieżowy „Wyścig Pracy”, klub techniki
Środki rzeczowe 7 j.a. (1946-1997)
Wykazy nieruchomości, protokoły odbioru wykonanej roboty inwestycyjnej, modernizacja odlewni
Ochrona zakładu pracy 4 j.a. (1947-1996)
Doniesienia o kradzieżach i niszczeniu mienia, raporty z działalności Straży Przemysłowej, opinia o zakładowej Straży Pożarnej
Ksiegowość-finanse 1 j.a. (1947-1952)
Plan kont
Rachuba kosztów 9 j.a. (153-1999)
Kalkulacje, rejestry kosztów, cenniki
Pomiary i badania 24 j.a. (1949-1999)
wykonanie pomiarów, wyniki badań, wykazy, analizy, ewidencja zanieczyszczeń
Eksport i Sprzedaż 5 j.a. (1952-1996)
Umowy, wykazy niewykonanych zleceń
Dokumentacja konstrukcyjna 10 j.a. (1949-1995)
Dokumentacja maszyn, protokoły próbnego zbioru buraków i ziemniaków, protokoły odbioru części zamiennych maszyn, informacje
Jakość wyrobów 3 j.a. (1951-1997)
Akta dotyczące znaku jakości i znaku bezpieczeństwa, reklamacje
Dokumentacja techniczna – 64 j.a. 1,21 mb (1974-1999)
Dokumentacja techniczna produkowanych maszyn
Materiały ulotne – 3 j.a. 0,03 mb(1953-1968)
Gazetka zakładowa "Błyskawica",
Biuletyn okolicznościowy- XX lecie istnienia Fabryki Sprzętu Rolniczego "Pionier" Strzelce Opolskie 1948-1968,
Biuletyn Klubu Techniki i Racjonalizacji przy Fabryce Sprzętu Rolniczego "Pionier" Strzelce Opolskie 1948-1968
Zmiany w stanie zespołu na podstawie decyzji Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji z dnia 16.12.2008 r. (protokół KM nr 2/2009 z dnia 19.03.2009 r.).
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 67 0
2 Organy kolegialne 0 0
2.1 Konferencje Samorządu Robotniczego 3 1960-1981 0
2.2 Konferencje Samorządu Robotniczego - prezydium 2 1960-1981 0
2.3 Konferencje Samorządu Robotniczego- uchwały 3 1960-1981 0
2.4 Zebrania Delegatów Samorządu Robotniczego 2 1983-1999 0
2.5 Rada Robotnicza- posiedzenia 1 1960-1966 0
2.6 Rada Robotnicza - plenum 2 1960-1975 0
2.7 Rada Robotnicza - prezydium 3 1960-1974 0
2.8 Komisja ds. Społecznych Przeglądów Gospodarki Materiałowej 1 1969-1972 0
2.9 Komisja ds. Społecznych Przeglądów Warunków Pracy 1 1965-1965 0
2.10 Komisja Inwentaryzacyjna 1 1969-1969 0
2.11 Komisja Kontroli Realizacji Postępu Technicznego 1 1962-1962 0
2.12 Komisja Oceny Przygotowania Zakładu do Wykonania Zadań 1 1966-1966 0
2.13 Komisja Pożarowo-Techniczna 1 1969-1969 0
2.14 Komisja Problemowa 1 1961-1964 0
2.15 Rada Pracownicza-posiedzenia 3 1982-1998 0
2.16 Rada Pracownicza - plenum 1 1954-1983 0
2.17 Rada Pracownicza - prezydium 1 1982-1984 0
2.18 Uchwały Rady Pracowniczej 5 1982-1999 0
2.19 Wnioski składane do Rady Pracowniczej 1 1997-1999 0
2.20 Samorząd Robotniczy - prezydium 0 0
2.21 Komisja ds. Analizy produkcji 1 1981-1981 0
2.22 Komisja ds. Warunków Pracy i Socjalno-Bytowych 1 1979-1980 0
2.23 Komisja ds. Ekonomicznych 1 1981-1981 0
2.24 Komisja Wyborcza 1 1982-1982 0
2.25 Rada Zakładowa - posiedzenia 9 1946-1954 0
2.26 Rada Zakładowa i Rada Oddziałowa - posiedzenia 2 1955-1956 0
2.27 Rada Zakładowa - plenum 1 1957-1958 0
2.28 Rada Zakładowa - prezydium 1 1957-1958 0
2.29 Komisja Ochrony Pracy 1 1957-1957 0
2.30 Komisja Socjalno-Ubezpieczeniowa 1 1957-1957 0
2.31 Rada Zakładowa- sprawy socjalne 1 1957-1958 0
2.32 Sprawozdania Rady Zakładowej 5 1952-1957 0
2.33 Komisja do sprzedaży inwentarza żywego 1 1949-1949 0
2.34 Komisja ds. zagospodarowania zbędnych środków trwałych 1 1983-1983 0
2.35 Zakładowa Komisja Odznaki "Agromet" FMR 1 1981-1981 0
2.36 Komisja Weryfikacyjna 1 1977-1977 0
2.37 Protokoły narad i odpraw kierowników 2 1953-1999 0
2.38 Protokoły narad aktywu 2 1954-1955 0
2.39 Protokoły narad roboczych 1 1953-1953 0
2.40 Protokoły zebrań załogi 4 1948-1956 0
2.41 Konferencje organizowane przez przedsiębiorstwo 4 1945-1955 0
2.42 Udział w obcych konferencjach 3 1949-1965 0
2.43 Targi i wystawy zagraniczne 2 1994-1998 0
2.44 Uchwały narad produkcyjnych 1 1954-1954 0
2.45 Wykonanie uchwał 1 1953-1953 0
3 Organizacja 0 0
3.1 Ogólne przepisy prawne - zasady organizacji 1 1989-1991 0
3.2 Statuty 1 1994-1994 0
3.3 Dokumentacja prawna 4 1945-1996 0
3.4 Centrala Handlu Zagranicznego "Agromet-Motoimport" Spółka z o.o. 4 1982-1998 0
3.5 Schematy organizacyjne 4 1950-1982 0
3.6 Regulaminy organizacyjne 3 1964-1972 0
3.7 Rejestracja jednostki 4 1953-1999 0
3.8 Akty notarialne 1 1974-1977 0
3.9 REGON 1 1992-1994 0
3.10 Znak towarowy 1 1994-1999 0
3.11 Organizacja toku pracy - regulaminy 1 1979-1979 0
3.12 Protokoły zmian na stanowiskach pracy- konkurs na dyrektora 1 1996-1996 0
3.13 Zarządzenia dyrektora 23 1947-1999 0
3.14 Zarządzenia Zarządcy Komisarycznego 1 1993-1997 0
3.15 Pisma okólne dyrektora 11 1957-1999 0
3.16 Polecenia służbowe dyrektora 8 1960-1999 0
3.17 Zarządzenia wewnętrzne 2 1948-1956 0
3.18 Instrukcje 9 1945-1997 0
3.19 Notatki służbowe 1 1958-1970 0
3.20 Restrukturyzacja zakładu - Zespół ds. restrukturyzacji i prywatyzacji 2 1993-1999 0
3.21 Restrukturyzacja zakładu - opinie Zwiazków Zawodowych 1 1994-1999 0
3.22 Restrukturyzacja zakładu - projekty i plany 4 1993-1998 0
3.23 Restrukturyzacja zakładu - informacje 1 1993-1998 0
3.24 Prace naukowo-badawcze 1 1997-1997 0
3.25 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1 1949-1949 0
3.26 Klub Sportowy "Stal" 1 1954-1954 0
4 Planowanie 0 0
4.1 Wytyczne i wskaźniki do planów 5-letnich 3 1961-1970 0
4.2 Wytyczne i wskaźniki do planów techniczno-ekonomicznych 4 1954-1966 0
4.3 Plany perspektywiczne 1 1989-1989 0
4.4 Plan 6-letni 1 1951-1951 0
4.5 Plany 5-letnie 6 1955-1980 0
4.6 Plany 3-letnie 1 1982-1985 0
4.7 Plany działalności 2 1953-1973 0
4.8 Plan akcji socjalnych 1 1950-1951 0
4.9 Narodowy Plan Gospodarczy 2 1956-1957 0
4.10 Plany techniczno-przemysłowe 4 1949-1953 0
4.11 Plany techniczno-finansowo-przemysłowe 10 1950-1963 0
4.12 Plany techniczno-ekonomiczne 44 1953-1990 0
4.13 Korekta planów techniczno-ekonomicznych 5 1962-1970 0
4.14 Plany finansowe 10 1950-1975 0
4.15 Korekta planów finansowych 5 1974-1978 0
4.16 Plany rzeczowo-finansowe 1 1952-1953 0
4.17 Plany ekonomiczne 1 1960-1960 0
4.18 Plany techniczne 1 1955-1955 0
4.19 Plany produkcji 8 1952-1999 0
4.20 Plany realizacji produkcji 12 1948-1985 0
4.21 Plany inwestycyjne 0 0
4.22 Plany realizacji inwestycji 2 1953-1960 0
4.23 Plany rozruchu/wykonania inwestycji 2 1950-1976 0
4.24 Plany podziału robót inwestycyjnych 1 1949-1949 0
4.25 Plany zaopatrzenia 2 1950-1953 0
4.26 Plany kapitalnych remontów 1 1952-1955 0
4.27 Plany kooperacji i dostaw 4 1953-1956 0
4.28 Plany postępu technicznego 3 1964-1966 0
4.29 Plany prac rozwojowych i wdrożeniowych 1 1998-1999 0
4.30 Plany zużycia materiałow 1 1949-1949 0
4.31 Plany przewozów towarowych 1 1954-1954 0
4.32 Plany nakładów na maszyny 1 1956-1956 0
4.33 Plany wykorzystania obrabiarek produkcyjnych 1 1977-1986 0
4.34 Plany poprawy organizacji techniki i technologii 5 1961-1967 0
4.35 Plany poprawy organizacji pracy 2 1961-1962 0
4.36 Plany zatrudnienia i płac 6 1953-1964 0
4.37 Plany etatyzacji 1 1957-1958 0
4.38 Plany dotyczące BHP 2 1952-1953 0
4.39 Plany operatywne 1 1973-1973 0
5 Statystyka i sprawozdawczość 0 0
5.1 Zestawienia zbiorcze 5 1949-1955 0
5.2 Zestawienia 6 1948-1999 0
5.3 Sprawozdania z wykonania planu 6-letniego 1 1955-1955 0
5.4 Sprawozdania z działalności 16 1945-1987 0
5.5 Sprawozdania z działalności gospodarczej 0 0
5.6 Sprawozdania z działalności Kadr 2 1946-1954 0
5.7 Sprawozdania z działalności wydziału finansowego 1 1951-1951 0
5.8 Sprawozdania z działalności komisji 1 1953-1953 0
5.9 Sprawozdania z działalności odlewni 2 1947-1956 0
5.10 Meldunki z działalności 1 1994-1999 0
5.11 Sprawozdania z planów organizacyjno-technicznych 1 1951-1952 0
5.12 Sprawozdania ze wskaźników 5 1954-1992 0
5.13 Sprawozdania o stanie przygotowań do prywatyzacji 1 1994-1998 0
5.14 Sprawozdania z produkcji 44 1947-1999 0
5.15 Sprawozdania z mechanizacji 0 0
5.16 Sprawozdania z ruchu wyrobów gotowych 1 1975-1975 0
5.17 Sprawozdania ze zbytu 5 1951-1954 0
5.18 Sprawozdania z wykonania planu zaopatrzenia materiałowego 2 1954-1957 0
5.19 Sprawozdania z zakupów i cen 4 1952-1971 0
5.20 Sprawozdania z wykonania planu dostaw 3 1948-1999 0
5.21 Sprawozdania z wykonania planu przewozów 3 1960-1977 0
5.22 Sprawozdania z transportu kolejowego i samochodowego 6 1953-1956 0
5.23 Sprawozdania z przychodów 1 1998-1999 0
5.24 Sprawozdania z braków 1 1954-1954 0
5.25 Sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego 7 1948-1956 0
5.26 Sprawozdania z dostaw inwestycyjnych 1 1954-1955 0
5.27 Raporty inwestycyjne 1 1949-1950 0
5.28 Sprawozdania z wykonania planu kooperacji 12 1953-1985 0
5.29 Sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia i fudnuszu płac 6 1954-1968 0
5.30 Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 8 1947-2000 0
5.31 Sprawozdania ze stanu i ruchu zatrudnionych 3 1947-1999 0
5.32 Sprawozdania z wypłat z funduszu płac 1 1947-1948 0
5.33 Sprawozdania o strukturze wynagrodzeń 2 1985-1999 0
5.34 Sprawozdania dotyczące wykształcenia 1 1949-1950 0
5.35 Sprawozdania dotyczące pracowników według wymiaru urlopu 1 1976-1982 0
5.36 Sprawozdania dotyczące przeniesienia pracowników na emeryturę 1 1980-1985 0
5.37 Sprawozdania z wykonania planu czasu pracy 9 1951-1994 0
5.38 Sprawozdania z wykonania norm pracy 3 1950-1986 0
5.39 Sprawozdania z zmianowości pracy 2 1987-1991 0
5.40 Badanie popytu na pracę 1 1995-1998 0
5.41 Badanie kosztów pracy 1 1994-1994 0
5.42 Sprawozdania o zasobach mieszkaniowych 1 1995-2000 0
5.43 Sprawozdania z BHP 2 1950-1954 0
5.44 Sprawozdania z inspekcji i kontroli 2 1949-1949 0
5.45 Sprawozdania z działalności naukowej i badawczo-rozwojowej 5 1992-1999 0
5.46 Sprawozdania o wynalazczości i innowacjach 0 0
5.47 Sprawozdania o ochronie środowiska 2 1993-2000 0
5.48 Sprawozdania z wykorzystania energii 1 1947-1948 0
5.49 Sprawozdania z zużycia paliw i olejów 2 1947-1955 0
5.50 Sprawozdania o obiektach noclegowych 1 1994-1996 0
5.51 Sprawozdania finansowe 62 1952-2000 0
5.52 Sprawozdania finansowe dla NBP 1 1972-1982 0
5.53 Badanie sprawozdań finansowych 3 1958-1981 0
5.54 Bilanse 9 1945-1975 0
5.55 Analizy działalności 18 1952-1983 0
5.56 Analizy ekonomiczne 16 1950-1980 0
5.57 Analizy norm pracy 2 1950-1952 0
5.58 Analizy zdolności produkcyjnych 1 1966-1969 0
5.59 Analizy obciążenia stanowisk pracy 1 1967-1981 0
5.60 Analizy kosztów 1 1995-1998 0
5.61 Informacje 4 1947-1984 0
6 Normalizacja 5 1948-1966 0
9 Współdziałanie 12 1954-1998 0
9.1 Z organami rad narodowych 0 0
9.2 Z instytucjami krajowymi 0 0
9.3 Z instytucjami zagranicznymi 0 0
9.4 Opinie, informacje 0 0
10 Kontrole 0 0
10.1 Kontrole zewnętrzne 32 1949-1999 0
10.2 Lustracje 1 1951-1952 0
10.3 Zalecenia pokontrolne 2 1993-1999 0
10.4 Kontrole wewnętrzne 0 0
10.5 Decyzje dotyczące ochrony środowiska 4 1990-1999 0
10.6 Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 0 0
11 Kadry 0 0
11.1 Umowy zbiorowe 4 1949-1996 0
11.2 Regulaminy pracy 6 1957-1997 0
11.3 Zakładowy system wynagradzania 1 1985-1990 0
11.4 Wykazy 3 1945-1955 0
11.5 Sprawy personalne 3 1945-1953 0
12 Ochrona pracy 0 0
13 Szkolenie pracowników 1 1949-1954 0
14 Postępowe metody pracy 1 1952-1955 0
14.1 Współzawodnictwo 2 1948-1981 0
14.2 Młodzieżowy "Wyścig Pracy" 2 1946-1948 0
14.3 Klub techniki 1 1950-1950 0
15 Środki rzeczowe 7 1946-1997 0
16 Ochrona zakładu pracy 3 1947-1996 0
17 Księgowość - finanse 1 1947-1952 0
18 Rachuba kosztów 0 0
18.1 Kalkulacje 5 1960-1999 0
18.2 Rejestry 2 1953-1954 0
18.3 Cenniki 2 1995-1999 0
19 Pomiary i badania 0 0
19.1 Decyzje dotyczące ochrony środowiska Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego 0 0
19.2 Badania i decyzje Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska 0 0
19.3 Wykonanie pomiarów 17 1949-1997 0
19.4 Wyniki badań 1 1949-1949 0
19.5 Wykazy 2 1998-1999 0
19.6 Analizy 2 1992-1999 0
19.7 Ewidencja 3 1994-1999 0
20 Eksport i sprzedaż 0 0
20.1 Umowy 4 1991-1996 0
20.2 Wykazy 1 1952-1952 0
21 Dokumentacja konstrukcyjna 0 0
21.1 Dokumentacja 5 1954-1995 0
21.2 Protokoły 3 1949-1954 0
21.3 Informacje, zestawienia 2 1984-1992 0
22 Jakość wyrobów 0 0
22.1 Znak jakości 2 1963-1997 0
22.2 Reklamacje 1 1951-1951 0
30 Dopływ 0 0

Amount of archival material

850

850

0

12.84

12.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -