Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa w Kobielach Wielkich

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - [1927] 1945-1954
- brak danych - 1927 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gminne rady narodowe powstały na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodawczych i samorządowych. Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 r. zniosła określenie rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodawczych i samorządowych. Rady narodowe wybierały ze swojego grona prezydium w skład którego wchodził przewodniczący, zastępca oraz 3 członków. Organem wykonawczym gminnej rady narodowej był zarząd gminy na czele którego, stał wójt. Po wejściu w życie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia 20 marca 1950 r., która zniosła samorząd terytorialny, funkcję tę spełniało prezydium gminnej rady narodowej, na czele, którego stał przewodniczący gminnej rady narodowej.
Organem uchwałodawczym była gminna rada narodowa wspomagana przez komisje gminne – stałe i doraźne. Do jej kompetencji należało m.in. ustalanie budżetów, nakładanie podatków, powoływanie i kontrola samorządowych organów wykonawczych, kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną, oświatową i kulturalną. Administracja i gospodarka gminna podlegała najpierw wójtowi, następnie przewodniczącemu gminnej rady narodowej. Majątek gminy stał się od 1950 r. majątkiem państwowym. Obsługę czynności administracyjnych gmin wiejskich prowadziły biura zarządu gminnego podzielone na działy. Obowiązane one były także prowadzić obsługę kancelaryjną rad narodowych oraz ich komisji i prezydiów.
Obszar gminy Kobiele Wielkie wchodził w skład powiatu radomszczańskiego, w województwie łódzkim. W 1947 r. gmina składała się z 14 gromad: Babczów, Brzezinki, Cadów, Cieszątki, Huta Drewniana, Karsy, Kobiele Małe, Kobiele Wielkie, Orzechów, Posadówka, Przybyszów, Przyborów, Ujazdówek, Zrąbiec .
Na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, a na ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe .
W pierwszej części znajdują się akta z pięciu działów liczące 70 j.a.:
- Ogólno-Organizacyjnego: odpisy zarządzeń i okólników władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne gminy, wykazy gromad, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników, protokoły zdawczo-odbiorcze sołtysów, księga protokołów posiedzeń Gminnej Rady Narodowej z lat 1946-1949, księga uchwał Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1947-1953. Wśród zachowanych protokołów komisji znajdują się protokoły Komisji Oświatowej z lat 1949-1950 oraz Komisji Rolnej z 1950 r. W teczkach „Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych” znajdują się odpisy i wyciągi protokołów zebrań organów kolegialnych oraz odpisy protokołów konferencji przewodniczących gminnych rad narodowych, wójtów i sekretarzy gmin powiatu radomszczańskiego. Ponadto zachowały się protokoły z lustracji gminy i gospodarki gminnej oraz protokoły Gminnej Komisji Kontroli Społecznej z 1950 r.
- Finansowo-Budżetowego: budżet gminy na 1949 r. i roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1949, księga przychodów i rozchodów z lat 1943-1948, wykazy dłużników Państwowego Funduszu Ziemi, wykazy rolników świadczących obowiązkowe dostawy oraz deklaracje nabycia kart rejestracyjnych.
- Gospodarki Gminnej: sprawozdania z wykonania robót przy budowie i utrzymaniu dróg, preliminarz budżetowy budowy dróg na 1949 r., wykazy świadczeń w naturze. W teczkach dotyczących rolnictwa znajduje się statystyka rolna, protokoły zebrań organizacyjnych grupy producentów, spisy inwentarza w gromadach, wykazy pomocy sąsiedzkiej a także odezwy i zarządzenia władz nadrzędnych. Ponadto w teczce dotyczącej popierania przemysłu i handlu z lat 1945-1946 zamieszczony jest wykaz zakładów handlowych oraz odpisy pism okólnych władz zwierzchnich.
- Administracji Społecznej: sprawy oświaty, kultury i sztuki, dane dotyczące szkół powszechnych, średnich i zawodowych oraz przedszkoli, listy osób uprawnionych do przydziału darów z U.N.R.A., sprawozdanie z działalności Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem za 1949 r.
- Administracyjnego: podział gminy na obwody wyborcze do Sejmu, sprawy ogólno-administracyjne, wśród których znajduje się informacja dotycząca wywiezienia ludności do Niemiec a także kwestionariusze rejestracji szkód wojennych, dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa i porządku publicznego, księgi ewidencyjne koni, wozów i uprzęży w gromadach, sprawy budowlane i odbudowy, pozwolenia na budowę, listy ludności otrzymującej karty żywnościowe, akta dotyczące spraw sądowych oraz listy osób podlegających obywatelskiemu obowiązkowi Subskrypcji Narodowej Pożyczki Odbudowy Kraju.
W drugiej części znajdują się akta z czterech działów /brak akt z Działu Finansowo-Budżetowego/ liczące 130 j.a.:
– Ogólno-Organizacyjnego: odpisy zarządzeń władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne prezydium, charakterystyka gminy, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, protokoły zdawczo-odbiorcze sołtysów, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej i posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1950-1954, posiedzeń komisji: Finansowo-Budżetowej, Drogowej, Oświaty i Kultury, Rolnej, Zdrowia, Urządzeń i Osiedli, Podziału Administracyjnego, Rozdzielczej Materiałów Budowlanych, posiedzeń Zespołu Gminnego, zebrań sołtysów i zebrań gromadzkich, sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1952-1954, protokoły kontroli wewnętrznej i zewnętrznej gminy, skargi i zażalenia. W teczkach „Sprawy poufne” znajdują się rozporządzenia władz nadrzędnych, odpisy uchwał Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi i Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku oraz sprawozdania aktywu terenowego z obowiązkowych dostaw.
- Gospodarki Gminnej: sprawozdania z wykonania świadczeń w naturze oraz robót drogowych, statystyka rolna, organizacja prac rolnych, produkcja roślinna i zwierzęca, wykazy osób potrzebujących i świadczących pomoc społeczną, wykazy gospodarstw opuszczonych, plany kontraktacji roślin, zalesień, wyrębu i wywozu drewna, plany i sprawozdania Gminnego Instruktora Rolnego.
- Administracji Społecznej: korespondencja dotycząca remontów szkół, bibliotek i organizacji roku szkolnego, wykaz placówek upowszechniania kultury na terenie powiatu radomszczańskiego, akta zatrudnienia nauczycieli. W teczkach pracy i pomocy społecznej znajdują się odpisy zarządzeń i korespondencja z władzami nadrzędnymi w sprawach zapomóg i opieki dla dorosłych i pogorzelców. Natomiast w teczkach zatrudnienia - werbunek do pracy, listy osób pracujących na Ziemiach Odzyskanych oraz odpisy uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku. Ponadto zachowała się dokumentacja dotycząca gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
- Administracyjnego: sprawozdania z działalności gminnej i gromadzkich komisji przeciwpożarowych, protokoły stanu bezpieczeństwa pożarowego, sprawy budowlane, pozwolenia na budowę i rejestr pozwoleń z lat 1950-1952, wykazy rolników świadczących obowiązkowe dostawy, sprawozdania z przebiegu rozpraw karno-administracyjnych z lat 1952-1953, korespondencja z Sądem Powiatowym w Radomsku dotycząca ściągania różnych należności, danych osobowych i majątkowych poszczególnych osób. Na końcu zespołu umieszczono teczki spraw: Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju z lat 1950-1951, Gminnego Komitetu Frontu Narodowego z roku 1952 oraz Pożyczki Narodowej Rozwoju Sił Polski z lat 1951-1952.
- brak danych -

Amount of archival material

200

200

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.