Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa w Dobryszycach

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gminne rady narodowe powstały na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodawczych i samorządowych. Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 r. zniosła określenie rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodawczych i samorządowych. Rady narodowe wybierały ze swojego grona prezydium w skład którego wchodził przewodniczący, zastępca oraz 3 członków. Organem wykonawczym gminnej rady narodowej był zarząd gminy na czele którego, stał wójt. Po wejściu w życie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia 20 marca 1950 r., która zniosła samorząd terytorialny, funkcję tę spełniało prezydium gminnej rady narodowej, na czele, którego stał przewodniczący gminnej rady narodowej.
Organem uchwałodawczym była gminna rada narodowa wspomagana przez komisje gminne – stałe i doraźne. Do jej kompetencji należało m.in. ustalanie budżetów, nakładanie podatków, powoływanie i kontrola samorządowych organów wykonawczych, kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną, oświatową i kulturalną. Administracja i gospodarka gminna podlegała najpierw wójtowi, następnie przewodniczącemu gminnej rady narodowej. Majątek gminy stał się od 1950 r. majątkiem państwowym. Obsługę czynności administracyjnych gmin wiejskich prowadziły biura zarządu gminnego podzielone na działy. Obowiązane one były także prowadzić obsługę kancelaryjną rad narodowych oraz ich komisji i prezydiów. Obszar gminy Dobryszyce wchodził w skład powiatu radomszczańskiego, w województwie łódzkim. W 1947 r. gmina składała się z 15 gromad: Borowa, Długie, Dobryszyce, Dobryszyce Kolonia, Gomunice, Karkoszki, Kletnia, Kletnia Kolonia, Krępa, Krępa Kolonia, Wiewiórów, Woźniki, Woźniki Kolonia, Zalesiczki, Żaby.
Na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, gminne rady narodowe zostały zlikwidowane, a na ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe.
W pierwszej części znajdują się akta z czterech działów liczące 89 j.a.: Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego. W drugiej części znajdują się akta z pięciu działów liczące 78 j.a.: Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Administracji Społecznej, Administracyjnego. - brak danych -

Amount of archival material

167

167

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.