Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Miasta Strykowa

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - [1872-1912]1929-1944
- brak danych - 1872 - 1912
1929 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Stryków uzyskał prawa miejskie w 1394 roku z rąk Władysława Jagiełły na prośbę Deresława - podskarbiego łęczyckiego i ówczesnego dziedzica tamtejszych dóbr. W średniowieczu Stryków leżał przy drodze ze Zgierza do Łowicza łączącej Mazowsze z Wielkopolską i Śląskiem. Miasto z rzemieślnikami stanowiło lokalny ośrodek handlu i rzemiosła, było też ośrodkiem dóbr szlacheckich. Po najeździe szwedzkim w XVII w. miasto podupadło i zaczęło się odradzać dopiero pod koniec XVIII w. dzęki Feliksowi Czarneckiemu, który próbował ze Strykowa uczynić ośrodek produkcji tekstylnej. Mimo sprowadzenia handlarzy wełną oraz sukienników Stryków pozostawał ciągle miastem o charakterze rzemieślniczo - rolniczym i w 1870 r. utracił prawa miejskie i włączony został do gminy Dobra. W 1902 r. Stryków uzyskał połączenie kolejowe z Łodzią i Warszawą. Również na początku XX w. stał się dużym ośrodkiem mariawitów. Dzięki ponownemu rozwojowi rzemiosła, zwłaszcza krawiectwa, szewstwa i garbarstwa w 1923 r. Stryków odzyskał prawa miejskie. W trakcie II wojny światowej miasto straciło 45% ludności - głównie Żydów - wymordowanych przez Niemców, oraz osiadłych w Strykowie Niemców, którzy opuścili miasto wraz z odwrotem okupantów.
Od 1867 r. miasto Stryków wchodziło w skład powiatu brzezińskiego guberni piotrkowskiej. Po odzyskaniu niepodległości Stryków nadal znajdował się w powiecie brzezińskim, który wchodził w skład województwa łódzkiego. W okresie II wojny światowej Stryków położony był na terytorium III Rzeszy w rejencji kalisko - łódzkiej. W okresie Polski Ludowej miasto Stryków weszło w skład powiatu brzezińskiego i województwa łódzkiego.
Organizacja władz miejskich Strykowa podlegała licznym przekształceniom. Ukaz cara Aleksandra II z 24 maja 1861 r. podzielił zarząd miejski na uchwałodawczy - Radę Miejską i wykonawczy - Magistrat. Zadaniem Rady Miejskiej były: uchwalanie budżetu i czuwanie nad jego wykonaniem, podejmowanie uchwał dotyczących transakcji nieruchomościami, przyjmowanie legatów, zaciąganie pożyczek oraz kontrola Magistratu.
W okresie międzywojennym radnych Rady Miejskiej wybierano w tajnym głosowaniu. Władzę wykonawczą w dalszym ciągu sprawował Magistrat. Ustawa z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego wprowadziła zmiany w samorządzie miejskim. Zgodnie z tą ustawą organem uchwałodawczym i kontrolującym była Rada Miejska, którą wybierano w wyborach powszechnych na 5 letnią kadencję. Na czele miasta stał burmistrz. Rada powoływała zarząd i kontrolowała jego działalność. Burmistrz przewodził obradom Magistratu i Rady. Ponadto do jego zadań należały kontrola biur oraz przedsiębiorstw miejskich i reprezentowanie miasta na zewnątrz. Zarząd Miasta z kolei przygotowywał wszystkie sprawy uchwalane następnie przez Radę Miejską. Zarząd ustalał plan budżetu, własny regulamin przedsiębiorstw miejskich, decydował o zaciągnięciu pożyczek, ustalał opłaty za korzystanie z zakładów i przedsiębiorstw, rozpatrywał oferty przetargu, oddawał w dzierżawę nieruchomości.
W okresie II wojny światowej miastem zarządzał komisarz wyznaczony przez władze niemieckie.
Księga ludności stałej z lat 1872-1912 (sygn. 1), książka kasowa Zarządu Miejskiego z lat 1933-1934 (sygn. 2), dokumentacja techniczna z lat 1929-1939 (sygn. 3-23), rejestry mieszkańców z lat 1932-1941 (sygn. 24-28), karty meldunkowe z lat 1943-1944 (sygn. 29-47). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/148/0/-/1 [Księga ludności stałej Strykowa] 1872-1912 312
49/148/0/-/2 Księga kasowa Zarządu Miejskiego 1933-1934 0
49/148/0/-/3 Projekt parterowego murowanego domu mieszkalnego, komórki i ustępów na nieruchomości Józefa Zawadzkiego przy ul. Batorego 3 w Strykowie 1931 0
49/148/0/-/4 Projekt parterowego murowanego domu mieszkalnego na nieruchomości Walentego Fijołka przy ul. Batorego 9 w Strykowie 1931 0
49/148/0/-/5 Projekt bud[owlany] domu part[erowego] mur[owanego] mieszkal[nego] na posesji Jana Wieczorka położ[onego] w Strykowie przy ul. Batorego nr 19 1936 0
49/148/0/-/6 Plan nowowzniesionego istniejącego budynku murowanego Jana Kuneckiego na posesji własnej przy ul. Batorego w Strykowie 1936 0
49/148/0/-/7 Projekt parter[owego] murowan[ego] domu mieszkal[nego] na nieruchomości P. Jędrzejczaka przy ul. Kilińskiego 8 w Strykowie 1932 0
49/148/0/-/8 Projekt parter[owego] murowan[ego] domu mieszkaln[ego] na W. Bartczakowej przy ul. Kilińskiego 6 w Strykowie 1931 0
49/148/0/-/9 Plan legalizacyjny bud[ynku] Konstantego Klinkiewicza w Strykowie przy ul. Kilińskiego 12 1935 0
49/148/0/-/10 Plan domu murowanego parterowego położonego przy posesji własnej Ignacego Bogatka przy ul. Kilińskiego nr 15 w Strykowie 1934 0
49/148/0/-/11 [Projekt parterowej murowanej oficyny mieszkalnej na nieruchomości J.W. Grynszpana przy ul. Kolejowej 71 w Strykowie] 1931 0
49/148/0/-/12 [Projekt na budowę parterowego domku murowanego na posesji własnej Tomasza Jabłońskiego w Strykowie przy ul. Kolejowej oraz plan sytuacyjny działki] 1929 0
49/148/0/-/13 [Plan sytuacyjny posesji Leona Słowińskiego położonej przy ul. Kolejowej w Strykowie] 1936 0
49/148/0/-/14 [Projekt budynku murowanego mieszkalnego T. Zielińskiego w Strykowie przy ul. Kolejowej] 1938 0
49/148/0/-/15 Plan legalizacyjny domu murow[anego] parterowego mieszkaln[ego] na posesji położonej przy ulicy Kościuszki w Strykowie Sendera Jakóba 1935 0
1 2 3 4

Amount of archival material

47

47

0

1.80

1.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -