Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Gminy Biała

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
- brak danych - 1808-1825
- brak danych - 1808 - 1812
1815 - 1815
1817 - 1817
1820 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Przymus rejestracji narodzeń, ślubów i zgonów wprowadził w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona obowiązujący na mocy artykułu 69 Konstytucji z 1807 roku. Dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 roku (obowiązujący od 1 V 1808r.) wprowadził urzędy i akta stanu cywilnego, w których miano dokonywać rejestracji. Księgi stanu cywilnego wspólnie dla wszystkich wyznań prowadzić mieli urzędnicy świeccy, lecz z braku fachowych kadr, zadania te przejęli faktycznie duchowni. Nakazano im jednak spisywać najpierw akt cywilny, a dopiero potem dopełnić obrządek religijny. Ślubów cywilnych i rozwodów udzielali natomiast prezydenci i burmistrzowie. Księgi prowadzone były w dwóch egzemplarzach, z których jeden był przekazywany wraz z dowodami do akt małżeństw (inaczej allegatami, aneksami) do archiwum właściwego sądu pokoju, a drugi po sprawdzeniu w tymże sądzie, zwracany był urzędnikowi (duchownemu) prowadzącemu urząd stanu cywilnego. W Królestwie Polskim w 1825 r. na mocy kodeksu cywilnego dla Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego złączono z metrykami kościelnymi. Księża musieli odwrotnie niż jeszcze parę lat temu - najpierw wypełnić obowiązek religijny, a dopiero potem spisać akt cywilny. Proboszcz parafii pełnił zarazem obowiązki urzędnika stanu cywilnego. Akta małżeństwa dla wyznań chrześcijańskich spisywano po dokonaniu obrzędu religijnego w obecności dwóch świadków. Do spisywania akt stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich, postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 roku, wyznaczono burmistrzów lub ich zastępców. Akty małżeństwa dla wyznań chrześcijańskich spisywano po dokonaniu obrzędu religijnego, ale już w urzędzie stanu cywilnego, dokąd udawali się nowożeńcy ze świadkami i z duchownym swej konfesji (rabinem lub imamem). Sprawy o rozwód lub separację przeprowadzali prokuratorzy królescy. Nadzór nad księgami pełnił dziekan danego dekanatu, choć miały w nie wgląd także władze sądowe. W Białej rolę urzędnika stanu cywilnego pełnił proboszcz ksiądz Ignacy Grabowski. Wpisów dokonywano w księgach otrzymanych z Sądu Pokoju w Rawie. Księgi zawierają ponumerowane i ostemplowane karty ("SPPR"). Akta prowadzono w układzie rocznym, dokonując wpisów kolejno w obrębie serii (urodzenia, małżeństwa i zgony). Na ostatniej stronie figurują adnotacje o prawidłowych wpisach i liczbie zapisanych kart. Ilość kart w księgach wydanych dla sporządzenia wpisów w 1824 roku okazała się niewystarczająca, urzędnik stanu cywilnego zmuszony był doszyć do niej kilkanaście kart, nie posiadają one jednak już stempli sądu rawskiego. Księgi do 1812 roku nie posiadają skorowidzów. W pozostałych skorowidze umieszczone są na końcu ksiąg, z wyjątkiem pozycji z roku 1824, w której zachowany jest jedynie skorowidz do akt urodzeń umieszczony bezpośrednio po tej serii wpisów, pozostałych skorowidzów nie sporządzono prawdopodobnie z braku miejsca. Księgom ani w parafii, ani w archiwum sądowym nie nadawano sygnatur. Po uporządkowaniu w APTM otrzymały sygnaturę ciągłą od 1 do 21. Roczne księgi metrykalne wspólnie dla akt urodzeń, małżeństw i zgonów; dowody do akt małżeństw. zdigitalizowano
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
49/436/0/-/1 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Bielskiey Od Dnia Pierwszego Miesiąca Maia Roku Tysiącznego Ośmsetnego Osmego 1808-1809 124
49/436/0/-/2 [Dowody do akt małżeństw] 1808 12
49/436/0/-/3 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Bielskiey Pawiatu Rawskiego w Departamencie Warszawskim Od Dnia Pierwszego Miesiąca Stycznia Roku Tysiącznego Ośmsetnego Dziesiątego 1810 129
49/436/0/-/4 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Bielskiey Od Dnia Pierwszego Miesiąca Stycznia Roku Tysiącznego Ośmsetnego Jedenastego 1811 107
49/436/0/-/5 [Dowody do akt małżeństw] 1811 28
49/436/0/-/6 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Bielskiey Powiatu Rawskiego w Departamencie Warszawskim Od Dnia Pierwszego Stycznia Roku Tysiącznego Ośmsetnego Dwónastego 1812 99
49/436/0/-/7 [Dowody do akt małżeństw] 1815 49
49/436/0/-/8 [Dowody do akt małżeństw] 1817 12
49/436/0/-/9 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gmin w Parafii Miasta Białey Powiatu i Obwodu Rawskiego w Woiewództwie Mazowieckim z Roku 1820 1820 134
49/436/0/-/10 [Dowody do akt małżeństw] 1820 161
49/436/0/-/11 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów] 1821 155
49/436/0/-/12 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gmin w Parafii Miasta Białey Powiatu i Obwodu Rawskiego w Woiewodztwie Mazowieckim z Roku 1822 1822 169
49/436/0/-/13 [Dowody do akt małżeństw] 1822 211
49/436/0/-/14 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Gmin w Parafii Miasta Białey, Powiatu i Obwodu Rawskiego, w Woiewodztwie Mazowiecki z roku 1823 1823 138
49/436/0/-/15 [Dowody do akt małżeństw] 1823 186
1 2

Amount of archival material

21

21

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -