Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
Previous archive Next archive
1223.71 - brak danych -
143.8 6
- brak danych - 1810

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Białymstoku bez wydzielonych komórek wewnętrznych.
Kierownik Oddziału zamiejscowego w Łomży: Danuta Bzura

Pierwsza łomżyńska publiczna placówka archiwalna – Archiwum Akt Dawnych – powstała przy Trybunale Cywilnym w Łomży na mocy decyzji namiestnika Królestwa Polskiego z 16 marca 1825 roku. Archiwum Akt Dawnych w Łomży było jedną z większych placówek tego typu w Królestwie. Główną część zasobu stanowiły akta sądowe danych sądów podkomorskich, grodzkich i ziemskich Ziemi Łomżyńskiej i Wiskiej. Drugą część zasobu tworzyły akta miast z okresu staropolskiego oraz księgi dotyczące całego Mazowsza z lat 1612-1791. Archiwum przechowywało również akta sądowe ziemskie Królewsko-Pruskiej Komisji w Szczuczynie z lat 1791-1799. W 1885 roku archiwum zostało zlikwidowane, a jego zasób przeniesiono do Archiwum Głównego Królestwa Polskiego w Warszawie. Zasób archiwum łomżyńskiego przechowywany w Archiwum Głównym uległ prawie całkowitemu zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego. Zachowała się tylko niewielka partia ksiąg grodzkich i ziemskich ostrołęckich oraz jedna księga grodzka łomżyńska, przechowywane obecnie w AGAD.
Po odzyskaniu niepodległości utworzono w Łomży archiwum państwowe głównie w celu zabezpieczenia akt rosyjskich urzędów zaborczych. Zlikwidowano je dziesięć lat później ze względów oszczędnościowych. Archiwalia zostały przekazane do Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Ze względu na brak miejsca w AAD oraz jak sądzono, małe zainteresowanie aktami łomżyńskimi umieszczono je w Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu, gdzie ( z niewielkimi stratami) przetrwały II wojnę światową. Po II wojnie światowej zostały przekazane do AGAD, skąd w latach sześćdziesiątych XX wieku znaczną ich część, dotyczącą ówczesnego województwa białostockiego przejęło Archiwum Państwowe w Białymstoku, skąd niewielka ich ilość wytworzona przez urzędy i instytucje szczebla powiatowego z powiatów kolneńskiego, łomżyńskiego i mazowieckiego (wysokomazowieckiego) została przekazana do Łomży.
Obecne archiwum utworzone zostało Zarządzeniem Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 28 lipca 1952 roku jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Łomży. W latach 1952-1953 podlegało archiwom warszawskich (1952 -Archiwum Akt Nowych , 1953 – Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Warszawie), a od 1 stycznia 1954 roku – Archiwum Państwowemu w Białymstoku. Archiwum obejmowało swoją działalnością powiaty: grajewski (1954-1956), kolneński, łomżyński, ostrołęcki (1952-1953), wysokomazowiecki, zambrowski (od 1954 r.) .
Od 1 lutego 1976 roku wraz ze zmianą nazwy na: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży, Oddział objął swoim zasięgiem działania teren nowoutworzonego województwa łomżyńskiego. Aktualna nazwa: Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży obowiązuje od 1983 roku. Przeprowadzona w 1998 roku reforma administracyjna kraju nie zmieniła kompetencji terytorialnej Oddziału, w konsekwencji czego działa on na terenie województw: mazowieckiego (gminy: Andrzejewo, Boguty Pianki, Nur, Szulborze i Zaręby Kościelne w powiecie Ostrów Mazowiecka) i podlaskiego - powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński – ziemski i grodzki, moniecki(gminy: Goniądz i Trzcianne), siemiatycki (gmina Perlejewo), wysokomazowieckiego i zambrowskiego.
Zdecydowana większość zasobu Oddziału została wytworzona przez organa administracji ogólnej -państwowej i samorządowej (prawie 40%) , następnie instytucje wymiaru sprawiedliwości (11,65%), urzędy stanu cywilnego (10,19%), partie polityczne i podległe im ruchy społeczne (8,13 %)oraz administrację specjalną (8,01 %). Pozostała dokumentacja to spuścizna akta instytucji nauki i oświaty, instytucji spółdzielczych, instytucji finansowych i gospodarczych. Minimalna część zasobu to zbiory i spuścizny osób prywatnych.
Większość archiwaliów pochodzi z XIX i XX wieku, wcześniejsze dokumenty są wyjątkiem. Fragmentarycznie zachowane są archiwalia z okresu międzywojennego, całkowicie brak natomiast dokumentów z okresu okupacji sowieckiej w czasie II wojny. Okres okupacji niemieckiej to niewielka ilość akt urzędów i instytucji z Łomży oraz kilka ksiąg chorych Szpitala Św. Ducha w Łomży.
Do najważniejszych badawczo zespołów z XIX wieku należą: akta Komisarza Obwodu i Naczelnika Powiatu Łomżyńskiego z lat 1816-1866, akta carskich zarządów powiatowych w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem, akta Policmajstra Łomżyńskiego, akta sądów łomżyńskich, akta notarialne i hipoteczne oraz akta stanu cywilnego.
Zdecydowaną większość zasobu stanowią akta z okresu PRL. Obejmują one dokumentację administracji państwowej i specjalnej szczebla powiatowego i gminnego, akta spółdzielni, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz partii politycznych i młodzieżowych(od 1975 roku).
Likwidacja łomżyńskich archiwów w 1885 i 1930 roku, zmiany zasięgu terytorialnego przed 1976 rokiem oraz niski status placówki wpłynęły na rozproszenie archiwaliów wytworzonych na obszarze działania. Akta urzędów i instytucji guberni łomżyńskiej, część akt metrykalnych oraz partii politycznych i młodzieżowych wytworzone przed 1975 rokiem przechowuje Archiwum Państwowe w Białymstoku. Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku przechowuje akta powiatu grajewskiego (sprzed 1975 roku). Akta wytworzone na terenie gmin Andrzejewo, Boguty Pianki, Nur, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne oraz akt stanu cywilnego gminy Czyżew (pow. Wysokie Mazowieckie) podzielone są między Oddział w Łomy oraz Oddział w Pułtusku Archiwum Państwowego m. st. Warszawy.
Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży posiada w swoim zasobie mikrofilmy akt metrykalnych parafii rzymskokatolickich z terenu diecezji łomżyńskiej, których oryginały przechowywane są w Archiwum Diecezjalnym w Łomży bądź bezpośrednio w Parafiach. Zbiory mikrofilmów posiadają oddzielną ewidencję, która jest dostępna w pracowni naukowej Archiwum.


Pierwsza łomżyńska publiczna placówka archiwalna – Archiwum Akt Dawnych – powstała przy Trybunale Cywilnym w Łomży na mocy decyzji namiestnika Królestwa Polskiego z 16 marca 1825 roku. Archiwum Akt Dawnych w Łomży było jedną z większych placówek tego typu w Królestwie. Główną część zasobu stanowiły akta sądowe danych sądów podkomorskich, grodzkich i ziemskich Ziemi Łomżyńskiej i Wiskiej. Drugą część zasobu tworzyły akta miast z okresu staropolskiego oraz księgi dotyczące całego Mazowsza z lat 1612-1791. Archiwum przechowywało również akta sądowe ziemskie Królewsko-Pruskiej Komisji w Szczuczynie z lat 1791-1799. W 1885 roku archiwum zostało zlikwidowane, a jego zasób przeniesiono do Archiwum Głównego Królestwa Polskiego w Warszawie. Zasób archiwum łomżyńskiego przechowywany w Archiwum Głównym uległ prawie całkowitemu zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego. Zachowała się tylko niewielka partia ksiąg grodzkich i ziemskich ostrołęckich oraz jedna księga grodzka łomżyńska, przechowywane obecnie w AGAD.
Po odzyskaniu niepodległości utworzono w Łomży archiwum państwowe głównie w celu zabezpieczenia akt rosyjskich urzędów zaborczych. Zlikwidowano je dziesięć lat później ze względów oszczędnościowych. Archiwalia zostały przekazane do Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Ze względu na brak miejsca w AAD oraz jak sądzono, małe zainteresowanie aktami łomżyńskimi umieszczono je w Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu, gdzie ( z niewielkimi stratami) przetrwały II wojnę światową. Po II wojnie światowej zostały przekazane do AGAD, skąd w latach sześćdziesiątych XX wieku znaczną ich część, dotyczącą ówczesnego województwa białostockiego przejęło Archiwum Państwowe w Białymstoku, skąd niewielka ich ilość wytworzona przez urzędy i instytucje szczebla powiatowego z powiatów kolneńskiego, łomżyńskiego i mazowieckiego (wysokomazowieckiego) została przekazana do Łomży.
Obecne archiwum utworzone zostało Zarządzeniem Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 28 lipca 1952 roku jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Łomży. W latach 1952-1953 podlegało archiwom warszawskich (1952 -Archiwum Akt Nowych , 1953 – Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Warszawie), a od 1 stycznia 1954 roku – Archiwum Państwowemu w Białymstoku. Archiwum obejmowało swoją działalnością powiaty: grajewski (1954-1956), kolneński, łomżyński, ostrołęcki (1952-1953), wysokomazowiecki, zambrowski (od 1954 r.) .
Od 1 lutego 1976 roku wraz ze zmianą nazwy na: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży, Oddział objął swoim zasięgiem działania teren nowoutworzonego województwa łomżyńskiego. Aktualna nazwa: Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży obowiązuje od 1983 roku. Przeprowadzona w 1998 roku reforma administracyjna kraju nie zmieniła kompetencji terytorialnej Oddziału, w konsekwencji czego działa on na terenie województw: mazowieckiego (gminy: Andrzejewo, Boguty Pianki, Nur, Szulborze i Zaręby Kościelne w powiecie Ostrów Mazowiecka) i podlaskiego - powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński – ziemski i grodzki, moniecki(gminy: Goniądz i Trzcianne), siemiatycki (gmina Perlejewo), wysokomazowieckiego i zambrowskiego.
Zdecydowana większość zasobu Oddziału została wytworzona przez organa administracji ogólnej -państwowej i samorządowej (prawie 40%) , następnie instytucje wymiaru sprawiedliwości (11,65%), urzędy stanu cywilnego (10,19%), partie polityczne i podległe im ruchy społeczne (8,13 %)oraz administrację specjalną (8,01 %). Pozostała dokumentacja to spuścizna akta instytucji nauki i oświaty, instytucji spółdzielczych, instytucji finansowych i gospodarczych. Minimalna część zasobu to zbiory i spuścizny osób prywatnych.
Większość archiwaliów pochodzi z XIX i XX wieku, wcześniejsze dokumenty są wyjątkiem. Fragmentarycznie zachowane są archiwalia z okresu międzywojennego, całkowicie brak natomiast dokumentów z okresu okupacji sowieckiej w czasie II wojny. Okres okupacji niemieckiej to niewielka ilość akt urzędów i instytucji z Łomży oraz kilka ksiąg chorych Szpitala Św. Ducha w Łomży.
Do najważniejszych badawczo zespołów z XIX wieku należą: akta Komisarza Obwodu i Naczelnika Powiatu Łomżyńskiego z lat 1816-1866, akta carskich zarządów powiatowych w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem, akta Policmajstra Łomżyńskiego, akta sądów łomżyńskich, akta notarialne i hipoteczne oraz akta stanu cywilnego.
Zdecydowaną większość zasobu stanowią akta z okresu PRL. Obejmują one dokumentację administracji państwowej i specjalnej szczebla powiatowego i gminnego, akta spółdzielni, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz partii politycznych i młodzieżowych(od 1975 roku).
Likwidacja łomżyńskich archiwów w 1885 i 1930 roku, zmiany zasięgu terytorialnego przed 1976 rokiem oraz niski status placówki wpłynęły na rozproszenie archiwaliów wytworzonych na obszarze działania. Akta urzędów i instytucji guberni łomżyńskiej, część akt metrykalnych oraz partii politycznych i młodzieżowych wytworzone przed 1975 rokiem przechowuje Archiwum Państwowe w Białymstoku. Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku przechowuje akta powiatu grajewskiego (sprzed 1975 roku). Akta wytworzone na terenie gmin Andrzejewo, Boguty Pianki, Nur, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne oraz akt stanu cywilnego gminy Czyżew (pow. Wysokie Mazowieckie) podzielone są między Oddział w Łomy oraz Oddział w Pułtusku Archiwum Państwowego m. st. Warszawy.
Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży posiada w swoim zasobie mikrofilmy akt metrykalnych parafii rzymskokatolickich z terenu diecezji łomżyńskiej, których oryginały przechowywane są w Archiwum Diecezjalnym w Łomży bądź bezpośrednio w Parafiach. Zbiory mikrofilmów posiadają oddzielną ewidencję, która jest dostępna w pracowni naukowej Archiwum.


List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
5/1/0 Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego 1816-1866 0
5/2/0 Zarząd Powiatowy Kolneński 1891-1917 0
5/3/0 Powiatowa Komisja Kolneńska do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906-1907 0
5/4/0 Urząd Powiatowy Kolneński do Spraw Powinności Wojskowej 1878-1917 0
5/5/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Kolneńskiego 1874-1914 0
5/6/0 Akta administracji państwowej i samorządu terytorialnego powiatu kolneńskiego 1862-1915 0
5/6/1 Naczelnik Powiatu Kolneńskiego 1862-1862 0
5/6/2 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Kolneńskiego 1904-1908 0
5/6/3 Zarząd Gminy Stawiski 1914-1915 0
5/6/4 Magistrat Miasta Kolna 1895-1914 0
5/7/0 Zarząd Powiatowy Łomżyński [1843] 1867 - 1918 0
5/8/0 Komisja Spisowa Powiatu Mazowieckiego 1896-1896 0
5/9/0 Zarząd Łomżyńskiego Policmajstra 1867-1917 0
5/10/0 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Łomżyńskiego 1867-1917 0
5/11/0 Akta starszych strażników powiatu łomżyńskiego 1869-1893 0
5/11/1 Starszy Strażnik Powiatu Łomżyńskiego 1881-1893 0
5/11/2 Starszy Strażnik Rewiru Piątnickiego Starsij Straznik Piontnickogo Ucastka Lomzinskogo Uezda 1886-1892 0
5/11/3 Starszy Strażnik Rewiru Puchalskiego Starsij Straznik Puchalskogo Ucastka Lomzinskogo Uezda 1877-1892 0
5/11/4 Starszy Strażnik Rewiru Śniadowskiego Starsij Straznik Sniadovskogo Ucastka Lomzinskogo Uezda 1869-1878 0
5/11/5 Starszy Strażnik Rewiru Wiźnieńskiego Starsij Straznik Viznanskogo Ucastka Lomzinskogo Uezda 1869-1891 0
5/12/0 Urząd Powiatowy Łomżyński do Spraw Powinności Wojskowej 1867-1917[1918] 0
5/13/0 Więzienie Gubernialne Łomżyńskie 1888-1917 0
5/14/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Łomżyńskiego 1906-1914 0
5/15/0 I Okręg Łomżyńskiego Zarządu Akcyzowego 1869-1913 0
5/16/0 Komitet Powiatowy Łomżyński Opieki nad Trzeźwością Ludową Lomzinskij Uezdnyj Komitet Popecitelstva o Narodnoj Trezvosti 1897-1915 0
5/17/0 Tymczasowa Komisja Propinacyjna Łomżyńska 1898-1901 0
5/18/0 Komisja Konskrypcyjna Powiatu Łomżyńskiego 1862-1866 3294
5/19/0 Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego 1896-1897 0
5/20/0 Akta administracji państwowej i samorządu terytorialnego z powiatu łomżyńskiego [1821] 1866-1915 0
5/20/1 III Rejon Kolneński Zarządu Akcyzowego Guberni Łomżyńskiej Kolnenskij Ucastok III Lomzinskogo Akciznogo Upravlenija 1866-1869 0
5/20/2 VI Rejon Łomżyński Zarządu Akcyzowego Guberni Łomżyńskiej Lomzinskij VI Ucastok Lomzinskogo Akciznogo Uprawlenija 1867-1869 0
5/20/3 VII Rejon Łomżyński i Zambrowski Zarządu Akcyzowego Guberni Łomżyńskiej Lomzinskoj i Zambrovskij VII Ucastek Lomźinskogo Gubernskogo Akciznogo Uprawle 1866-1869 0
5/20/4 Urząd Skarbowy Łomżyński Lomżinskoe Kaznacejstwo 1915-1915 0
5/20/5 Zarząd Gminy Kossaki Kossakovskoe Gminnoe Upravlenie 1913-1913 0
5/20/6 Zarząd Gminy Zambrów Zambrovskoe Gminnoe Upravlenie [1859] 1876-1887 0
5/20/7 Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego Nacalnik Lomzinskogo Uezda 1893-1905 0
5/20/8 Inspektor Szkół Państwowych I Rejonu Łomżyńskiej Szkolnej Dyrekcji Inspektor Narodnych Uciliść Lomzinskoj Ućebnoj Direkcii 1821-1915 0
5/21/0 Zarząd Powiatowy Mazowiecki [1860] 1867-1918 0
5/22/0 Komisja Powiatowa Mazowiecka do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906-1907 0
5/23/0 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Mazowieckiego Nacalnik Zemskoj Strazi Mazoveckogo Uezda 1882-1915 0
5/24/0 Starszy Strażnik Powiatu Mazowieckiego Starsij Straznik Mazoveckogo Uezda 1870-1910 0
5/25/0 Urząd Powiatowy Mazowiecki do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1918 0
5/26/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Mazowieckiego Komissar po Krestjanskim Delam Mazoveckogo Uezda 1866-1915 0
5/27/0 Rada Opieki Społecznej Powiatu Mazowieckiego Sovet Obscestvennogo Prizrenija Mazoveckogo Uezda 1870-1915 0
5/28/0 Akta administracji państwowej i samorządu terytorialnego z powiatu wysoko-mazowieckiego 1862-1916 0
5/28/1 Komitet Narodowy Mazowiecki d/s Opieki nad Trzeźwością Ludową Mazoveckij Uezdnyj Komitet Propecitelstva o Narodnoj Trezvosti 1898-1903 0
5/28/2 Starszy Strażnik Rewiru Szepietowskiego powiatu Mazowieckiego Starsij Straznik Sepetovskogo Ucastka Mazoveckogo Uezda 1911-1915 0
5/28/3 Urząd Skarbowy Mazowiecki Mazoveckoe Kaznacejstvo 1913-1913 0
5/28/4 Zarząd Gminy Piszczaty Piscatovskoe Gminnoe Upravlenie 1911-1912 0
5/28/5 Naczelnik Powiatu Mazowieckiego 1862-1862 0
5/28/6 Starszy Strażnik Rewiru Tykocińskiego Powiatu Mazowieckiego Starsij Straznik Tykocinskogo Ucastka Mazoveckogo Uezda 1873-1877 0
5/29/0 Urząd Powiatowy w Kolnie Kreisamt Kolno 1915-1918 0
5/30/0 Naczelnik Powiatu w Łomży Kreischef im Lomscha 1916-1918 0
5/31/0 Urząd Powiatowy w Mazowiecku Kreisamt Mazowieck 1916-1918 0
5/32/0 Starostwo Powiatowe Kolneńskie 1917-1920 0
5/33/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Kolnie 1919-1931 [1937] 0
5/34/0 Nadleśnictwo Kolno 1938-1939 0
5/35/0 Powiatowu Urząd Ziemski w Łomży 1918-1931 [1935] 0
5/36/0 Starostwo Powiatowe Łomżyńskie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych [1919] 1931-1939 0
5/37/0 Okręgowe Komisje Wyborcze do Sejmu i Senatu w Łomży 1922-1928 0
5/38/0 Akta urzędów i instytucji z miasta Łomży 1880-1939 0
5/38/1 Łomżyńska Ochotnicza Straż Pożarna 1880-1929 0
5/38/2 Straż Graniczna w Łomży 1932-1935 0
5/38/3 Łomżyński Powiatowy Związek Komunalny 1928-1938 0
5/38/4 Starosta Powiatowy w Łomży 1928-1939 0
5/39/0 Akta urzędów, przedsiębiorstw i instytucji niemieckich z terenu miasta Łomży 1941-1944 0
5/39/1 Magistrat Miasta Łomży 1941-1944 0
5/39/2 Urząd Katastralny w Łomży 1941-1944 0
5/39/3 Sklep Karola Kubernusa 1941-1944 0
5/40/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Wysokiem Mazowieckiem 1918-1931 [1937] 0
5/41/0 Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Referat Rolnictwa i Reform Rolnych [1918] 1931-1939 0
5/42/0 Akta urzędów i instytucji z miasta Wysokiego Mazowieckiego i powiatu Wysokomazowieckiego 1939-1939 0
5/43/0 Starostwo Powiatowe Kolneńskie [1922-1947]1948-1950[1951-1963] 0
5/44/0 Wydział Powiatowy w Kolnie [1945] 1948-1950 0
5/45/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kolnie 1948-1950 [1951] 0
5/46/0 Zarząd Miejski w Kolnie 1945-1950 [1952] 0
5/47/0 Zarząd Miejski w Stawiskach 1945-1950 0
5/48/0 Gminna Rada Narodowa Czerwone powiat Kolno 1945-1954 0
5/49/0 Gminna Rada Narodowa Gawrychy powiat Kolno 1945-1954 0
5/50/0 Gminna Rada Narodowa Grabowo powiat Kolno 1945-1954 0
5/51/0 Gminna Rada Narodowa Lachowo powiat Kolno 1945-1954 0
5/52/0 Gminna Rada Narodowa Łyse powiat Kolno 1945-1954 0
5/53/0 Gminna Rada Narodowa Mały Płock powiat Kolno 1945-1954 0
5/54/0 Gminna Rada Narodowa Stawiski powiat Kolno 1945-1954 0
5/55/0 Gminna Rada Narodowa Turośl powiat Kolno 1945-1954 0
5/56/0 Starostwo Powiatowe Łomżyńskie [1929,1943] 1944-1950 [1951-2010] 0
5/57/0 Wydział Powiatowy w Łomży 1944-1950 [1951] 0
5/58/0 Powiatowa Rada Narodowa w Łomży 1944-1950 0
5/59/0 Inspektorat Szkolny w Łomży 1945-1950 0
5/60/0 Inspektorat Pracy 31 Obwodu w Łomży 1945-1950 0
5/61/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Łomży 1945-1948 0
5/62/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Łomży 1949-1949 0
5/63/0 Gminna Rada Narodowa w Chlebiotkach (Zawadach) [1914] 1945-1951 0
5/64/0 Akta miasta Łomży 1823-1950 0
5/65/0 Zarząd Miejski w Jedwabnem 1945-1950 0
5/66/0 Zarząd Miejski w Nowogrodzie powiat Łomża 1945-1950 [1951] 0
5/67/0 Zarząd Miejski w Zambrowie powiat Łomża 1944-1950 0
5/68/0 Gminna Rada Narodowa w Bożejewie powiat Łomża [1914] 1945-1954 0
5/69/0 Gminna Rada Narodowa w Długoborzu z siedzibą w Zambrowie powiat Łomża [1910] 1944-1954 0
5/70/0 Gminna Rada Narodowa w Drozdowie powiat Łomża [1911] 1945-1954 0
1 2 3 ... 8 9
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.