Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białej

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1826-1917
- brak danych - 1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 7 j.a.
inwentarz książkowy Yes 119 j.a.
Powszechny obowiązek rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów został wprowadzony na mocy Kodeksu Napoleona, który wszedł w życie 1 maja 1808 r. Ustawa Konstytucyjna z 22 lipca 1807 r. (art. 69) na terenie Księstwa Warszawskiego wprowadziła prawo cywilne – Kodeks Napoleona, które ustanowiło świecką rejestrację akt stanu cywilnego dla wszystkich obywateli bez względu na wyznanie. Zmiany w przepisach o aktach stanu cywilnego wprowadził Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 13 czerwca 1825 r., obowiązujący od 1 stycznia 1826 r. Wówczas to akta stanu cywilnego w przypadku wyznań chrześcijańskich połączono z metrykami kościelnymi i prowadzenie ich powierzono przełożonym parafii. Księgi w dalszym ciągu spisywano w dwóch egzemplarzach, gdzie pierwopis (unikat) obejmował tyle akt, na ile starczało miejsca w księdze i spisywany był w osobnych księgach dla każdego rodzaju akt tj. urodzeń, małżeństw i zgonów. Natomiast wtóropis (duplikat) obejmował w jednej księdze akta z jednego roku, podzielonej wewnątrz na trzy części dla każdego rodzaju aktów. Pierwopisy pozostawały w parafii a wtóropisy trafiały corocznie do archiwum hipotecznego Sądu Pokoju. Księgi zapowiedzi pozostawały w archiwum parafii. Pierwopisy i wtóropisy miały być poddawane corocznej kontroli przez przedstawicieli Rządowej Komisji Sprawiedliwości, która sporządzała protokół kontroli potwierdzający zgodność obu egzemplarzy. Sposób sporządzania aktów nie uległ zmianie. Nadal oparty był na ustnych oświadczeniach stawiających się i świadków. Świadkami mogli być tylko mężczyźni, którzy ukończyli 21 lat. Każdy akt musiał zawierać takie informacje jak: rok, dzień, godzina sporządzenia aktu, nazwiska, imiona, wiek, profesja i miejsce zamieszkania stawiających się i świadków. Akty urodzenia posiadały dodatkowo informacje: na temat miejsca, dnia i godziny urodzenia dziecka, jego płci, imion, imienia i nazwiska matki oraz rodziców chrzestnych. Akty małżeństw musiały być dodatkowo poprzedzone zapowiedziami. Natomiast akty zgonu musiały zawierać imię, nazwisko, profesję i miejsce zamieszkania osoby zmarłej, dzień, miejsce i godzinę zgonu, w przypadku osób zamężnych dane współmałżonka, a jeżeli udało się ustalić również miejsce urodzenia i dane rodziców nieboszczyka. Ksiądz czytał zgromadzonym sporządzony akt, a o dopełnieniu tej formalności dopisywał wzmiankę w akcie i wraz ze świadkami składał podpis. W przypadku osób niepiśmiennych również sporządzano o tym fakcie odpowiedni zapis. Dodatkowo wszystkie liczby jak wiek i daty zapisywano słownie. W latach 1826-1867 akta stanu cywilnego spisywano w języku polskim, natomiast w latach 1868-1910 w języku rosyjskim. Od rejestracji wyznaniowej akt odstąpiono na mocy dekretu z 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Z dniem 1 stycznia 1946 r. wprowadzono powszechną i jednolitą w całym kraju świecką rejestrację akt stanu cywilnego. W tym celu powołano nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły obowiązek rejestrowania akt stanu cywilnego. Wtóropisy miały zostać przekazane urzędom stanu cywilnego. Te natomiast na mocy kolejnych rozporządzeń miały je przekazywać po upływie stu lat od zamknięcia księgi do archiwów państwowych. Parafia Rzymskokatolicka w Białej powstała prawdopodobnie w XII w. W 1826 r. parafia przejęła obowiązek rejestracji akt stanu cywilnego. Obejmowała wsie: Biała Osiedle, Biała Stara, Draganie Nowe, Draganie Stare, Dziarnowo, Kamionki, Mańkowo, Srebrna. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Żabowska, Płock 2016] Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1910 oraz aneksy do aktów małżeństw z lat 1826-1828, 1831, 1833-1835, 1838-1864 w układzie chronologiczno – rzeczowym tj. w obrębie jednego roku kalendarzowego w pierwszej kolejności występują akta urodzeń, małżeństw i zgonów, a za nimi aneksy do aktów małżeństw (sygn. od 1 do 119). zmikrofilmowano akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1865, 1880-1887 (mikrofilmy nr: 311335-311374; 1261-1268) oraz zdigitalizowano akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1910; inwentarz książkowy w bazie danych IZA
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 124 4394
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/135/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 42
50/135/0/-/2 Aneksy do aktów małżeństw 1826 0
50/135/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 37
50/135/0/-/4 Aneksy do aktów małżeństw 1827 0
50/135/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 38
50/135/0/-/6 Aneksy do aktów małżeństw 1828 0
50/135/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 34
50/135/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 39
50/135/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 49
50/135/0/-/10 Aneksy do aktów małżeństw 1831 0
50/135/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 41
50/135/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 48
50/135/0/-/13 Aneksy do aktów małżeństw 1833 0
50/135/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 37
50/135/0/-/15 Aneksy do aktów małżeństw 1834 0
50/135/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 34
50/135/0/-/17 Aneksy do aktów małżeństw 1835 0
50/135/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 37
50/135/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 34
50/135/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 33
50/135/0/-/21 Aneksy do aktów małżeństw 1838 0
50/135/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 28
50/135/0/-/23 Aneksy do aktów małżeństw 1839 0
50/135/0/-/24 Akta urodzen, małżeństw i zgonów 1840 43
50/135/0/-/25 Aneksy do aktów małżeństw 1840 0
50/135/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 35
50/135/0/-/27 Aneksy do aktów małżeństw 1841 0
50/135/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 46
50/135/0/-/29 Aneksy do aktów małżeństw 1842 0
50/135/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 46
50/135/0/-/31 Aneksy do aktów małżeństw 1843 0
50/135/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 39
50/135/0/-/33 Aneksy do aktów małżeństw 1844 0
50/135/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 44
50/135/0/-/35 Aneksy do aktów małżeństw 1845 0
50/135/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 47
50/135/0/-/37 Aneksy do aktów małżeństw 1846 0
50/135/0/-/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 44
50/135/0/-/39 Aneksy do aktów małżeństw 1847 0
50/135/0/-/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 39
50/135/0/-/41 Aneksy do aktów małżeństw 1848 0
50/135/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 44
50/135/0/-/43 Aneksy do aktów małżeństw 1849 0
50/135/0/-/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 38
50/135/0/-/45 Aneksy do aktów małżeństw 1850 0
50/135/0/-/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 43
50/135/0/-/47 Aneksy do aktów małżeństw 1851 0
50/135/0/-/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 47
50/135/0/-/49 Aneksy do aktów małżeństw 1852 0
50/135/0/-/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 45
50/135/0/-/51 Aneksy do aktów małżeństw 1853 0
50/135/0/-/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 48
50/135/0/-/53 Aneksy do aktów małżeństw 1854 0
50/135/0/-/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 47
50/135/0/-/55 Aneksy do aktów małżeństw 1855 0
50/135/0/-/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 41
50/135/0/-/57 Aneksy do aktów małżeństw 1856 0
50/135/0/-/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 50
50/135/0/-/59 Aneksy do aktów małżeństw 1857 0
50/135/0/-/60 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 36
50/135/0/-/61 Aneksy do aktów małzeństw 1858 0
50/135/0/-/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 53
50/135/0/-/63 Aneksy do aktów małżeństw 1859 0
50/135/0/-/64 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 40
50/135/0/-/65 Aneksy do aktów małżeństw 1860 0
50/135/0/-/66 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 30
50/135/0/-/67 Aneksy do aktów małzeństw 1861 0
50/135/0/-/68 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 55
50/135/0/-/69 Aneksy do aktów małżeństw 1862 0
50/135/0/-/70 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 44
50/135/0/-/71 Aneksy do aktów małżeństw 1863 0
50/135/0/-/72 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 62
50/135/0/-/73 Aneksy do aktów małżeństw 1864 0
50/135/0/-/74 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 38
50/135/0/-/75 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 32
50/135/0/-/76 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 29
50/135/0/-/77 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 41
50/135/0/-/78 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 47
50/135/0/-/79 Akta urodzen, małżeństw i zgonów 1870 40
50/135/0/-/80 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 44
50/135/0/-/81 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 59
50/135/0/-/82 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 59
50/135/0/-/83 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 45
50/135/0/-/84 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 42
50/135/0/-/85 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 48
50/135/0/-/86 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 37
50/135/0/-/87 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 43
50/135/0/-/88 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 52
50/135/0/-/89 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 79
50/135/0/-/90 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 95
50/135/0/-/91 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 102
50/135/0/-/92 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 97
50/135/0/-/93 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 83
50/135/0/-/94 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 96
50/135/0/-/95 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 75
50/135/0/-/96 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 83
50/135/0/-/97 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888 45
50/135/0/-/98 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1889 59
50/135/0/-/99 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1890 62
50/135/0/-/100 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1891 56
1 2

Amount of archival material

126

119

0

1.20

1.13

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -