Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bądkowie

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1826-1916
- brak danych - 1826 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 8 j.a.
inwentarz książkowy Yes 156 j.a.
Powszechny obowiązek rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów został wprowadzony na mocy Kodeksu Napoleona, który wszedł w życie 1 maja 1808 r. Ustawa Konstytucyjna z 22 lipca 1807 r. (art. 69) na terenie Księstwa Warszawskiego wprowadziła prawo cywilne – Kodeks Napoleona, które ustanowiło świecką rejestrację akt stanu cywilnego dla wszystkich obywateli bez względu na wyznanie. Zmiany w przepisach o aktach stanu cywilnego wprowadził Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 13 czerwca 1825 r., obowiązujący od 1 stycznia 1826 r. Wówczas to akta stanu cywilnego w przypadku wyznań chrześcijańskich połączono z metrykami kościelnymi i prowadzenie ich powierzono przełożonym parafii. Księgi w dalszym ciągu spisywano w dwóch egzemplarzach, gdzie pierwopis (unikat) obejmował tyle akt, na ile starczało miejsca w księdze i spisywany był w osobnych księgach dla każdego rodzaju akt tj. urodzeń, małżeństw i zgonów. Natomiast wtóropis (duplikat) obejmował w jednej księdze akta z jednego roku, podzielonej wewnątrz na trzy części dla każdego rodzaju aktów. Pierwopisy pozostawały w parafii a wtóropisy trafiały corocznie do archiwum hipotecznego Sądu Pokoju. Księgi zapowiedzi pozostawały w archiwum parafii. Pierwopisy i wtóropisy miały być poddawane corocznej kontroli przez przedstawicieli Rządowej Komisji Sprawiedliwości, która sporządzała protokół kontroli potwierdzający zgodność obu egzemplarzy. Sposób sporządzania aktów nie uległ zmianie. Nadal oparty był na ustnych oświadczeniach stawiających się i świadków. Świadkami mogli być tylko mężczyźni, którzy ukończyli 21 lat. Każdy akt musiał zawierać takie informacje jak: rok, dzień, godzina sporządzenia aktu, nazwiska, imiona, wiek, profesja i miejsce zamieszkania stawiających się i świadków. Akty urodzenia posiadały dodatkowo informacje: na temat miejsca, dnia i godziny urodzenia dziecka, jego płci, imion, imienia i nazwiska matki oraz rodziców chrzestnych. Akty małżeństw musiały być dodatkowo poprzedzone zapowiedziami. Natomiast akty zgonu musiały zawierać imię, nazwisko, profesję i miejsce zamieszkania osoby zmarłej, dzień, miejsce i godzinę zgonu, w przypadku osób zamężnych dane współmałżonka, a jeżeli udało się ustalić również miejsce urodzenia i dane rodziców nieboszczyka. Ksiądz czytał zgromadzonym sporządzony akt, a o dopełnieniu tej formalności dopisywał wzmiankę w akcie i wraz ze świadkami składał podpis. W przypadku osób niepiśmiennych również sporządzano o tym fakcie odpowiedni zapis. Dodatkowo wszystkie liczby jak wiek i daty zapisywano słownie. W latach 1826-1867 akta stanu cywilnego spisywano w języku polskim, natomiast w latach 1868-1910 w języku rosyjskim. Od rejestracji wyznaniowej akt odstąpiono na mocy dekretu z 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Z dniem 1 stycznia 1946 r. wprowadzono powszechną i jednolitą w całym kraju świecką rejestrację akt stanu cywilnego. W tym celu powołano nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły obowiązek rejestrowania akt stanu cywilnego. Wtóropisy miały zostać przekazane urzędom stanu cywilnego. Te natomiast na mocy kolejnych rozporządzeń miały je przekazywać po upływie stu lat od zamknięcia księgi do archiwów państwowych. Parafia Rzymskokatolicka w Bądkowie została prawdopodobnie założona ok. 1190 r. przez bp Wita z Chotela. W 1826 r. parafia przejęła obowiązek rejestracji akt stanu cywilnego. Obejmowała wsie: Bądkowo Jeziorne, Bądkowo Kościelne, Bądkowo Rochny, Bądkowo Rumunki, Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Cegielnia, Izabelin Wincentowo, Janoszyce, Kłobukowo-Patrze, Krzyżanowo, Trzcianka, Turza Mała, Turza Wielka, Winnica, Zdziembórz. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Żabowska, Płock 2016] 1. Pierwopisy: 1.1. Akta urodzeń z lat 1865-1868, 1882-1888 (sygn. 1); 1.2. Akta małżeństw z lat 1868-1894 (sygn. 2); 1.3.Akta zgonów z lat 1868-1887 (sygn. 3). 2. Wtóropisy tj.: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1910 oraz aneksy do aktów małżeństw z lat 1840-1894, 1896-1901, 1903-1908, 1910 w układzie chronologiczno-rzeczowym tj. w obrębie jednego roku kalendarzowego w pierwszej kolejności występują akta urodzeń, małżeństw i zgonów, a za nimi aneksy do aktów małżeństw (sygn. od 4 do 156). zmikrofilmowano akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1865, 1880-1886 (mikrofilmy nr: 311470-311509; 1255-1260) oraz zdigitalizowano akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1910; inwentarz książkowy w bazie danych IZA

Amount of archival material

164

156

0

1.75

1.66

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.