Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Góra

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1826-1917
- brak danych - 1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 130 j.a.
protokół zdawczo-odbiorczy Yes 6 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 26 j.a.
Księgi prowadzone przez władze kościelne zawierające akta chrztów, ślubów i zgonów określane popularnie mianem metryk (od łac. słowa "metrica"oznaczającego spis, rejestr) pojawiły się w Polsce w poł. XV w., a rozpowszechniły się szerzej w XVIII w. W 1577 r. synod piotrkowski zatwierdził postanowienia Soboru Trydenckiego z 1563 r. m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg chrztów i ślubów. Jednak powszechny nakaz sporzadzania metryk chrztów, bierzmowania i ślubów wraz z formułkami wydał dopiero arcybiskup Bernard Maciejowski w swym liście pasterskim z 1607 r. Wspomniane ustawy kościelne dotyczące metryk poprzedziły ustawodawstwo cywilne tj. zarówno obowiązujące od 1807 r. w Księstwie Warszawskim prawo cywilne Kodeks Napoleona, jak i nowe prawo o małżeństwie wprowadzone w 1836 r. przez cara Mikołaja I postanowieniem z dn. 16.03.1836 r. W przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, nowe prawo z 1836 r. zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1970]

Parafia Góra została założona w 1400 w. [Na podstawie "Wykazu parafii w Polsce. T. II", Warszawa 2006]
1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826-1894 (sygn. od 1 do 40, od 79 do 101 i od 104 do 109); 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1828-1870, 1872-1883, 1885-1886, 1888, 1890, 1893-1894 (sygn. od 41 do 78, od 102 do 103 i od 110 do 130). zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-40; 93-101 (mikrofilmy nr: 312005-312044; 1347-1355).

Amount of archival material

162

130

0

1.79

1.41

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -