Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1826-1914
- brak danych - 1826 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 166 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5 j.a.
Na ziemiach Księstwa Warszawskiego ustawodawstwo cywilne dotyczące akt stanu cywilnego zostało wprowadzone na mocy art. 69 Ustawy Konstytucyjnej. Obowiązujące od 01.05.2013 r. prawo cywilne – Kodeks Napoleona tj. postanowienia Księgi I wprowadziły powszechny obowiązek prowadzenia rejestrów akt stanu cywilnego, określały szczegółowo, jakie dane winny zawierać oraz w jaki sposób powinny być prowadzone. Pierwsze urzędy stanu cywilnego powstały w 1808 r. Na urzędniku stanu cywilnego spoczywał obowiązek zakładania, prowadzenia i przekazywania do archiwów ksiąg stanu cywilnego. W księgi wpisywane były akty urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów i zgonów wszystkich zgłaszanych osób, bez względu na religię i wyznanie. Prowadzono dwie serie ksiąg, jeden egzemplarz pozostawał w gminie (pierwopis), a drugi był składany w kancelarii Sądu Pokoju (wtóropis).
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego uchwalonego 13 czerwca 1825 r., z datą wejścia w życie od 1 stycznia 1826 r., akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi dla wyznań chrześcijańskich. Sieć urzędów dotąd oparta o administracyjny podział miast i gmin została przyporządkowana do administracyjnego podziału wybranych parafii. Urzędy stanu cywilnego stały się urzędami wyznaniowymi, a przełożeni parafii byli urzędnikami stanu cywilnego.
Akta spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzeń zawierały dodatkowo takie informacje jak: dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, nadane imiona, imiona i nazwiska rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze wyciągi z aktu zapowiedzi. Natomiast akty zgonu, jeżeli dało się ustalić, dane rodziców i małżonków osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Nadal utrzymywano dwie księgi, przy czym wtóropis (duplikat) był księgą obejmującą akta z jednego roku, podzieloną wewnętrzne na trzy części dla każdego rodzaju aktów. Natomiast pierwopis (unikat) obejmował tyle akt, na ile starczyło w księdze miejsca i stanowił trzy księgi prowadzone odrębnie dla akt: urodzeń, małżeństw i zgonów. Pierwopisy pozostawały w parafii a wtóropisy przekazywano do Sądu Pokoju.
W latach 1808-1867 akta stanu cywilnego były sporządzane w języku polskim.W ramach represji po upadku powstania styczniowego językiem urzędowym ustanowiono język rosyjski i od 1868 aż do 1918 r. akta stanu cywilnego, tak jak wszystkie dokumenty sporządzano w języku rosyjskim.
Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego obowiązywało do końca 1945 r., kiedy to na mocy dekretu z 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48, poz. 272) powołano świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej, które z dniem 1 stycznia 1946 r. przejęły obowiązek rejestrowania akt stanu cywilnego.
Najstarsza z płockich rzymskokatolickich parafii początkowo istniała przy kolegiacie św. Michała, która powstała około 1150 r. W 1356 r. biskup Klemens przeniósł parafię do nowo zbudowanego kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja. W 1826 r. parafia przejęła obowiązki urzędu stanu cywilnego. Obejmowała teren miasta Płocka.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Jastrzębska-Pawlak, Płock 2013]
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1910 oraz aneksy do aktów małżeństw z lat: 1826-1827, 1829-1848, 1850-1852, 1854-1880, 1882-1908, 1910 w układzie chronologiczno – rzeczowym tj. w obrębie jednego roku kalendarzowego w pierwszej kolejności występują akta urodzeń, małżeństw i zgonów, a za nimi aneksy do aktów małżeństw (sygn. od 1 do 166). zmikrofilmowano akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat: 1826-1865 (mikrofilmy nr: 312640-312679), 1880-1888 (mikrofilmy nr: 1421-1429) oraz zdigitalizowano akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1910; inwentarz książkowy w bazie danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/155/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 99
50/155/0/-/2 Aneksy do aktów małżeństw 1826 0
50/155/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 122
50/155/0/-/4 Aneksy do aktów małżeństw 1827 0
50/155/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 180
50/155/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 147
50/155/0/-/7 Aneksy do aktów małżeństw 1829 0
50/155/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 130
50/155/0/-/9 Aneksy do aktów małżeństw 1830 0
50/155/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 155
50/155/0/-/11 Aneksy do aktów małżeństw 1831 0
50/155/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 178
50/155/0/-/13 Aneksy do aktów małżeństw 1832 0
50/155/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 168
50/155/0/-/15 Aneksy do aktów małżeństw 1833 0
50/155/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 155
50/155/0/-/17 Aneksy do aktów małżeństw 1834 0
50/155/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 163
50/155/0/-/19 Aneksy do aktów małżeństw 1835 0
50/155/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 145
50/155/0/-/21 Aneksy do aktów małżeństw 1836 0
50/155/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 153
50/155/0/-/23 Aneksy do aktów małżeństw 1837 0
50/155/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 139
50/155/0/-/25 Aneksy do aktów małżeństw 1838 0
50/155/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 136
50/155/0/-/27 Aneksy do aktów małżeństw 1839 0
50/155/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 128
50/155/0/-/29 Aneksy do aktów małżeństw 1840 0
50/155/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 150
50/155/0/-/31 Aneksy do aktów małżeństw 1841 0
50/155/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 140
50/155/0/-/33 Aneksy do aktów małżeństw 1842 0
50/155/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 160
50/155/0/-/35 Aneksy do aktów małżeństw 1843 0
50/155/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 157
50/155/0/-/37 Aneksy do aktów małżeństw 1844 0
50/155/0/-/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 114
50/155/0/-/39 Aneksy do aktów małżeństw 1845 0
50/155/0/-/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 118
50/155/0/-/41 Aneksy do aktów małżeństw 1846 0
50/155/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 122
50/155/0/-/43 Aneksy do aktów małżeństw 1847 0
50/155/0/-/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 130
50/155/0/-/45 Aneksy do aktów małżeństw 1848 0
50/155/0/-/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 111
50/155/0/-/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 102
50/155/0/-/48 Aneksy do aktów małżeństw 1850 0
50/155/0/-/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 95
50/155/0/-/50 Aneksy do aktów małżeństw 1851 0
50/155/0/-/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 152
50/155/0/-/52 Aneksy do aktów małżeństw 1852 0
50/155/0/-/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 136
50/155/0/-/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 137
50/155/0/-/55 Aneksy do aktów małżeństw 1854 0
50/155/0/-/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 138
50/155/0/-/57 Aneksy do aktów małżeństw 1855 0
50/155/0/-/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 116
50/155/0/-/59 Aneksy do aktów małżeństw 1856 0
50/155/0/-/60 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 123
50/155/0/-/61 Aneksy do aktów małżeństw 1857 0
50/155/0/-/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 122
50/155/0/-/63 Aneksy do aktów małżeństw 1858 0
50/155/0/-/64 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 122
50/155/0/-/65 Aneksy do aktów małżeństw 1859 0
50/155/0/-/66 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 111
50/155/0/-/67 Aneksy do aktów małżeństw 1860 0
50/155/0/-/68 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 121
50/155/0/-/69 Aneksy do aktów małżeństw 1861 0
50/155/0/-/70 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 136
50/155/0/-/71 Aneksy do aktów małżeństw 1862 0
50/155/0/-/72 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 115
50/155/0/-/73 Aneksy do aktów małżeństw 1863 0
50/155/0/-/74 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 122
50/155/0/-/75 Aneksy do aktów małżeństw 1864 0
50/155/0/-/76 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 130
50/155/0/-/77 Aneksy do aktów małżeństw 1865 0
50/155/0/-/78 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 127
50/155/0/-/79 Aneksy do aktów małżeństw 1866 0
50/155/0/-/80 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 131
50/155/0/-/81 Aneksy do aktów małżeństw 1867 0
50/155/0/-/82 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 111
50/155/0/-/83 Aneksy do aktów małżeństw 1868 0
50/155/0/-/84 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 118
50/155/0/-/85 Aneksy do aktów małżeństw 1869 0
50/155/0/-/86 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 176
50/155/0/-/87 Aneksy do aktów małżeństw 1870 0
50/155/0/-/88 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 162
50/155/0/-/89 Aneksy do aktów małżeństw t. I. 1871 0
50/155/0/-/90 Aneksy do aktów małżeństw t. II. 1871 0
50/155/0/-/91 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 177
50/155/0/-/92 Aneksy do aktów małżeństw 1872 0
50/155/0/-/93 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 197
50/155/0/-/94 Aneksy do aktów małżeństw 1873 0
50/155/0/-/95 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 215
50/155/0/-/96 Aneksy do aktów małżeństw 1874 0
50/155/0/-/97 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 195
50/155/0/-/98 Aneksy do aktów małżeństw 1875 0
50/155/0/-/99 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 205
50/155/0/-/100 Aneksy do aktów małżeństw 1876 0
1 2

Amount of archival material

171

166

0

6.44

6.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.