Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radzanowie

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1826-1917
- brak danych - 1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 8 j.a.
inwentarz książkowy Yes 120 j.a.
Na ziemiach Księstwa Warszawskiego ustawodawstwo cywilne dotyczące akt stanu cywilnego zostało wprowadzone na mocy art. 69 Ustawy Konstytucyjnej. Obowiązujące od 01.05.1808 r. prawo cywilne – Kodeks Napoleona tj. postanowienia Księgi I wprowadziły powszechny obowiązek prowadzenia rejestrów akt stanu cywilnego, określały szczegółowo, jakie dane winny zawierać oraz w jaki sposób powinny być prowadzone. Pierwsze urzędy stanu cywilnego powstały w 1808 r. Na urzędniku stanu cywilnego spoczywał obowiązek zakładania, prowadzenia i przekazywania do archiwów ksiąg stanu cywilnego. W księgi wpisywane były akty urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów i zgonów wszystkich zgłaszanych osób, bez względu na religię i wyznanie. Prowadzono dwie serie ksiąg, jeden egzemplarz pozostawał w gminie (pierwopis), a drugi był składany w kancelarii Sądu Pokoju (wtóropis).
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego uchwalonego 13 czerwca 1825 r., z datą wejścia w życie od 1 stycznia 1826 r., akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi dla wyznań chrześcijańskich. Sieć urzędów dotąd oparta o administracyjny podział miast i gmin została przyporządkowana do administracyjnego podziału wybranych parafii. Urzędy stanu cywilnego stały się urzędami wyznaniowymi, a przełożeni parafii byli urzędnikami stanu cywilnego.
Akta spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzeń zawierały dodatkowo takie informacje jak: dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, nadane imiona, imiona i nazwiska rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze wyciągi z aktu zapowiedzi. Natomiast akty zgonu, jeżeli dało się ustalić, dane rodziców i małżonków osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Nadal utrzymywano dwie księgi, przy czym wtóropis (duplikat) był księgą obejmującą akta z jednego roku, podzieloną wewnętrzne na trzy części dla każdego rodzaju aktów. Natomiast pierwopis (unikat) obejmował tyle akt, na ile starczyło w księdze miejsca i stanowił trzy księgi prowadzone odrębnie dla akt: urodzeń, małżeństw i zgonów. Pierwopisy pozostawały w parafii a wtóropisy przekazywano do Sądu Pokoju.
W latach 1808-1867 akta stanu cywilnego były sporządzane w języku polskim.W ramach represji po upadku powstania styczniowego językiem urzędowym ustanowiono język rosyjski i od 1868 aż do 1918 r. akta stanu cywilnego, tak jak wszystkie dokumenty sporządzano w języku rosyjskim.
Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego obowiązywało do końca 1945 r., kiedy to na mocy dekretu z 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48, poz. 272) powołano świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej, które z dniem 1 stycznia 1946 r. przejęły obowiązek rejestrowania akt stanu cywilnego.
Parafia Rzymskokatolicka w Radzanowie powstała prawdopodobnie w XIV w., choć pierwsza wzmianka pochodzi dopiero z 1448 r. Prawdopodobnym fundatorem parafii mógł być Paweł z Radzanowa, chorąży warszawski, a potem płocki, bądź Chwalisław, podkomorzy płocki. Dzięki staraniom Sasina z Radzanowa w połowie XV w. zbudowano nowy murowany kościół z wieżą pod wezwaniem św. Katarzyny i Doroty, który został konsekrowany w 1599 r. i przetrwał aż do poł. XIX w. Obecnie stojąca świątynia została wybudowana w latach 1859-1861 z funduszy małżonków Kobylińskich, staraniem Marii i Stefana Hołyńskich. W 1826 parafia przejęła obowiązki urzędu stanu cywilnego. Obejmowała wsie: Chełstowo, Juryszewo, Lasocin, Radzanowo, Radzanowo Dębiki, Ślepkowo Królewskie, Wodzymin, Wólkę.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Jastrzębska-Pawlak, Płock 2013]
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1910 oraz aneksy do aktów małżeństw z lat 1826-1828, 1830, 1832-1834, 1836-1861, 1862 (aneks wszyty w księgę), 1863, 1894 w układzie chronologiczno – rzeczowym tj. w obrębie jednego roku kalendarzowego w pierwszej kolejności występują akta urodzeń, małżeństw i zgonów, a za nimi aneksy do aktów małżeństw (sygn. od 1 do 120). zmikrofilmowano akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat: 1826-1865 (mikrofilmy nr: 312700-312739), 1880-1888 (mikrofilmy nr: 1438-1446) oraz zdigitalizowano akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1910; inwentarz książkowy w bazie danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/157/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 18
50/157/0/-/2 Aneksy do aktów małżeństw 1826 0
50/157/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 16
50/157/0/-/4 Aneksy do aktów małżeństw 1827 0
50/157/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 19
50/157/0/-/6 Aneksy do aktów małżeństw 1828 0
50/157/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 20
50/157/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 19
50/157/0/-/9 Aneksy do aktów małżeństw 1830 0
50/157/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 19
50/157/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 15
50/157/0/-/12 Aneksy do aktów małzeństw 1832 0
50/157/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 14
50/157/0/-/14 Aneksy do aktów małżeństw 1833 0
50/157/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 15
50/157/0/-/16 Aneksy do aktów małżeństw 1834 0
50/157/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 18
50/157/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 19
50/157/0/-/19 Aneksy do aktów małżeństw 1836 0
50/157/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 17
50/157/0/-/21 Aneksy do aktów małżeństw 1837 0
50/157/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 14
50/157/0/-/23 Aneksy do aktów małżeństw 1838 0
50/157/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 16
50/157/0/-/25 Aneksy do aktów małżeństw 1839 0
50/157/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 16
50/157/0/-/27 Aneksy do aktów małżeństw 1840 0
50/157/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 16
50/157/0/-/29 Aneksy do aktów małżeństw 1841 0
50/157/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 14
50/157/0/-/31 Aneksy do aktów małżeństw 1842 0
50/157/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 17
50/157/0/-/33 Aneksy do aktów małżeństw 1843 0
50/157/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 19
50/157/0/-/35 Aneksy do aktów małżeństw 1844 0
50/157/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 15
50/157/0/-/37 Aneksy do aktów małżeństw 1845 0
50/157/0/-/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 22
50/157/0/-/39 Aneksy do aktów małżeństw 1846 0
50/157/0/-/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 18
50/157/0/-/41 Aneksy do aktów małżeństw 1847 0
50/157/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 24
50/157/0/-/43 Aneksy do aktów małżeństw 1848 0
50/157/0/-/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 24
50/157/0/-/45 Aneksy do aktów małżeństw 1849 0
50/157/0/-/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 21
50/157/0/-/47 Aneksy do aktów małżeństw 1850 0
50/157/0/-/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 25
50/157/0/-/49 Aneksy do aktów małżeństw 1851 0
50/157/0/-/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 23
50/157/0/-/51 Aneksy do aktów małżeństw 1852 0
50/157/0/-/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 27
50/157/0/-/53 Aneksy do aktów małżeństw 1853 0
50/157/0/-/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 26
50/157/0/-/55 Aneksy do aktów małżeństw 1854 0
50/157/0/-/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 26
50/157/0/-/57 Aneksy do aktów małżeństw 1855 0
50/157/0/-/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 29
50/157/0/-/59 Aneksy do aktów małżeństw 1856 0
50/157/0/-/60 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 23
50/157/0/-/61 Aneksy do aktów małżeństw 1857 0
50/157/0/-/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 29
50/157/0/-/63 Aneksy do aktów małżeństw 1858 0
50/157/0/-/64 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 26
50/157/0/-/65 Aneksy do aktów małżeństw 1859 0
50/157/0/-/66 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 26
50/157/0/-/67 Aneksy do aktów małżeństw 1860 0
50/157/0/-/68 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 27
50/157/0/-/69 Aneksy do aktów małżeństw 1861 0
50/157/0/-/70 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Aneksy do aktów małżeństw 1862 25
50/157/0/-/71 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 24
50/157/0/-/72 Aneksy do aktów małżeństw 1863 0
50/157/0/-/73 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 23
50/157/0/-/74 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 25
50/157/0/-/75 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 27
50/157/0/-/76 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 22
50/157/0/-/77 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 29
50/157/0/-/78 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 25
50/157/0/-/79 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 25
50/157/0/-/80 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 24
50/157/0/-/81 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 28
50/157/0/-/82 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 21
50/157/0/-/83 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 26
50/157/0/-/84 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 22
50/157/0/-/85 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 22
50/157/0/-/86 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 24
50/157/0/-/87 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 34
50/157/0/-/88 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 31
50/157/0/-/89 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 55
50/157/0/-/90 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 50
50/157/0/-/91 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 60
50/157/0/-/92 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 64
50/157/0/-/93 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 44
50/157/0/-/94 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 62
50/157/0/-/95 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 52
50/157/0/-/96 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 59
50/157/0/-/97 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888 51
50/157/0/-/98 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1889 26
50/157/0/-/99 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1890 32
50/157/0/-/100 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1891 31
1 2

Amount of archival material

128

120

0

0.91

0.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.