Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Woźnikach

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1826-1917
- brak danych - 1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 120 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 7 j.a.
Na ziemiach Księstwa Warszawskiego ustawodawstwo cywilne dotyczące akt stanu cywilnego zostało wprowadzone na mocy art. 69 Ustawy Konstytucyjnej. Obowiązujące od 01.05.1808 r. prawo cywilne – Kodeks Napoleona tj. postanowienia Księgi I wprowadziły powszechny obowiązek prowadzenia rejestrów akt stanu cywilnego, określały szczegółowo, jakie dane winny zawierać oraz w jaki sposób powinny być prowadzone. Pierwsze urzędy stanu cywilnego powstały w 1808 r. Na urzędniku stanu cywilnego spoczywał obowiązek zakładania, prowadzenia i przekazywania do archiwów ksiąg stanu cywilnego. W księgi wpisywane były akty urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, rozwodów i zgonów wszystkich zgłaszanych osób, bez względu na religię i wyznanie. Prowadzono dwie serie ksiąg, jeden egzemplarz pozostawał w gminie (pierwopis), a drugi był składany w kancelarii Sądu Pokoju (wtóropis).
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego uchwalonego 13 czerwca 1825 r., z datą wejścia w życie od 1 stycznia 1826 r., akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi dla wyznań chrześcijańskich. Sieć urzędów dotąd oparta o administracyjny podział miast i gmin została przyporządkowana do administracyjnego podziału wybranych parafii. Urzędy stanu cywilnego stały się urzędami wyznaniowymi, a przełożeni parafii byli urzędnikami stanu cywilnego.
Akta spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzeń zawierały dodatkowo takie informacje jak: dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, nadane imiona, imiona i nazwiska rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze wyciągi z aktu zapowiedzi. Natomiast akty zgonu, jeżeli dało się ustalić, dane rodziców i małżonków osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Nadal utrzymywano dwie księgi, przy czym wtóropis (duplikat) był księgą obejmującą akta z jednego roku, podzieloną wewnętrzne na trzy części dla każdego rodzaju aktów. Natomiast pierwopis (unikat) obejmował tyle akt, na ile starczyło w księdze miejsca i stanowił trzy księgi prowadzone odrębnie dla akt: urodzeń, małżeństw i zgonów. Pierwopisy pozostawały w parafii a wtóropisy przekazywano do Sądu Pokoju.
W latach 1808-1867 akta stanu cywilnego były sporządzane w języku polskim.W ramach represji po upadku powstania styczniowego językiem urzędowym ustanowiono język rosyjski i od 1868 aż do 1918 r. akta stanu cywilnego, tak jak wszystkie dokumenty sporządzano w języku rosyjskim.
Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego obowiązywało do końca 1945 r., kiedy to na mocy dekretu z 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48, poz. 272) powołano świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej, które z dniem 1 stycznia 1946 r. przejęły obowiązek rejestrowania akt stanu cywilnego.
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Woźnikach powstała prawdopodobnie w I poł. XIV w., choć pierwsza wzmianka pochodzi z 1446 r. W 1826 r. parafia przejęła obowiązki urzędu stanu cywilnego. Obejmowała wsie: Ciółkowo, Ciółkówko, Czerniewo, Łoniewo, Opatówiec, Przedpełce, Ślepkowo Królewskie, Ślepkowo Szlacheckie, Woźniki, Woźniki Brzziny, Woźniki Budy, Woźniki Dębiny, Woźniki Paklewy.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Jastrzębska-Pawlak, Płock 2013]
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1910 oraz aneksy do aktów małżeństw z lat 1826-1828, 1830 (aneks wszyty w księgę), 1831-1853, 1855-1863 w układzie chronologiczno – rzeczowym tj. w obrębie jednego roku kalendarzowego w pierwszej kolejności występują akta urodzeń, małżeństw i zgonów, a za nimi aneksy do aktów małżeństw (sygn. od 1 do 120). zmikrofilmowano akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat: 1826-1865 (mikrofilmy nr: 314036-314075), 1880-1888 (mikrofilmy nr: 1534-1542) oraz zdigitalizowano akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1910; inwentarz książkowy w bazie danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/168/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 24
50/168/0/-/2 Aneksy do aktów małżeństw 1826 0
50/168/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 20
50/168/0/-/4 Aneksy do aktów małżeństw 1827 0
50/168/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 19
50/168/0/-/6 Aneksy do aktów małżeństw 1828 0
50/168/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 24
50/168/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Aneksy do aktów małżeństw 1830 21
50/168/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 19
50/168/0/-/10 Aneksy do aktów małżeństw 1831 0
50/168/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 19
50/168/0/-/12 Aneksy do aktów małżeństw 1832 0
50/168/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 21
50/168/0/-/14 Aneksy do aktów małżeństw 1833 0
50/168/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 21
50/168/0/-/16 Aneksy do aktów małżeństw 1834 0
50/168/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 23
50/168/0/-/18 Aneksy do aktów małzeństw 1835 0
50/168/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 23
50/168/0/-/20 Aneksy do aktów małżeństw 1836 0
50/168/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 22
50/168/0/-/22 Aneksy do aktów małżeństw 1837 0
50/168/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 19
50/168/0/-/24 Aneksy do aktów małżeństw 1838 0
50/168/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 26
50/168/0/-/26 Aneksy do aktów małżeństw 1839 0
50/168/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 30
50/168/0/-/28 Aneksy do aktów małżeństw 1840 0
50/168/0/-/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 24
50/168/0/-/30 Aneksy do aktów małżeństw 1841 0
50/168/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 26
50/168/0/-/32 Aneksy do aktów małżeństw 1842 0
50/168/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 32
50/168/0/-/34 Aneksy do aktów małżeństw 1843 0
50/168/0/-/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 31
50/168/0/-/36 Aneksy do aktów małżeństw 1844 0
50/168/0/-/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 30
50/168/0/-/38 Aneksy do aktów małżeństw 1845 0
50/168/0/-/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 28
50/168/0/-/40 Aneksy do aktów małżeństw 1846 0
50/168/0/-/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 29
50/168/0/-/42 Aneksy do aktów małżeństw 1847 0
50/168/0/-/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 30
50/168/0/-/44 Aneksy do aktów małżeństw 1848 0
50/168/0/-/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 34
50/168/0/-/46 Aneksy do aktów małżeństw 1849 0
50/168/0/-/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 27
50/168/0/-/48 Aneksy do aktów małżeństw 1850 0
50/168/0/-/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 31
50/168/0/-/50 Aneksy do aktów małżeństw 1851 0
50/168/0/-/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 28
50/168/0/-/52 Aneksy do aktów małżeństw 1852 0
50/168/0/-/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 25
50/168/0/-/54 Aneksy do aktów małżeństw 1853 0
50/168/0/-/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 22
50/168/0/-/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 28
50/168/0/-/57 Aneksy do aktów małżeństw 1855 0
50/168/0/-/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 35
50/168/0/-/59 Aneksy do aktów małżeństw 1856 0
50/168/0/-/60 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 29
50/168/0/-/61 Aneksy do aktów małżeństw 1857 0
50/168/0/-/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 31
50/168/0/-/63 Aneksy do aktów małżeństw 1858 0
50/168/0/-/64 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 34
50/168/0/-/65 Aneksy do aktów małżeństw 1859 0
50/168/0/-/66 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 32
50/168/0/-/67 Aneksy do aktów małżeństw 1860 0
50/168/0/-/68 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 26
50/168/0/-/69 Aneksy do aktów małżeństw 1861 0
50/168/0/-/70 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 36
50/168/0/-/71 Aneksy do aktów małżeństw 1862 0
50/168/0/-/72 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 31
50/168/0/-/73 Aneksy do aktów małżeństw 1863 0
50/168/0/-/74 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 32
50/168/0/-/75 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 29
50/168/0/-/76 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 27
50/168/0/-/77 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 29
50/168/0/-/78 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 31
50/168/0/-/79 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 32
50/168/0/-/80 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 35
50/168/0/-/81 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 37
50/168/0/-/82 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 44
50/168/0/-/83 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 37
50/168/0/-/84 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 37
50/168/0/-/85 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 39
50/168/0/-/86 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 38
50/168/0/-/87 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 39
50/168/0/-/88 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 49
50/168/0/-/89 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 29
50/168/0/-/90 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 73
50/168/0/-/91 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 81
50/168/0/-/92 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 70
50/168/0/-/93 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 73
50/168/0/-/94 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 57
50/168/0/-/95 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 83
50/168/0/-/96 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 67
50/168/0/-/97 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 89
50/168/0/-/98 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888 87
50/168/0/-/99 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1889 41
50/168/0/-/100 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1890 37
1 2

Amount of archival material

127

120

0

0.92

0.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.