Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gimnazjum Męskie w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1819-1914
Plockaja Mužskaja Gimnazija 1819 - 1914
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 194 j.a.
Początki Gimnazjum Męskiego w Płocku, jednej z najstarszych szkół średnich w Polsce, sięgają XII wieku. Jako przypuszczalną datę powstania przyjmuje się rok 1180, kiedy to powstała szkoła kolegiacka przy kolegiacie Św. Michała. W latach 1615-1773 została przekształcona w kolegium jezuickie, a w l. 1774-1793 w Szkołę Podwydziałową Płocką Komisji Edukacji Narodowej. Po drugim rozbiorze Polski szkołę przemianowano na Gimnazjum, które następnie w 1806 r. otrzymało nazwę Szkoły Departamentowej, a w 1815 r. Szkoły Wojewódzkiej. Była to wówczas jedyna na terenie Mazowsza Płockiego szkoła typu licealnego. Szkoła, nad którą bezpośredni nadzór sprawował wojewódzki kurator szkół, była podporządkowana Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Na czele 6-klasowej Szkoły Wojewódzkiej stał rektor. Jednym z nich był Kajetan Morykoni, założyciel i wieloletni kierownik Towarzystwa Naukowego, zorganizowanego przy szkole w 1820 r. Po jego śmierci w 1830 r. szkoła na 2 lata zawiesiła działalność.
W 1837 r. szkołę przemianowano na 7-klasowe Gimnazjum Gubernialne. Na jego czele stał dyrektor, wybierany przez Kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego, który sprawował władzę nadrzędną w stosunku do wszystkich szkół rządowych i prywatnych w guberni. Pomocnikiem dyrektora i jego zastępcą był inspektor, który sprawował ogólny nadzór nad sprawami wychowania i kształcenia młodzieży. W skład zarządu Gimnazjum wchodził także wybierany z grona obywateli guberni honorowy kurator. Do decydowania o promocjach, nagrodach i rozpatrywania raportów nauczycieli powołano Radę Pedagogiczną.
Na mocy ustawy z dnia 5/17 stycznia 1866 r. o gimnazjach i progimnazjach męskich szkoła płocka o profilu klasycznym otrzymała nazwę Gimnazjum Męskiego w Płocku. W 1872 r. po wprowadzeniu do szkół Warszawskiego Okręgu Naukowego reakcyjnej tzw. ustawy tołstojowskiej Gimnazjum podporządkowano bezpośrednio Ministerstwu Oświaty w Petersburgu.
Wybuch I wojny przerwał działalność szkoły, ale już w 1915 r. wznowiła swą działalność jako tzw. 2-gie Gimnazjum obok Gimnazjum Macierzy Szkolnej (obecnej „Jagiellonki”).
W 1921 r. została upaństwowiona i otrzymała nazwę Gimnazjum Państwowe im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. W okresie II wojny światowej „Małachowianka” podobnie jak inne płockie szkoły została zamknięta. Ponownie swą działalność podjęła w 1945 r. jako Gimnazjum i Liceum, a następnie jako Liceum im. Stanisława Małachowskiego, istniejące do chwili obecnej.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1972]
1. Akta Rady Pedagogicznej l. 1891-1914 (sygn. od 1 do 5): protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.
2. Akta ogólne Gimnazjum Męskiego l. 1819-1914 (sygn. od 6 do 85 oraz od 187 do 189): okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, zarządzenia własne dyrektora, korespondencja z Komisją Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawach funduszy oraz z Kuratorium Okręgu Warszawskiego w sprawach nadzoru politycznego nad szkołą /wywiady o uczniach i nauczycielach/, raporty poszczególnych inspektorów szkół obwodowych, wykazy nauczycieli i pracowników szkół; akta nadzoru dyrektora Gimnazjum nad innymi szkołami w guberni; sprawozdawczość dotycząca samego Gimnazjum /sprawozdania o ilości uczniów, o postępach w nauce, katalogi ocen uczniów, dzienniki klasowe, książki tematów egzaminów pisemnych, odpisy świadectw dojrzałości, wykazy absolwentów/, sprawozdawczość dotycząca biblioteki szkolnej, książka wypożyczeń zł. 1819-1835 (sygn. 6); wycinki prasowe dotyczące historii Gimnazjum Męskiego w l. 1877-1887 (sygn. 187).
3. Akta gospodarczo-finansowe l. 1832-1914 (sygn. od 86 do 144 oraz od 190 do 191 i sygn. 192): akta finansowe np. rachunki, rozliczenia, sprawozdawczość miesięczna finansowa, akta kontroli finansowej, listy płac i listy opłat za naukę, akta przyznawania stypendiów dla uczniów oraz zapomóg dla nauczycieli i ich rodzin, akta dotyczące administrowania budynku szkolnego.
4. Akta personalne:
a) nauczycieli l. 1841-1914 (sygn. od 145 do 172): typowe akta personalne np. korespondencja dotycząca mianowania i zwalniania, przeniesień, wykazy stanu służby, podania o urlopy.
b) uczniów l. 1845-1900 (sygn. od 173 do 186 oraz od 193 do 194): podania o przyjęcie do szkoły, odpisy świadectw, metryki, zaświadczenia lekarskie.
- brak danych -

Amount of archival material

194

194

0

3.44

3.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.