Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Płocki Urząd Gubernialny do spraw Włościańskich

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1866] 1870-1914
Plockoe Gubernskoe Po Krest'janskim Delam Prisutstvie 1866 - 1869
1870 - 1914
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo rosyjski
inwentarz książkowy Yes 53 j.a.
Płocki Urząd Gubernialny ds. Włościańskich powstał w 1870 r. z przemianowania Komisji Włościańskiej Płockiej powołanej do życia na mocy ukazu carskiego z 2 marca 1864 r. o sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych ustaw o włościanach. Mimo iż, komisja włościańska była władzą terenową szczebla gubernialnego, gubernia płocka została w 1864 r. podzielona na dwa obwody z dwoma komisjami tj. Komisję Włościańską Płocką obejmującą swym działaniem teren powiatów: płockiego, mławskiego i lipnowskiego oraz Komisję Włościańską Ostrołęcką z powiatami: pułtuskim, przasnyskim i ostrołęckim, istniejąca do 1867 r. (po likwidacji jej teren działania przeszedł częściowo do Komisji Łomżyńskiej). Teren Komisji Włościańskiej Płockiej dzielił się na rewiry początkowo 4, później 7, a po 1867 r. na 8, obejmując powiaty: ciechanowski, płocki, płoński, przasnyski, mławski, lipnowski, rypiński i sierpecki.
Urząd Gubernialny ds. Włościańskich, na czele którego stał gubernator, przejął wszystkie kompetencje Komisji z wyjątkiem rozpatrywania apelacji od wyroków sądów gminnych. Do jego kompetencji należało m.in.: sprawdzanie przedstawianych przez właścicieli dóbr tabel likwidacyjnych oraz wydawanie decyzji o dokonywaniu w nich wpisów o zmianach w satnie posiadania, poświadczanie dobrowolnych układów między właścicielami majątków a włościanami o likwidacji serwitutów, zamianie gruntów i użytków, rozpatrywanie sporów między dworem a wsią o grunty, rozdział pustych osad, wyjaśnianie włościanom zasad ukazu o uwłaszczeniu, sprawowanie opieki nad lasami obciążonymi serwitutami, zarządzanie pomiarami gruntów, wyznaczanie miejsca stałego pobytu dla sądu gminnego, terminu wyboru ławników do tychże sadów, zmiany granic okręgów sądów gminnych oraz nadzór nad najmem osad włościańskich.
W okresie I wojny światowej Gubernialny Urząd ds. Włościańskich został ewakuowany do Rosji, gdzie działał do 1917 r.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1975]
1. Akta ogólne z l. 1879-1898 (sygn. od 1 do 4): akta personalne komisarza włościańskiego Gasforda, postanowienia komisarzy włościańskich, akta dotyczące kas oszczędnościowo-pożyczkowych oraz interpretacji zasad ustawy z 11.04.1891 r. o rozporządzeniu włościańskimi osadami i ziemiami.
2. Akta szczegółowe z l. 1868-1914 (sygn. od 5 do 47) tj.:
a) akta poszczególnych wsi w układzie alfabetycznym wg powiatów (ciechanowskiego, lipnowskiego, mławskiego, płońskiego, płockiego, przasnyskiego i rypińskiego), gmin i miejscowości z l. 1868-1914 (sygn. od 5 do 27, sygn. 46 oraz sygn. od 48 do 53): sprawy związane z pomiarami i odgraniczaniem gruntów włościańskich np. rejestry pomiarowe, opisy geodezyjne, tabele likwidacyjne, informacje statystyczne o folwarkach i gospodarstwach w powiecie mławskim i sierpeckim z 1878 r.;
b) plany ziem włościańskich wsi (w układzie jak wyżej) z powiatów: ciechanowskiego, płockiego, przasnyskiego, rypińskiego i sierpeckiego z l. 1870-1913 (sygn. od 28 do 44 i sygn. 47), w tym m.in. 3 plany gospodarcze osad leśnych majątku Ugoszcz i majorackiego majątku Trombin w powiecie rypińskim oraz plan gruntów będących własnością cz. miasta Płocka z 1905 r.;
c) pomoce archiwalne z l. 1875-1913 (sygn. 45).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/26/0/-/1 O službe komisarza Gasforda 1879-1886 0
50/26/0/-/2 Postanovlenîja nězdnych komisarov po krest’janskim dělam plockoj guberni 1879-1880 0
50/26/0/-/3 O ssudsbereregateln’nzch kassach, č. 7 1887-1888 0
50/26/0/-/4 [Akta dotyczące interpretacji zasad ustawy z dnia 11 czerwca 1891 r. o rozporządzaniu włościańskimi osadami i ziemiami] 1891-1898 0
50/26/0/-/5 Materialy k vaprosu podgotovki razverstanîi zemel’na osnovanîi zakona at 14 ijunja 1910 goda vs. Nechodin gm. Nževo cechanovskago u. Plockoj gubernî 1913-1914 0
50/26/0/-/6 [Ankietowa informacja dotycząca majatku szlacheckiego Nasierowo Górne gminy Sońsk pow. ciechanowskiego] 1914 0
50/26/0/-/7 Opis geodezyjny miejscowości Oparczyska Żabiniec gm. Bobrowniki pow. lipnowskiego 1892 0
50/26/0/-/8 Dělo po obgranîčenîju servitutnych zemel’ v iměnîi Skempe lipnovskago u. Plockoj guberni v 1913 g. 1913 0
50/26/0/-/9 Meževzě dokumenty po otgraničenîju yemel’ krest’jan sel. Gržibovo – Kapusnik mlavskago u. Plockoj gubernîi 1913 0
50/26/0/-/10 Spisok domochozjaev sela Osěk Vel’kîj imějuščich pravo golosovat’ na sel’skich schodach 1913 0
50/26/0/-/11 Měževye dokumenty po selenîju Večfnîja Kostel’naja plockoj gubernîi mlavskago uězda gminz Mlava 1912-1913 0
50/26/0/-/12 Dannaja na selenîje Aleksandrîjskaja sostojaščee v plockoj gubernîi plonskago uîzda v gmině Pomechovo 1869 0
50/26/0/-/13 [Dane dotyczące wsi Baboszewo leżącej w guberni płockiej, powiatu płońskiego, okręgu zakroczymskiego, gm. Siekluki] 1869 0
50/26/0/-/14 [Informacje dotyczące wsi Biele-Brzeźnica leżącej w guberni płockiej, powiatu płońskiego, okręgu płockiego w gminie Sochocin] 1869 0
50/26/0/-/15 [Informacje dotyczące wsi Bogucin w guberni płockiej powiatu płońskiego okregu zakroczymskiego gminy Stróżęcin] 1869 0
1 2 3 4

Amount of archival material

53

53

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.