Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Płocka Izba Skarbowa

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1867] 1869-1918
Plockaja Kazennaja Palata 1867 - 1868
1869 - 1918
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - skarbowość polski
rosyjski
inwentarz kartkowy roboczy Yes 92 j.a.
inwentarz książkowy Yes 4554 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1 j.a.
Płocka Izba Skarbowa, podobnie jak izby w innych guberniach, rozpoczęła swoja działalność 1 lipca 1869 r. Przejęła ona sprawy leżące w zakresie kompetencji Wydziału Skarbowego i Dóbr Rządowych Rządu Gubernialnego. Na mocy ustawy o izbach skarbowych z 26.03.1869 r. cały zarząd skarbowy w guberni, a także zarząd nad dobrami rządowymi i lasami, został powierzony Płockiej Izbie Skarbowej, przy której utworzono czasowy Wydział Dóbr Rządowych. Podporządkowano jej także straż leśną i leśnictwa. Do kompetencji Izby należały: wymiar i pobór podatków państwowych i opłat, zarządzanie kasami skarbowymi, nadzór nad realizacją postanowień o handlu i przemyśle, udzielanie ulg i odraczanie terminów realizacji należności, nadzór nad spłatą pożyczek skarbowych, lustracje dóbr prywatnych mających stanowić zastaw dla skarbu za pożyczki. Ponadto Izba wydawała decyzje o publicznej licytacji dzierżaw, zabezpieczała należności skarbowe przy licytacji dóbr prywatnych, wydawała upoważnienia na sprzedaż papieru stemplowego, naliczała opłaty od spadków, nadzorowała sprawy propinacji na gruntach włościańskich oraz fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe w podporządkowanych sobie kasach. Izba przejmowała majątki przechodzące na skarb państwa, kontrolowała ich stan, załatwiała sprawy hipoteczne i związane z ich dzierżawą, podejmowała decyzje o budowie lub remontach budynków w dobrach rządowych, rozpatrywała decyzje komisarzy i władz włościańskich dotyczących gruntów rządowych, sprawowała nadzór nad lasami państwowymi, opracowywała plany gospodarki leśnej, wyznaczała lasy pod wyrąb, decydowała o ich sprzedaży, ustałała wymiar podatków z osad leśnych, ustanawiała kary pieniężne za nieprzestrzeganie rozporządzeń dotyczących lasów. W skład struktury organizacyjnej Płockiej Izba Skarbowej wchodziły: Wydział Skarbu (dzielił się na 3 referaty: przychodów, rozchodów i wszystkich pozostałych spraw), Wydział Podatków i Opłat (referat ds. stemplowych i podatkowych), Kancelaria (jeden ogólny referat i specjalny referat ds. archiwum), czasowy Wydział Majątków Państwowych (4 referaty) oraz stanowisko urzędnicze do specjalnych poruczeń ds. przemysłowych i handlowych opłat przy Wydziale Skarbu. Od lat 80-tych XIX w. wydziały oznaczano cyframi rzymskimi.
W 1885 r. obowiązki Izby w przedmiocie zarządzania dobrami rządowymi zostały przejęte przez zarząd majątków państwowych, przekształcony z dotychczasowego okręgowego zarządu leśnego. W gestii Izby pozostały tylko niektóre sprawy jak propinacje na ziemiach włościańskich, kapitały i roczne opłaty, pensje emerytalne i inne.
W okresie I wojny światowej Płocka Izba Skarbowa i podległe jej Urzędy Skarbowe z terenu guberni płockiej w: Płocku, Lipnie, Mławie, Przasnyszu, Rypinie, Sierpcu i Ciechanowie ewakuowały się do Rosji (do Kaługi). Na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych z dnia 1 maja 1918 r. wszystkie ewakuowane z Królestwa Polskiego izby i urzędy skarbowe uległy likwidacji.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1976]
1.Kancelaria tj. Referat I (ogólny) l. 1869-1918 (sygn. od 1 do 267) i Referat II l. 1870-1879 (sygn. od 268 do 272): dzienniki postanowień, okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, korespondencja ogólna, sprawozdania z działalności, akta personalne.
2. Wydział Skarbowy tj. Referat I l. 1869-1878 (sygn. od 273 do 282) i Referat II l. 1869-1879 (sygn. od 283 do 293): statystyka spraw skarbowych, działalności handlowej, sprawy archiwalne.
3. Wydział Dóbr Państwowych tj. Referat I l. [1866] 1869-1899 (sygn. od 294 do 349), Referat II l. [1867] 1869-1895 (sygn. od 350 do 389), Referat III l. [1867] 1869-1895 (sygn. od 390 do 399) i Referat IV l. 1869-1893 (sygn. od 400 do 412): akta wydzierżawienia propinacji, sprzedaży majątków /zał. plany folwarków/, akta majątków poduchownych i przejętych na skarb państwa.
4. Wydział I tj. Referat I l. 1880-1918 (sygn. od 413 do 1012), Referat Ia l. 1904-1912 (sygn. od 1013 do 1025), Referat II [1869] 1879-1914 (sygn. od 1026 do 1188 oraz od 4548 do 4554) i Referat III l. 1893-1914 (sygn. od 1189 do 1894): sprawy zaopatrzenia emerytalnego, składek emerytalnych; akta dotyczące brakowania akt, przekazywania do archiwum Izby; kontrole podległych urzędów skarbowych, sprawozdawczość inspektorów podatkowych, informacje o urodzajach i cenach; wymiar dochodów i rozchodów funduszu emerytalnego, wymiar i pobór opłat spadkowych.
5. Wydział II tj. Referat I l. 1876-1914 (sygn. od 1895 do 2865), Referat II l. 1870-1914 (sygn. od 2866 do 3722), Referat III l. 1872-1914 (sygn. od 3723 do 4251) i Referat IV l. 1885-1908 (sygn. od 4252 do 4295): wymiar opłat skarbowych, informacje o egzekucji należności podatkowych i opłat, rejestry wpływów podatkowych, dzienniki kontroli handlu, bilanse roczne Towarzystw Kredytowych; wymiar podatku poduchownego i gruntowego, statystyka podatkowa, rewizje kas gminnych; akta generalnej kontroli zakładów przemysłowych, rejestry podatku repartacyjnego i wydanych świadectw przemysłowych; dzierżawa propinacji i kapitałów poduchownych.
6.Wydział III tj. Referat I l. 1882-1917 (sygn. od 4296 do 4329), Referat II l. 1879-1913 (sygn. od 4330 do 4400), Referat III l. 1879-1914 (sygn. od 4401 do 4421) i Referat IV l. 1888-1914 (sygn. od 4422 do 4539): sprawozdania kasowe, rejestry przychodów i rozchodów; rejestry podatników podatku lokalowego, statystyka realizacji wpłat, korespondencji z bankami; sprawozdawczość, korespondencja; akta rozchodów.
7. Pomoce kancelaryjne i archiwalne l. 1869-1914 (sygn. od 4540 do 4546): rejestry kancelaryjne referatów, opsi del, spisy archiwalne.
8. Wydział Majątków Państwowych – Referat I (sygn. 4547).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/29/0/-/1 Opis’ postanovlenijam Plocko Kazennoj Palaty po Obščěmu Prisutstvîju za 1873 god 1873 0
50/29/0/-/2 Žurnal Prisutstvîja Pl.Kazennoj Polaty za 1874 god 1874 0
50/29/0/-/3 Žurnal’nye postanovlenîja Obščago Prisutstîja [Dziennik postanowień Izby Skarbowej] 1887 0
50/29/0/-/4 Žurnal’nye postanovlenîja Obščago Prisutstîja [Dziennik postanowień Izby Skarbowej] 1888 0
50/29/0/-/5 Žurnal’nye postanovlenîja Obščago Prisutstîja 1891 god 1891 0
50/29/0/-/6 Obščee dělo sekretnych bumag 1869-1870 0
50/29/0/-/7 Ukazy iz Pravitel-stvennago Scnata i dr [Ogólniki i zarządzenie cz. I] 1869-1870 0
50/29/0/-/8 Narjad bumagam, prinjatym k svědeňîju i rukovodstvu v 1871 godu čî II 1871 0
50/29/0/-/9 Sbornik cirkuljarov i drugich pravitel’stvennych rasporjaženîj služaščich k svěděnîju i rukovodstvu zá 1873 godu 1873 0
50/29/0/-/10 Sbornik cirkuljarov i drugich rasporjaženîj k svěděnîju i rukovodstvu 1875 0
50/29/0/-/11 Sbornik cirkuljarov i drugich rasporjaženîj služaščich k svěděnîju i rukovodstvu 1876 0
50/29/0/-/12 Sbornik cirkuljarov i drugich rasporjaženîj služaščich k svěděnîju i rukovodstvu 1877 0
50/29/0/-/13 Sbornik cirkuljarov i drugich pravitel’stvennych rasporjaženîj služaščich k svěděnîju i rukovodstvu 1878 0
50/29/0/-/14 K svěděnîju i rukovodstvu 1892 0
50/29/0/-/15 Sbornik cirkuljarov i drugich pravitel’stvennych rasporjaženîj služaščich k svěděnîju i rukovodstvu 1869-1892 0
1 2 3 4 ... 150 151 152 153 154 ... 301 302 303 304

Amount of archival material

4647

4554

0

25.61

25.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.