Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Opieki Społecznej Guberni Płockiej

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1870-1916 [1921]
Plockij Gubernskij Sovet Obščestvennago Prizrenija 1870 - 1916
1921 - 1921
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - zdrowie i opieka społeczna, dobroczynność polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 397 j.a.
Rada Opieki Społecznej Guberni Płockiej została powołana do życia na mocy ukazu z 19 czerwca 1870 r. zatwierdzającego ustawę o zarządzie zakładów dobroczynnych w guberniach Królestwa Polskiego. W związku z ogólną reorganizacją zarządzania zakładami dobroczynności publicznej w Królestwie Polskim zniesiono Radę Główną Opiekuńczą, rady szczegółowe i rady opiekuńcze powiatowe oraz podporządkowano dobroczynność publiczną całkowicie władzom administracyjnym tj. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Do kompetencji gubernialnych i powiatowych rad opieki społecznej (zorganizowanych tylko w tych powiatach, w których istniały szpitale i inne zakłady dobroczynne) należało ogólne kierownictwo i nadzór nad dobroczynnością, bezpośrednie zaś funkcje zarządzające w zakładach dobroczynnych (tj. szpitalach, domach dla starców, ochronkach dla dzieci) powierzono pod względem administracyjno-gospodarczym nadzorcy, powoływanemu przez gubernatora, a pod względem lekarskim lekarzowi szpitala, mianowanemu i zwalnianemu przez Ministra Spraw Wewnętrznych). W miastach gubernialnych nie powoływano rad powiatowych, gdyż istniejące zakłady podporządkowano bezpośrednio radom gubernialnym. Pod ich nadzorem pozostawały również zakłady dobroczynne utrzymywane przez osoby prywatne oraz będące na utrzymaniu kolegiów kościelnych wyznania ewangelickiego i dozorów bożniczych. Spod kompetencji rad gubernialnych wyłączono natomiast zakłady znajdujące się w gminach wiejskich, które podporzadkowano bezpośrednio zarządowi gminnemu.
Płocka Rada Gubernialna sprawowała ogólny nadzór nad organizacją i utrzymaniem wszelkiego typu zakładów dobroczynnych na terenie guberni płockiej, analizowała projekty dotyczące poprawy sytuacji w zakładach oraz sprawozdania roczne z ich działalności, przejmowała zapisy i ofiary na rzecz dobroczynności, wydzierżawiała i sprzedawała majątki należące do zakładów dobroczynnych, sporządzała sprawozdawczość dotyczącą działalności i gospodarki finansowej instytucji dobroczynnych na potrzeby władz zwierzchnich. Ponadto Rada podejmowała ostateczne decyzje w takich sprawach jak: zatwierdzanie planu dochodów i wydatków zakładów, które nie otrzymywały zasiłku ze Skarbu Państwa lub otrzymały dotację w wysokości 1500 rubli s., wszelkie licytacje i kontrakty na wydzierżawienie majątków zakładów do wartości nie przekraczającej 1000 rubli s., remonty lub inwestycje do sumy 150 rubli s. W sprawach przerastających zakres kompetencji Rada zwracała się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rada Gubernialna Opieki Społecznej była organem kolegialnym, składającym się z: gubernatora pełniącego funkcję jej prezesa, wice-gubernatora tj. zastępcy prezesa, naczelnika Izby Skarbowej, naczelnika Dyrekcji Naukowej, jednego z radców Rządu Gubernialnego, inspektora lekarskiego guberni, prezydujących w radach powiatowych opieki społecznej naczelników powiatów (posiadających tylko głos doradczy), opiekunów szpitali i innych zakładów dobroczynnych, znajdujących się w mieście gubernialnym oraz innych członków Rady wybieranych na okres 3 lat.
Rada Opieki Społecznej Guberni Płockiej funkcjonowała bez większych zmian do wybuchu I wojny światowej, kiedy to większość władz gubernialnych ewakuowała się do Rosji, a szpitale płockie zostały przejęte przez miejscowy Magistrat. Ostatecznie jej działalność przerwał wybuch rewolucji październikowej.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Cz. Gąska, Płock 1976]
I. Dzienniki postanowień Rady z l. 1899-1915 (sygn. od 1 do 17): protokoły posiedzeń Rady, dzienniki postanowień, dzienniki posiedzeń.
II. Akta ogólne Rady z l. 1870-1914 (sygn. od 18 do 131) tj.:
1. Okólniki i korespondencja ogólna z l. 1870-1914 (sygn. od 18 do 43 oraz sygn. od 396 do 397): okólniki władz nadrzędnych, korespondencja z władzami i urzędami dotycząca spraw zdrowotnych, kosztów leczenia, ściągania składek na leczenie z podległych kas oraz zaległych należności.
2. Akta personalne z l. 1887-1910 (sygn. od 44 do 48).
3. Statystyka i sprawozdawczość ogólna z l. 1871-1914 (sygn. od 49 do 63): statystyka roczna Rady i podległych zakładów dobroczynnych, dotycząca m.in. ilości pacjentów, cudzoziemców, korzystających z instytucji dobroczynnych, sprawozdania z działalności.
4. Korespondencja ogólna dotycząca towarzystw dobroczynnych, zakładów dobroczynnych i opieki społecznej z l. 1894-1914 (sygn. od 64 do 124): korespondencja dotycząca organizacji Towarzystw Dobroczynnych w: Mławie, Ciechanowie, Przasnyszu, Lipnie, Sierpcu, Rypinie, Drobinie, Płocku; statuty towarzystw, artykuł Aleksandra Macieszy w "Głosie Polskim" nr 63 z 1913 r. dotyczący projektu budowy szpitala dla umysłowo chorych (sygn. 99), akta licytacji na dostawę żywności i innych świadczeń na rzecz zakładów dobroczynnych, korespondencja w sprawie zezwoleń na organizowanie imprez o charakterze dobroczynnym.
5. Sprawy organizacyjne kancelarii i archiwum Rady z l. 1904-1914 (sygn. od 125 do 131).
III. Akta finansowo-gospodarcze z l. 1870-1915 (sygn. od 132 do 241) tj.:
1. Planowanie i sprawozdawczość finansowa z l. 1901-1914 (sygn. od 132 do 156 i sygn. 392): preliminarze wydatków i dochodów dobroczynnych guberni płockiej, sprawozdania miesięczne z wpływu opłat lekarskich.
2. Akta finansowe z l. 1870-1915 (sygn. od 157 do 236): korespondencja dotycząca gospodarki finansowej Rady, akta dotyczące podatku lekarskiego, kapitałów Rady (m.in. na budowę szpitali żydowskich), akta pożyczki na budowę koszar.
3. Rewizje Kasy Rady Opieki Społecznej z l. 1906-1914 (sygn. od 237 do 241): księgi kasowe i rewizyjne, legaty na rzecz zakładów.
IV. Akta szczegółowe szpitali i zakładów dobroczynnych z l. 1870-1916 [1921] (sygn. od 242 do 370) tj.:
1. Szpital św. Trójcy w Płocku z l. 1870-1916 [1921] (sygn. od 242 do 302 i sygn. 391): plan połączenia Szpitali św. Trójcy i św. Aleksego, plany zagospodarowania obiektów z 1884 r., obsada personalna, analizy działalności, dzienniki wydatków i dochodów, akta dotyczące ściągania opłat za leczenie, listy dłużników Szpitala św. Trójcy, statystyka śmiertelności.
2. Szpital św. Aleksego w Płocku z l. 1893-1916 [1917] (sygn. od 303 do 313 i sygn. 394): wykaz dłużników, osób leczonych w szpitalu, protokół okresowej kontroli majątku szpitala.
3. Szpital Żydowski Izaaka Fogla w Płocku z l. 1873-1916 (sygn. od 314 do 349): księga główna pacjentów, plan budynku z projektem przebudowy i instalacji kanalizacyjnej, preliminarze wydatków m.in. na prace remontowe, wpływy z opłat za leczenie.
4. Szpital św. Jana w Lipnie z l. 1906-1914 (sygn. od 350 do 355).
5. Szpital w Rypinie z l. 1899-1914 (sygn. od 356 do 357).
6. Szpital św. Wojciecha w Mławie z r. 1913 (sygn. 393): akta dotyczące wydatków.
7. Dom Opieki Społecznej w Płocku z l. 1901-1911 (sygn. od 358 do 360): akta dotyczące remontu.
8. Dom Opieki Społecznej w Wyszogrodzie z l. 1883-1914 (sygn. od 361 do 370): akta budowy nowego domu opieki społecznej, preliminarze dochodów i wydatków.
V. Pomoce kancelaryjne i archiwalne z l. 1902-1915 (sygn. od 371 do 390 i sygn. 395): dzienniki pism wchodzących i wychodzących, rejestry referatów, "opisi del", spis akt Rady Opiekuńczej Guberni Płockiej z l. 1795-1915.
- brak danych -

Amount of archival material

397

397

0

4.44

4.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.