Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bonisławiu powiat sierpecki

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1955-1958
- brak danych - 1955 - 1958
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 16 j.a.
Gromadzkie rady narodowe rozpoczęły swoją działalność na mocy ustawy z 25.09.1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono gromady nowego typu, w skład których weszły wsie z terenu jednej lub kilku sąsiadujących z sobą dawnych gmin. Ustawa z 1954 r. przekazała nowo utworzonym gromadzkim radom narodowym zadania w zakresie kierowania na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, spoczywające wcześniej na gminnych radach narodowych, które uległy likwidacji. Pierwsze wybory do gromadzkich rad narodowych odbyły się 05.12.1954 r. Kadencja rad narodowych trwała 3 lata.
W myśl ustawy z 25.01.1958 r. o radach narodowych do rad najniższego stopnia, jakimi były gromadzkie rady narodowe, sprawowały administrację państwową na terenie gromady w zakresie podatków i innych świadczeń oraz prowadzenia spraw meldunkowych i rejestracji akt stanu cywilnego. Rada Państwa na wniosek Rady Ministrów mogła również przekazać im zadania rad narodowych wyższego stopnia.
Organem wykonawczym i zarządzającym gromadzkiej rady narodowej było działające kolegialnie prezydium, które realizowało uchwały rady oraz zarządzenia organów nadrzędnych, zwoływało sesje GRN, ustalało porządek ich obrad, ustalało projekt budżetu GRN oraz rozpatrywało sprawozdanie z jego wykonania. Organami pomocniczymi GRN były stałe i doraźne komisje gromadzkie, których rodzaj i skład liczbowy ulegał zmianom na przestrzeni istnienia gromadzkich rad narodowych.
Gromadzkie rady narodowe istniały do czasu wejścia w życie ustawy z 29.11.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, na mocy której podstawowymi jednostkami podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiejskich stały się gminy, a organami władzy państwowej i jednocześnie organami samorządu społecznego na ich terenie zostały gminne rady narodowe. Ich organami wykonawczymi i zarządzającymi zostali naczelnicy gmin, wykonujący swe zadania przy pomocy podległych im urzędów gmin.
W oparciu o artykuł 3 ust. 1 ustawy z 1954 r. w powiecie płockim utworzono gromady, w tym również gromadę w Bonisławiu, na której terenie administrację państwową sprawowała Gromadzka Rada Narodowa w Bonisławiu. W skład gromady weszły obszary dawnych gromad: Bombalice, Bronisław, Łysakowo, Stradzewo z gminy Lelice oraz obszar gromad Imielnica i Podolszyce z gminy Rogozino.
Gromada Bronisław została zniesiona uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie nr VIII/25/58 z 13.11.1958 r., a jej obszar włączono do gromady Lelice, która Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11.12.1961 r. została wyłączona z powiatu płockiego i włączona do powiatu sierpeckiego.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. E. Górecka, Płock 1997]
1. Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej l. 1955-1957 (sygn. od 1 do 3): protokoły, plany pracy, uchwały.
2. Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej l. 1955-1958 (sygn. od 4 do 9): plany pracy, protokoły posiedzeń Komisji: Budżetowej, Oświaty, Kultury i Zdrowia, Rolnej, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności.
3. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej l. 1955-1958 (sygn. od 10 do 13): protokoły posiedzeń, plany pracy, uchwały.
4. Sprawozdania gospodarcze l. 1958-1958 (sygn. od 14 do 14): sprawozdania z obowiązkowych dostaw.
5. Działalność organów kolegialnych gromady i ich współdziałanie z organizacjami społeczno-politycznymi l. 1958–1958 (sygn. od 15 do 15): protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN.
6. Budżet i jego wykonanie l. 1956-1956 (sygn. od 16 do 16): sprawozdania.
- brak danych -

Amount of archival material

16

16

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.