Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polski Związek Zachodni Obwód Płock

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1946-1950
- brak danych - 1946 - 1950
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - - polski
inwentarz książkowy Yes 10 j.a.
Polski Związek Zachodni powstał w 1934 roku po przekształceniu się z powstałego w 1921 roku Związku Obrony Kresów Zachodnich. Celami Związku Obrony Kresów Zachodnich były: obrona polskich praw narodowych w Niemczech, walka z separatyzmem na Pomorzu i Górnym Śląsku, śledzenie niemickiego ruchu politycznego. Władzami ZOKZ były: Zjazd Delegatów, Rada Naczelna (25 członków), Komisja Rewizyjna, Zarząd Główny (7 osób), zaś organem wykonawczym była Dyrekcja. W Płocku Oddział Związku Obrony Kresów Zachodnich powstał w 1930 r. z inicjatywy Janiny Zielińskiej. Posiadał on trzy koła w Wyszogrodzie, Drobinie i Bielsku. Członkami zarządów przed wybuchem II wojny światowej byli oprócz wspomnianej Janiny Zielińskiej: rejent Ludwik Biedrzycki, rejent Stefan Zieliński i dyrektor Pawlicki. W 1934 roku w sytuacji zbliżenia polsko-niemieckiego ZOKZ zreorganizowano w Polski Związek Zachodni. Działalność Zarządu Związku w Płocku polegała na corocznym organizowaniu kolonii letnich w Słupnie dla dzieci ze Śląska w celach zdrowotnych, a jednocześnie umocnieniu ich w polskości przez wykładanie historii Polski. Ostatnie zebranie Zarządu odbyło się w pierwszych dniach września 1939 r., na którym spalono wszystkie dokumenty i materiały propagandowe.
Polski Związek Zachodni w 1942 roku wznowił działalność w konspiracji. Opiekował się Polakami w Niemczech wywiezionymi do przymusowej pracy. Prowadził również działalność wywiadowczą i sabotażową. W listopadzie 1944 roku w Lublinie nastąpiła reaktywacja PZZ, którego siedzibą tymczasową od 1945 roku był Poznań. Od 1948 r. siedziba związku była Warszawa. W nowym programie propagował granice na Odrze i Nysie Łużyckiej, przyłączenie Zaolzia do Polski oraz suwerenność dla Serbołużyczan. Współorganizował osadnictwo polskie na ziemiach odzyskanych, usuwanie z nich Niemców oraz ruch turystyczny na tych obszarach, zakładanie placówek oświatowych i prowadzenie kursów.
PZZ dzielił się na okręgi, te zaś na obwody, które pokrywały się z granicami powiatów administracyjnych. Na terenie obwodów działacze skupiali się w podstawowych jednostkach – kołach.
Na podstawie zachowanych akt PZZ O/Płock wiadomo, że w lipcu 1946 r. w Płocku istniał Tymczasowy Zarząd Związku, któremu przewodniczył Ignacy Kurski. Reaktywacja działalności związku nastąpiła 12 września 1946 r. na Walnym Zebraniu Związku, które odbyło się w Sali Sądu Okręgowego w Płocku, przy ul. Narutowicza 6. Uchwalono na nim, że Zarząd będzie składał się z 9 osób i 3 zastępców. Do Zarządu związku weszli: Władysław Adamski, Józefa Archita, Jadwiga Brakowiczowa, Stanisław Chrzanowski, Ryszard Dobieszak, Zygmunt Kozanecki, Ignacy Kurski, Józefa Łada, Mieczysław Podgórski, Weronika Aleksandra, ks. Seweryn Wyczałkowski oraz Alfreda Zaniewicz. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Kazimierza Churskiego, Mikołaja Cichockiego, Tadeusza Gierzyńskiego, Witolda Gundlacha i Leona Turowskiego. Na zebraniu przyjęto przez aklamację wniosek o zapisaniu się wszystkich obecnych w liczbie 50 osób na członków PZZ Obwód Płock. Biuro związku miało swoją siedzibę przy ulicy 1-go Maja 1. W dniu 18.06.1947 r. w lokalu Sądu Okręgowego w Płocku nowo wybrany Zarząd przystąpił do podziału funkcji między siebie. Prezesem Zarządu PZZ Obwód Płock został Zygmunt Kozanecki, 1 vice prezesem Franciszek Ostrowski, 2 vice prezesem Ignacy Kurski, sekretarzem Stanisław Chrzanowski, skarbnikiem Józefa Archita. Powołano również komisje: Rewizyjną, Propagandową, Organizacyjno-Administracyjną, Imprezową.W 1949 r. oprócz wyżej wymienionych Komisji działa komisja: Współpracy z Mazurami.
W dniu 21.11.1946 r. utworzono również Koło PZZ przy Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w Płocku. Koło posiadało 7 osobowy zarząd oraz sekcje: propagandy, opieki nad szkołą na Ziemiach Odzyskanych oraz sekcję techniczną.
W dniach 7-8 grudnia 1947 r. na Walnym Zjeździe Delegatów zmieniono strukturę władz PZZ. Odtąd władzę wykonawczą stanowiła Rada Naczelna (69 osób), która ze swego grona wybierała Prezydium (4 osoby) oraz Zarząd Główny organ kolegialny zajmujący się bieżącym kierowaniem organizacją (15 osób).
W kwietniu 1950 roku na Ogólnopolskim Zjeździe Zjednoczeniowym PZZ i Ligi Morskiej w Szczecinie PZZ został zlikwidowany przez włączenie go do Ligi Morskiej.
23 marca 1950 r. w gmachu Starostwa Powiatowego w Płocku miało miejsce zebranie Komisji Połączeniowej PZZ z Ligą Morską, na którym wybrano tymczasowy Zarząd połączonych związków w 7 osobowym składzie: vicestarosta Franciszek Ostrowski, Sędzia Sądu Okręgowego Juliusz Kawecki, Prezes Zarządu Tomasz Godecki, Sędzia Jerzy Ginter, Witold Gundlach, Jan Grzanowicz, Mieczysław Sobociński.
Ostatnie zebranie Komisji Zjednoczeniowej PZZ Obwód Płock i Ligi Morskiej miało miejsce 3 maja 1950 r. w gmachu Starostwa Powiatowego w Płocku. W skład komisji Zjednoczeniowej weszli Jerzy Ginter, Mieczysław Sobociński oraz Stefan Mikołajewski. Wszyscy byli członkowie PZZ Obwód Płock stali się automatycznie członkami Ligi Morskiej.
W zachowanych aktach PZZ Obwód Płocki można odnaleźć strukturę organizacyjną z 1949 r., instrukcję w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZZ w dniu 29.10.1949 r. w sprawie zjednoczenia z Ligą Morską przełożonego później na 2 i 3 kwietnia 1950 r. w Szczecinie, program omawianego zjazdu oraz instrukcję w sprawie inwentaryzacji majątku. Ponadto w aktach PZZ zachowała się korespondencja z Zarządem Okręgowym w Warszawie w sprawach werbowania nowych członków, propagowania Tygodnia Ziem Zachodnich, zjazdów delegatów oraz pomordowanych przez Niemców członków PZZ, protokoły posiedzeń PZZ Obwód Płock oraz deklaracje członkowskie. Są również listy ofiar na rzecz Funduszu Społecznego Ziem Zachodnich oraz lista przedmiotów oddanych przez mieszkańców Płocka na loterię fantową. - brak danych -

Amount of archival material

10

10

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.