Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Sierpcu

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1948-1955
- brak danych - 1948 - 1955
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - organizacje paramilitarne polski
inwentarz książkowy Yes 102 j.a.
Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Sierpcu została powołana do życia ustawą z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży. Jej organem wykonawczym była Powiatowa Rada dla Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, składająca się z 9 członków powoływanych przez Prezydium Naczelnej Rady. Komendanta powiatowego oraz jego zastępcę powoływał i zwalniał komendant główny. Powiatowe komendy „Służby Polsce” wykonywały polecenia komend wyższego stopnia oraz prowadziły ewidencję, kwalifikację i rejestrację młodzieży podlegającej powszechnemu przysposobieniu zawodowemu, wychowaniu fizycznemu i przysposobieniu wojskowemu na terenie powiatu. Szczegółowy zakres działania, organizację i tryb urzędowania komendy powiatowej ustalało Prezydium Naczelnej Rady dla Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej na wniosek komendanta głównego. Działalność komend Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” wszystkich szczebli została zakończona w 1955 r.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. B. Kolasa, Płock 1975]
1. Referat Ogólno-Organizacyjny 1950-1955 (sygn. od 1 do 67): zarządzenia, rozkazy, instrukcje, raporty, protokoły z odpraw kolektywu, plany pracy i sprawozdania, meldunki informacyjne, sprawozdania z pracy wykładowców, z przebiegu zawodów sportowych, prace społeczne, kontrole i inspekcje, skargi i zażalenia, Związek Młodzieży Polskiej, Ludowe Zespoły Sportowe, statut Zrzeszenia Związków Zawodowych.
2. Referat Poboru i Zatrudnienia 1948-1955 (sygn. od 68 do 77): zarządzenia i wytyczne, werbunek do szkół, skorowidze kart ewidencyjnych, plany, sprawozdania z koncentracji, podania o przyjęcie, o odroczenie i zwolnienie z powszechnego obowiązku „Służby Polsce”, protokoły przesłuchań dezerterów.
3. Referat Ewidencyjny 1949-1954 (sygn. od 78 do 82 oraz od 101 do 102): sprawy werbunku junaków, wyciągi ewidencyjne, ewidencja junaków skierowanych do Szkół Przysposobienia Zawodowego.
4. Referat Kwaterunkowy 1949-1955 (sygn. od 83 do 94): sprawy gospodarcze, kwaterunkowe, protokoły szkód, przekazania sprzętu, zestawienia statystyczne.
5. Referat Kulturalno-Oświatowy 1953-1955 (sygn. od 95 do 102): instrukcje, biuletyny, zarządzenia, meldunki o pracy kulturalno-oświatowej i propagandowej, szkolenia.
- brak danych -

Amount of archival material

102

102

0

1.16

1.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.