Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowe Liceum i Gimnazjum im. hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1921-1930, 1945-1950
- brak danych - 1921 - 1930
1945 - 1950
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
inwentarz książkowy Yes 47 j.a.
Gimnazjum powstało w wyniku przekształcenia Szkoły I Żeńskiej Udziałowej w Płocku, założonej z inicjatywy ks. Ignacego Lasockiego i mecenasa Stefana Balińskiego w 1907 r., w gimnazjum państwowe na mocy rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn. 22 IV 1920 r. Uroczysty akt upaństwowienia miał miejsce 14 listopada 1920 r., kiedy to szkole udziałowej w Płocku nadano nazwę Gimnazjum Państwowe im. hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku. Upaństwowione gimnazjum na pierwszym planie stawiało sprawę wychowania w duchu narodowym, rozwijania poczucia patriotyzmu i poszanowania dla obowiązków społecznych. W okresie II wojny światowej, podobnie jak inne szkoły płockie, gimnazjum zostało zamknięte. Wznowiło swą działalność dopiero z dn. 1 kwietnia 1945 r. Program nauczania w gimnazjum ogólnokształcącym "Reginek", jak potocznie nazywano szkołę, opierał się na zasadach ustawy z 1932 r. o ustroju szkolnictwa. Ponadto w celu uzupełnienia braków, które powstały podczas wojny i okupacji, powołano klasy wyrównawcze. Nauka w szkole trwała 6 lat i obejmowała 4 klasy gimnazjum i 2 klasy liceum. Uczennice kończące szkołę składały egzamin dojrzałości, który uprawniał je do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach każdego rodzaju.
Na czele szkoły stał dyrektor, który był równocześnie członkiem Rady Pedagogicznej. W latach 1945-1950 funkcję tę pełniły kolejno Wanda Roguska i Jadwiga Kowalska. Nadzór nad szkołą sprawowało Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszwskiego podległe Ministerstwu Oświaty.
Państwowe Liceum i Gimnazjum im. hetm. Reginy Żółkiewskiej rozwiązano w 1950 r., prawdopodobnie w związku z ogólną tendencją likwidowania szkół żeńskich i zakładania szkół koedukacyjnych. Część dziewcząt wraz z nauczycielami przyłączono do Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły, a drugą część do Gimnazjum im. St. Małachowskiego w Płocku.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Rybicka, Płock 1986]
1. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej z l. 1947-1950 (sygn. od 1 do 2).
2. Dokumenty dotyczące egzaminów dojrzałości tj.:
a) protokoły egzaminów dojrzałości z l. 1946-1950 (sygn. od 3 do 6),
b) ewidencja świadectw z l. 1945-1948 (sygn. 7),
c) odpisy świadectw z l. 1946-1950 (sygn. od 8 do 11).
3. Świadectwa ukończenia Gimnazjum z l. 1945-1949 (sygn. od 12 do 16).
4. Katalogi główne i okresowe z l. 1945-1950 (sygn. od 17 do 42).
5. Akta osobowe uczennic z l. 1945-1950 (sygn. od 43 do 46) - sygn. 43 zawiera załączniki z l. 1926-1939: świadectwa, metryki, zaświadczenia o pochodzeniu społecznym, uzdolnieniach i pracy społecznej kandydatów na studia wyższe.
6. Album fotografii wychowawców i uczennic l. 1921-1930 (sygn. 47) - zawiera 53 odbitki fotograficzne.
- brak danych -

Amount of archival material

47

47

0

0.64

0.64

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.