Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Szkoła Muzyczna Ludowego Instytutu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-1950 [1951]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły elementarne, podstawowe, powszechne polski
inwentarz książkowy Yes 25 j.a.
W lutym 1945 r. Tadeusz Paciorkiewicz i Feliks Rudy wystąpili do władz z propozycją utworzenia szkoły muzycznej. W marcu szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczną oraz kulturalną, organizując m.in. koncerty pedagogów. Na bazie tejże szkoły zwanej Instytutem Muzycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dn. 07.12.1945 r. w sprawie ustroju specjalnego szkolnictwa muzycznego utworzono w 1946 r. Szkołę Muzyczną Niższą i Szkołę Umuzykalniającą w Płocku (obydwie im. Karola Szymanowskiego). Szkoła Muzyczna Niższa miała charakter 5-letniej szkoły zawodowej, kształcącej uczniów na muzyków zawodowych i przygotowującej ich do podjęcia nauki w szkole wyższego szczebla. W 1949 r. na jej bazie powstała Średnia Szkoła Muzyczna z klasą organów i śpiewu solowego. Celem Szkoły Umuzykalniającej bez określonego czasu nauki było podnoszenie poziomu muzycznego uczniów. Szkoła prowadziła 2 klasy fortepianu, 1 klasę skrzypiec i 1 akordeonu. Przy Szkole Muzycznej w Płocku działały chór, orkiestra oraz przez pierwszy rok jej istnienia - przedszkole muzyczne.
Dnia 07.06.1946 r. w oparciu o już istniejącą Szkołę Muzyczną powołano do życia Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki z siedzibą w Płocku, w skład zarządu którego weszli: adwokat K. Askanas, dyrektor Liceum Pedagogicznego J. Gądzik, prezes „Wici” w Płocku R. Dąbrowski, dr Stanisława Kamińska oraz muzyk, dyrektor Szkoły Muzycznej i Okręgu Mazowieckiego Tadeusz Paciorkiewicz. Instytut zajmował się prowadzeniem szkół muzycznych, ich finansowaniem, udzielaniem stypendiów dla utalentowanych uczniów, szerzeniem ruchu muzycznego, obsadzaniem stanowisk nauczycieli, kształceniem dyrygentów ludowych, organizowaniem akcji koncertowej i różnych imprez kulturalnych. W 1947 r. na potrzeby chórów amatorskich utworzono Okręgową Poradnię Muzyczną dysponującą własną biblioteką z bogatym zestawem pieśni świeckich, ludowych i kościelnych. Organem opiniodawczym i doradczym Ludowego Instytutu Muzycznego od marca 1948 r. była Mazowiecka Rada Muzyczna na Okręg Mazowiecki.
W połowie 1949 r. szkoła zmieniła nazwę na Miejska Szkoła Muzyczna i przeszła pod tymczasową opiekę władz miasta, a na przełomie 1949/50 została przejęta przez państwo na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dn. 16.12.1949 r. w sprawie przejęcia przez Ministerstwo na rzecz państwa samorządowych szkół artystycznych. Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki Nr 84 z dn. 19.12.1949 r. nadano jej nazwę Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Płocku. Po likwidacji w 1950 r. okręgu płockiego Ludowego Instytutu Muzycznego przejęła ona jego majątek i prowadzenie działalności muzycznej w skali miasta i regionu.

[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J. Załęczny, Płock 1982]
I. Akta Ludowego Instytutu Muzycznego l. 1946-1950 (sygn. od 1 do 4): protokoły posiedzeń, księga główna członków, informacje o imprezach kulturalnych, sprawy placówek podległych, dotacji na działalność chórów i zespołów artystycznych.
II. Szkoła Muzyczna:
1. Akta ogólne o charakterze organizacyjno-administracyjnym l.1945-1950 [1951] (sygn. od 5 do 8): okólniki i rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki w sprawach konferencji i kursów dla nauczycieli, finansowanie szkoły, sprawa lokalu, zabezpieczenie materiałowe, upaństwowienie Szkoły, organizacja roku szkolnego, przepisy i zarządzenia w sprawach uczniowskich i pedagogicznych.
2. Akta finansowo-gospodarcze l. 1945-1950 [1951] (sygn. od 9 do 14): sprawozdania z działalności szkoły, statystyka, preliminarze budżetowe, sprawy kredytów, stypendiów, zapomóg i zasiłków oraz inwestycji.
3. Programy nauczania, katalogi ocen, protokoły egzaminacyjne l. 1946-1950 [1951 (sygn. od 15 do 18): programy nauczania, wytyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki, siatki godzin, protokoły egzaminacyjne (wstępne i roczne), oceny uczniów.
4. Akta personalne uczniów l. 1946-1950 [1951] (sygn. od 19 do 22): lista i księga główna uczniów, odpisy świadectw szkolnych, dokumenty nieodebrane.
5. Akta personalne nauczycieli l. 1945-1950 [1951] (sygn. od 23 do 25): protokoły Komitetu Rodzicielskiego, umowy o pracę, uposażenie nauczycieli, sprawy emerytalne.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
50/85/0/-/1 Księga protokołów Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki w Płocku 1946-1950 0
50/85/0/-/2 Księga główna członków Ludowego Instytutu Muzycznego na Okręg Mazowiecki w Płocku 1946-1950 0
50/85/0/-/3 Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku – korespondencja wysłana [imprezy kulturalne, placówki podległe] 1946-1949 0
50/85/0/-/4 Ludowy Instytut Muzyczny na Okręg Mazowiecki w Płocku. Korespondencja przysłana [imprezy kulturalne, udział chórów, dotacje] 1946-1949 0
50/85/0/-/5 Okólniki i rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki [finansowanie szkoły, sprawa lokalu i zabezpieczenia materiałowego szkoły] 1945-1948 0
50/85/0/-/6 Korespondencja przesłana w roku szkolnym 1948-1949 [pisma okólne Ministra Kultury i Sztuki w spr. konferencji, kursów dla nauczycieli] 1948-1949 0
50/85/0/-/7 Okólniki i rozporządzenia powizytacyjne [Instrukcja w sprawie organizacji szkół muzycznych, upaństwowienie szkoły, organizacja roku szkolnego 1949-1950 1949 0
50/85/0/-/8 Przepisy i zarządzenia ogólne: a. sprawy uczniowskie, b. sprawy pedagogiczne, c. sprawy organizacyjne, d. spr. finansowo-gospod., d. sprawy biurowości 1949-1951 0
50/85/0/-/9 Finanse [sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne z działalności szkoły, listy pracowników, preliminarze budżetowe, sprawozdania statystyczne] 1945-1948 0
50/85/0/-/10 Korespondencja wysłana [sprawozdania okresowe oraz plan 6-letni szkoły] 1947-1950 0
50/85/0/-/11 Sprawy finansowe: a. budżety, b. plany, c. kredyty, d. stypendia, e. zapomogi, zasiłki 1950-1951 0
50/85/0/-/12 Sprawozdania i statystyka: a. sprawozdania okresowe, b. sprawozdania jednorazowe, c. inne 1950-1951 0
50/85/0/-/13 Preliminarz budżetowy na rok 1951 1951 0
50/85/0/-/14 Dowody inwestycji [instrukcje GUS i Ministerstwa Finansów] 1951 0
50/85/0/-/15 Programy nauczania [Niższej Szkoły Muzycznej, Średniej i Wyższej] 1947 0
1 2

Amount of archival material

25

25

0

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.