Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-1950 [1959]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1959
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 7 j.a.
inwentarz książkowy Yes 597 j.a.
Starostwo powiatowe jako organ władzy wykonawczej administracji ogólnej pierwszej instancji zostało utworzone na podstawie dekretu PKWN z dn. 21.08.1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji. Na czele starostwa stał starosta mianowany przez kierownika resortu administracji publicznej na podstawie wniosku wojewody i opinii powiatowej rady narodowej. W sprawach wchodzących w zakres kompetencji samorządu terytorialnego starosta podlegał decyzjom właściwych rad narodowych. Kontrolę społeczną nad działalnością starosty sprawowało prezydium powiatowej rady narodowej. Jednocześnie z tytułu swego stanowiska starosta wchodził w skład powiatowej rady narodowej jako pełnoprawny jej członek. Sprawował również funkcję przewodniczącego jej organu wykonawczego tj. wydziału powiatowego. Starosta był na terenie powiatu przedstawicielem rządu, kierującym działalnością całej administracji rządowej na danym obszarze oraz szefem administracji państwowej ogólnej, tj. zwierzchnikiem powiatowych władz, urzędów i organów, organem zarządzającym, orzekającym, rozstrzygającym i stawiającym wnioski, przedstawicielem organów kolegialnych. Starostwo Powiatowe w Gostyninie rozpoczęło swoją działalność w I poł. 1945 r. , a zakończyło po wejściu w życie ustawy z dn. 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Jego strukturę organizacyjną (9 referatów) ustalono na posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej w Gostyninie w dn. 17.02.1945 r. Pierwszym starostą został Feliks Sniecikowski, a następnie Artur Zrobek. Od dnia 01.01.1946 r. w starostwach powiatowych województwa warszawskiego, w tym również w Starostwie Powiatwowym w Gostyninie, obowiązywał tymczasowy statut organizacyjny, instrukcja kancelaryjna i wykaz akt. Wprowadzono również instrukcję o prowadzeniu akt tajnych i poufnych. Równocześnie z dn. 02.01.1946 r. weszło w życie zarządzenie wojewody warszawskiego o wewnętrznej organizacji i trybie urzędowania starostw województwa warszawskiego nawiązujące do rozporządzenia Min. Spraw Wew. z dn. 30.06.1930 r. Kolejne zmiany wprowadziły przepisy o wewnętrznej organizacji i trybie urzędowania starostw powiatowych oraz instrukcja kancelaryjna wprowadzona zarządzeniem wojewody warszawskiego z dn. 23.12.1946 r. W związku z likwidacją powiatowych urzędów ziemskich, na mocy dekretu z dn. 12.08.1946 r. o zespoleniu urzedów ziemskich z władzami administracji ogólnej, wojewoda warszawski zarządzeniem z dn. 26.03.1947 r. powołał przy starostwach powiatowych referaty rolnictwa i reform rolnych, a z dn. 06.10.1947 r. określił zakres działania Powiatowych Inspektoratów Oświaty Rolniczej. Kolejną reorganizację Starostwa Powiatowego w Gostyninie przyniosła wydana w 1948 r. instrukcja kancelaryjna dla starostw powiatowych województwa warszawskiego, która w pełni określiła zadania nowo utworzonego Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Inspektoratu Oświaty Rolniczej. W związku z Okólnikiem Nr 13 z dn. 12.02.1947 r. Ministra Administracji Publicznej zespalającym biura wydziałów powiatowych ze starostwami powiatowymi wojewoda warszawski nakazał przeniesienie spraw samorządowych do nowo utworzonych w starostwach Działów Samorządowych. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Stogowska, Płock 1970, uzupełniony w r. 1982] 1. Referat Budżetowo-Gospodarczy l. 1946-1949[1950-1951] (sygn. od 1 do 12): materiały dotyczące sprawozdań finansowych, preliminarze budżetowe, karty uposażeń pracowników. 2. Referat Społeczno-Polityczny l. 1945-1948 (sygn. od 13 do 19): wykazy Niemców i ludności innych narodowości, sprawozdania o stanie bezpieczeństwa, sprawy emigracji i reemigracji, ewidencja stowarzyszeń i związków. 3. Referat Administracyjno-Prawny l. 1945-1950 (sygn. od 20 do 32): akta rehabilitacji, wykazy ludności, sprawy pozbawienia i nadania obywatelstwa polskiego, rejestry odszkodowań wojennych. 4. Referat Karno-Administracyjny l. 1945-1950 (sygn. od 33 do 233, brak sygn. 55 stwierdzony podczas skontrum zasobu w 1995 r.): akta spraw karnych, rejestry karno-administracyjne. 5. Referat Wojskowy l. 1949-1950 (sygn. od 234 do 235): protokoły kontroli referatu. 6. Referat Zdrowia l. 1946-1947, 1949 (sygn. od 236 do 238): ewidencja służby zdrowia, karty felczerów, organizacja ośrodków zdrowia, sprawozdania miesięczne pokontrolne z działalności ośrodków zdrowia. 7. Referat Odbudowy l. 1946-1947 (sygn. od 239 do 243): plany budynków mieszkalnych. 8. Referat Pomiarów l. 1948-1949 (sygn. od 244 do 246): akta rozgraniczenia nieruchomości. 9. Referat Kultury i Sztuki l. 1945-1949 (sygn. od 247 do 255): sprawozdania Referatu, materiały dotyczące zbrodni hitlerowskich, ochrona zabytków, muzeów, wykazy grobów osób poległych w czasie wojny. 10. Referat Opieki Społecznej l. 1948-1949 (sygn. od 256 do 260): statystyka i sprawozdania ogólne, opieka nad poszkodowanymi. 11. Referat Przemysłu i Handlu l. 1945-1949 (sygn. od 261 do 275): protokoły posiedzeń rad zakładowych, wykazy zakładów przemysłowych, protokoły Komisji Cennikowej. 12. Referat Aprowizacji l. 1947-1949 (sygn. od 276 do 278): protokoły kontroli Referatu, plany pracy i sprawozdania. 13. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych l. 1945-1949 [1950-1959] (sygn. od 279 do 550, od 595 do 597 oraz od 595 do 598): spisy gospodarstw poniemieckich dla poszczególnych wsi, parcelacja, akta regulacji hipoteki nieruchomości rolnych przejętych na cele reformy rolnej, arkusze zbiorcze klasyfikacji gruntów gminy Duninów. 14. Inspektorat Oświaty Rolniczej l. 1946-1950 (sygn. od 551 do 559): protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Oświaty Rolniczej, sprawozdania ogólne, kursy rolnicze. 15. Dział Samorządowy l. 1945-1950 (sygn. od 560 do 593): protokoły Wydziału Powiatowego oraz kontroli Zarządów Miejskich. 16. Referat Urządzeń Rolnych r. 1950 (sygn. 594). 17. Część nieopracowana l. 1945-1950 [1959] (sygn. Od 599 do 602): sprawy przekazywania gospodarstw poniemieckich. zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 14-15 (mikrofilm nr 1752-1753), 19 (nr 1754), 31 (nr 1755), 248 (nr 1756), 249 (nr 1757)

Amount of archival material

604

597

0

3.54

3.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.