Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Gostyninie

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 168 j.a.
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Gostyninie odbyło się 24.01.1945 r. Organizację i zakres działania rady określiły następujące akty prawne: 1. Ustawa z dn. 11.09. 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, 2. Dekret PKWN z dn. 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, 3. Ustawa z dn. 03.01.1946 r. wprowadzająca nowelizację do ustawy o radach narodowych.
Do kompetencji rady należało: planowanie działalności publicznej i ustalanie budżetu oraz planu świadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych (rządowych i samorządowych), powoływanie samorządowych organów wykonawczych, ustalanie zasad i warunków zaciągania przez organy samorządu umów w sprawach zaciągania pożyczek, uchwalanie regulaminu obrad.
Powiatowa Rada Narodowa była reprezentowana na zewnątrz przez wyłaniane z jej grona prezydium składające się z przewodniczącego, jego zastępcy i 3 członków. Prezydium zwoływało posiedzenia rady, opracowywało sprawy mające być przedmiotem jej obrad, sporządzało miesięczne sprawozdania z działalności rady, posiadało prawo pozbawiania mandatów członków rady oraz wnioskowania o dokoptowanie nowych członków, podejmowało uchwały z ramienia rady, nadzorowało działalność rad niższego szczebla.
Innym organem Powiatowej Rady Narodowej obok prezydium były komisje radzieckie, składające się z radnych oraz różnych rzeczoznawców oraz wydział powiatowy czyli jej organ wykonawczy, składający się z 6 członków wybranych przez radę. Funkcję przewodniczącego pełnił z urzędu starosta.
Do zadań Wydziału Powiatowego w Gostyninie należało: przygotowywanie spraw, będących przedmiotem obrad rady lub jej prezydium, realizacja uchwał, zarządzanie majątkiem powiatowego związku samorządowego, bieżący nadzór nad działalnością samorządowych organów wykonawczych niższych stopni, składanie radzie i jej prezydium raz w miesiącu sprawozdań ze swej działalności.
Wydziały powiatowe zakończyły swą działalność z chwilą wejścia w życie ustawy z dn. 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Ich kompetencje przejęły nowo utworzone prezydia rad narodowych.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Stogowska, Płock 1970]
1. Powiatowa Rada Narodowa l. 1945-1950 (sygn. od 1 do 15, od 17 do 54 i sygn. 168 - w wyniku skontrum 1995 r. stwierdzono brak sygn. 16): protokoły posiedzeń rady, prezydium i komisji, miesięczne sprawozdania z działalności gmin, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, protokoły z inspekcji, podział na obwody wyborcze, obwieszczenia wyborcze;
2. Wydział Powiatowy l. 1945-1950 (sygn. od 55 do 166 i 169): protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, protokoły kontroli i lustracji miejskich i gminnych rad narodowych, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe gmin, kwestionariusze o stanie zniszczeń wojennych (sygn. 59);
3. Dopływ - akta Powiatowego Komitetu Radiofonizacji Kraju w Gostyninie l. 1948-1949 (sygn 167) : protokoły posiedzeń.
- brak danych -

Amount of archival material

168

168

0

1.53

1.53

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.