Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-1950 [1959]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1959
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 1083 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 2 j.a.
inwentarz kartkowy roboczy Yes 55 j.a.
Starostwo powiatowe jako organ władzy wykonawczej administracji ogólnej pierwszej instancji zostało utworzone na podstawie dekretu PKWN z dn. 21.08.1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji. Na czele starostwa stał starosta mianowany przez kierownika resortu administracji publicznej na podstawie wniosku wojewody i opinii powiatowej rady narodowej. W sprawach wchodzących w zakres kompetencji samorządu terytorialnego starosta podlegał decyzjom właściwych rad narodowych. Kontrolę społeczną nad działalnością starosty sprawowało prezydium powiatowej rady narodowej. Jednocześnie z tytułu swego stanowiska starosta wchodził w skład powiatowej rady narodowej jako pełnoprawny jej członek. Sprawował również funkcję przewodniczącego jej organu wykonawczego tj. wydziału powiatowego. Starosta był na terenie powiatu przedstawicielem rządu, kierującym działalnością całej administracji rządowej na danym obszarze oraz szefem administracji państwowej ogólnej, tj. zwierzchnikiem powiatowych władz, urzędów i organów, organem zarządzającym, orzekającym, rozstrzygającym i stawiającym wnioski, przedstawicielem organów kolegialnych. Starostwo Powiatowe w Płocku rozpoczęło swoją działalność w pierwszych dniach po wyzwoleniu Płocka, a zakończyło po wejściu w życie ustawy z dn. 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Jego strukturę organizacyjną w chwili powołania określił Okólnik Nr 1 z dn. 07.02.1945 r. Starosty Powiatowego w Płocku (J. Wyrzykowskiego), odwołujący się do tymczasowej instrukcji dla organizacji powiatów wyzwolonych. Od dnia 01.01.1946 r. w starostwach powiatowych województwa warszawskiego, w tym również w Starostwie Powiatwowym w Płocku, obowiązywał tymczasowy statut organizacyjny i instrukcja kancelaryjna. Wprowadzono również instrukcję o prowadzeniu akt tajnych i poufnych. Równocześnie z dn. 02.01.1946 r. weszło w życie zarządzenie wojewody warszawskiego o wewnętrznej organizacji i trybie urzędowania starostw województwa warszawskiego nawiązujące do rozporządzenia Min. Spraw Wew. z dn. 30.06.1930 r. Kolejne zmiany wprowadziły przepisy o wewnętrznej organizacji i trybie urzędowania starostw powiatowych oraz instrukcja kancelaryjna wprowadzona zarządzeniem wojewody warszawskiego z dn. 23.12.1946 r. W związku z likwidacją powiatowych urzędów ziemskich, na mocy dekretu z dn. 12.08.1946 r. o zespoleniu urzedów ziemskich z władzami administracji ogólnej, wojewoda warszawski zarządzeniem z dn. 26.03.1947 r. powołał przy starostwach powiatowych referaty rolnictwa i reform rolnych, a z dn. 06.10.1947 r. określił zakres działania Powiatowych Inspektoratów Oświaty Rolniczej. Kolejną reorganizację Starostwa Powiatowego w Płocku przyniosła wydana w 1948 r. instrukcja kancelaryjna dla starostw powiatowych województwa warszawskiego, która w pełni określiła zadania nowo utworzonego Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Inspektoratu Oświaty Rolniczej. W związku z Okólnikiem Nr 13 z dn. 12.02.1947 r. Ministra Administracji Publicznej zespalającym biura wydziałów powiatowych ze starostwami powiatowymi wojewoda warszawski nakazał przeniesienie spraw samorządowych do nowo utworzonych w starostwach Działów Samorządowych. Zespolenie biur Wydziału Powiatowego w Płocku z biurem Starostwa Powiatowego w Płocku nastąpiło dn. 14.03.1949 r. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Stogowska, Płock 1972] 1. Referat Ogólny l. 1945-1950 (sygn. od 1 do 77): miesięczne sprawozdania sytuacyjne starosty, zarządzenia, instrukcje, sprawy organizacyjne, wykaz pracowników Powiatowego Zarządu Drogowego (sygn. 17), sprawy osobowe urzędników (sygn. 19, 47, 59), uchwały i rezolucje ze zjazdów stronnictw i stowarzyszeń, akta przesiedleńcze (sygn. 16 - wykazy osób), podział administracyjny powiatu (sygn. 13, 30, 41), charakterystyka poszczególnych gmin, wykazy gruntów ornych na terenie poszczególnych gmin (sygn. 29), zebrania wójtów i sołtysów, naczelników, materiały i wnioski na zjazdy i konferencje starostów, sprawy archiwalne (sygn. 31 – dotyczy akt przedwojennych), akcje społeczne, organizacja obchodów uroczystości, sprawozdanie z akcji amnestyjnej w Płocku (sygn. 37), opis pow. płockiego wg danych statystycznych z 1948 r. (sygn. 48), zarządzenia polustracyjne, szkolenia urzędników.
2. Referat Budżetowo-Gospodarczy l. 1945-1949 (sygn. od 78 do 88): preliminarze budżetowe, sprawozdania rachunkowe, kredyty, wykazy pracowników, kontrola wynagrodzeń.
3. Referat Wojskowy l. 1945-1949 (sygn. od 89 do 92): protokoły kontroli referatu, protokoły posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej powiatu płockiego.
4. Referat Społeczno-Polityczny l. 1945-1950 (od 93 do 135 i od 1006 do 1018): poświadczenia obywatelstwa (sygn. 93), repatriacja (sygn. 94), miesięczne sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu, ewidencja cudzoziemców (sygn. 94, 97, 102, 105, 120-121), rejestracja związków i stowarzyszeń (sygn. 95-96, 99, 117), akcja przesiedleńcza (sygn. 110), obwody łowieckie, akta dot. wyborów do Sejmu Ustawodawczego (sygn. 111), paszporty i przepustki zagraniczne, spisy osób wyjeżdżających na roboty do Czechosłowacji, nadzór nad sprawami wyznaniowymi (protokół lustracji Okręgowego Komitetu Żydowskiego w Płocku – sygn. 124), wykazy Żydów zamieszkałych od 1937 r. do 1949 r. w poszczególnych gminach (sygn. 133), mniejszości narodowe – repatriacja dzieci niemieckich (sygn. 122), zaświadczenia przesiedleńcze (sygn. 129-131), wykazy Niemców zamieszkałych w poszczególnych gminach (sygn. 135), akta Koła PPS przy Starostwie, transporty repatriantów niemieckich.
5. Referat Opieki Społecznej l. 1945-1950 (sygn. od 136 do 173): wykazy osób podlegających opiece społecznej, miesięczne sprawozdania referatu i Gminnych Komisji Opieki Społecznej, spisy inwalidów, sierot, wdów, osób powracających z obozów (sygn. 139-140), rozdział darów UNRRA (sygn. 144), wykazy przedszkoli na terenie powiatu, Dom Dziecka w Cieślach (sygn. 160), Dom Starców w Bromierzu (sygn. 161), sprawozdania instytucji charytatywnych (Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności „Caritas”, Komitetu Żydowskiego, delegatury PCK), akcja amnestyjna.
6. Referat Zdrowia l. 1945-1949 (sygn. od 174 do 202): raporty o chorobach zakaźnych, o stanie szpitali w powiecie, sprawy cmentarzy, zezwolenia na ekshumację, sprawa zamordowanych 200 Polaków w lesie brwileńskim, wykaz nazwisk osób ekshumowanych (sygn. 175), statystyka sanitarna (spisy urodzonych i zmarłych), sprawy budżetowe, nadzór sanitarny nad szpitalami i sanatoriami, wykaz szpitali na terenie powiatu (sygn. 181), organizacja ośrodków zdrowia, domy matki i dziecka, stan sanitarny wsi, higiena publiczna, sprawozdania miesięczne lekarza powiatowego, akcja rozdawnictwa produktów Międzynarodowego Nadzwyczajnego Funduszu Dziecięcego przez ośrodki zdrowia (sygn. 199).
7. Referat Weterynaryjny l. 1945-1949 (sygn. od 203 do 211): nadzór nad działalnością personelu weterynaryjnego, wykazy pracowników, szkolenia, praktyki, sprawy personalne, preliminarze budżetowe, fundusz weterynaryjny, ubój zwierząt.
8. Referat Pomiarów l. 1945-1949 (od 212 do 244 i 1019): operaty pomiarowe, parcelacja (sygn. 223), scalanie i rozgraniczenie nieruchomości, spis instrumentów mierniczych zniszczonych lub wywiezionych przez okupanta z Magistratu m Płocka (sygn. 213), kataster i Powiatowe Archiwum Miernicze (sygn. 221, 225), zmiana granic gmin (sygn. 224), sprawozdania, projekty obwałowania Wisły, mapa powiatu płockiego z 1945 r. i 1948 r. (sygn. 1019), nadanie obywatelstwa (sygn. 245).
9. Referat Administracyjno-Prawny l. 1946-1949 (sygn. od 245 do 288): sprawy rehabilitacji, nadawania i pozbawiania obywatelstwa, ewidencja wójtów i sołtysów, sprawy konsularne (poszukiwanie osób, listy gończe), zmiana nazwisk (sygn. 258), wywłaszczenia na cele obrony, dróg oraz kolei, rejestracja szkód wojennych (sygn. 261), zaświadczenia przesiedleńcze (sygn. 263, 277, 278), obwody łowieckie, sprawy kwaterunkowe, przydział mieszkań i lokali, zjazdy i konferencje burmistrzów, wójtów i sołtysów; statystyka wykroczeń administracyjnych, rejestry karne, więziennictwo, orzecznictwo karno-administracyjne.
10. Referat Karno-Administracyjny l. 1945-1950 (sygn. od 289 do 305): statystyka wykroczeń administracyjnych, rejestry karne, więziennictwo.
11. Referat Przemysłu i Handlu l. 1945-1950 [1951] (sygn. od 306 do 404 i 1020): plany techniczne drobnych zakładów usługowych (piekarni, olejarni, warsztatów szewskich, masarni, restauracji, młynów, cegielni, kuźni), rejestracja, wydawanie licencji, koncesje, sprawozdania miesięczne, spisy zakładów przemysłowych (sygn. 306-307), wytwórnie wód gazowanych i przetworów owocowych, statystyka zakładów rzemieślniczych, rejestr kart rzemieślniczych (sygn. 331, 332, 373), upaństwowienie przedsiębiorstw (sygn. 369), karty rzemieślnicze, sprawy likwidacji cechów i przejęcia aptek, protokoły Powiatowej Komisji Cennikowej, listy płacy pracowników referatu (sygn. 309).
12. Referat Odbudowy l. 1945-1950 (od 405 do 439 i od 1021 do 1022): odbudowa miast i wsi, statystyka, sprawozdania z działalności referatu, remont budynków państwowych, grobownictwo wojenne, ekshumacja żołnierzy Armii Czerwonej (sygn. 437), wykaz osób powieszonych w 1942 r. w Słupnie (sygn. 412), rejestr wydanych pozwoleń na budowę (sygn. 439), sprawozdania z budowy dróg i mostów, sprawy nieruchomości państwowych.
13. Referat Świadczeń Rzeczowych l. 1945-1946 (od 440 do 456): sprawozdania z działalności, raporty z poboru świadczeń rzeczowych oraz z obowiązkowych dostaw, akta personalne pracowników Starostwa (sygn. 455-456).
14. Referat Odszkodowań Wojennych l. 1945-1946 (od 457 do 459): rejestracja szkód wojennych (kwestionariusze, zarządzenia, rejestry).
15. Referat Kultury i Sztuki l. 1945-1949 (sygn. od 460 do 485): sprawozdania z działalności referatu, oznaczenia miejsc martyrologii: obóz pracy w Bielsku, miejsce kaźni ofiar hitlerowskich we wsi Podolszyce (sygn. 461), ekshumacja zwłok w lasach brwileńskich (sygn. 464), zabezpieczenie zbiorów muzeów, remonty obiektów zabytkowych (sygn. 463, 480), zabezpieczenie (sygn. 465, 483) i wykaz zabytków, dworów i parków w powiecie (sygn. 482), kostiumernia teatralna (sygn. 467, 468), Związek Popierania Turystyki w Płocku.
16. Referat Aprowizacji l. 1945-1949 (sygn. od 486 do 517): dostawy dla Armii Polskiej i Armii Czerwonej, sprawozdania z działalności, protokoły kontroli, inspekcji.
17. Inspektorat Oświaty Rolniczej l. 1945-1950 (od 518 do 552): sprawy personalne, wykaz zatrudnionych pracowników (sygn. 519), sprawy osobowe nauczycieli (sygn. 528), szkolenia, akta szkół rolniczych (sygn. 530-532, 535), sprawozdania z akcji przysposobienia rolniczo-wojskowego, kosztorys i plan rozbudowy Szkoły Podstawowej w Staroźrebach (sygn. 552).
18. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych l. 1945-1950 [1951] (sygn.: od 553 do 798, od 1023 do 1075, od 1088 do 1089 oraz dopływ - vide inwentarz kartkowy): parcelacja majątków, przekazywanie gospodarstw poniemieckich, umowy dzierżawne sprawy alienacji gruntów, kupno działek, wykazy rozrachunkowe nabywców, regulacje praw spadkowych, rejestry pomiarowe gruntów, sprawy hipoteczne, przepisywanie tytułów własności, operaty pomiarowe, sprawa przejęcia przez Państwo nieruchomości ziemskiej Klasztoru Mariawitów w Płocku (sygn. 1088).
19. Referat Wodno-Prawny l. 1946-1950 (sygn. od 799 do 805): sprawy wodne, melioracje, przewóz przez Wisłę, taryfy, plantacje wikliny, spółki wodne, statut Związku Wałowego dla ochrony przed powodzią, rybołówstwo, dzierżawy terenów łowieckich.
20. Dział Samorządowy:
a) Referat Ogólny l. 1945-1950 (sygn. od 806 do 819 i od 1076 do 1078): protokoły i zarządzenia pokontrolne Powiatowego Komitetu Kontroli Społecznej, wybory wójtów i sołtysów, sprawozdania z działalności Wydziału Powiatowego w Płocku, sprawy dotyczące Domu Dziecka w Cieślach (sygn. 818), budżet i wnioski inwestycyjne Powiatowego Związku Samorządowego.
b) Referat Nadzoru nad Gminami l. 1949-1950 (sygn. od 820 do 973 i od 1079 do 1087): protokoły z zebrań burmistrzów, wójtów i sołtysów, wykazy członków gminnych rad narodowych z uwzględnieniem przynależności partyjnej, ewidencja sołtysów, sprawozdania z działalności gmin, plany inspekcji, budżety administracyjne oraz roczne sprawozdania rachunkowe poszczególnych gmin, szkolenia, kursy dla pracowników gmin, sprawy personalne pracowników gmin (sygn. 922), podział administracyjny powiatu (sygn. 972), budżety, sprawozdania z działalności referatu i protokoły inspekcji poszczególnych gmin.
c) Referat Finansowo-Rachunkowy l. 1949-1950 (sygn. od 974 do 975): zestawienia rachunków, kwity, rozliczenia, kosztorysy, preliminarze budżetowe.
d) Referat Planowania Gospodarczego l. 1948-1950 (sygn. od 976 do 996): zestawienia inwestycji gminnych, plany finansowo-gospodarcze drobnych zakładów, sprawy elektryfikacji wsi (sygn. 981), targowiska gminne.
e) Referat Pożarnictwa r. 1949 (sygn. 997): sprawozdania zbiorcze dla poszczególnych gmin.
f) Inspektorat Kontroli Wewnętrznej l. 1948-1950 (sygn. od 998 do 1005): kontrola wewnętrzna, akta Koła TPPR - deklaracje członków, roczne sprawozdania, protokoły walnych zebrań.
zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 124 (mikrofilm nr 1758), 142 (nr 1759), 1006 (nr 1760)

Amount of archival material

1140

1083

0

8.92

8.53

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.