Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Związek Komunalny w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1919-1939 [1945]
- brak danych - 1919 - 1939
1945 - 1945
Powiatowy Związek Samorządowy w Płocku tak
samorząd gospodarczy - - polski
inwentarz książkowy Yes 95 j.a.
Powiatowy Związek Komunalny w Płocku został utworzony na podstawie dekretu Naczelnika Państwa o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski b. zaboru rosyjskiego z dn. 04.02.1919 r. W myśl dekretu każdy powiat administracyjny stanowił powiatowy związek komunalny, stąd Powiatowy Związek Komunalny w Płocku obejmował swą działanością cały powiat płocki tj. gminy: Bielino, Brudzeń, Drobin, Kleniewo, Lelice, Łubki, Majki, Mąkolin, Miszewo-Murowane, Rębowo, Rogozino, Staroźreby, Święcice, Zągoty oraz miasto Wyszogród. Do jego kompetencji należał: nadzór nad gospodarką gmin wiejskich i miejskich wchodzących w skład powiatu, opieka nad całokształtem życia społecznego w powiecie, tj. sprawy kultury, oświaty, opieki społecznej oraz szeroko rozumiana gospodarka. Organami Związku Komunalnego były: sejmik powiatowy, wydział powiatowy i komisarz powiatowy. Sejmik był organem uchwałodawczym i kontrolującym, do którego należał: wybór członków wydziału powiatowego, powoływanie w miarę potrzeb komisji powiatowych ds. specjalnych, uchwalanie regulaminu dla sejmiku, wydziału i komisji, zatwierdzanie budżetu powiatowego i rocznych założeń budżetowych, zaciąganie pożyczek, uchwalanie statutów w sprawach podatków powiatowych i innych opłat komunalnych oraz uposażeń dla powiatowych urzędników komunalnych. Posiedzenia sejmiku zwoływane przez jego przewodniczącego były jawne i odbywały się minimum raz na kwartał. Organem wykonawczym powiatowego związku komunalnego był wydział powiatowy złożony z 6 członków, wybieranych na 3-letnią kadencje spośród mieszkańców powiatu posiadających bierne prawo wyborcze do rad miejskich i gminnych. Do obowiązków wydziału należało: przygotowywanie spraw na posiedzenia sejmiku, określanie sposobu wykonania uchwał sejmikowych, wykonywanie czynności poleconych przez władze powiatowe i odpowiednie ustawy, sprawowanie kontroli dyscyplinarnej nad pracownikami związku komunalnego. Przewodniczącym sejmiku i wydziału czyli komisarzem powiatowym był starosta, pełniący jednocześnie funkcję zwierzchnika administracji ogólnej w powiecie. Dla nadzorowania wydzielonego zakresu prac powołano przy Płockim Powiatowym Związku Komunalnym następujące komisje sejmikowe: drogową, kolejową, szpitalną, przemysłowo-rolną, budowlaną, aprowizacyjną, opieki społecznej i zdrowia publicznego, kulturalno-oświatową, rewizyjną.
Nadzór nad działalnością Powiatowego Związku Komunalnego sprawował w I-szej instancji wydział powiatowy, w II-giej minister spraw wewnętrznych, który jako zwierzchnik administracji terenowej rządowej i samorządowej zatwierdzał uchwały sejmiku powiatowego w sprawie podatków, opłat, środków komunikacji, ustalania budżetu związku, lokaty kapitałów, handlu nieruchomościami. W 1919 r. Sejmik Płocki przystąpił do Związku Sejmików Powiatowych i oddelegował 2 członków sejmiku na zjazdy przedstawicielskie samorządu powiatowego.
Pomimo że, w 1933 r. nastąpiło zwiększenie zależności samorządu od organów administracji rządowej poprzez powołanie w miejsce sejmików powiatowych rad powiatowych (organem zarządzającym i wykonawczym pozostał wydział powiatowy) na mocy ustawy z dn. 23.03.1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, Powiatowy Związek Komunalny w Płocku dział do 1939 r. w postaci niezmienionej, nie utworzono w miejsce Sejmiku Powiatowego Płockiego rady powiatowej.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J. Załęczny, Płock 1982]
1. Akta Sejmiku Powiatowego z l. 1919-1938 (sygn. od 1 do 5): protokoły posiedzeń.
2. Akta Wydziału Powiatowego z l. 1919-1939 (sygn. o d6 do 95): protokoły posiedzeń Wydziału, wykaz posiedzeń komisji sejmikowych, kontrola wykonania uchwał, miesięczne sprawozdania sytuacyjne, sprawy wydatków i zadłużenia Związku, zapomóg i zasiłków dla bezrobotnych, budżety, preliminarze, sprawozdania budżetowe, protokoły z posiedzeń rad gminnych i akta ogólne gmin: Bielino, Kleniewo, Łubki, Rębowo oraz m. Wyszogród, akta personalne i sprawy emerytalne pracowników, wykaz starostów płockich w l. 1918-1939, kontrola kosztów kuracyjnych (pojedyncze wpisy z 1945 r.), finansowanie szkół, projekty rozbudowy mleczarni w Drobinie, przebudowy ulicy w Orszymowie, sprawozdania z robót przy regulacji rzeki Sierpienicy oraz budowy wałów ochronnych nad Wisłą.
- brak danych -

Amount of archival material

95

95

0

0.98

0.98

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.