Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 555 j.a.
Organizację i zakres działania Powiatowej Rady Narodowej w Płocku określiły następujące akty prawne: 1. Ustawa z dn. 11.09. 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, 2. Dekret PKWN z dn. 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, 3. Ustawa z dn. 03.01.1946 r. wprowadzająca nowelizację do ustawy o radach narodowych.
Do kompetencji rady należało: planowanie działalności publicznej i ustalanie budżetu oraz planu świadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych (rządowych i samorządowych), powoływanie samorządowych organów wykonawczych, ustalanie zasad i warunków zaciągania przez organy samorządu umów w sprawach zaciągania pożyczek, uchwalanie regulaminu obrad.
Powiatowa Rada Narodowa była reprezentowana na zewnątrz przez wyłaniane z jej grona prezydium składające się z przewodniczącego, jego zastępcy i 3 członków. Prezydium zwoływało posiedzenia rady, opracowywało sprawy mające być przedmiotem jej obrad, sporządzało miesięczne sprawozdania z działalności rady, posiadało prawo pozbawiania mandatów członków rady oraz wnioskowania o dokoptowanie nowych członków, podejmowało uchwały z ramienia rady, nadzorowało działalność rad niższego szczebla.
Innym organem Powiatowej Rady Narodowej obok prezydium były komisje radzieckie, składające się z radnych oraz różnych rzeczoznawców oraz wydział powiatowy czyli jej organ wykonawczy, składający się z 6 członków wybranych przez radę. Funkcję przewodniczącego pełnił z urzędu starosta.
Do zadań Wydziału Powiatowego w Płocku należało: przygotowywanie spraw, będących przedmiotem obrad rady lub jej prezydium, ukladanie preliminarzy budżetowych, realizacja uchwał, zarządzanie majątkiem powiatowego związku samorządowego, bieżący nadzór nad działalnością samorządowych organów wykonawczych niższych stopni, składanie radzie i jej prezydium raz w miesiącu sprawozdań ze swej działalności.
Wydziały powiatowe zakończyły swą działalność z chwilą wejścia w życie ustawy z dn. 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Ich kompetencje przejęły nowo utworzone prezydia rad narodowych.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Stogowska, Płock 1970]
1. Powiatowa Rada Narodowa l. 1945-1950 (sygn. od 1 do 202 oraz od 609 do 611): protokoły posiedzeń PRN oraz jej prezydium i komisji, wykazy majątków stanowiących własność samorządu i państwa /zestawienia wg gmin/, opis i mapa powiatu, podział administracyjny (sygn. 2), plany pracy i sprawozdania z działalności Rady oraz poszczególnych gmin, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych powiatu płockiego, ewidencja członków rady, sprawozdania z akcji pomocy zimowej, letniej, sprawozdania Gminnych Komitetów Obywatelskich Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju, protokoły komisji wyborczych, protokoły posiedzeń Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej, Społecznego Komitetu Radiofonizacji oraz Komitetów Czynu Melioracyjnego, plan rozbudowy dróg gminnych, walka z analfabetyzmem.
2. Wydział Powiatowy l. 1945-1950 (sygn. od 203 do 553): protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, gminnych rad narodowych, ich prezydiów i komisji, zarządów gminnych, protokoły lustracji poszczególnych gmin powiatu płockiego, statystyka, wykaz ludności poszczególnych gmin, gospodarstw poniemieckich (sygn. 211), budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, sprawy majątku oraz poniesionych szkód wojennych Płockiego Powiatowego Związku Samorządowego (sygn. 219), sprawozdania z działalności Wydziału i poszczególnych referatów, wykazy sołtysów, podsołtysów i pracowników gminnych, wykazy gromad wiejskich i miejskich (sygn. 243), sprawy osobowe /nominacje, zwolnienia, awanse/ pracowników Płockiego Powiatowego Związku Samorządowego (sygn. 258), sprawy oświaty dla dorosłych /kursy biblioteczne, szkoły rolnicze/, akta dot. zakładów opiekuńczych (! sygn. 263- Szpitala w Gostyninie i Zakładu Opiekuńczego w Ciechanowie), biblioteka powiatowa, sprawy personalne pracowników gminnych (sygn. 269), wykazy wójtów, szkolnictwo powszechne, budowa szkół, Dom Dziecka w Cieślach /wykazy podopiecznych dzieci/, uchwały organów kolegialnych poszczególnych gmin, plan sytuacyjny doliny rzeki Słupianki, ewidencja dróg powiatu płockiego (sygn. 553).

Brak sygn. 315 - pomyłkowo po raz drugi wpisano do inwentarza tytuł jednostki archiwalnej o sygn. 314.
Jednostki archiwalne o sygn. od 554 do 608 tj. akta osobowe personelu pomocniczego z lat 1945-1950 wybrakowano na podstawie decyzji KOMA Nr 312 z dn. 19.12.2001 r., zezwolenie Nr 268/01.
- brak danych -

Amount of archival material

555

555

0

3.80

3.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.