Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1945] 1950-1973
- brak danych - 1945 - 1950
1950 - 1973
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 331 j.a.
inwentarz książkowy Yes 2567 j.a.
Powiatowa Rada Narodowa w Płocku została powołana jako organ terenowy jednolitej władzy państwowej na mocy ustawy sejmowej z dn. 20.03.1950 r. likwidującej dualistyczną organizację aparatu rządowego i samorządowego. Ustawa znosząc związki samorządu terytorialnego, organy administracji ogólnej tj.: urzędy wojewódzkie, starostwa, zarządy miejskie i gminne, przekazała ich funkcje i kompetencje radom narodowym i ich organom wykonawczym. Zgodnie z ustawą marcową PPRN w Płocku powierzono m.in.: uchwalanie terenowych planów gospodarczych i budżetu, kontrolę społeczną nad działalnością wszystkich urzędów i zakłądów pracy, kierownictwo na podległym terenie w zakresie działalności godpodarczej, społecznej i kulturalnej oraz podporządkowano większość agend administracji państwowej. Wraz z nową rolą rady zasadniczej zmianie uległa jej wewnętrzna organizacja. Prezydium rady z organu kierowniczego stało się organem wykonawczo-zarządzającym o charakterze kolegialnym. Wykonywało zadania poprzez swoje wydziały. Rozbudowano i rozszerzono system organów pomocniczych rady tj. komisji stałych dla poszczególnych dziedzin działalności oraz niestałych powoływanych dla realizacji okreslonych zadan doraźnych. Ustawa z dn. 25.01.1958 r. o radach narodowych znacznie rozszerzyła ich uprawnienia, sprecyzowała zakres działania rad poszczególnych szczebli, uznając szczebel powiatowy rady za podstawowe ognisko systemu, a powiat za pełną, samodzielną jednostkę administracyjną i gospodarczą. Do podstawowych zadań PRN należało: uchwalanie wieloletnich i rocznych planów gospodarczych i budżetów terenowych, kontrola ich wykonania, sprawy rolne tj.: przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i robót melioracyjnych, ochrony roślin, upowszechniania wiedzy rolnej, kontrola kółek i organizacji rolniczych, udzielanie pomocy spółdzielniom produkcyjnym, przedsiębiorstwom przemysłu terenowego i remontowo-budowlanego, budownictwu wiejskiemu, przedsiębiorstwom miejskiego handlu detalicznego i państwowym przedsiębiorstwom gastronomicznym, budowa i utrzymanie dróg lokalnych, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, powiatowych domów kultury, teatrów, kin, lecznictwa otwartego o zasięgu powiatowym, szpitali powiatowych, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek, zakładów opieki społecznej. PRN za zgodą WRN mogła przekazywać niektóre swoje zadania radom narodowym niższego szczebla. Wyżej wymieniona ustawa rozszerzyła zakres działania rady, zapewniając jej samodzielność finansową i gospodarczą, podporządkowała koordynacji rady działalność jednostek gospodarczych na terenie jej podległym oraz uznała wydziały prezydiów rad za samodzielne i mające prawo wydawania decyzji organy administracji państwowej w terenie. Ustawa sejmowa z 28.06.1963 r. nowelizując ustawę z 1958 r. jeszcze bardziej wzmocniła pozycję rad szczebla powiatowego i radnych. Na szczebel powiatowy przeniesiono ze szczebla wojewódzkiego m.in.: sprawy przedsiębiorstw o zasięgu powiatowym, szereg zadań z zakresu rolnictwa, szkolnictwa średniego ogólnokształcącego, zakładów opiekuńczych, muzeów regionalnych, niektórych bibliotek. Wzmocniła rolę sesji. Kolejna reforma nastąpiła w dwóch etapach. Wpierw z dn.01.01.1973 r. zniesiono dotychczasowy podział terenów wiejskich na gromady, znosząc tym samym gromadzkie rady narodowe i powołując w ich miejsce gminne rady narodowe oraz wprowadzając nowe organa wykonawcze i zarządzające w postaci naczelników gmin. Następnie w 1973 r. ujednolicono organy administracji terenowej wszystkich szczebli podziału terytorialnego: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Z dn. 09.12.1973 r. przeprowadzono reformę organów władzy i administracji na szczeblu miast, powiatów i województw, ustanawiajac terenowe organa administracji państwowej oraz oragana wykonawcze i zarządzające rad narodowych - wojewodów, prezydentów, naczelników miast, naczelników powiatów i gmin, a ich organami pomocniczymi - urzędy wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. E. Kędzierska, Płock 1985]
I. Powiatowa Rada Narodowa l. 1950-1973 (sygn. od 1 do 38): protokoły z sesji PRN.
II. Komisje Powiatowej Rady Narodowej l. 1950-1972 (sygn. od 39 do 134): protokoły z posiedzeń komisji PRN: K. Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, K. Drobnej Wytwórczości, K. Finansów, Budżetu i Planów, K. Handlu, K. Planowania Gospodarczego i Finansów, K. Komunikacji, K. Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki, Powiatowej Komisji Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, K. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, K. Pracy i Pomocy Społecznej, K. Zaopatrzenia Ludności, K. Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej, K. Zdrowia i Opieki Społecznej, K. Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowego Zespołu Rolnego oraz Konwentu Seniorów.
III. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
1. Wydział Organizacyjno-Prawny l. 1950-1973 (sygn. od 135 do 1161): protokoły z posiedzeń Prezydium PRN oraz miejskich i gromadzkich rad narodowych, plany pracy Prezydium i Wydziału oraz prezydiów gromadzkich i miejskich rad narodowych, protokoły z sesji gromadzkich rad narodowych, wybory do rad narodowych, wykazy kandydatów na radnych i członków, protokoły głosowania, zarządzenia własne, uchwały, okólniki, instrukcje, protokoły kontroli jednostek podległych, szkolenia sołtysów, protokoły z narad i odpraw, sprawozdania z działalności Wydziałów, działalność bibliotek pow. płockiego (sygn. 270), decyzje Wydziału o przejęciu gruntów prywatnych w dzierżawę z 1956 r. (sygn. 272), podział terytorialny, zmiany granic powiatu, zestawienie ilości mieszkańców i powierzchni gromad, tworzenie i znoszenie gromad, protokoły kontroli zewnętrznych , rejestry skarg i zażaleń.
2. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego i Inwestycyjnego l. 1952-1973 (sygn. od 1162 do 1318): roczne plany gospodarcze powiatu i sprawozdania z ich wykonania, wykaz szkół tysiąclatek pobudowanych w l. 1959-1965 (sygn. 1170), lokalizacja inwestycji w powiecie, czyny społeczne, sprawozdania z produkcji rolnej państwowych gospodarstw rolnych, rejestr cegielni, żwirowni, młynów, zakładów rzemieślniczych (sygn. 1309), plany rozwoju i produkcji masarni, winiarni i cukrowni, charakterystyka powiatu płockiego - problemowe opracowanie monograficzne (sygn. 1315-1318).
3. Wydział Finansowy l. 1950-1973 (sygn. od 1319 do 1429): powiatowy budżet zbiorczy i jego realizacja, budżety Wydziałów PPRN i analiza ich wykonania, zbiorcze sprawozdania statystyczne, sprawozdania o wydatkach i dochodach budżetowych Powiatowego Domu Kultury, Biblioteki Powiatowej, Powiatowego Zarządu Weterynarii, zestawienie wymiaru zobowiązań pieniężnych, wykaz pracowników Powiatowego Zarządu Weterynarii (sygn. 1404), bilanse elektrowni Płock-Radziwie, Fabryki Maszyn Żniwnych, Płockiej Stoczni Rzecznej, Zakładu Sieci Energetycznych, Państwowej Komunikacji Samochodowej.
4. Wydział Budżetowo-Gospodarczy l. 1950-1973 (sygn. od 1430 do 1475): budżet jednostek powiatu, miejskich i gminnych rad narodowych plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdawczość statystyczna.
5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l. 1951-1960 (sygn. od 1476 do 1506): roczne plany budownictwa mieszkaniowego w powiecie, remonty kapitalne budynków mieszkalnych, inwestycje na terenie powiatu, budownictwo indywidualne.
6. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług l. 1950-1973 (sygn od 1507 do 1626 ): sprawozdania z działalności Komisji Kontroli Cen oraz Komisji do Walki ze Spekulacją i Nadużyciami w Handlu, wieloletnie i roczne plany w zakresie handlu, przemysłu i usług oraz sprawozdania z ich wykonania, sieć handlowa, gastronomiczna i detaliczna, sprawozdania z działalności zakładów i warsztatów rzemieślniczych (tkalni, cegielni, piekarni), Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni "SCH", Rejonowego Przedsiębiorstwa Młynów Gospodarczych, protokoły z inspekcji placówek handlowych, rejestr kart rzemieślniczych, imienne zezwolenia, koncesje na prowadzenie handlu i rzemiosła prywatnego (m.in. tartaki, cegielnie polowe), wykaz warsztatów i zakładów prywatnych (piekarni, młynów, zakładów fryzjerskich i fotograficznych) w powiecie w 1951 r. (sygn. 1596), analizy skarg i wniosków, wycinki prasowe o działalności własnej i jednostek podległych.
7. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa l. [1945] 1950-1972 (sygn. od 1627 do 1901 oraz sygn. 2563): roczne plany gospodarcze w zakresie rolnictwa i ich analiza, plany skupu produktów rolnych, plany inwestycyjne, plany gospodarcze i sprawozdania z działalności spółdzielni produkcyjnych, zbiorcze i jednostkowe arkusze klasyfikacji gruntów, sprawy uwłaszczeniowe, wpisy praw własności w księgach hipotecznych, przyznawanie gospodarstw poniemieckich oraz z reformy rolnej, parcelacja majątków (operaty pomiarowe gruntów, wykazy nabywców działek), dokumentacja techniczna dla robót wodno-melioracyjnych, elektryfikacja wsi, sprawy przeciwpowodziowe, zestawienia, rejestr obowiązkowych dostaw, plany urządzania gospodarstw leśnych, mapy drzewostanowe w skali 1:5000.
8. Wydział Skupu l. 1950-1961 (sygn. 1902 od do 1925): protokoły z posiedzeń Komisji Rozliczeniowych ds. obowiązkowych dostaw, sprawozdania z wykonania obowiązkowych dostaw i rejestry kar za ich niewykonanie.
9. Wydział Spraw Wewnętrznych l. 1950-1970 (sygn. od 1926 do 2180): sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ewidencja stowarzyszeń, sprawozdania z działalności USC, ustalanie, prostowanie i odtwarzanie treści akt stanu cywilnego, decyzje w sprawie pozbawienia lub uznania obywatelstwa polskiego, protokoły z kontroli gromadzkich biur ewidencji ludności, analizy i sprawozdania statystyczne z orzecznictwa karno-administracyjnego, rejestry spraw kolegiów karno-administracyjnych, wywłaszczenia nieruchomości pod budowę rurociągu naftowego, Rafinerii i Zakładów Petrochemicznych oraz linii energetyczno-elektrycznej Srebna-Podolszyce, orzeczenia o odszkodowaniach, organizacja, plany i sprawozdania z działalności Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Płocku, statystyka i analiza pożarów.
10. Wydział Oświaty i Kultury l. 1950-1960 (sygn. od 2181 do 2228): plany gospodarcze w zakresie rozwoju oświaty i kultury, sprawozdania z działalności kulturalno-oświatowej, plany pracy bibliotek, sprawozdania z działalności kin objazdowych, Państwowego Domu Dziecka w Słupnie (sygn. 2187), Powiatowego Domu Kultury w Płocku (sygn. 2190 - statut organizacyjny, umowa najmu lokalu), Powiatowej Biblioteki Publicznej w Płocku, sztuka ludowa -wystawy, wykazy eksponatów, ochrona zabytków- wykaz, karty inwentaryzacyjne(sygn. 2224-2226).
11. Wydział Komunikacji l. 1950-1960 (sygn. od 2229 do 2261): budżet Wydziału, kosztorysy, harmonogramy i projekty budowy dróg gminnych, projekt techniczny budowy mostu żelbetowego na rzece Sierpienicy.
12. Wydział Budownictwa l. [1949]1950-1960 (sygn. od 2262 do 2290): budżet Wydziału, analiza ruchu budowlanego, rozwój przestrzenny powiatu, sprawozdania z realizacji inwestycji, nadzór budowlany, kosztorysy urzędowe na roboty budowlane, plan sytuacyjny stacji i chlorowni wodociągów w Wyszogrodzie.
13. Wydział Zatrudnienia l. 1951-1960 (sygn. od 2291do 2310): budżet, plany pracy i sprawozdania Wydziału, działalność Referatu Rent i Pomocy Społecznej, nadzór nad zakładami opieki społecznej, sprawozdawczość dot. stanu zatrudnienia w powiecie, sprawy kadrowe poszczególnych wydziałów PPRN.
14. Wydział Zdrowia l. 1951-1959 (sygn. od 2311 do 2329): budżet Wydziału, protokoły z odpraw lekarzy i położnych, protokoły z kontroli finansowej w ośrodkach zdrowia oraz sprawozdania z ich działalności.
15. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki l. 1950-1961 (sygn. od 2330 do 2346): uchwały, preliminarze budżetowe oraz protokoły z posiedzeń Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej, plany roczne i sprawozdania z ich realizacji.
16. Aneks - Wydział Handlu, Przemysłu i Usług l. 1950-1960 (sygn. od 2347 do 2351): upaństwowienie dzierżawy, reprywatyzacja przedsiębiorstw, plany rozwoju, analizy ekonomiczne zakładów państwowych, spółdzielczych i prywatnych.
17. Aneks - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa [1945] 1950-1971 (sygn. od 2352 do 2483 oraz sygn. 2563): dokumenty nadania ziemi, przejmowanie na Skarb Państwa gospodarstw rolnych, zestawienia gruntów poszczególnych wsi, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, ewidencja gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, protokoły ustalania mienia gromadzkiego, mapy glebowe w skali 1:5000, umowy dzierżawne gospodarstw poniemieckich, protokoły ich inwentaryzacji.
18. Aneks - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l. [1947] 1951, 1960-1973 (sygn. od 2484 do 2485 oraz sygn. 2565): akty notarialne dotyczące sprzedaży działek budowlanych na terenie Wyszogrodu, decyzje o wieczystym użytkowaniu.
19. Aneks - Wydział Budownictwa l. 1966-1972 (sygn. od 2486 do 2487, sygn. 2564 oraz sygn. od 2605 do 2606): miejscowy plan szczegółowego zagospodarowania przestrzennego części wsi Borowiczki-Ośnica, Borowiczki-Słupno, decyzje w sprawie pozwoleń na budowę, remonty budynków i użytkowanie obiektów, projekt wyznaczenia terenów budowlanych we wsi Ciachcin.
20. Aneks - Wydział Spraw Wewnętrznych Referat Wojskowy l. [1945] 1950-1959 (sygn. od 2488 do 2562): organizacja metod pracy Referatu i jednostek podległych, przepisy normatywne, plany pracy, sprawozdania z działalności Referatu, protokoły z narad, sprawy budżetowo-gospodarcze, zabezpieczanie lokali, środki transportowe dla wojska i służby bezpieczeństwa, rejestracja, ewidencja i leczenie przedpoborowych, pobór i odroczenia służby wojskowej, ćwiczenia rezerwy.

Część nieopracowana - dopływ z l. [1945] 1950-1973 (załączniki do r. 1984) tj.: akta regulacji gruntów, nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi, przydziału gospodarstw poniemieckich, przejęcia na Skarb Państwa, akty własności ziemi, przymusowy wykup, sprawy podziału i uregulowania własności gospodarstw rolnych, sprawy uwłaszczeniowe, umowy dzierżawy, mapy glebowo-rolnicze, przepadku mienia na rzecz Skarbu Państwa na mocy orzeczeń Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, sprawy uporządkowania wspólnot gruntowych, spisy właścicieli gruntów, skorowidze działek, grunty PGR i RSP (sygn. od 2566 do 2604 oraz od 2607 do 2842).
- brak danych -

Amount of archival material

3000

2567

0

31.88

28.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.