Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Sierpcu

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1945-1950 [1998]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1998
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 661 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 166 j.a.
Starostwo powiatowe jako organ władzy wykonawczej administracji ogólnej pierwszej instancji zostało utworzone na podstawie dekretu PKWN z dn. 21.08.1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji. Na czele starostwa stał starosta mianowany przez kierownika resortu administracji publicznej na podstawie wniosku wojewody i opinii powiatowej rady narodowej. W sprawach wchodzących w zakres kompetencji samorządu terytorialnego starosta podlegał decyzjom właściwych rad narodowych. Kontrolę społeczną nad działalnością starosty sprawowało prezydium powiatowej rady narodowej. Jednocześnie z tytułu swego stanowiska starosta wchodził w skład powiatowej rady narodowej jako pełnoprawny jej członek. Sprawował również funkcję przewodniczącego jej organu wykonawczego tj. wydziału powiatowego. Starosta był na terenie powiatu przedstawicielem rządu, kierującym działalnością całej administracji rządowej na danym obszarze oraz szefem administracji państwowej ogólnej, tj. zwierzchnikiem powiatowych władz, urzędów i organów, organem zarządzającym, orzekającym, rozstrzygającym i stawiającym wnioski, przedstawicielem organów kolegialnych. Starostwo Powiatowe w Sierpcu rozpoczęło swoją działalność dn. 23.07.1945 r., a zakończyło po wejściu w życie ustawy z dn. 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Pierwszym starostą był H. Heller-Sobieralski, a następnym sprawującym ten urząd od 1946 r. aż do likwidacji - Cz. Fazen. Od dnia 01.01.1946 r. w starostwach powiatowych województwa warszawskiego, w tym również w Starostwie Powiatwowym w Sierpcu, obowiązywał tymczasowy statut organizacyjny i instrukcja kancelaryjna. Wprowadzono również instrukcję o prowadzeniu akt tajnych i poufnych. Równocześnie z dn. 02.01.1946 r. weszło w życie zarządzenie wojewody warszawskiego o wewnętrznej organizacji i trybie urzędowania starostw województwa warszawskiego nawiązujące do rozporządzenia Min. Spraw Wew. z dn. 30.06.1930 r. Kolejne zmiany wprowadziły przepisy o wewnętrznej organizacji i trybie urzędowania starostw powiatowych oraz instrukcja kancelaryjna wprowadzona zarządzeniem wojewody warszawskiego z dn. 23.12.1946 r. W związku z likwidacją powiatowych urzędów ziemskich, na mocy dekretu z dn. 12.08.1946 r. o zespoleniu urzedów ziemskich z władzami administracji ogólnej, wojewoda warszawski zarządzeniem z dn. 26.03.1947 r. powołał przy starostwach powiatowych referaty rolnictwa i reform rolnych, a z dn. 06.10.1947 r. określił zakres działania Powiatowych Inspektoratów Oświaty Rolniczej. Kolejną reorganizację Starostwa Powiatowego w Sierpcu przyniosła wydana w 1948 r. instrukcja kancelaryjna dla starostw powiatowych województwa warszawskiego, która w pełni określiła zadania nowo utworzonego Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Inspektoratu Oświaty Rolniczej. W związku z Okólnikiem Nr 13 z dn. 12.02.1947 r. Ministra Administracji Publicznej zespalającym biura wydziałów powiatowych ze starostwami powiatowymi wojewoda warszawski nakazał przeniesienie spraw samorządowych do nowo utworzonych w starostwach Działów Samorządowych. Zespolenie biur Wydziału Powiatowego w Sierpcu z biurem Starostwa Powiatowego w Sierpcu nastąpiło dn. 01.04.1947 r. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Stogowska, Płock 1969] 1. Referat Ogólny l. 1945-1950 (sygn. od 1 do 61): sprawy reprezentacyjne, uroczystości oficjalne, podział administracyjny powiatu, protokoły ze zjazdów starostów, udział starosty w posiedzeniach organów kolegialnych, sprawozdania z akcji popieranych i kierowanych przez starostę, statystyka (stan rolnictwa i leśnictwa w powiecie), sprawy osobowe, wykazy pracowników Starostwa i Powiatowego Urzędu Ziemskiego (sygn.: 24-36, 45, 56), konferencje szkoleniowe, miesięczne sprawozdania z działalności Starostwa, protokoły i zarządzenia polustracyjne starostwa, zarządzenia wewnętrzne, okólniki, sprawy repatriacji dzieci. 2. Referat Budżetowo-Gospodarczy l. 1945-1949 (sygn. od 62 do 74): sprawy budżetowe, rozliczenia, kredyty, karty obliczenia uposażenia pracwoników Starostwa. 3. Referat Społeczno-Polityczny l. 1945-1950 (sygn. od 75 do 117): sprawy polityczne - miesięczne sprawozdania sytuacyjne, materiały dotyczące wyborów do Sejmu Ustawodawczego, informacje o ruchach politycznych i społecznych, sprawy stronnictw politycznych, akcje masowe, wiece, zjazdy, uroczystości; sprawy bezpieczeństwa publicznego - stan bezpieczeństwa na terenie powiatu, sprawa rzekomego cudu w Żurominie, ochrona obiektów, klęski żywiołowe, bezrobocie; sprawy administracyjno-społeczne - wykazy, rejestracja i legalizacja zwiazków i stowarzyszeń, działalność Stowarzyszenia Kupców Polskich, sprawozdania z działalności Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy, sprawy prasy, publikacji i widowisk; sprawy społeczno-narodowościowe: przesiedlenia, wysiedlenia, poszukiwania osób w kraju i zagranicą (zob. sygn. 239), rejestracja i ewidencja cudzoziemców, wykazy reemigrantów, repatriacja dzieci, niemieckich, sprawy mniejszości narodowych (statystyka, rozmieszczenie, migracja). 4. Referat Administracyjno-Prawny l. 1945-1950 (sygn. od 118 do 259): akta spraw ogólno-prawnych - wywłaszczenia nieruchomości prywatnych na cele użyteczności publiczne; sprawy obywatelstwa i stanu cywilnego - utrata, pozbawienie i nadanie obywatelstwa polskiego, akta rehabilitacyjne poszczególnych osób, akta Prokuratora Sądu Okręgowego w Płocku, ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 218 - spis ludności pow. sierpeckiego z l. 1945-1946, rejestry mieszkańców, listy lokatorów, wykaz osób urodzonych przed 1926 r., obóz pracy w Sierpcu), zmiana imion i nazwisk, przekazanie kościoła i budynków w Sierpcu; sprawy porządku publicznego, sprawozdania wiejskiej służby porządkowej; sprawy przesiedleńcze - przesiedlenia ludności białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i rusińskiej na tereny ZSRR, ewidencja gospodarstw karłowatych i małorolnych, protokoły posiedzeń Powiatwowego Komitetu Przesiedleńczego, sprawozdania gminnych komitetów przesiedleńczych, zaswiadczenia przesiedlencze. 5. Referat Wodno-Prawny l. 1946-1950 (sygn. od 260 do 261): sprawy zarybiania powiatu, obwody rybackie, gospodarstwa stawowe. 6. Referat Karno-Administracyjny l. 1944-1950 (sygn. od 262 do 271): statystyka wykroczeń administracyjnych, amnestia. 7. Referat Odbudowy l. 1945-1950 (sygn. od 272 do 329 i sygn. od 660 do 661): odbudowa zniszczeń wojennych (plany, sprawozdania), projekty budynków na terenie m. Sierpca, akta Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju, wykaz nieruchomości państwowych w powiecie sierpeckim,remont i odbudowa przedsiębiorstw miejskich (rzeźni, szpitala),karty ewidencyjne kredytów i wydatków, nadzór budowlany, regulacja osiedli, statystyka ruchu budowlanego, grobownictwo wojenne, elektryfikacja wsi, plany drobnych warsztatów rzemieślniczych (cegielni, młynów, kuźni, masarni). 8. Referat Wojskowy r. 1948 (sygn. od 330 do 330): opinie w sprawach obywateli niemieckich, poszukiwania oficerów. 9. Referat Weterynaryjny l. 1947-1949 (sygn. od 331 do 331): sprawozdania okresowe, statystyka. 10. Referat Kultury i Sztuki r. 1946 (sygn. od 332 do 332): sieć szkolna, dzierżawa lokali szkolnych, zaopatrzenie w opał, sprawy budżetowe szkół. 11. Referat Opieki Społecznej l. 1946-1948 (sygn. od 333 do 340): zapomogi (lista rodzin), rozdział darów UNRRA, protokoły posiedzeń Międzynarodowego Funduszu Dziecięcego, statystyka i sprawozdania z działalności Referatu. 12. Referat Przemysłowy l. 1945-1947 (sygn. od 341 do 345 i sygn. 662): wykazy przedsiębiorstw opuszczonych i porzuconych, statystyka przemysłowa, ustalanie cen na artykuły żywnościowe, wykaz zakładów przemysłowych pod nadzorem państwowym. 13. Referat Przemysłu i Handlu l. 1947-1950 (sygn. od 346 do 368): zatwierdzanie projektów budowy zakładów przemysłowych, zrzeszenia przemysłowe, organizacje rzemieślnicze,elektryfikacja wsi, rejestracja i uprawnienia handlowe, kontrol cen, statystyka handlowa (sygn. 365 - wykaz zatrudnionych z podziałem na grupy), wykazy pracowników Referatu. 14. Referat Aprowizacji i Handlu l. 1945-1948 (sygn. od 369 do 383): cenniki, zestawienia ilości pogłowia zwierząt na terenie powiatu, kontrole młynów, sprawy zaopatrzenia kartkowego, ewidencja ziemiopłodów, ich rozdział i rozliczenia. 15. Referat Świadcznia Rzeczowych l. 1945-1947 (sygn. od 384 do 399): wymiary świadczeń poszczególnych gmin, zestawienia dostaw obowiązkowych, wykazy gospodarstw powstałych w wyniku reformy rolnej, zestawienia majątków pod zarządem Powiatowego Urzędu Ziemskiego. 16. Referat Odszkodowań Wojennych 1945-1947 (sygn. od 400 do 420): skorowidz odszkodowań wojennych, kwestionariusze dotyczące rejestracji szkód wojennych zakładów przemysłowych i poszczególnych gmin, wykazy szkód z zakresu budownictwa, wykaz opuszczonych nieruchomości i przedsiębiorstw, rejestracja szkód poniesionych przez instytucje i związki samorządu terytorialnego, statystyka strat osobowych, ankieta dotycząca przebiegu działań wojennych oraz okupacji niemieckiej na terenie powiatu, sprawozdania z indywidualnej rejestracji szkód wojennnych. 17. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1945-1949 (sygn. od 421 do 472 i sygn. 663): sprawy ogólne - odbudowa zniszczonych wsi, tępienie chorób i szkodników roślin, zalesienie nieużytków, melioracje rolne, sprawy leśne, łowieckie, rybne, oświaty rolniczej, parcelacja, wykazy rozparcelowanych majątków, spisy gospodarstw poniemieckich, uwłaszczenia drobnych dzierżawców; sprawy urządzeń rolnych - wykaz przedwojennych nieruchomości ziemskich powyżej 50 ha, sprawy scalenia gruntów i zabudowy wsi; sprawy funduszu ziemi - przepisywanie tytułów własności gospodarstw na spadkobierców, wykazy majątków posiadajacych księgi hipoteczne, umowy dzierżawne, statystyka rolna, wykazy resztówek i gospodarstw karłowatych, wykaz nieruchomości należacych do kościoła,akcja siewna, wykazy państwowych nieruchomości ziemskich na terenie powiatu, wykazy obiektów przemysłowo-rolnych, sprawy alienacji gospodarstw. 18. Inspektorat Oświaty Rolniczej l. 1947-1949 (sygn. od 473 do 511): sprawy szkolnictwa rolniczego oraz osobowe personelu nauczycielskiego, preliminarze budżetowe na cele oświaty szkolnej, administracja ośrodków szkolnych (dzierżawa, sprzedaż budynków poniemieckich, inwestycje i remonty). 19. Dział Samorządowy l. 1947-1949 (sygn. od 512 do 659): przepisy i zarządzenia ogólne, ewidencja składu osobowego rad oraz zarządów powiatowych, miejskich i gminnych, protokoły posiedzeń zarządów miast (Sierpca, Raciąża, Żuromina) i poszczególnych gmin, sprawy personalne i akta osobowe pracowników gmin miejskich i wiejskich, plany gospodarcze i inwestycyjne, wybory oraz zebrania wójtów i sołtysów, nadzór nad samorządem, budżety oraz sprawozdania z działalności miast i gmin. 20. Część nieopracowana l. 1945-1950 [1998] (sygn. od 664 do 829): akta osobowe. zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 75 (mikrofilm nr 1761), 77 (nr 1762), 112 (nr 1763), 117 (nr 1764), 419 (nr 1765)

Amount of archival material

827

661

0

6.79

5.58

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.