Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Sierpcu

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - [1938-1939] 1945-1950 [1951]
- brak danych - 1938 - 1940
1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 495 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 15 j.a.
Organizację i zakres działania Powiatowej Rady Narodowej w Sierpcu określiły następujące akty prawne: 1. Ustawa z dn. 11.09. 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, 2. Dekret PKWN z dn. 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, 3. Ustawa z dn. 03.01.1946 r. wprowadzająca nowelizację do ustawy o radach narodowych.
Do kompetencji rady należało: planowanie działalności publicznej i ustalanie budżetu oraz planu świadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych (rządowych i samorządowych), powoływanie samorządowych organów wykonawczych, ustalanie zasad i warunków zaciągania przez organy samorządu umów w sprawach zaciągania pożyczek, uchwalanie regulaminu obrad.
Powiatowa Rada Narodowa była reprezentowana na zewnątrz przez wyłaniane z jej grona prezydium składające się z przewodniczącego, jego zastępcy i 3 członków. Prezydium zwoływało posiedzenia rady, opracowywało sprawy mające być przedmiotem jej obrad, sporządzało miesięczne sprawozdania z działalności rady, posiadało prawo pozbawiania mandatów członków rady oraz wnioskowania o dokoptowanie nowych członków, podejmowało uchwały z ramienia rady, nadzorowało działalność rad niższego szczebla.
Innym organem Powiatowej Rady Narodowej obok prezydium były komisje radzieckie, składające się z radnych oraz różnych rzeczoznawców oraz wydział powiatowy czyli jej organ wykonawczy, składający się z 6 członków wybranych przez radę. Funkcję przewodniczącego pełnił z urzędu starosta.
Do zadań Wydziału Powiatowego w Sierpcu należało: przygotowywanie spraw, będących przedmiotem obrad rady lub jej prezydium, ukladanie preliminarzy budżetowych, realizacja uchwał, zarządzanie majątkiem powiatowego związku samorządowego, bieżący nadzór nad działalnością samorządowych organów wykonawczych niższych stopni, składanie radzie i jej prezydium raz w miesiącu sprawozdań ze swej działalności.
Wydziały powiatowe zakończyły swą działalność z chwilą wejścia w życie ustawy z dn. 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Ich kompetencje przejęły nowo utworzone prezydia rad narodowych.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Stogowska, Płock 1969]
I. Powiatowa Rada Narodowa l. 1945-1950 (sygn. od 1 do 9): protokoły posiedzeń Rady i jej Prezydium.
II. Prezydium l. 1945-1950 (sygn. od 10 do 191): protokoły posiedzeń Powiatowych Komisji Porozumiewawczych, Komisji Kontroli Społecznej, Powiatowej Komisji Kontroli, Powiatowej Komisji Oszczędności, Powiatowej Komisji Współdziałania, Powiatowej Komisji Rolnej, Komisji Zdrowia, Powiatowej Komisji Oświatowej, ewidencja członków rad, skład personalny MRN w Żurominie (sygn. 12), w Sierpcu, miesięczne sprawozdania sytuacyjne starosty, MO, Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy (sygn. 50-52), protokoły posiedzeń podległych rad narodowych, walka z analfabetyzmem, sprawy podatkowe, postępowanie dyscyplinarne przeciwko pracownikom samorządu terytorialnego, inspekcje i lustracje terenowych rad narodowych, sprawy personalne pracowników gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 61-64), przydział działek z reformy rolnej (sygn. 69), wykazy ziemi ornej, stan zasiewów, organizacja bibliotek szkolnych, budowa Szkoły Podstawowej w Jeżewie, obszar powiatu i stan zaludnienia, dane statystyczne dla poszczególnych gmin (sygn. 91), akta Obywatelskiego Powiatowego Komitetu dla Ufundowania sztandarów I-szej Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki w Sierpcu, Narodowy Spis /arkusze spisowe/, protokoły posiedzeń terenowych rad narodowych i ich prezydiów, protokoły posiedzeń Powiatowego Komitetu Radiofonizacji Kraju, elektryfikacja wsi.
III. Wydział Powiatowy
1. Referat I Ogólno-Administracyjny l. 1945-1950 (sygn. od 192 do 234): protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, sprawozdania z działalności, budżety, ewidencja pracowników, sprawy personalne, pomoc społeczna, wykazy szkół rolniczych, prace melioracyjne, świadczenia w naturze, budżety ośrodków zdrowia i domów opieki.
2. Referat II Sprawy Gminne - akta następujących działów:
a. Dział ogólno-organizacyjny l. 1946-1949 (sygn. od 235 do 332 oraz od 496 do 497),
b. Dział finansowo-budżetowy l. 1945-1950 (sygn. od 333 do 415),
c. Dział gospodarki gminnej i miejskiej l. 1945-1948 (sygn. od 416 do 423),
d. Dział administracji społecznej l. 1946-1948 (sygn. od 424 do 429),
e. Dział administracyjny l. 1947-1950 (sygn. od 430 do 432),
tj. sprawy organizacyjne, wykazy mienia porzuconego (sygn. 237), przejmowanie w zarząd majątków opuszczonych i poniemieckich przez związki samorządowe (sygn. 241), sprawy personalne pracowników gminnych, wybory wójtów i sołtysów, protokoły ze zjazdów burmistrzów, protokoły posiedzeń i sprawozdania Zarządów Gminnych i Miejskich, nadzór nad jednostkami podległymi, zarządzenia polustracyjne, majątek gmin i miast, zestawienia przedsiębiorstw i instytucji handlowych, sprawozdania z inwestycji, budżety administracyjne zakładów, przedsiębiorstw i gmin z terenu powiatu, roczne sprawozdania rachunkowe, przymusowe ubezpieczenia rzeczowe, materiały dotyczące organizacji gmin i miast podległych, gospodarka gminna, drogi i place publiczne (sygn. 416-akta budowy mostu na Skrwie), wykazy strat huraganowych, produkcja roślinna, zalesianie nieużytków, tępienie chorób i szkodników, melioracje publiczne i rolne, sprawy leśne, łowieckie, rybne, oświata rolnicza, wykazy gmin z wyszczególnieniem posiadłości gruntowych (sygn. 420), rejestry świadczeń na rzecz Armii Czerwonej, przebudowa szkół, przydział budynków podworskich na rzecz szkolnictwa powszechnego, organizacja bibliotek, gospodarka lokalowo-mieszkaniowa, wykazy imienne opuszczonych i poniemieckich domów mieszkalnych pod administracją Zarządu Miejskiego (sygn. 428), zestawienia obszaru gmin oraz liczby ludności, wykazy statystyczne zakładów pracy, sprawozdania finansowe.
3. Referat Kasowo-Rachunkowy l. [1938-1939] 1945-1950 (sygn. Od 433 do 495): budżety (w tym również Powiatowego Związku Samorządowego w Sierpcu na lata 1938/39 i 1939/1940 tj. sygn. 433-435), pobór podatku, wykazy nieruchomości ziemskich w powiecie sierpeckim (sygn. 490), sprawozdania z akcji daniny narodowej, pomoc ofiarom powodzi 1947 r.
- brak danych -

Amount of archival material

510

495

0

3.71

3.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.