Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Biała powiat płocki

Archiwum Państwowe w Płocku
- brak danych - 1936-1954
- brak danych - 1936 - 1936
1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 178 j.a.
Sprawę organizacji zarządu gminy wiejskiej uregulował zaraz po przeprowadzeniu uwłaszczenia włościan ukaz carski z 2 marca 1864 r. o urządzeniu gmin wiejskich. Ustanowił on gminę zbiorową złożoną z kilku wsi z folwarkiem. Z każdej wsi zamieszkałej przez włościan utworzono gromadę. Do gromad nie włączano folwarku. Organami gminy były zebrania gminy oraz wójt i ławnicy. Organami gromady - zebrania gromadzkie i sołtys.
Ogłoszony po odzyskaniu niepodległości dekret z 06.12.1918 r. o utworzeniu rad gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego utrzymał w zasadzie postanowienia ustawy z 1864 r. Jedyną zmianą było utworzenie w każdej gminie rady gminnej składającej się z wójta jako jej przewodniczącego i 12 członków wybieranych na 3 lata przez zgromadzenie gminne. Rada gminna, spełniająca rolę organu zarządzającego i wykonawczego, przygotowywała wnioski i budżet na zgromadzenie gminne, czuwała nad wykonaniem jego uchwał, zarządzała nieruchomościami i funduszami gminy, kierowała instytucjami i zakładami gminnymi, mianowała, kontrolowała oraz zwalniała urzędników gminnych oraz kontrolowała działalność wójta.
Zmiany w ustroju samorządu terytorialnego przyniosła ustawa z 23.05.1933 r., zgodnie z którą organem stanowiącym i kontrolującym w gminnach wiejskich została rada gminna, a organem zarządzającym i wykonawczym - zarząd gminny. Członkami rady gminnej byli: wójt jako przewodniczący, podwójci, ławnicy oraz radni. Do zadań rady gminnej należało: powoływanie organu zarządzającego tj. zarządu gminnego i kontrola jego działalności oraz podejmowanie uchwał w sprawach gminy. Organem pomocniczym, wewnętrznym rady były komisje stałe i czasowe. Zarząd gminny składał się z wójta, podwójciego i 2 (a w gminach liczących ponad 10 tys. mieszkańców - 3) ławników. Zarząd gminny ustalał plany wykonania budżetu, decydował o zaciąganiu pożyczek, ustanawiał opłaty za korzystanie z urządzeń, zakładów i przedsiębiorstw gminnych oraz za korzystanie z publicznych środków lokomocji, umarzał należności przypadajace gminie z tytułów publiczno-prawnych, wydzierżawiał nieruchomości gminne, zajmował się sprawami budowlanymi, sprawami organizacji zakładów i przedsiębiorstw gminnych, zdrowia oraz szkolnictwa.
Podstawą działania samorządu gminnego po II wojnie światowej stała się ustawa KRN z 11.09.1944 r., dekret PKWN z 23.11.1944 r. oraz ustawa z 14.01.1946 r. W myśl ww. ustaw terenowym organem przedstawicielskim i organem władzy państowej na terenie gmin stały się gminne rady narodowe, które ze swego grona wybierały organ wykonawczo-zarządzający tj. prezydium, złożone z przewodniczącego, zastępcy oraz 3 członków. Do zadań gminnej rady narodowej należało uchwalanie budżetu i planu świadczeń w naturze, zarządzanie majątkiem gminy, planowanie działalności publicznej, powoływanie i kontrolowanie organów wykonawczych, ustalanie zasad zawierania umów w zaciąganiu pożyczek. Funkcję organu pomocniczego rady spełniały komisje złozone z radnych i w razie potrzeby z osób spoza rady. Organem wykonawczym gminnej rady narodowej był zarząd gminny, składający się z wójta, podwójciego i 3 członków. Zarząd gminny przygotowywał projekty gminnych planów gospodarczych, budżetów, planów opłat świadczeń w naturze, zarządzał gospodarstwami gminnymi, wydzierżawiał nieruchomości, zajmował się sprawami zdrowia publicznego, kultury, oświaty i szkolnictwa. Uchwałą Rady Państwa z 20.03.1950 r. o powołaniu jednolitej władzy państwowej zniesione zostały zarządy gminne oraz stanowiska wójta i podwójciego, a ich dotychczasowy zakres właściwości przejęły gminne rady narodowe i ich organa wykonawcze tj. prezydia.
Gminne rady narodowe zostały zlikwidowane w 1954 r. Z dn. 01.01.1955 r. rozpoczęły działalność gromadzkie rady narodowe.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. B. Kolasa, Płock 1975]
1. Urząd Gminy l. 1936-1936 (sygn. od 1 do 2): księga inwentarzowa Zarządu Gminnego, statystyka produkcji rolnej, rejestracja zwierząt gospodarczych.
2. Gminna Rada Narodowa l. 1950-1950 (sygn. 3): protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej.
3. Zarząd Gminny l. 1945-1951 (sygn. od 4 do 27):
a) Dział ogólno-organizacyjny tj. protokoły z zebrań gromadzkich.
b) Dział finansowo-budżetowy tj. budżet, roczne sprawozdania rachunkowe, arkusze wymiarowe płatników podatku od nieruchomości.
c) Dział administracji społecznej tj. protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia majątków Kowalewo, Maszewo-Browar; księgi kontroli ruchu ludności.
4. Prezydium Gminnej Rady Narodowej l. 1949-1954 (sygn. od 28 do 178):
a) Referat ogólno-administracyjny tj. protokoły z sesji Rady, protokoły posiedzeń i plany pracy Komisji: Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, Drogowej, Urządzenia Osiedli, Finansowo-Budżetowej; protokoły posiedzeń Prezydium, zebrań gromadzkich i odpraw sołtysów; sprawozdania i protokoły poinspekcyjne z inspekcji Zarządu Gminnego i Prezydium Gminnej Rady Narodowej, spisy wyborców, gromadzkie domowe książki meldunkowe gromad: Biała, Biskupice, Brwilno, Chełpowo, Cierszewo, Draganie, Draganie Nowe, Dziarnowo, Kamionki, Karwosieki, Kobierniki, Kowalewko, Ludwikowo, Mańkowo, Maszewo, Maszewo Duże, Maszewo Małe, Miłodróż, Parzeń, Powsino, Proboszcewice Nowe, Parzeń, Proboszczewice, Proboszczewice Nowe, Powsino, Robertowo, Sikórz, Srebna, Suchodół, Trzebuń, Trzepowo, Trzepowo Nowe, Ulaszewo, Włóczewo, Wyszyna.
b) Referat finansowo-budżetowy tj. budżet i jego realizacja, sprawozdania z kontroli referatu finansowego.
c) Referat gospodarki komunalnej tj. elektryfikacja wsi.
d) Referat rolny tj. spis powierzchni użytków oraz zasiewów, wykazy szczegółowe użytkowników, sprawozdania z robót szarwarkowych.
- brak danych -

Amount of archival material

178

178

0

0.98

0.98

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.