Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
Previous archive Next archive
2190.1 2540.1
905.16 15
2180 2212

W skład Archiwum Państwowego w Płocku wchodzą: Oddział I opracowania i udostępniania materiałów archiwalnych, w którego strukturach funkcjonuje Czytelnia z Biblioteką oraz Pracownia digitalizacji; Oddział II nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym, w którego strukturach funkcjonuje Stanowisko ds. przechowalnictwa; Dział Finansowo-Księgowy; Dział Administracyjno-Gospodarczy oraz dwa oddziały zamiejscowe tj. Oddział w Kutnie i Oddział w Łęczycy.

Archiwum Państwowe w Płocku rozpoczęło działalność w czerwcu 1919 r. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Archiwum był Stefan Welamin Rutski, a jego siedziba mieściła się początkowo w gmachu Państwowego Gimnazjum im. St. Małachowskiego. W 1927 r. zostało przeniesione do lokalu na parterze w gmachu Urzędu Starościńskiego przy ul. Kolegialnej 15. Podstawą utworzenia placówki był reskrypt Rady Regencyjnej z dnia 31 lipca 1918 r. i dekret Naczelnika Państwa „O organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaljami” 7 lutego 1919 r. Była ona najmniejszą w sieci polskich archiwów państwowych w okresie międzywojennym, na zasób Archiwum w 1926 r. składało się ok. 55 tys. jednostek archiwalnych, przede wszystkim akt rosyjskich władz gubernialnych i powiatowych z XIX-XX w. oraz niemieckich władz okupacyjnych z lat 1915-1918.
Działalność Archiwum Państwowego w Płocku przerwał wybuch II wojny światowej. Niemieckie władze archiwalne już jesienią 1939 r. postanowiły je zlikwidować, a cały zasób wywieść do prowincjonalnego Archiwum Państwowego w Królewcu, co faktycznie nastąpiło w styczniu 1941 r. Zdecydowana większość zasobu uległa zniszczeniu, ocalało tylko ok. 30 % akt, które wraz z innymi archiwaliami wróciły po wojnie do kraju i trafiły do Archiwum Głównego Akt Dawnych. Stąd za pośrednictwem Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i województwa warszawskiego zostały partiami przekazane do powstałego na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty z 21 lipca 1950 r. Oddziału Powiatowego w Płocku. Archiwum rozpoczęło faktyczną działalność z początkiem 1951 r. i mieściło się początkowo w Zamku Książąt Mazowieckich przy ul. Tumskiej 2. Po wejściu w życie Dekretu o archiwach państwowych z dnia 29 marca 1951 r. działało pod nazwą Powiatowe Archiwum Państwowe w Płocku i do końca 1952 r. było podporządkowane Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zasięg jego działalności obejmował powiaty: gostyniński, płocki i sierpecki.
Z dniem 20 sierpnia 1951 r. nastąpiło formalne (fizycznie akta do lipca 1953 r. przechowywane były w ratuszu) przejęcie przez Powiatowe Archiwum Państwowe zasobu Archiwum Miejskiego w Płocku, na który składało się ok. 230 m.b. akt, datujących się od 1808 r. Stały się one zalążkiem kształtującego się wówczas zasobu płockiego archiwum państwowego, a jednocześnie do chwili obecnej stanowią jego główny trzon.
Na podstawie zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dniem 1 lipca 1953 r. archiwum płockie przekształcono w Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie. W roku następnym Oddział Terenowy otrzymał jeden lokal w gmachu Sądu Powiatowego w Płocku przy ul. Narutowicza 6, w którym zainstalowano biuro, bibliotekę podręczną oraz kilka mniejszych zespołów. Magazyny archiwalne nadal znajdowały się przy ul. Tumskiej 2. Dopiero w 1959 r. przyznano Oddziałowi nowe pomieszczenie po Drukarni Płockiej przy ul. 1-go Maja 1, do którego przemieszczono cały zasób, jak również przeniesiono siedzibę biura archiwum. W grudniu 1972 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku podjęło uchwałę o przyznaniu na siedzibę Oddziału Terenowego zabytkowego XIX-spichlerza wschodniego, zlokalizowanego przy ul. Wieczorka 13 (obecna ul. Kazimierza Wielkiego 9b), ale dopiero 8 stycznia 1982 r. władze miejskie formalnie przekazały niniejszy obiekt Archiwum, umożliwiając tym samym rozpoczęcie kapitalnego remontu. Oficjalne otwarcie nowej siedziby nastąpiło 15 czerwca 1992 r.
Z dniem 1 lutego 1976 r. w miejsce Oddziału Terenowego powołano Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Płocku z Ekspozyturą w Łęczycy, obejmujące swym działaniem teren nowo utworzonego województwa płockiego. Po wejściu w życie ustawy archiwalnej z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach placówkę przemianowano na Archiwum Państwowe w Płocku, które jako samodzielna jednostka podlegająca bezpośrednio Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych funkcjonowało do dnia 1 grudnia 1991 r., kiedy to zostało przekształcone w Oddział Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 lipca 1994 r. przywrócono samodzielność, a Zarządzeniem nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołano oddziały zamiejscowe Archiwum Państwowego w Płocku w Kutnie i w Łęczycy. Od 1999 r., z chwilą wejścia w życie reformy podziału administracyjnego kraju, zasięgiem działania Archiwum Państwowego w Płocku jest – na terenie województwa mazowieckiego - obszar obejmujący: miasto na prawach powiatu Płock, powiaty gostyniński, płocki i sierpecki, gminę Czerwińsk n. Wisłą powiatu płońskiego i gminę Iłów powiatu sochaczewskiego; na terenie województwa łódzkiego – obszar obejmujący: powiat kutnowski i gminę Kiernozia powiatu łowickiego (teren działania Oddziału w Kutnie) oraz miasto Łęczyca i gminy: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Łęczyca, Piątek i Witonia powiatu łęczyckiego (teren działania Oddziału w Łęczycy).

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
50/48/0 vacat - Przasnyski Urząd Powiatowy - zaginął 0
50/321/0 vacat - Komisja Emerytalna płockiej guberni - zaginął 0
50/7/0 vacat - Naczelnik Cywilny Powiatu Płockiego - włączono do zespołu nr 47 0
50/467/0 vacat - Zarząd Dróg Wodnych w Płocku - włączony do zespołu nr 54 0
50/46/0 vacat - Płoński Urząd Powiatowy - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/49/0 vacat - Mławski Urząd Powiatowy - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/487/0 vacat - Urząd Rozjemczy do spraw Najmu Lokali w Płocku - wybrakowano w całości 0
50/331/0 vacat - Prokuratura Powiatowa w Płocku - włączony do zespołu nr 499 - Prokuratura Sądu Okręgowego w Płocku 0
50/574/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śmiłowie powiat płocki - wybrakowano w całości w r. 1999 0
50/187/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gradzanowo - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/189/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Koziebrody - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/190/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Krajkowo - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/193/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Lutocin - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/199/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Unieck - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/181/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Bieżuń - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/197/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Raciąż - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/512/0 vacat - Państwowy Ośrodek Maszynowy w Drobinie - wpisany pomyłkowo po raz drugi - figuruje pod nr 75 0
50/713/0 vacat - Sąd Policji Poprawczej w Łęczycy - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Łęczycy 0
50/62/0 vacat - Akta stanu cywilnego gminy wyznania ewangelickoaugsburskiego Gąbin powiat gostyniński - włączono do zespołu nr 398 0
50/654/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Radzanowie powiat płocki - włączony do zespołu nr 561 - Gminna Rada Narodowa w Radzanowie powiat płocki 0
50/712/0 vacat - Urząd Rekrucki powiatu łeczyckiego gubernii warszawskiej - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Łęczycy 0
50/709/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Piątek - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Łęczycy 0
50/201/0 vacat - Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Bieżuń - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/202/0 vacat - Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Raciąż - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/546/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kucharach Skotnikach powiat płoński - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/549/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chociszewie powiat płoński - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim 0
50/578/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łęgu Kościelnym powiat płocki - włączony do zespołu nr 582 - PGRN w Łęgu Probostwie powiat płocki 0
50/412/0 vacat - Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Koziebrody powiat sierpecki - włączony do do zespołów: nr 520 (akta wyborów z 30.05.1965 r.) i nr 521 (akta wyborów z 01.06.1969 r.) 0
50/454/0 vacat - Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Goleszyn powiat sierpecki - włączony do zespołu nr 521 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu sierpeckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 01.06.1969 r. 0
50/524/0 vacat - Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu miasta Raciąża powiat sierpecki - włączony do zespołu nr 522 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu powiatu sierpeckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19.03.1972 r. 0
50/332/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Raciążu - włączony do zespołu nr 520 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu sierpeckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30.06.1965 r. 0
50/449/0 vacat - Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Raciąż powiat sierpecki - włączony do zespołu nr 521 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu sierpeckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 01.06.1969 r. 0
50/523/0 vacat - Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu miasta Raciąża powiat sierpecki - właczony do zespołu nr 521 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu sierpeckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 01.06.1969 r. 0
50/698/0 vacat - Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Bulkowo powiat płocki - włączony do zespołu nr 697 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu płockiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 01.06.1969 r. 0
50/63/0 vacat - Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Siemiątkowo powiat sierpecki - włączony do zespołów: nr 520 (akta wyborów z 30.05.1965 r.), nr 521 (akta wyborów z 01.06.1969 r.) i nr 522 (akta wyborów z 19.03.1972 r.) 0
50/434/0 Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Gostyninie 1664, 1811-1939 3
50/747/0 Hipoteka Płocka 1765-1991 [2010] 0
50/532/0 Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych w Płocku 1795-1874 0
50/477/0 Kamera Wojenna i Domen w Płocku 1796-1806 0
50/35/0 Płocki Konsystorz Generalny 1798-1939 0
50/1078/0 Zbiór Ewy Pehlke-Rudewicz 1800-1926 0
50/12/0 Płocki Urząd Skarbowy 1807-1874 0
50/268/0 Kancelaria pisarza aktowego Wojciecha Pintowskiego w Gostyninie 1808-1809 0
50/319/0 Prefekt Departamentu Płockiego 1808-1816 0
50/225/0 Kancelaria Pisarzy Aktowych w Płocku: Tomasza Gutkowskiego, Kazimierza Świerzyńskiego, Teodora Krajewskiego, Tadeusza Markowskiego 1808-1821 0
50/771/0 Akta stanu cywilnego gminy Łukomie 1808-1824 [1854] 0
50/404/0 Akta stanu cywilnego gminy Sanniki 1808-1825 747
50/409/0 Akta stanu cywilnego gminy Trębki 1808-1825 944
50/411/0 Akta stanu cywilnego gminy Zyck 1808-1825 595
50/395/0 Akta stanu cywilnego gminy Czermno 1808-1825 520
50/394/0 Akta stanu cywilnego gminy Białotarsk 1808-1825 0
50/410/0 Akta stanu cywilnego gminy Troszyn 1808-1825 511
50/405/0 Akta stanu cywilnego gminy Sokołów 1808-1825 704
50/399/0 Akta stanu cywilnego gminy Gostynin 1808-1825 1476
50/364/0 Akta stanu cywilnego gminy Słupia 1808-1825 392
50/374/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania ewangelicko-augsburskiego Płock 1808-1825 1327
50/371/0 Akta stanu cywilnego gminy Zagroba 1808-1825 701
50/373/0 Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Płock 1808-1825 0
50/403/0 Akta stanu cywilnego gminy Radziwie 1808-1825 371
50/345/0 Akta stanu cywilnego gminy Ciachcin 1808-1825 577
50/363/0 Akta stanu cywilnego gminy Sikórz 1808-1825 624
50/398/0 Akta stanu cywilnego gminy Gąbin 1808-1825 1948
50/381/0 Akta stanu cywilnego gminy Gradzanowo 1808-1825 574
50/339/0 Akta stanu cywilnego gminy Bielsk 1808-1825 557
50/406/0 Akta stanu cywilnego gminy Solec 1808-1825 419
50/397/0 Akta stanu cywilnego gminy Duninów 1808-1825 673
50/158/0 Akta stanu cywilnego gminy Rębowo 1808-1825 390
50/1/0 Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952] 26106
50/13/0 Centralny Urząd Pocztowy w Płocku 1809-1827 0
50/269/0 Kancelaria pisarza aktowego Aleksandra Morawskiego w Gostyninie 1810-1819 0
50/408/0 Akta stanu cywilnego gminy Słubice (Jamno) 1810-1822 208
50/400/0 Akta stanu cywilnego gminy Luszyn 1810-1825 203
50/402/0 Akta stanu cywilnego gminy Pacyna 1810-1825 494
50/358/0 Akta stanu cywilnego gminy Proboszczewice 1811-1825 391
50/407/0 Akta stanu cywilnego gminy Suserz 1812-1825 417
50/2/0 Akta miasta Gąbina 1812-1950 [1952] 733
50/401/0 Akta stanu cywilnego gminy Osmolin 1815-1825 251
50/396/0 Akta stanu cywilnego gminy Dobrzyków 1815-1825 77
50/17/0 Gimnazjum Męskie w Płocku 1819-1914 0
50/270/0 Kancelaria pisarza aktowego Franciszka Czajkowskiego w Gostyninie 1820-1833 0
50/668/0 Księgi i akta hipoteczne sądów w Gostyninie 1820-1989 0
50/226/0 Kancelaria rejenta Teodora Krajewskiego w Płocku 1821-1821 0
50/227/0 Kancelaria notariusza Franciszka Strzeszewskiego w Płocku 1821-1834 0
50/228/0 Kancelaria notariusza Ludwika Tchorzewskiego w Płocku 1821-1837 0
50/47/0 Płocki Urząd Powiatowy 1821-1914 0
50/229/0 Kancelaria notariusza Józefa Miniewicza w Płocku 1822-1836 0
50/281/0 Kancelaria zastępcy pisarza aktowego Jana Kowalewskiego w Mławie 1824-1838 0
50/221/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Troszyn 1826-1878 0
50/224/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej Gostynin 1826-1905 0
50/174/0 Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Drobin 1826-1912 0
50/172/0 Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Bielsk 1826-1912 0
50/216/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sokołów 1826-1913 41
50/210/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gostynin 1826-1913 0
50/205/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Białotarsk 1826-1913 0
50/209/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gąbin 1826-1913 0
50/147/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Imielnica 1826-1914 2290
50/217/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Solec 1826-1914 0
50/214/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Radziwie 1826-1914 0
50/167/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzepowie 1826-1914 2912
50/152/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miszewku Strzałkowskim 1826-1914 2446
1 2 3 ... 11 12
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.