Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
Previous archive Next archive
2190.1 2540.1
905.16 15
2180 2212

W skład Archiwum Państwowego w Płocku wchodzą: Oddział I opracowania i udostępniania materiałów archiwalnych, w którego strukturach funkcjonuje Czytelnia z Biblioteką oraz Pracownia digitalizacji; Oddział II nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym, w którego strukturach funkcjonuje Stanowisko ds. przechowalnictwa; Dział Finansowo-Księgowy; Dział Administracyjno-Gospodarczy oraz dwa oddziały zamiejscowe tj. Oddział w Kutnie i Oddział w Łęczycy.

Archiwum Państwowe w Płocku rozpoczęło działalność w czerwcu 1919 r. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Archiwum był Stefan Welamin Rutski, a jego siedziba mieściła się początkowo w gmachu Państwowego Gimnazjum im. St. Małachowskiego. W 1927 r. zostało przeniesione do lokalu na parterze w gmachu Urzędu Starościńskiego przy ul. Kolegialnej 15. Podstawą utworzenia placówki był reskrypt Rady Regencyjnej z dnia 31 lipca 1918 r. i dekret Naczelnika Państwa „O organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaljami” 7 lutego 1919 r. Była ona najmniejszą w sieci polskich archiwów państwowych w okresie międzywojennym, na zasób Archiwum w 1926 r. składało się ok. 55 tys. jednostek archiwalnych, przede wszystkim akt rosyjskich władz gubernialnych i powiatowych z XIX-XX w. oraz niemieckich władz okupacyjnych z lat 1915-1918.
Działalność Archiwum Państwowego w Płocku przerwał wybuch II wojny światowej. Niemieckie władze archiwalne już jesienią 1939 r. postanowiły je zlikwidować, a cały zasób wywieść do prowincjonalnego Archiwum Państwowego w Królewcu, co faktycznie nastąpiło w styczniu 1941 r. Zdecydowana większość zasobu uległa zniszczeniu, ocalało tylko ok. 30 % akt, które wraz z innymi archiwaliami wróciły po wojnie do kraju i trafiły do Archiwum Głównego Akt Dawnych. Stąd za pośrednictwem Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i województwa warszawskiego zostały partiami przekazane do powstałego na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty z 21 lipca 1950 r. Oddziału Powiatowego w Płocku. Archiwum rozpoczęło faktyczną działalność z początkiem 1951 r. i mieściło się początkowo w Zamku Książąt Mazowieckich przy ul. Tumskiej 2. Po wejściu w życie Dekretu o archiwach państwowych z dnia 29 marca 1951 r. działało pod nazwą Powiatowe Archiwum Państwowe w Płocku i do końca 1952 r. było podporządkowane Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zasięg jego działalności obejmował powiaty: gostyniński, płocki i sierpecki.
Z dniem 20 sierpnia 1951 r. nastąpiło formalne (fizycznie akta do lipca 1953 r. przechowywane były w ratuszu) przejęcie przez Powiatowe Archiwum Państwowe zasobu Archiwum Miejskiego w Płocku, na który składało się ok. 230 m.b. akt, datujących się od 1808 r. Stały się one zalążkiem kształtującego się wówczas zasobu płockiego archiwum państwowego, a jednocześnie do chwili obecnej stanowią jego główny trzon.
Na podstawie zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dniem 1 lipca 1953 r. archiwum płockie przekształcono w Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie. W roku następnym Oddział Terenowy otrzymał jeden lokal w gmachu Sądu Powiatowego w Płocku przy ul. Narutowicza 6, w którym zainstalowano biuro, bibliotekę podręczną oraz kilka mniejszych zespołów. Magazyny archiwalne nadal znajdowały się przy ul. Tumskiej 2. Dopiero w 1959 r. przyznano Oddziałowi nowe pomieszczenie po Drukarni Płockiej przy ul. 1-go Maja 1, do którego przemieszczono cały zasób, jak również przeniesiono siedzibę biura archiwum. W grudniu 1972 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku podjęło uchwałę o przyznaniu na siedzibę Oddziału Terenowego zabytkowego XIX-spichlerza wschodniego, zlokalizowanego przy ul. Wieczorka 13 (obecna ul. Kazimierza Wielkiego 9b), ale dopiero 8 stycznia 1982 r. władze miejskie formalnie przekazały niniejszy obiekt Archiwum, umożliwiając tym samym rozpoczęcie kapitalnego remontu. Oficjalne otwarcie nowej siedziby nastąpiło 15 czerwca 1992 r.
Z dniem 1 lutego 1976 r. w miejsce Oddziału Terenowego powołano Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Płocku z Ekspozyturą w Łęczycy, obejmujące swym działaniem teren nowo utworzonego województwa płockiego. Po wejściu w życie ustawy archiwalnej z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach placówkę przemianowano na Archiwum Państwowe w Płocku, które jako samodzielna jednostka podlegająca bezpośrednio Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych funkcjonowało do dnia 1 grudnia 1991 r., kiedy to zostało przekształcone w Oddział Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 lipca 1994 r. przywrócono samodzielność, a Zarządzeniem nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołano oddziały zamiejscowe Archiwum Państwowego w Płocku w Kutnie i w Łęczycy. Od 1999 r., z chwilą wejścia w życie reformy podziału administracyjnego kraju, zasięgiem działania Archiwum Państwowego w Płocku jest – na terenie województwa mazowieckiego - obszar obejmujący: miasto na prawach powiatu Płock, powiaty gostyniński, płocki i sierpecki, gminę Czerwińsk n. Wisłą powiatu płońskiego i gminę Iłów powiatu sochaczewskiego; na terenie województwa łódzkiego – obszar obejmujący: powiat kutnowski i gminę Kiernozia powiatu łowickiego (teren działania Oddziału w Kutnie) oraz miasto Łęczyca i gminy: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Łęczyca, Piątek i Witonia powiatu łęczyckiego (teren działania Oddziału w Łęczycy).

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
50/1/0 Akta miasta Płocka 1808-1950 [1952] 26106
50/2/0 Akta miasta Gąbina 1812-1950 [1952] 733
50/3/0 Akta miasta Gostynina 1842-1950 0
50/4/0 Akta miasta Sierpca 1917-1950 [1951] 0
50/5/0 Akta miasta Raciąża 1883-1950 [1951] 0
50/6/0 Akta miasta Wyszogrodu 1862-1950 0
50/7/0 vacat - Naczelnik Cywilny Powiatu Płockiego - włączono do zespołu nr 47 0
50/8/0 Zarząd Naczelnika Wojennego Powiatu Płockiego [1832-1834] 1861-1866 0
50/9/0 Naczelnik Wojenny Częściowy w Drobinie 1864-1866 0
50/10/0 Naczelnik Wojenny Częściowy w Płońsku 1866 0
50/11/0 Naczelnik Wojenny Częściowy w Wyszogrodzie 1864-1866 0
50/12/0 Płocki Urząd Skarbowy 1807-1874 0
50/13/0 Centralny Urząd Pocztowy w Płocku 1809-1827 0
50/14/0 Inspektor Podatkowy Rejonu Płockiego 1892-1911 0
50/15/0 Komisja Wojewódzka i Rząd Gubernialny Płocki [1807] 1816-1866 [1880] 0
50/16/0 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim. Dyrekcja Szczegółowa w Płocku 1826-1916 0
50/17/0 Gimnazjum Męskie w Płocku 1819-1914 0
50/18/0 Komisarz do spraw Włościańskich na powiat płocki guberni płockiej 1864-1912 0
50/19/0 Kontrola Skarbowa przy sądach guberni płockiej 1849-1868 0
50/20/0 Naczelnik Płockiej Dyrekcji Naukowej [1824] 1864-1914 [1915] 0
50/21/0 Bank Państwowy Oddział w Płocku 1886-1920 0
50/22/0 Płocki Gubernialny Urząd Skarbowy 1866-1914 0
50/23/0 Kancelaria Gubernatora Płockiego 1866-1914 [1927] 0
50/24/0 Płocki Rząd Gubernialny [1821] 1867-1914 [1920] 0
50/25/0 Akta Komisji Konskrypcyjnych i Urzędów Rekruckich guberni płockiej 1867-1874 0
50/26/0 Płocki Urząd Gubernialny do spraw Włościańskich [1866] 1870-1914 0
50/27/0 Płockie Parafialne Opiekuństwo 1868-1903 0
50/28/0 Płocki i Sierpecki Powiatowy Zarząd Żandarmerii 1900-1917 0
50/29/0 Płocka Izba Skarbowa [1867] 1869-1918 0
50/30/0 Rada Opieki Społecznej Guberni Płockiej 1870-1916 [1921] 0
50/31/0 Płocki Urząd Gubernialny do spraw Powinności Wojskowej 1874-1913 0
50/32/0 Gimnazjum Żeńskie w Płocku 1879-1914 0
50/33/0 Płocka Tymczasowa Komisja Propinacyjna 1888-1912 0
50/34/0 Dozór Kościelny Parafii Rzymskokatolickiej Płock 1860-1880 0
50/35/0 Płocki Konsystorz Generalny 1798-1939 0
50/36/0 Miejskie Gimnazjum Męskie w Gostyninie 1911-1912 0
50/37/0 Płocki Gubernialny Komitet do spraw Trzeźwości 1898-1914 0
50/38/0 Płocki Gubernialny Urząd do spraw Podatku Przemysłowego 1899-1906 0
50/39/0 Zjazd Sędziów Pokoju 2-go Okręgu guberni płockiej na powiat przasnyski 1894 0
50/40/0 Urząd Lekarski guberni płockiej i augustowskiej 1839-1866 [1869] 0
50/41/0 Oddział Pocztowo-Telegraficzny w Skępem guberni płockiej 1904-1913 0
50/42/0 Płocki Tymczasowy Generalny Gubernator 1912 0
50/43/0 Płocki Komitet Ochrony Lasów 1906-1907 0
50/44/0 Płocka Gubernialna Komisja do spraw wyborów do Dumy Państwowej 1906-1908 0
50/45/0 Więzienie Karne w Płocku 1916-1945 0
50/46/0 vacat - Płoński Urząd Powiatowy - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/47/0 Płocki Urząd Powiatowy 1821-1914 0
50/48/0 vacat - Przasnyski Urząd Powiatowy - zaginął 0
50/49/0 vacat - Mławski Urząd Powiatowy - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/50/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bonisławiu powiat sierpecki 1955-1958 0
50/51/0 Sierpecki Urząd Powiatowy 1874-1885 0
50/52/0 Akta gminy Góra powiat płocki 1881-1913 0
50/53/0 Akta Juliana Mejera - patrona przy Trybunale Cywilnym guberni płockiej 1858-1869 0
50/54/0 Państwowy Zarząd Dróg Wodnych w Płocku 1918-1951 0
50/55/0 Płocka Państwowa Kasa Oszczędności 1902-1921 0
50/56/0 Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Mazowiecka. Komenda Hufca Płockiego 1916-1949 0
50/57/0 Bank Spółdzielczo-Kredytowy w Wyszogrodzie 1927-1938 0
50/58/0 Powiatowy Zarząd Drogowy w Płocku 1919-1939 [1944] 0
50/59/0 Apteka sukcesorów K. Lipińskiego w Płocku 1926-1947 0
50/60/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu płockiego 1928-1949 0
50/61/0 Akta gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych Rogozino i Zdziar 1929-1941 0
50/62/0 vacat - Akta stanu cywilnego gminy wyznania ewangelickoaugsburskiego Gąbin powiat gostyniński - włączono do zespołu nr 398 0
50/63/0 vacat - Wybory do Sejmu i rad narodowych z terenu gromady Siemiątkowo powiat sierpecki - włączony do zespołów: nr 520 (akta wyborów z 30.05.1965 r.), nr 521 (akta wyborów z 01.06.1969 r.) i nr 522 (akta wyborów z 19.03.1972 r.) 0
50/64/0 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Płocku 1945-1951 [1956] 0
50/65/0 Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Płocku 1945-1951 0
50/66/0 Izba Skarbowa w Płocku. Referat Dyscyplinarny 1945-1951 0
50/67/0 Związek Zawodowy Transportowców RP Oddział w Płocku 1945-1950 0
50/68/0 Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska "Witamina" w Płocku 1945-2006 0
50/69/0 Polski Związek Zachodni Obwód Płock 1946-1950 0
50/70/0 Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej w Płocku 1948-1950 0
50/71/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Płocku 1948-1955 0
50/72/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Gostyninie 1948-1955 0
50/73/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Sierpcu 1948-1955 0
50/74/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Sierpcu 1949-1963 0
50/75/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Drobinie powiat płocki 1950-1972 0
50/76/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy. Zespół w Niegłosach 1954-1994 0
50/77/0 Stacja Zabiegów Ochrony Roślin w Płocku 1963 0
50/78/0 Siedmioklasowa Szkoła Powszechna w Płocku 1928-1933 0
50/79/0 Publiczna Szkoła Powszechna nr 4 w Płocku 1935-1939 0
50/80/0 Powszechna Szkoła Publiczna nr 4 w Płocku 1947-1949 0
50/81/0 Publiczna Szkoła Powszechna nr 4 w Płocku 1939-1949 0
50/82/0 Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Płocku 1944-1946 0
50/83/0 Powiatowa Szkoła Rolnicza w Niegłosach 1924-1934 0
50/84/0 Państwowe Liceum i Gimnazjum im. hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku 1921-1930, 1945-1950 0
50/85/0 Szkoła Muzyczna Ludowego Instytutu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Płocku 1945-1950 [1951] 0
50/86/0 Prywatne Kursy Zawodowe Jerzego Piaska w Płocku 1945-1951 0
50/87/0 Starostwo Powiatowe w Gostyninie 1923-1939 0
50/88/0 Starostwo Powiatowe w Gostyninie 1945-1950 [1959] 0
50/89/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Gostyninie 1945-1950 0
50/90/0 Starostwo Powiatowe w Płocku 1945-1950 [1959] 0
50/91/0 Powiatowy Związek Komunalny w Płocku 1919-1939 [1945] 0
50/92/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Płocku 1945-1950 0
50/93/0 Powiatowa Rada Narodowa i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Płocku [1945] 1950-1973 0
50/94/0 Starostwo Powiatowe w Sierpcu 1945-1950 [1998] 0
50/95/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Sierpcu [1938-1939] 1945-1950 [1951] 0
50/96/0 Urząd Skarbowy w Sierpcu 1937, 1945-1950 [1975] 0
50/97/0 Kasa Spółdzielcza "Rolnik" w Płocku 1926-1939 0
50/98/0 Akta gminy Biała powiat płocki 1936-1954 0
50/99/0 Akta gminy Bielino powiat płocki 1931-1954 0
50/100/0 Akta gminy Bielsk powiat płocki 1945-1954 0
1 2 3 ... 11 12
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.