Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
Previous archive Next archive
2190.1 2540.1
905.16 15
2180 2212

W skład Archiwum Państwowego w Płocku wchodzą: Oddział I opracowania i udostępniania materiałów archiwalnych, w którego strukturach funkcjonuje Czytelnia z Biblioteką oraz Pracownia digitalizacji; Oddział II nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym, w którego strukturach funkcjonuje Stanowisko ds. przechowalnictwa; Dział Finansowo-Księgowy; Dział Administracyjno-Gospodarczy oraz dwa oddziały zamiejscowe tj. Oddział w Kutnie i Oddział w Łęczycy.

Archiwum Państwowe w Płocku rozpoczęło działalność w czerwcu 1919 r. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Archiwum był Stefan Welamin Rutski, a jego siedziba mieściła się początkowo w gmachu Państwowego Gimnazjum im. St. Małachowskiego. W 1927 r. zostało przeniesione do lokalu na parterze w gmachu Urzędu Starościńskiego przy ul. Kolegialnej 15. Podstawą utworzenia placówki był reskrypt Rady Regencyjnej z dnia 31 lipca 1918 r. i dekret Naczelnika Państwa „O organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaljami” 7 lutego 1919 r. Była ona najmniejszą w sieci polskich archiwów państwowych w okresie międzywojennym, na zasób Archiwum w 1926 r. składało się ok. 55 tys. jednostek archiwalnych, przede wszystkim akt rosyjskich władz gubernialnych i powiatowych z XIX-XX w. oraz niemieckich władz okupacyjnych z lat 1915-1918.
Działalność Archiwum Państwowego w Płocku przerwał wybuch II wojny światowej. Niemieckie władze archiwalne już jesienią 1939 r. postanowiły je zlikwidować, a cały zasób wywieść do prowincjonalnego Archiwum Państwowego w Królewcu, co faktycznie nastąpiło w styczniu 1941 r. Zdecydowana większość zasobu uległa zniszczeniu, ocalało tylko ok. 30 % akt, które wraz z innymi archiwaliami wróciły po wojnie do kraju i trafiły do Archiwum Głównego Akt Dawnych. Stąd za pośrednictwem Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i województwa warszawskiego zostały partiami przekazane do powstałego na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty z 21 lipca 1950 r. Oddziału Powiatowego w Płocku. Archiwum rozpoczęło faktyczną działalność z początkiem 1951 r. i mieściło się początkowo w Zamku Książąt Mazowieckich przy ul. Tumskiej 2. Po wejściu w życie Dekretu o archiwach państwowych z dnia 29 marca 1951 r. działało pod nazwą Powiatowe Archiwum Państwowe w Płocku i do końca 1952 r. było podporządkowane Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zasięg jego działalności obejmował powiaty: gostyniński, płocki i sierpecki.
Z dniem 20 sierpnia 1951 r. nastąpiło formalne (fizycznie akta do lipca 1953 r. przechowywane były w ratuszu) przejęcie przez Powiatowe Archiwum Państwowe zasobu Archiwum Miejskiego w Płocku, na który składało się ok. 230 m.b. akt, datujących się od 1808 r. Stały się one zalążkiem kształtującego się wówczas zasobu płockiego archiwum państwowego, a jednocześnie do chwili obecnej stanowią jego główny trzon.
Na podstawie zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dniem 1 lipca 1953 r. archiwum płockie przekształcono w Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie. W roku następnym Oddział Terenowy otrzymał jeden lokal w gmachu Sądu Powiatowego w Płocku przy ul. Narutowicza 6, w którym zainstalowano biuro, bibliotekę podręczną oraz kilka mniejszych zespołów. Magazyny archiwalne nadal znajdowały się przy ul. Tumskiej 2. Dopiero w 1959 r. przyznano Oddziałowi nowe pomieszczenie po Drukarni Płockiej przy ul. 1-go Maja 1, do którego przemieszczono cały zasób, jak również przeniesiono siedzibę biura archiwum. W grudniu 1972 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku podjęło uchwałę o przyznaniu na siedzibę Oddziału Terenowego zabytkowego XIX-spichlerza wschodniego, zlokalizowanego przy ul. Wieczorka 13 (obecna ul. Kazimierza Wielkiego 9b), ale dopiero 8 stycznia 1982 r. władze miejskie formalnie przekazały niniejszy obiekt Archiwum, umożliwiając tym samym rozpoczęcie kapitalnego remontu. Oficjalne otwarcie nowej siedziby nastąpiło 15 czerwca 1992 r.
Z dniem 1 lutego 1976 r. w miejsce Oddziału Terenowego powołano Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Płocku z Ekspozyturą w Łęczycy, obejmujące swym działaniem teren nowo utworzonego województwa płockiego. Po wejściu w życie ustawy archiwalnej z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach placówkę przemianowano na Archiwum Państwowe w Płocku, które jako samodzielna jednostka podlegająca bezpośrednio Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych funkcjonowało do dnia 1 grudnia 1991 r., kiedy to zostało przekształcone w Oddział Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 lipca 1994 r. przywrócono samodzielność, a Zarządzeniem nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołano oddziały zamiejscowe Archiwum Państwowego w Płocku w Kutnie i w Łęczycy. Od 1999 r., z chwilą wejścia w życie reformy podziału administracyjnego kraju, zasięgiem działania Archiwum Państwowego w Płocku jest – na terenie województwa mazowieckiego - obszar obejmujący: miasto na prawach powiatu Płock, powiaty gostyniński, płocki i sierpecki, gminę Czerwińsk n. Wisłą powiatu płońskiego i gminę Iłów powiatu sochaczewskiego; na terenie województwa łódzkiego – obszar obejmujący: powiat kutnowski i gminę Kiernozia powiatu łowickiego (teren działania Oddziału w Kutnie) oraz miasto Łęczyca i gminy: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Łęczyca, Piątek i Witonia powiatu łęczyckiego (teren działania Oddziału w Łęczycy).

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
50/1001/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Strzelcach 1975-1985 0
50/1002/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Waliszewie 1975-1985 0
50/1003/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Adamowie 1975-1986 0
50/1004/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczawinie Kościelnym 1975-1987 0
50/1005/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mierzęcinie 1973-1982 0
50/1006/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczutowie 1973-1978 0
50/1007/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Osieku 1966-1989 0
50/1008/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Zawidzu 1974-1989 0
50/1009/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Zawidzu 1974-1988 0
50/1010/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dziembakowie 1979-1987 0
50/1011/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Gminy w Bodzanowie [1970] 1977-1988 0
50/1012/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Bodzanowie 1977-1988 0
50/1013/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chodkowie 1977-1986 0
50/1014/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Płockim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych "MOSTY" w Płocku 1975-1984 0
50/1015/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sądzie Wojewódzkim i Rejonowym w Płocku 1975-1982 0
50/1016/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Miejskim w Płocku 1976-1981 0
50/1017/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Inwalidów "Świt" w Płocku 1975-1982 0
50/1018/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Prokuraturze Wojewódzkiej i Rejonowej w Płocku 1975-1982 0
50/1019/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział XII w Płocku 1974-1985 0
50/1020/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Płocku 1975-1982 0
50/1021/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Mięsnych w Płocku 1975-1985 0
50/1022/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komitecie Uczelnianym Politechniki Warszawskiej w Filii w Płocku 1975-1985 0
50/1023/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w Płocku 1975-1982 0
50/1024/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Płockim Przedsiębiorstwie Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych "IZOKOR-INSTAL" w Płocku 1975-1985 0
50/1025/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Płockim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych "INSTAL" w Płocku 1979-1985 0
50/1026/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Modernizacji Rurociągów "NAFTOREMONT" w Płocku 1980-1985 0
50/1027/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wielobranżowej Spółdzielni Pracy w Kutnie 1971-1989 0
50/1028/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kutnowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Kutnie 1975-1989 0
50/1029/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Przedsiębiorstwie Spożywców "Społem" w Kutnie 1960-1986 0
50/1030/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział w Kutnie 1982-1989 0
50/1031/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Banku Gospodarki Żywnościowej w Kutnie 1982-1987 0
50/1032/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węźle PKP w Sierpcu 1977-1987 0
50/1033/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Sierpcu 1972-1986 0
50/1034/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Osiedlowej Organizacji Partyjnej Nr 5 w Sierpcu 1972-1987 0
50/1035/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu 1972-1987 0
50/1036/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gostyninie 1985-1987 0
50/1037/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Handlu w Gostyninie 1985-1987 0
50/1038/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Gostyninie 1985-1987 0
50/1039/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Miejskim w Żychlinie 1965-1987 0
50/1040/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Koszelewie 1982-1989 0
50/1041/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Głogowej 1976 0
50/1042/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej "Terenowa" w Krośniewicach 1976-1979 0
50/1043/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zalesiu 1980-1988 0
50/1044/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach 1980-1989 0
50/1045/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zbiorczej Szkole Gminnej w Gąbinie 1975-1984 0
50/1046/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie 1975-1986 0
50/1047/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Troszynie Nowym 1977-1981 0
50/1048/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wielobranżowej Spółdzielni Pracy w Wyszogrodzie 1976-1989 0
50/1049/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wyszogrodzie 1976-1989 0
50/1050/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pacynie 1985-1988 0
50/1051/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dobrzykowie 1987-1988 0
50/1052/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej w Gąbinie 1985-1988 0
50/1053/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Gminy w Bulkowie 1987-1988 0
50/1054/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Płocku [1949] 1950-1959 0
50/1055/0 Terenowe Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Specjalistycznym Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Płocku - Białej 1976-1991 0
50/1056/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Rębowo 1911-1917 0
50/1057/0 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Gostyninie 1966-1975 0
50/1058/0 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Płocku 1967-1975 0
50/1059/0 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Sierpcu 1966-1975 0
50/1060/0 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Płocku 1976-1998 [2000] 0
50/1061/0 Państwowy Zakład Wychowawczy w Gawarcu Górnym 1974-1981 0
50/1062/0 Dom Kultury w Płocku [1966] 1980-2000 0
50/1063/0 Wojewódzki Dom Kultury w Płocku [1971] 1975-1998 [2000] 0
50/1064/0 Urząd Gminy w Zawidzu 1991-1992 0
50/1065/0 Urząd Gminy w Bodzanowie 1990-1992 0
50/1066/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej św. Mikołaja w Sierpcu 1911-1915 0
50/1067/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego - Rada Gminna w Borowiczkach z/s w Płocku 1982-1989 0
50/1068/0 Gminna Rada Narodowa w Gostyninie [1972] 1973-1987 [1988] 0
50/1069/0 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Płocku 1993-1998 [2001] 0
50/1070/0 Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "ELGO" w Gostyninie 1957-2006 0
50/1071/0 Państwowe Biuro Notarialne w Sierpcu 1952-1992 0
50/1072/0 Akta komisji ds. referendum z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z referendum ogólnokrajowego ws. Wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia RP do Unii Europejskiej przeprowadzonego w dn. 7-8.06.2003 r. 2003 0
50/1073/0 Akta komisji wyborczych z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13.06.2004 r. 2004 0
50/1074/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu RP z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z wyborów przeprowadzonych w dniu 25.09.2005 r. 2005 0
50/1075/0 Akta komisji wyborczych z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 09.10. i 23.10.2005 r. 2005 0
50/1076/0 Akta komisji wyborczych z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz z wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 12.11. i 26.11.2006 r. 2006 0
50/1077/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu RP z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z wyborów przeprowadzonych w dniu 21.10.2007 r. 2007 0
50/1078/0 Zbiór Ewy Pehlke-Rudewicz 1800-1926 0
50/1079/0 Akta stanu cywilnego parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Zycku 1912-1913, 1916, 1929 0
50/1080/0 Prokuratura Rejonowa w Sierpcu [1974] 1975-1989 0
50/1081/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Gostyninie 1948-1954 0
50/1082/0 Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Wyszogrodzie 1948-1954 0
50/1083/0 Technikum Energetyczne w Płocku 1950-1954 0
50/1084/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Płocku 1947-1953 0
50/1085/0 Technikum Finansowe Ministerstwa Finansów w Płocku 1947-1952 0
50/1086/0 Koedukacyjne Wieczorowe Gimnazjum Handlowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie 1945-1946 0
50/1087/0 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płocku 1991-1998 0
50/1088/0 Szkoła Podstawowa w Machcinie 1935-1956 0
50/1089/0 Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji Ludowej im. Oskara Kolberga w Płocku 1979-1982 0
50/1090/0 Izba Skarbowa w Płocku [1981] 1983-1998 [1999] 0
50/1091/0 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Płocku 1975-1998 [1999] 0
50/1092/0 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" Spółka Akcyjna w Płocku 1960-1999 0
50/1093/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągu Naftowego "Przyjaźń" w Płocku 1962-1979 0
50/1094/0 Akta komisji wyborczych z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz z wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16.11.2014 r. 2014 0
50/1095/0 Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o. [1965] 1966-2005 [2006] 0
50/1096/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Płocku 1967-1989 0
50/1097/0 Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego w Płocku [1951] 1954-2015 0
50/1098/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego "PETROBUDOWA" w Płocku 1995-1998 0
50/1099/0 Płocka Orkiestra Kameralna 1977-1990 0
50/1100/0 Nadleśnictwo Płock [1937] 1945-1995 0
1 ... 9 10 11 12
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.