Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
Previous archive Next archive
2190.1 2540.1
905.16 15
2180 2212

W skład Archiwum Państwowego w Płocku wchodzą: Oddział I opracowania i udostępniania materiałów archiwalnych, w którego strukturach funkcjonuje Czytelnia z Biblioteką oraz Pracownia digitalizacji; Oddział II nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym, w którego strukturach funkcjonuje Stanowisko ds. przechowalnictwa; Dział Finansowo-Księgowy; Dział Administracyjno-Gospodarczy oraz dwa oddziały zamiejscowe tj. Oddział w Kutnie i Oddział w Łęczycy.

Archiwum Państwowe w Płocku rozpoczęło działalność w czerwcu 1919 r. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Archiwum był Stefan Welamin Rutski, a jego siedziba mieściła się początkowo w gmachu Państwowego Gimnazjum im. St. Małachowskiego. W 1927 r. zostało przeniesione do lokalu na parterze w gmachu Urzędu Starościńskiego przy ul. Kolegialnej 15. Podstawą utworzenia placówki był reskrypt Rady Regencyjnej z dnia 31 lipca 1918 r. i dekret Naczelnika Państwa „O organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaljami” 7 lutego 1919 r. Była ona najmniejszą w sieci polskich archiwów państwowych w okresie międzywojennym, na zasób Archiwum w 1926 r. składało się ok. 55 tys. jednostek archiwalnych, przede wszystkim akt rosyjskich władz gubernialnych i powiatowych z XIX-XX w. oraz niemieckich władz okupacyjnych z lat 1915-1918.
Działalność Archiwum Państwowego w Płocku przerwał wybuch II wojny światowej. Niemieckie władze archiwalne już jesienią 1939 r. postanowiły je zlikwidować, a cały zasób wywieść do prowincjonalnego Archiwum Państwowego w Królewcu, co faktycznie nastąpiło w styczniu 1941 r. Zdecydowana większość zasobu uległa zniszczeniu, ocalało tylko ok. 30 % akt, które wraz z innymi archiwaliami wróciły po wojnie do kraju i trafiły do Archiwum Głównego Akt Dawnych. Stąd za pośrednictwem Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i województwa warszawskiego zostały partiami przekazane do powstałego na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty z 21 lipca 1950 r. Oddziału Powiatowego w Płocku. Archiwum rozpoczęło faktyczną działalność z początkiem 1951 r. i mieściło się początkowo w Zamku Książąt Mazowieckich przy ul. Tumskiej 2. Po wejściu w życie Dekretu o archiwach państwowych z dnia 29 marca 1951 r. działało pod nazwą Powiatowe Archiwum Państwowe w Płocku i do końca 1952 r. było podporządkowane Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zasięg jego działalności obejmował powiaty: gostyniński, płocki i sierpecki.
Z dniem 20 sierpnia 1951 r. nastąpiło formalne (fizycznie akta do lipca 1953 r. przechowywane były w ratuszu) przejęcie przez Powiatowe Archiwum Państwowe zasobu Archiwum Miejskiego w Płocku, na który składało się ok. 230 m.b. akt, datujących się od 1808 r. Stały się one zalążkiem kształtującego się wówczas zasobu płockiego archiwum państwowego, a jednocześnie do chwili obecnej stanowią jego główny trzon.
Na podstawie zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dniem 1 lipca 1953 r. archiwum płockie przekształcono w Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie. W roku następnym Oddział Terenowy otrzymał jeden lokal w gmachu Sądu Powiatowego w Płocku przy ul. Narutowicza 6, w którym zainstalowano biuro, bibliotekę podręczną oraz kilka mniejszych zespołów. Magazyny archiwalne nadal znajdowały się przy ul. Tumskiej 2. Dopiero w 1959 r. przyznano Oddziałowi nowe pomieszczenie po Drukarni Płockiej przy ul. 1-go Maja 1, do którego przemieszczono cały zasób, jak również przeniesiono siedzibę biura archiwum. W grudniu 1972 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku podjęło uchwałę o przyznaniu na siedzibę Oddziału Terenowego zabytkowego XIX-spichlerza wschodniego, zlokalizowanego przy ul. Wieczorka 13 (obecna ul. Kazimierza Wielkiego 9b), ale dopiero 8 stycznia 1982 r. władze miejskie formalnie przekazały niniejszy obiekt Archiwum, umożliwiając tym samym rozpoczęcie kapitalnego remontu. Oficjalne otwarcie nowej siedziby nastąpiło 15 czerwca 1992 r.
Z dniem 1 lutego 1976 r. w miejsce Oddziału Terenowego powołano Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Płocku z Ekspozyturą w Łęczycy, obejmujące swym działaniem teren nowo utworzonego województwa płockiego. Po wejściu w życie ustawy archiwalnej z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach placówkę przemianowano na Archiwum Państwowe w Płocku, które jako samodzielna jednostka podlegająca bezpośrednio Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych funkcjonowało do dnia 1 grudnia 1991 r., kiedy to zostało przekształcone w Oddział Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 lipca 1994 r. przywrócono samodzielność, a Zarządzeniem nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołano oddziały zamiejscowe Archiwum Państwowego w Płocku w Kutnie i w Łęczycy. Od 1999 r., z chwilą wejścia w życie reformy podziału administracyjnego kraju, zasięgiem działania Archiwum Państwowego w Płocku jest – na terenie województwa mazowieckiego - obszar obejmujący: miasto na prawach powiatu Płock, powiaty gostyniński, płocki i sierpecki, gminę Czerwińsk n. Wisłą powiatu płońskiego i gminę Iłów powiatu sochaczewskiego; na terenie województwa łódzkiego – obszar obejmujący: powiat kutnowski i gminę Kiernozia powiatu łowickiego (teren działania Oddziału w Kutnie) oraz miasto Łęczyca i gminy: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Łęczyca, Piątek i Witonia powiatu łęczyckiego (teren działania Oddziału w Łęczycy).

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
50/101/0 Akta gminy Bodzanów powiat płocki 1945-1954 0
50/102/0 Akta gminy Brudzeń powiat płocki 1939-1953 0
50/103/0 Akta gminy Drobin powiat płocki 1945-1954 0
50/104/0 Akta gminy Łubki powiat płocki 1937-1954 0
50/105/0 Akta gminy Majki powiat płocki 1945-1954 0
50/106/0 Akta gminy Lelice powiat płocki 1945-1954 0
50/107/0 Akta gminy Mała Wieś (Święcice) powiat płocki 1924-1954 [1955] 0
50/108/0 Akta gminy Miszewo Murowane powiat płocki 1926-1954 0
50/109/0 Akta gminy Rębowo powiat płocki 1934-1954 0
50/110/0 Akta gminy Rogozino powiat płocki 1931-1954 0
50/111/0 Akta gminy Staroźreby powiat płocki 1929-1953 0
50/112/0 Akta gminy Zągoty powiat płocki 1938-1954 0
50/113/0 Akta gminy Białyszewo (Goleszyn) powiat sierpecki 1945-1954 0
50/114/0 Akta gminy Bieżuń powiat sierpecki 1945-1954 0
50/115/0 Akta gminy Borkowo powiat sierpecki 1945-1954 0
50/116/0 Akta gminy Gójsk powiat sierpecki 1905-1954 0
50/117/0 Akta gminy Gradzanowo (w Siemiątkowie) powiat sierpecki 1935-1954 0
50/118/0 Akta gminy Koziebrody powiat sierpecki 1927-1954 0
50/119/0 Akta gminy Ligowo powiat sierpecki 1927-1954 0
50/120/0 Akta gminy Raciąż powiat sierpecki 1945-1954 0
50/121/0 Akta gminy Rościszewo powiat sierpecki 1945-1954 0
50/122/0 Akta gminy Stawiszyn (w Sławęcinie) powiat sierpecki 1945-1954 0
50/123/0 Akta gminy Kosemin (w Zawidzu) powiat sierpecki 1946-1954 0
50/124/0 Akta gminy Czermno powiat gostyniński 1870-1954 0
50/125/0 Akta gminy Dobrzyków powiat gostyniński 1932-1954 0
50/126/0 Akta gminy Duninów powiat gostyniński 1894-1954 0
50/127/0 Akta gminy Lucień powiat gostyniński 1947-1948 0
50/128/0 Akta gminy Łąck powiat gostyniński 1945-1954 0
50/129/0 Akta gminy Pacyna powiat gostyniński 1895-1954 0
50/130/0 Akta gminy Sanniki powiat gostyniński 1945-1954 0
50/131/0 Starostwo Powiatowe w Płocku [1850] 1918-1939 [1950] 0
50/132/0 Inspektor Szkolny w Gostyninie 1922-1934 0
50/133/0 Akta gminy Skrzany powiat gostyniński 1932-1954 0
50/134/0 Akta gminy Szczawin powiat gostyniński 1940 0
50/135/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białej 1826-1917 4394
50/136/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bądkowie 1826-1916 4675
50/137/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bielsku 1826-1915 6398
50/138/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Blichowo 1826-1928 1702
50/139/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Bodzanów 1826-1917 4206
50/140/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Bonisław 1826-1916 2374
50/141/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Brwilno 1826-1917 1449
50/142/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Bulkowo 1826-1938 1583
50/143/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Ciachcin 1826-1915 1914
50/144/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Daniszewo 1826-1935 2927
50/145/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Drobin 1826-1917 3125
50/146/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Góra 1826-1917 4475
50/147/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Imielnica 1826-1914 2290
50/148/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kobylniki 1826-1917 1747
50/149/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Łęg 1828-1917 2086
50/150/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Miszewo Murowane 1826-1917 1640
50/151/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łętowie 1826-1917 4694
50/152/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miszewku Strzałkowskim 1826-1914 2446
50/153/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Orszymowie 1826-1917 7562
50/154/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pilichowie 1826-1930 2369
50/155/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja w Płocku 1826-1914 16821
50/156/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Proboszczewicach 1826-1917 4508
50/157/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radzanowie 1826-1917 2457
50/158/0 Akta stanu cywilnego gminy Rębowo 1808-1825 390
50/159/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rogotwórsku 1826-1917 3844
50/160/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rokiciu 1826-1916 3157
50/161/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Siecieniu 1826-1916 2557
50/162/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sikorzu 1826-1916 4462
50/163/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słupi 1827-1917 3005
50/164/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słupnie 1826-1914 2706
50/165/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sobowie 1826-1916 3659
50/166/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Święcieńcu 1826-1914 3589
50/167/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzepowie 1826-1914 2912
50/168/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Woźnikach 1826-1917 3350
50/169/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wyszogrodzie 1826-1917 6358
50/170/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zagrobie 1826-1915 4362
50/171/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zakrzewie 1826-1917 3095
50/172/0 Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Bielsk 1826-1912 0
50/173/0 Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Bodzanów 1826-1917 0
50/174/0 Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Drobin 1826-1912 0
50/175/0 Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Płock 1826-1923 0
50/176/0 Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Wyszogród 1826-1917 0
50/177/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej Nowa Wieś 1843-1913 0
50/178/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Płocku 1826-1914 7731
50/179/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wyszogrodzie 1826-1940 5556
50/180/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej Płock 1849-1914 0
50/181/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Bieżuń - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/182/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Borkowie 1826-1917 1742
50/183/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bożewie 1826-1916 1240
50/184/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goleszynie 1826-1917 1824
50/185/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gozdowie 1826-1916 2309
50/186/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gójsku 1826-1917 5209
50/187/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gradzanowo - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/188/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jeżewie 1826-1925 2832
50/189/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Koziebrody - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/190/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Krajkowo - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/191/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kurowie 1826-1916 1787
50/192/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ligowie 1826-1916 3836
50/193/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Lutocin - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/194/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łukomiu 1827-1916 2554
50/195/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mochowie 1826-1916 1321
50/196/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sierpcu 1826-1929 6055
50/197/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Raciąż - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/198/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Rościszewo 1826-1916 0
50/199/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Unieck - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/200/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Zawidz 1826-1917 0
1 2 3 4 ... 11 12
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.